Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

30.04.2005-24.11.2020 onaylı 1/5000 Ölçekli Tuzla Aydınlı, Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimar Sinan ve Çevresi NİP Değişikliği Doğrultusunda 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği.

Karar Tarihi

10 Kasım 2021

Karar No

1069

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/09/2021 gün ve  2021/5998   sayılı yazısında;

“İlgi:   a) Tuzla Belediye Başkanlığının 27.05.2021 tarihli ve E-63268 sayılı yazısı ve eki dosya.

TALEP:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu” kapsamında, "NİP-34l34996" Plan İşlem Numaralı (PİN) 30.04.2005-24.11.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla ilçesi, Aydınlı, Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimar Sinan ve Çevresi Nazım İmar Planı (NİP) Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli UİP-34064006 PİN’li 03.12.2004-20.04.2015 onaylı Tuzla İlçesi İçmeler Mahallesi Uygulama İmar Planı (UİP), UİP-34672042 PİN’li 03.12.2004-15.11.2014 onaylı Tuzla İlçesi İçmeler Mahallesi UİP, UİP-34908279 PİN’li 03.12.2004-17.01.2015 onaylı Tuzla İlçesi İçmeler Mahallesi UİP,  UİP-34203543 PİN’li 03.12.2004-20.04.2015 onaylı Aydıntepe Mahallesi UİP, UİP-34965414 PİN’li 03.12.2004-17.01.2015 onaylı Aydıntepe Mahallesi UİP, UİP-34585978 PİN’li 15.10.2012-20.04.2015 onaylı Aydınlı Mahallesi Revizyon UİP, UİP-34815398 PİN’li 15.10.2012-15.11.2014 onaylı Aydınlı Mahallesi Revizyon UİP, UİP-34911788 PİN’li 16.05.2011-19.03.2012-20.04.2015 onaylı Tuzla İlçesi Mimarsinan Mahallesi UİP Revizyonu, UİP-34289750 PİN’li 16.02.2016 onaylı Tuzla İlçesi Askeri Alan (Jandarma) UİP, UİP-34658823 PİN’li 16.05.2011-25.11.2011-15.11.2014 onaylı Tuzla İlçesi Şifa Mahallesi Revizyon UİP, UİP-34737342 PİN’li 16.05.2011-25.11.2011-20.04.2015 onaylı Tuzla İlçesi Şifa Mahallesi Revizyon UİP, UİP-34511662 PİN’li 10.07.2012-28.01.2015 onaylı Tuzla Yedievler Bölgesi UİP, UİP-34293052 PİN’li 22.10.2005-09.09.2013 onaylı Aydınlı Mahallesi Toplu Konut Alanı UİP Değişikliği tekliflerinin 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre incelenerek karara bağlanması talep edilmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (b) Tuzla Belediye Meclis Kararında; “30.04.2005-24.11.2020 tasdik tarihli Tuzla İlçesi, Aydınlı, Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimarsinan ve Çevresi NİP Değişikliği doğrultusunda 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği" ile ilgili İmar Komisyonunun 07.04.2021 tarihli ve 2021/8 sayılı raporunun, komisyondan geldiği şekliyle kabulü. Tuzla İlçe Belediye Meclisinin 7'nci Seçim Dönemi, 3'ııncü Toplantı Yılı, Nisan Ay'ı Toplantılarının 09.04.2021 Cuma günü yapılan 2'nci Birleşimi, 1'inci Oturumunda oybirliği ile kararlaştırılmıştır.” denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) yazı eki plan değişikliklerine ilişkin dosya ile ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu kurum görüşleri incelendiğinde; 

            Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 16.04.2021 tarihli ve 581-73262 sayılı yazısında, planlama ve projelendirme çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar sıralanarak “… Sonuç olarak, söz konusu imar planında belirtilen fonksiyonların ve bu plana ait diğer mevcut 'Plan Notlan'nın, güncel mevzuat çerçevesinde İmar Planına esas çalışma raporlarında ve yukarıda maddeler halinde belirtilen tüm hususlara uyulması koşuluyla, 'Plan Notu' ilavesi ile ilgili söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.” denilmektedir.

            Kamulaştırma Müdürlüğünün 01.04.2021 tarihli ve İBB No:63077 sayılı yazısında, Başkanlığımız Müdürlüklerinin teklif uygulama imar planı sınırları içerisinde yer alan projeleri sıralanarak söz konusu projelerin güncel durumlarının ilgili müdürlüklerden temin edilmesi gerektiği belirtilmekte ve “…bölgede yapılacak planlama çalışmalarında kamuya ayrılacak donatı alanlarının, mümkün mertebe mevcut kamu mülkiyetindeki taşınmazlar üzerine yerleştirilmesi ve oluşabilecek kamulaştırma maliyetlerini asgari düzeyde tutacak şekilde planlanması gerekmektedir.” denilmektedir.

            Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 19.04.2021 tarihli ve 2021.486856 sayılı yazısında, “…1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, 24.11.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlandığı tespit edilmiş olup,

- yollardan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden mer'i planda belirlenmiş olan çekme mesafelerinin azaltılmaması,

- plan bölgesi içinde ulaşım altyapısına yönelik donatıların ( yol, otopark vb.) oluşacak ihtiyaca cevap verecek şekilde karşılanması,

- kat adetlerinin farklılaşması bağımsız bölüm sayısını dolayısıyla ulaşım ve otopark taleplerini etkileyeceğinden "Yükseklik değerleri belirlenen fonksiyonların otopark ihtiyacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Otopark Yönetmeliğinde belirlenen otopark miktarları doğrultusunda kendi parsel alanı içerisinde karşılanacaktır" plan notunun eklenmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

            İSKİ Genel Müdürlüğünün 02.04.2021 tarihli ve E.20210327124 sayılı yazısında, “Yapılan incelemede söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında yer aldığı tespit edilmiştir. Havza sınırları dışında kalan alanlarda; Yençok (Hmax) düzenlemesi yapılacak alanlarla ilgili İdaremize ait kısıtlayıcı bir unsur bulunmamakta olup, ilgili Belediyesince hazırlanan Plan Notu Değişiklikleri esas alınacaktır. Yapılacak uygulama çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış alt yapı tesislerine zarar verilmemeli ve yol olarak korunmalıdır. Mevcut duruma göre yoğunluğun artırılmasından dolayı İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.” denilmektedir.

MEVZUAT:

20.02.2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’unun 6. maddesinde “…3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin …(ç) bendi ile (ğ) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bende birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları; kayıt altına alınmak ve arşivlenmek üzere Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama yüklenmek ve aynı sistem üzerinden Plan İşlem Numarası almak zorundadır.

İmar planları ve bu planlardaki değişikliklerin nerede askıya çıktığına dair bilgilendirme ilanı, askı süresi ile eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıkların panosunda duyurulur. Ayrıca plan değişikliği hakkında, değişikliğe konu alanda görülebilir bir şekilde en az 2 adet tabela ile 30 gün süreyle bilgilendirme yapılır. Kentsel tasarım projeleri uygulama imar planlarıyla birlikte hazırlanabilir. Bu kentsel tasarım projelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Kesinleşen imar planları veya parselasyon planlarına karşı kesinleşme tarihinden itibaren her halde beş yıl içinde dava açılabilir. İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez…

Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir. Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenir…” ve 13. maddesinde

“3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 20 – Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 1/7/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve" revizyonlarının yapılması zorunludur.” hükümleri bulunmaktadır.

MERİ NAZIM İMAR PLANI:

Teklif 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi İçmeler Mahallesi UİP Değişikliği, 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydıntepe Mahallesi UİP Değişikliği, 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Revizyon UİP Değişikliği, 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Mimarsinan Mahallesi UİP Revizyonu Değişikliği, 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Şifa Mahallesi Revizyon UİP Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Askeri Alan (Jandarma) UİP Değişikliği; 30.04.2005-24.11.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla ilçesi, Aydınlı, Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimar Sinan ve Çevresi NİP sınırları içerisinde kalmaktadır.

Teklif 1/1000 ölçekli Tuzla Yedievler Bölgesi UİP Değişikliği, 22.09.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Yedievler Bölgesi NİP sınırları içerisinde kalmaktadır.

Teklif 1/1000 ölçekli Aydınlı Mahallesi Toplu Konut Alanı UİP Değişikliği, 22.10.2005 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Aydınlı Toplu Konut Alanları NİP sınırları içerisinde kalmaktadır.

Teklife konu 30.04.2005-24.11.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla ilçesi, Aydınlı, Aydıntepe. İçmeler, Şifa, Mimar Sinan ve Çevresi Nazım İmar Planı plan notlarında yer alan “Aydınlı, Aydıntepe, İçmeler ve Mimarsinan Mahallelerinde Uygulama İmar Planı İçerisinde kalan 1000 m2 ve üzerindeki imar parsellerinde, bina üst kotu yürürlükte bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamında belirtilen limitleri geçmemek koşulu ile Hmax:Serbest, E:1.75 olup Şifa Mahallesi Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamı dışında olduğundan Hmax:Serbest, E:1.75’tir.” ifadesi, 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu” kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) meclis kararı doğrultusunda 24.11.2020 tarihinde tadilen onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile iptal edilerek “Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları hariç planda yüksekliği belirlenmemiş alanlarda Yençok: 12 Kattır. Aydınlı, Aydıntepe, İçmeler, Mimarsinan ve Şifa Mahallelerinde 1000 m2 ve üzerindeki imar parsellerinde, bina üst kotu yürürlükte bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamında belirtilen limitleri geçmemek koşulu ile Yençok: 12 Kat (42 m) 'dir. Yapı ruhsatları ve iskânları verilmiş binaların kat adetleri, müktesep haktır. Binaların yıkılıp yeniden yapılmaları halinde bulundukları bölgenin kat adedi sınırlaması uygulamasına tabii olurlar.” plan notu eklenmiştir.

Teklife konu 30.04.2005-24.11.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla ilçesi, Aydınlı, Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimar Sinan ve Çevresi NİP sınırları dışında yer alan; Teklif 1/1000 ölçekli Tuzla Yedievler Bölgesi UİP Değişikliği’nin üst ölçekli planı olan 22.09.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Yedievler Bölgesi NİP’nda ve Teklif 1/1000 ölçekli Aydınlı Mahallesi Toplu Konut Alanı UİP Değişikliği’nin üst ölçekli planı olan 22.10.2005 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Aydınlı Toplu Konut Alanları NİP’nda kat yüksekliklerine ilişkin herhangi bir plan notu bulunmamaktadır.

TEKLİF PLAN DEĞİŞİKLİĞİ:

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen Tuzla ilçesi sınırları içerisindeki;

·    UİP-34064006, UİP-34672042 ve UİP-34908279 PİN’li 1/1000 Ölçekli 03.12.2004 onaylı Tuzla İlçesi İçmeler Mahallesi UİP Değişikliği tekliflerinde yapılan incelemede, G22B16B2B nolu plan notu paftasının;

-     20.04.2015 onaylı UİP Değişikliği ile konut alanları ve hizmet dönüşüm alanlarına, 17.01.2015 onaylı UİP Değişikliği ile konut alanlarına, 15.11.2014 onaylı UİP Değişikliği ile ticaret-hizmet alanlarına ilişkin eklenen plan notlarında 1000 m² ve üzerindeki imar parselleri için yer alan “Hmaks: 36.50 m” hükmünün "Yençok:12 kat (42 m)" olarak değiştirilmesi,

-     17.01.2015 onaylı UİP Değişikliği ile hizmet dönüşüm alanlarına ilişkin eklenen “Hizmet Dönüşüm Alanlarında 1000 m2 altındaki parsellerde Emsal: 1.50 Hmax: 12.50m; 1000-2000 m2 arasındaki imar parsellerinde E:1,75 bina üst kotu yürürlükte bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamında belirtilen limitleri geçmemek koşulu ile Hmax: 36,50 mdir. 2000 m2 üzerindeki imar parsellerinde ise Emsal: 2 bina üst kotu yürürlükte bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamında belirtilen limitleri geçmemek koşulu ile Hmax:36,50 mdir.”

plan notunun iptal edilerek “Hizmet Dönüşüm Alanlarında 1000 m2 altındaki parsellerde Emsal: 1.50, Yençok: 300 m²’ye kadar olan parsellerde 4 kat (14.50 m), 301-999 m² arası parsellerde 6 kat (21.50 m), 1000-2000 m2 arasındaki imar parsellerinde E:1,75, bina üst kotu yürürlükte bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamında belirtilen limitleri geçmemek koşulu ile Yençok:12 kat (42 m). 2000 m2 üzerindeki imar parsellerinde ise Emsal: 2, bina üst kotu yürürlükte bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamında belirtilen limitleri geçmemek koşulu ile Yençok:12 kat (42 m)tır.” olarak yeni plan notu eklenmesi ve

-     Her plan değişikliği paftasında konut alanları, ticaret-hizmet alanı ve hizmet dönüşüm alanlarına ilişkin plan notlarına “Yapı ruhsatları ve iskânları verilmiş binaların kat adetleri, müktesep haktır. Binaların yıkılıp yeniden yapılmaları halinde bulundukları bölgenin kat adedi sınırlaması uygulamasına tabii olurlar.” plan notu eklenmesi şeklinde yeniden düzenlendiği görülmektedir.

·    UİP-34203543 ve UİP-34965414 PİN’li 1/1000 Ölçekli 03.12.2004 onaylı Aydıntepe Mahallesi UİP Değişikliği tekliflerinde yapılan incelemede, G22B11C3D nolu plan notu paftasının;

-     20.04.2015 onaylı UİP Değişikliği ile konut alanları ve hizmet dönüşüm alanlarına, 17.01.2015 onaylı UİP Değişikliği ile konut alanlarına ilişkin eklenen plan notlarında 1000 m² ve üzerindeki imar parselleri için yer alan “Hmaks: 36.50 m” hükmünün "Yençok:12 kat (42 m)" olarak değiştirilmesi,

-     17.01.2015 onaylı UİP Değişikliği ile hizmet dönüşüm alanlarına ilişkin eklenen “Hizmet Dönüşüm Alanlarında 1000 m2 altındaki parsellerde Emsal: 1.50 Hmax: 12.50m; 1000-2000 m2 arasındaki imar parsellerinde E:1,75 bina üst kotu yürürlükte bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamında belirtilen limitleri geçmemek koşulu ile Hmax: 36,50 mdir. 2000 m2 üzerindeki imar parsellerinde ise Emsal: 2 bina üst kotu yürürlükte bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamında belirtilen limitleri geçmemek koşulu ile Hmax:36,50 mdir.”

plan notunun iptal edilerek “Hizmet Dönüşüm Alanlarında 1000 m2 altındaki parsellerde Emsal: 1.50, Yençok: 300 m²’ye kadar olan parsellerde 4 kat (14.50 m), 301-999 m² arası parsellerde 6 kat (21.50 m), 1000-2000 m2 arasındaki imar parsellerinde E:1,75, bina üst kotu yürürlükte bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamında belirtilen limitleri geçmemek koşulu ile Yençok:12 kat (42 m). 2000 m2 üzerindeki imar parsellerinde ise Emsal: 2, bina üst kotu yürürlükte bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamında belirtilen limitleri geçmemek koşulu ile Yençok:12 kat (42 m)tır.” olarak yeni plan notu eklenmesi,

-     Her plan değişikliği paftasında konut alanları ve hizmet dönüşüm alanlarına ilişkin plan notlarına “Yapı ruhsatları ve iskânları verilmiş binaların kat adetleri, müktesep haktır. Binaların yıkılıp yeniden yapılmaları halinde bulundukları bölgenin kat adedi sınırlaması uygulamasına tabii olurlar.” plan notu eklenmesi şeklinde yeniden düzenlendiği görülmektedir.

·    UİP-34585978 ve UİP-34815398 PİN’li 1/1000 Ölçekli 15.10.2012 onaylı Aydınlı Mahallesi Revizyon UİP Değişikliği tekliflerinde yapılan incelemede, G22B12D1C nolu plan notu paftasının;

-     20.04.2015 onaylı UİP Değişikliği ile K1 konut, konut+ticaret ve ticaret alanlarına, 15.11.2014 onaylı UİP Değişikliği ile ticaret+hizmet alanlarına ilişkin eklenen plan notlarında 1000 m² ve üzerindeki imar parselleri için yer alan “Hmaks: 36.50 m” hükmünün "Yençok:12 kat (42 m)" olarak değiştirilmesi ve “Konut Alanları”na ilişkin plan notlarında geçen “Hmax:Serbest” ibaresinin iptal edilmesi,

-     Her plan değişikliği paftasında K1 konut, konut+ticaret, ticaret alanları ve ticaret+hizmet alanlarına ilişkin plan notlarına “Yapı ruhsatları ve iskânları verilmiş binaların kat adetleri, müktesep haktır. Binaların yıkılıp yeniden yapılmaları halinde bulundukları bölgenin kat adedi sınırlaması uygulamasına tabii olurlar.” plan notu eklenmesi şeklinde yeniden düzenlendiği görülmektedir.

·    UİP-34911788 PİN’li 1/1000 Ölçekli 16.05.2011-19.03.2012 onaylı Tuzla İlçesi Mimarsinan Mahallesi UİP Değişikliği teklifinde yapılan incelemede, G22B13D3D nolu plan notu paftasının;

-     20.04.2015 onaylı UİP Değişikliği ile konut alanlarına ilişkin eklenen plan notlarında 1000 m² ve üzerindeki imar parselleri için yer alan “Hmaks: 36.50 m” hükmünün "Yençok:12 kat (42 m)" olarak değiştirilmesi, “K Rumuzlu Konut Alanları”na ilişkin plan notlarında geçen “Hmax:Serbest” ibaresinin iptal edilmesi ve

-     “Yapı ruhsatları ve iskânları verilmiş binaların kat adetleri, müktesep haktır. Binaların yıkılıp yeniden yapılmaları halinde bulundukları bölgenin kat adedi sınırlaması uygulamasına tabii olurlar.” plan notu eklenmesi şeklinde yeniden düzenlendiği görülmektedir.

·    UİP-34289750 PİN’li 1/1000 Ölçekli 16.02.2016 onaylı Tuzla İlçesi Askeri Alan (Jandarma) UİP Değişikliği teklifinde yapılan incelemede, G22B12D3D nolu plan notu paftasının;

-     “Hizmet Dönüşüm Alanı”na ilişkin plan notu maddesinde belirtilen “Hmaks: 36.50 m” ibaresinin "Yençok:12 kat (42 m)" olarak değiştirilmesi ve

-     “Yapı ruhsatları ve iskânları verilmiş binaların kat adetleri, müktesep haktır. Binaların yıkılıp yeniden yapılmaları halinde bulundukları bölgenin kat adedi sınırlaması uygulamasına tabii olurlar.” plan notu eklenmesi şeklinde yeniden düzenlendiği görülmektedir.

·    UİP-34658823 ve UİP-34737342 PİN’li 1/1000 Ölçekli 16.05.2011-25.11.2011 onaylı Tuzla İlçesi Şifa Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerinde yapılan incelemede, G22B18A1D nolu plan notu paftasının;

-     20.04.2015 onaylı UİP Değişikliği ile konut alanlarına, 15.11.2014 onaylı UİP Değişikliği ile ticaret+hizmet alanlarına ilişkin eklenen plan notlarında 1000 m² ve üzerindeki imar parselleri için yer alan “Hmaks: 36.50 m” hükmünün "Yençok:12 kat (42 m)" olarak değiştirilmesi, “K Rumuzlu Konut Alanları”na ilişkin plan notlarında geçen “Hmax:Serbest” ibaresinin iptal edilmesi,

-     Her plan değişikliği paftasında konut ve ticaret+hizmet alanlarına ilişkin plan notlarına “Yapı ruhsatları ve iskânları verilmiş binaların kat adetleri, müktesep haktır. Binaların yıkılıp yeniden yapılmaları halinde bulundukları bölgenin kat adedi sınırlaması uygulamasına tabii olurlar.” plan notu eklenmesi şeklinde yeniden düzenlendiği görülmektedir.

·    UİP-34511662 PİN’li 1/1000 Ölçekli 10.07.2012-28.01.2015 onaylı Tuzla Yedievler Bölgesi UİP Değişikliği teklifinde yapılan incelemede, G22B12D4A nolu plan notu paftasının;

-      “Konut Alanları”na ilişkin plan notu maddesinde belirtilen “Hmaks: 36.50 m” ibaresinin "Yençok:12 kat (42 m)" olarak değiştirilmesi ve

-     “Yapı ruhsatları ve iskânları verilmiş binaların kat adetleri, müktesep haktır. Binaların yıkılıp yeniden yapılmaları halinde bulundukları bölgenin kat adedi sınırlaması uygulamasına tabii olurlar.” plan notu eklenmesi şeklinde yeniden düzenlendiği görülmektedir.

·    UİP-34293052 PİN’li 1/1000 Ölçekli 22.10.2005-09.09.2013 onaylı Aydınlı Mahallesi Toplu Konut Alanı UİP Değişikliği teklifinde yapılan incelemede, G22B12C1C nolu plan notu paftasının;

-     Konut ve ticaret+konut alanlarına ilişkin plan notlarında 1000 m² ve üzerindeki imar parselleri için yer alan “Hmax: Serbest” hükmünün "Yençok:12 kattır" olarak değiştirilmesi ve

-     “Yapı ruhsatları ve iskânları verilmiş binaların kat adetleri, müktesep haktır. Binaların yıkılıp yeniden yapılmaları halinde bulundukları bölgenin kat adedi sınırlaması uygulamasına tabii olurlar.” şeklinde yeni plan notu eklenerek yeniden düzenlendiği görülmektedir.

İlgi (a) yazı ve ekleri ile 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu” kapsamında 30.04.2005-24.11.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla ilçesi, Aydınlı, Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimar Sinan ve Çevresi NİP Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerinin 5216 sayılı yasanın 7b maddesine göre incelenerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Ancak 10.07.2012-28.01.2015 onaylı Tuzla Yedievler Bölgesi Uygulama İmar Planı ve 22.10.2005-09.09.2013 onaylı Aydınlı Mahallesi Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı, 30.04.2005-24.11.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla ilçesi, Aydınlı, Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimar Sinan ve Çevresi Nazım İmar Değişikliği kapsamı içerisinde yer almamaktadır. İlgi (a) yazı ekinde yer alan plan raporunda; bu iki planın üst ölçekli planı olan 22.09.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Yedievler Bölgesi Nazım İmar Planı ve 22.10.2005 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Aydınlı Toplu Konut Alanları Nazım İmar Planı’ndan bahsedilmemekte, bu iki planın hangi nedenlerle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerine dahil edildiği açıklanmamakta ve kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin yapılmış herhangi bir analitik etüt çalışması yer almamaktadır.

MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız veri tabanında mevcut yapıların kat yüksekliklerine ilişkin yapılan incelemede;

Teklife konu 30.04.2005-24.11.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla ilçesi, Aydınlı, Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimar Sinan ve Çevresi NİP kapsamında kalan 1/1000 ölçekli UİP Değişikliği tekliflerinin plan sınırları içerisinde yapılaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı görülmektedir. Alanda çarşı, yönetim, dini tesis, okul, park, spor vb. alanlar bulunmakta olup mevcut binaların 6 kata kadar yoğunlaştığı, büyük çoğunluğunun 6 katlı olduğu görülmektedir.

Teklif 1/1000 ölçekli Tuzla Yedievler Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği plan sınırı ve Teklif 1/1000 ölçekli Aydınlı Mahallesi Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliği içerisinde de yapılaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı ve kat yüksekliklerinin 6 ile 12 kat arasında değişiklik gösterdiği görülmektedir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

Ayrıcalıklı bir coğrafi konuma sahip bir dünya metropolü olan İstanbul; doğal güzellikleri, tarihi/arkeolojik mirası ve sosyo-kültürel yaşamıyla eşsiz bir şehir olmasının yanı sıra; tepeler, manzara noktaları, tarihi yapılar, göz alıcı panoramalar gibi kentin silüetini ve peyzaj değerlerini oluşturan çeşitli görsel zenginliklere ve bakı alanlarına sahiptir.

Bununla birlikte kentsel mekanda sürekli değişen gelişme eğilimleri baz alındığında siluetinin olumsuz etkilenmesine yönelik uygulamaların varlığı ortaya çıkmıştır. Tüm bu etkenler vasıtası ile İstanbul genelinde yapı yüksekliği sınırlaması getirilmeyen alanlarda;

• Çevre yapılanma şartlarına uygun olmayan düzensiz yapılar ortaya çıkmasına,

• İstanbul’un kendine özgü hissedilir topografya ve doğal eşikleri yansıtmayan yapılaşma düzeninin oluşmasına,

• Yüksek yapılaşmaların yoğunlaşması ile sosyal yapı bakımından komşuluk ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine,

• Düzensiz gelişen yapılaşma ile birlikte fiziki altyapı ve mikro klima bakımından olumsuz etkilerin oluşmasına neden olmaktadır.

Nitekim İstanbul’un mekânsal anlamda geleceğe yönelik ana kararlarını belirleyerek uygulamaya esas olan imar planlarını yönlendiren 15.06.2009 onaylı İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda konu ile ilgili olarak genel bir çerçeve çizilmektedir. İstanbul’da her arazi kullanım kararının kentin doğal ve ekolojik yapısının sürdürülebilirliğine katkı vermesi amaçlanmaktadır.

“Mekânsal gelişmenin gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeten, doğal ve kültürel çevreyle uyum içinde olması” ilkesi göz önünde bulundurularak hazırlanan 15.06.2009 onaylı 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda plan kararlarının temelini çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeleri oluşturmaktadır. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda İstanbul’un kentsel gelişmesi ve geleceği planlanırken; kentin bünyesinde sağlıklı yapılaşmayı ve işlevsel bütünleşmeyi öngören ilkelerin esas alınması, dolayısıyla; kentin sağlıklı yapılaşmasına, ekolojik çevresi ile sürdürülebilir ilişkiler kurmasına ve vizyonuna ilişkin gereklerine yanıt verebilecek en uygun kentsel gelişme modelinin saptanması stratejik önem taşımaktadır.

Bu kapsamda; plana ait planlama ilkelerinde “İstanbul’un yaşam destek sistemleri olan doğal alanların, insan yapısı altyapının ve yaşam kalitesinin iyileştirilebilmesi… insan odaklı bir planlama anlayışıyla” ilkeler tanımlanmaktadır.  1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda;

• Hedef 3/ Ana Strateji 6 Yerleşmelerin Tarihsel-Kültürel Değerlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak kapsamında  “İstanbul’un sahip olduğu tarihi ve kültürel dokusu, evrensel kimliği, peyzajı, kentin simgeleri ve siluetini korumaya yönelik çalışmaların yapılması” ,

• Hedef 4/ Ana Strateji 1 Yerleşim Alanlarında Mekansal Kaliteyi Yükseltmek kapsamında “Kentin sahip olduğu özgün siluetin korunmasına yönelik siluet ve tasarım planlaması çalışmalarının yapılması” alt stratejileri yer almaktadır.

Bununla beraber konu ile ilgili olarak; 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda İstanbul silüetinin korunması, mekânsal gelişmenin sağlıklı ve düzenli bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için 8.2.15 nolu plan notunda “…İstanbul’un özgün silüetini oluşturan alanlar ile silüeti etkileme potansiyeline sahip çeper alanlarda kent görünümündeki (silüetindeki) değişimi kontrol etmek amacıyla imar planlarında verilen yapılaşma haklarına (yükseklik, TAKS ve KAKS gibi yapı kütlesi oranları) yönelik kısıtlayıcı koşullar getirilebilir. Silüet ana planına altlık oluşturmak üzere alt bölgelerde de çalışma yapılabilir.” denilmekte olup bu kapsamda çalışmanın temeli ve kapsamı belirlenmektedir.

Bu kapsamda ilgi (a) yazı eki plan paftalarında yapılan incelemeler doğrultusunda 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliklerine ilişkin değerlendirmelerimiz aşağıdaki gibidir:

  1. İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen UİP-34064006, UİP-34672042 ve UİP-34908279 PİN’li 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi İçmeler Mahallesi UİP Değişikliği, UİP-34203543 ve UİP-34965414 PİN’li 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydıntepe Mahallesi UİP Değişikliği, UİP-34585978 ve UİP-34815398 PİN’li 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Revizyon UİP Değişikliği, UİP-34911788 PİN’li 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Mimarsinan Mahallesi UİP Revizyonu Değişikliği, UİP-34289750 PİN’li 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Askeri Alan (Jandarma) UİP Değişikliği, UİP-34658823 ve UİP-34737342 PİN’li 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Şifa Mahallesi Revizyon UİP Değişikliği teklifleri ile; "NİP-34l34996" PİN’li 30.04.2005-24.11.2020 onaylı 1/5000 ölçekli NİP Değişikliği doğrultusunda, teklife konu planlara ait plan notlarında yer alan 1000 m² ve üzerindeki imar parselleri için yer alan “Hmaks: 36.50 m” ibaresinin "Yençok:12 kat (42 m)" olarak değiştirilmesi ve “Yapı ruhsatları ve iskânları verilmiş binaların kat adetleri, müktesep haktır. Binaların yıkılıp yeniden yapılmaları halinde bulundukları bölgenin kat adedi sınırlaması uygulamasına tabii olurlar.” şeklinde yeni plan notu eklenmesi, her ne kadar anılan planlarda “H:Serbest” ifadesinin yer almaması ve çevre yapılaşmalar ile mevcut yapılaşmanın 6 katta yoğunlaştığı göz önünde bulundurulduğunda siluet bozucu nitelik taşıdığı düşünülse de söz konusu bölgede 24.11.2020 tarihinde tadilen onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği kararları ile Yençok: 12 Kat (42 m) olarak belirlendiği ve meri 1/5000 ölçekli NİP plan kararlarına aykırılık teşkil etmemesi açısından uygun olarak değerlendirilmektedir.
  1. UİP-34585978 ve UİP-34815398 PİN’li 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Revizyon UİP Değişikliği, UİP-34911788 PİN’li 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Mimarsinan Mahallesi UİP Revizyonu Değişikliği ve UİP-34737342 PİN’li 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Şifa Mahallesi Revizyon UİP Değişikliği teklifleri ile, plan notu paftalarında yer alan “Hmax:Serbest” ibaresinin iptal edilmesinin meri 1/5000 ölçekli NİP plan kararlarına uygun olduğu değerlendirilmektedir.
  1. UİP-34908279 PİN’li 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi İçmeler Mahallesi UİP Değişikliği ve UİP-34965414 PİN’li 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydıntepe Mahallesi UİP Değişikliği teklifleri ile, plan notu paftalarında hizmet dönüşüm alanlarına ilişkin plan notunun iptal edilerek “Hizmet Dönüşüm Alanlarında 1000 m2 altındaki parsellerde Emsal: 1.50, Yençok: 300 m²’ye kadar olan parsellerde 4 kat (14.50 m), 301-999 m² arası parsellerde 6 kat (21.50 m), 1000-2000 m2 arasındaki imar parsellerinde E:1,75, bina üst kotu yürürlükte bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamında belirtilen limitleri geçmemek koşulu ile Yençok:12 kat (42 m). 2000 m2 üzerindeki imar parsellerinde ise Emsal: 2, bina üst kotu yürürlükte bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Mania Planları kapsamında belirtilen limitleri geçmemek koşulu ile Yençok:12 kat (42 m)tır.” şeklinde plan notu eklenmesi meri 1/5000 ölçekli NİP ve 20.04.2015 onaylı UİP Değişikliği ile belirlenen meri 1/1000 ölçekli UİP kararlarına uygun olduğu değerlendirilmektedir.
  1. UİP-34511662 PİN’li 1/1000 ölçekli Tuzla Yedievler Bölgesi UİP Değişikliği teklifi ile, plan notu paftalarında konut alanlarına ilişkin plan notu maddesinde “Hmaks: 36.50 m” olarak iken teklif değişiklik ile "Yençok:12 kat (42 m)" olarak değiştirilmesi; içerisinde yer aldığı meri 22.09.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Yedievler Bölgesi NİP’nda kat yüksekliklerine ilişkin herhangi bir plan notu bulunmaması ve meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararları ile uyumlu olması nedeniyle uygun olduğu değerlendirilmekle birlikte, teklife konu 30.04.2005-24.11.2020 onaylı 1/5000 ölçekli NİP Değişikliği plan sınırları içerisinde yer almaması ve plan notlarında “H:Serbest” ifadesinin yer almaması nedeniyle 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu” kapsamında değerlendirilemeyeceğinden dolayı Müdürlüğümüzce uygun görülmemektedir.
  1. UİP-34293052 PİN’li 1/1000 ölçekli Aydınlı Mahallesi Toplu Konut Alanı UİP Değişikliği teklifi ile, plan notu paftalarında konut ve ticaret+konut alanlarına ilişkin plan notlarında yer alan “Hmax: Serbest” hükmünün "Yençok:12 kattır" olarak değiştirilmesi; mevcut yapılara ait kat yükseklikleri ile uyumlu olarak değerlendirilse de, 30.04.2005-24.11.2020 onaylı 1/5000 ölçekli NİP Değişikliği plan sınırları içerisinde yer almaması ve içerisinde yer aldığı meri 22.10.2005 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Aydınlı Toplu Konut Alanları NİP’nda kat yüksekliklerine ilişkin herhangi bir plan notu bulunmaması nedeniyle kat yüksekliklerinin analiz ve etüt çalışmaları doğrultusunda belirlenerek, hazırlanacak ayrı bir plan çalışması ile Başkanlığımıza iletilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca meri 1/1000 ölçekli Aydınlı Mahallesi Toplu Konut Alanı UİP’na ait diğer plan paftalarındaki konut ve ticaret+konut olarak belirlenen alanlarda da “Hmax: Serbest” ibaresinin yer aldığı; bu nedenle yapılacak değişikliklerin sadece G22B12D4A nolu plan notu paftasında değil, belirlenen yeni yükseklik (Yençok)  değerlerinin tüm plan paftalarında bulunan “Hmax: Serbest” ibaresinin iptal edilerek işlenmesi şeklinde yapılması gerekmektedir.
  1. İlgi (a) yazı ekinde iletilen “30.04.2005-24.11.2020 onaylı 1/5000 Ölçekli Tuzla Aydınlı, Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimar Sinan ve Çevresi NİP Değişikliği Doğrultusunda “Hmax” İbaresine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu”nda UİP-34511662 PİN’li Teklif 1/1000 ölçekli Tuzla Yedievler Bölgesi UİP Değişikliği’nin üst ölçekli planı olan 22.09.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Yedievler Bölgesi NİP’nda ve UİP-34293052 PİN’li Teklif 1/1000 ölçekli Aydınlı Mahallesi Toplu Konut Alanı UİP Değişikliği’nin üst ölçekli planı olan 22.10.2005 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Aydınlı Toplu Konut Alanları NİP’ndan bahsedilmediği, tüm Teklif 1/1000 ölçekli UİP Değişikliklerinin 30.04.2005-24.11.2020 onaylı 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği sınırları içerisinde kalıyor gibi raporun oluşturulduğu tespit edilmiş olup bahse konu plan açıklama raporunun yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.
  •  1, 2 ve 3 numaralı değerlendirmemize ilişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği teklifleri ile plan notu paftalarında yapılan düzenlemeler Müdürlüğümüzce uygun bulunmaktadır.
  • 4 ve 5 numaralı değerlendirmemize ilişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği teklifleri ile plan notu paftalarında yapılan düzenlemeler Müdürlüğümüzce uygun bulunmamaktadır.
  • 6 numaralı değerlendirmemize ilişkin plan açıklama raporunun yeniden düzenlenmesi Müdürlüğümüzce gerekli görülmektedir. ” Denilerek.

İlgi (b) Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifleri yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  Tuzla İlçesi, 30.04.2005-24.11.2020 onanlı 1/5000 ölçekli Tuzla Aydınlı, Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimar Sinan ve Çevresi NİP değişikliği doğrultusunda 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifi incelenmiş olup,  İlçesinden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 10 Kasım 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.