Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Beşiktaş ilçesi Mer’i Nazım İmar Planlarına, Riskli Yapılara İlişkin Plan Notu İlavesi

Karar Tarihi

10 Kasım 2021

Karar No

1058

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/06/2021 gün ve 2021/BN:3442 sayılı yazısında;

             “İlgi:

a)   09.11.2020 tarihli ve 1478 sayılı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yazısı.

b)   Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2020 tarihli ve 1370 sayılı Kararı.

c)   05.02.2021 tarihli ve 2021/124 sayılı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yazısı.

d)   08.03.2021 tarihli ve Başkanlık makamı yazımız

e)   Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2021 tarihli ve 344 sayılı Kararı.

İlgi (a) yazı ile İstanbul’da afet risklerine hazırlık kapsamında kentsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesi, imar planlarının da bu kapsamda uygulanabilir şekilde düzenleyici işlem tesis etmesinin gerektiği, yapılaştığı dönemde yürürlükte olan imar planına ve imar mevzuatına uygun bir şekilde ruhsat alarak yapılaşmış, günümüz itibariyle deprem riskine karşı dayanıksız olarak tespit edilen binaların, sonrasında onaylanan imar planlarında alınan kararlar gereği yapılaşma alanlarının azalması nedeniyle dönüşümünün ya gerçekleştirilemediği ya da çok düşük oranlarda kaldığı, bu kapsamda söz konusu koşullara sahip, onaylı ruhsat belgesi bulunan, depreme dayanıksız hale gelmiş binaların yıkılıp yeniden yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan plan notları teklifi karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, söz konusu teklife ilişkin olarak ilgi (b) Meclis Kararı ile “İstanbul Genelindeki 6306 sayılı yasa kapsamındaki Riskli Yapılara ilişkin Mer’i İmar Planlarına Plan Notu ilavesi teklifi incelenmiş olup, İstanbul bütününde yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, teklif plan notları çerçevesinde değerlendirilmesi için tüm 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına ilgili plan notları ilave edilerek hazırlanması, gerekli kurum görüşlerinin alınarak ivedilikle meclise sunulması ayrıca İlçe belediyeleri ile koordinasyon sağlanarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının plan notlarına ilave edilmesine dair ilgili müdürlüklerce hazırlık yapılması …” şeklinde karar alınmıştır.

İlgi (b) Meclis Kararı’na istinaden yapılacak olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmalarında değerlendirilmek üzere, ilgi (c) yazı ile ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler tarafımıza iletilmiştir.

Riskli yapılara ilişkin plan notları ilavesi, ilgi (b) Meclis Kararı doğrultusunda 16.07.2005 onaylı 1/5000 ölçekli 1. Etap Beşiktaş Dikilitaş Balmumcu Nazım İmar Planına eklenmesine yönelik olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı, plan notları ve plan açıklama raporu ile plan çalışması aşamasında değerlendirilen kurum ve kuruluş görüşleri, ilgi (d) yazı ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

Akabinde konuya ilişkin olarak, ilgi (e) Meclis Kararı alınmış olup, kararda “Teklif Plan notlarının iptal edilmesi, yerine 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, Riskli Yapı Tespiti yapılmış binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda; 09.07.2007 tt.li Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan’ından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi almış olan; meri imar planına göre tamamı donatı veya yol alanında kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alanında kalıp imarlı alanına göre yapılaşabilecek parsellerde; yıkılıp yeniden yapılması halinde; talep edilmesi durumunda meri imar planındaki fonksiyonunu korumak şartıyla; yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır.

1.a) Binanın kot aldığı noktanın altındaki bodrum katlarda yapılacak olan otoparklar, sığınak v.b ortak alanlar toplam inşaat alanına dahil değildir.

1.b) 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesine göre uygulama yapmış binalar için bu plan notu geçerli değildir.

1.c) Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda, uygulama yapılacaktır. Bina yüküne göre zemin iyileştirmesi gerektiren alanlarda, zemin iyileştirmesi yapılmadan uygulama yapılamaz.

1.d) Metro hatlarında etkilenen parseller için ilgili kurumlardan görüş alınmadan uygulama yapılamaz.

1.e) Açıklanmayan hususlarda meri yönetmelik hükümleri ile meri plan notları geçerlidir.

            Şeklindeki Plan Notlarının,

16.07.2005 t.t. li 1/5000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Nazım İmar Planına

18.06.1993 t.t. li 1/5000 ölçekli Beşiktaş Gerigörünüm ve Etkilenme Alanları K.A.N.İ.Planına

13.09.2013 t.t. li 1/5000 ölçekli Dolmabahçe-Ortaköy K.A.N.İ.Planına,

18.05.2018 t.t. li 1/5000 ölçekli Beşiktaş Levent Doğal Tarihi ve Kentsel Sit Alanına İlişkin K.A.N.İ.Planına, işlenmesi  komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.” denilmektedir.

İlgi (e) Meclis Kararı incelendiğinde; söz konusu plan notlarının;

16.07.2005 onaylı 1/5000 ölçekli 1. Etap Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Nazım İmar Planı,

18.06.1993 onaylı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı,

13.09.2013 onaylı 1/5000 ölçekli Dolmabahçe-Ortaköy (Kentsel Sit Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı Kısmı) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı,

18.05.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Levent Doğal Tarihi ve Kentsel Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında, söz konusu plan notlarına 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının isim ve onama tarihlerini belirtilecek şekilde eklenmesi kararı alındığı görülmekte olup, bahsi geçen 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının bir kısmında koruma amaçlı nazım imar planı doğrultusunda uygulama imar planı bulunmayan veya uygulama imar planı onay aşamasında olan alanlar da bulunduğundan, ilgi (e) Meclis Kararındaki haliyle plan isim ve onama tarihlerini belirtecek şekilde plan notlarına eklenmesi çelişki yaratmaktadır.

Ayrıca, ilgi (e) Meclis Kararının 1. Maddesinde “09.07.2007 tt.li Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan’ından…” ifadesinin sehven yazıldığı görülmekte olup, söz konusu ifadenin “Mer’i Uygulama İmar Plan’ından…” şeklinde düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. "denilerek.

Bu bağlamda ilgi (e) Meclis Kararının; 3194 ve 5216 sayılı yasalar ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yeniden değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beşiktaş İlçesi, Meri Nazım İmar Planlarına Riskli Yapılara ilişkin Plan notu İlavesine ilişkin alınan Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2021 tarihli ve 344 sayılı kararı incelenmiş olup, Müdürlük görüşü doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2021 tarihli ve 344 sayılı kararında geçen ve sehven yazılan “09.07.2007 tt’li Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan’ından” ifadesinin iptal edilerek yerine “Meri Uygulama İmar Planı’ndan” ifadesinin eklenmesi

komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Kentsel Yenileme Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 10 Kasım 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.