Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

“NIP-5239,11” Plan İşlem Numaralı, 26.02.2018 tt’li 1/5000 ölçekli “Tuzla İlçesi Yayla Mahallesi Muhtelif Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği” itirazları.

Karar Tarihi

10 Kasım 2021

Karar No

1031

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/10/2018 gün ve 

2018-11202-11584-11587-12425 sayılı yazısında;

“İlgi:    a)   12.02.2018 tarih, 2018-S-BN.916 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi’ne takdim yazımız.

b)      16.02.2018 tarih, 313 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı.

c)      03.07.2018 tarih, 2018-4798-773783 sayılı dağıtımlı yazımız.

d)      30.07.2018 tarih, 11255029-310.01-E.20180397134 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün itiraz yazısı.

e)      13.08.2018 tarih, 89558493-310.01.04.01-E.31259 sayılı Tuzla Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün itiraz yazısı.

f)       10.08.2018 tarih, 2018.08.572 sayılı TMOBB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 2.B.K.B Temsilciliği’nin itiraz yazısı.

g)      13.08.2018 tarih, 170234 sayı ile Yazı İşleri Müdürlüğü’nde kayıtlı itiraz dilekçesi.

TALEP:

1/5000 ölçekli “Tuzla İlçesi Yayla Mahallesi Muhtelif Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği” 26.02.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanarak, ilgi (c) yazımız ile dağıtımı yapılmış ve 13.07.2018-13.08.2018 tarihleri arasında Başkanlığımız Planlama Müdürlüğü’nde askıya çıkartılarak ilan edilmiş olup, söz konusu yasal askı süresi içerisinde, ilgi (d), (e), (f) yazılar ve ilgi (g) dilekçe ile itiraz edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ:

26.02.2018 tt’li 1/5000 ölçekli “Tuzla İlçesi Yayla Mahallesi Muhtelif Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği”ne ilişkin plan onama süreci incelendiğinde;

Tuzla Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nce hazırlanan ve Tuzla Belediye Meclisi’nin 10.02.2017 tarih, 23 sayılı kararı ile uygun görülen, “15.10.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 3. Etap Uygulama İmar Planında, 13.11.2011 tt’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın nüfus projeksiyonu dikkate alınarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirtilen E=0.50 yapılaşma değerinin E=1.25 değerine yükseltilmesine ilişkin” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talebiyle, Tuzla Belediye Başkanlığı’nın, 13.12.2017 tarih, E.1056-29452 sayılı yazısı ekinde tarafımıza iletilmiş ve imar planları hiyerarşisi doğrultusunda ilgi yazı eki meclis kararı da dikkate alınarak bahse konu alanı kapsayan sınırlar içerisinde öncelikli olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarının başlatılması talep edilmiştir.

Bu doğrultuda, “1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı arasında uyumsuzluğu gidermek, plan bütünlüğü ve hiyerarşisi açısından sürecin daha sağlıklı işlemesini sağlamak amacıyla, meri imar planlarının günümüz fiziki çevrenin ihtiyacına cevap verecek nitelik ve nicelik değerlerini karşılayamaması, imar planında önerilen donatı alanlarının uygulamada elde edilememesi gibi sebeplerle, fonksiyon alanlarının bütüncül olarak yeniden değerlendirilmesi kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planında gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için” 29.12.2017 tarih ve BN:68 sayılı Başkanlık Oluru alınmış ve söz konusu Başkanlık Oluru doğrultusunda,  ilgili kurum ve kuruluş görüşleri de alınarak hazırlanan 1/5000 ölçekli “Tuzla İlçesi, Yayla Mahallesi Muhtelif Parsellere İlişkin NİP Değişikliği” teklifi;

“Yayla Mahallesinde yaklaşık 18 ha’lık bir alanı kapsamakta olup, bu alanda alansal dağılım, yaklaşık 8 ha’lık kısmı Konut Alanı, diğer 10 ha’lık kısmı teknik ve sosyal donatı alanları ile ulaşım aksları olacak şekilde, plan bölgesindeki meri imar planlarının günümüz fiziki çevrenin ihtiyacına cevap verecek nitelik ve nicelik değerlerini karşılayamaması gerekçesi ile değişen fiziki çevrenin yeniden yapılandırılması düşünülerek, üst ölçekli plan kararlarına uygun, bütüncül planlama anlayışı doğrultusunda çevre yapılaşma değerleri ile uyumlu, uygulamayı kolaylaştırıcı nitelikte plan hükümleri kurgulanarak gerekli düzenlemeler yapılmış ve bu düzenlemeler 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklif paftalarına işlenmiştir.” şeklindeki değerlendirmemizi içerir ilgi (a) yazımız ekinde, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (b) kararı ile; “Tuzla ilçesi, Yayla Mahallesi muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği incelenmiş olup ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlandığından …. uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlanarak, 26.02.2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilgi (c) yazımız ile dağıtımı yapılarak 13.07.2018-13.08.2018 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğünce askıya çıkartılmıştır.  

MERİ PLAN DURUMU:

İlgi (e) itiraz dilekçesine konu, Tuzla İlçesi Yayla Mahallesi, 1 pafta, 306, 307, 361 parsel sayılı taşınmazların; “Rekreasyon Alanı”nda, 362 parsel sayılı taşınmazın ise; çoğunlukla “Rekreasyon Alanı”, kısmen de “Spor Alanı”nda kaldığı görülmektedir.

MÜLKİYET DURUMU:

İlgi (e) itiraz dilekçesine konu, Tuzla İlçesi Yayla Mahallesinde yer alan; 306 (2625,52m²), 307 (4232,34m²) , 361 (855m²) ve 362 (6132,70m²) parsel sayılı taşınmazların; “Hisseli Şahıs” mülkiyetinde bulunduğu ve aynı hissedarlar tarafından “Satış” nedeniyle 28.09.1998-20.09.1999 tarihleri arasında edinildiği görülmektedir.

DEĞERLENDİRME:

26.02.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanarak, 13.07.2018-13.08.2018 tarihleri arasında Başkanlığımız Planlama Müdürlüğü’nde askıya çıkartılan, 1/5000 ölçekli “Tuzla İlçesi Yayla Mahallesi Muhtelif Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği”ne söz konusu yasal askı süresi içerisinde; , ilgi (d), (e), (f) yazılar ve ilgi (g) dilekçe ile itiraz edilmekte olup, bahse konu itirazlara ilişkin konu ve gerekçeler aşağıda sıralanmaktadır:

1. İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ilgi (d) itiraz yazısı ile;

Planlama alanından atıksu tünel hattı geçtiğinin tespit edildiği belirtilerek söz konusu tünel aksının geçtiği güzergahın imar planlarına işlenmesi ve plan notlarına "Yatayda tünel aksının sağında ve solunda 10'ar metre olmak üzere toplam 20 m'lik alan ile düşeyde tünel boru üst kotunun 9 metre mesafesinde herhangi bir kazı, sondaj, forekazık, jet grout vb. çalışmalar yapılmamalıdır." şeklindeki hükmün eklenerek itiraza konu 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin revize edilmesi talep edilmektedir.

-İlgi (d) yazı ekinde tarafımıza iletilen ve ilgi (d) yazıda planlama alanından geçtiği belirtilen “Atıksu tünel aksları”nın ölçek itibariyle 1/5000 ölçekli nazım imar planı konusu olmadığı, söz konusu talebin uygulamaya yönelik alt ölçekli plan konusu olabileceği, dolayısı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir.

2. Tuzla Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün ilgi (e) itiraz yazısı ile;

İtiraza konu 26.02.2018 tt’li 1/5000 ölçekli “Tuzla İlçesi Yayla Mahallesi Muhtelif Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği”ne “Donatı alanlarında imar hakkı transferi”, “Yapılaşamayan parsellerde kat adedinin 2 kat arttırılması” ve “Konut Alanlarında yoğunluk değerinin 350 k/ha’dan 450k/ha’ çıkartılmasına ilişkin 3 adet plan notu eklenmesi talep edilmekte olup, söz konu plan notlarına ilişkin ayrıntılar aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır:

2.1. Sosyal donatı alanlarının kamuya kazandırılması amacıyla, Tuzla İlçesi sınırları içerisinde onaylı imar planlarında bulunan; “Parselin tamamı; Sosyal veya Teknik Altyapı Alanında (Park, Yeşil Alan, Ağaçlandırılacak Alan, Eğitim Tesis Alanı, Spor Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Kentsel Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, İdari Tesis Alanı, Yönetim Tesis Alanı vb.) kalıp imarlı kısmında yapı yapılması mümkün olmayan parsellerin imar hakları parselin donatı alanında kalan kısmını İlce Belediyesi adına bedelsiz terk etmeleri şartı ile öncelikle bulunduğu imar adası dikkate alınarak komşuluğundaki yapılaşma değerine göre uygulama görmemiş parsellerde parselin %60’ı üzerinden belirlenecek olan imar hakkını transfer edebilir. Parselin donatı dışında kalan kısmı yapılaşmaya uygun olmama durumu oluştuğunda terk miktarı fark etmeksizin donatı alanı ile bütünleştirilerek ilce belediyesi adına bedelsiz terk edilmesi halinde yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde imar hakkı transfer edilebilir. Terkin edilen bu alanlar planda belirtilen amacı dışında kullanılamaz. İmar hakkı transfer edilen parselin net alanının meri plandaki emsal değeri en fazla %50 artırılabilecektir. İmar hakkı transferi tek seferde ve bir defaya mahsus gerçekleştirilecektir. İmar hakkı Nazım İmar Planı onama sınırı içindeki tek veya birden fazla parsele transfer edilebilir.” şeklindeki emsal transferine ilişkin plan notunun eklenmesi,

2.2. 1/5000 ölçekli nazım imar planı genel hükümlerine, Tuzla İlçesi sınırları içerisinde onaylı imar planlarında bulunan; “Mevcut Konut alanlarında bu planın verdiği yapılaşma haklarını kullanamayan parsellerde planda verilen yoğunluk değerleri aşılmamak kaydı ile kat adedi 2 kat arttırılabilir.” şeklindeki plan notunun eklenmesi,

2.3. İtiraza konu 1/5000 ölçekli planda “Mevcut Konut Alanları” için planlanan
“350 k/ha”lık yoğunluk değerinin iptal edilerek, “450k/ha” olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

-“2.1” nolu plan notuna ilişkin yapılan incelemede;

Söz konusu plan notunda sözü edilen donatı alanlarındaki emsal transferi ile ek inşaat alanı ve nüfus artışı getirileceği, plan bütünlüğü içerisindeki donatı alanında kalan taşınmazların mevcut veya planlanan, kamu veya özel mülkiyete konu olması ayrımı yapılmaksızın tüm Sosyal veya Teknik Altyapı Alanlarını kapsaması; öncelikle fiiliyatta yapılaşmış donatı alanlarına (okul, hastane, idari tesis vb.) ilişkin taşınmazlarda nasıl bir imar transferlerinin yapılacağına ilişkin ayrıntının olmaması nedeniyle uygulamayı zorlaştırıcı unsur teşkil ettiği,

Plan bütününde değişik yapılaşma şartlarının bulunmasından dolayı hangi yapılaşma şartına uyulacağına ilişkin açıklayıcı bir hükmün getirilmemesi ile yapılan düzenleme sonucunda plan bütününde oluşacak olan yapılaşmaların olumsuz emsal oluşturacağı,

İtiraza konu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait plan notlarının, “Genel Hükümler”inde; “Daha önce uygulama görmüş veya rızaen terk yapılmış imar parsellerinde, bu plana göre ilave terkler çıkması ve toplam terk miktarının %40’ı aşması halinde terklerin rızaen yapılması kaydıyla emsal hesabı parselin kadastral alanının %60’ı üzerinden yapılır. Bu hüküm bu plana göre terk miktarı %40’ı aşan parsellerde de terklerin rızaen yapılması koşulu ile uygulanır.” şeklindeki plan notunun yer aldığı,

Ayrıca; “Kentsel ve Sosyal Altyapı Alanları”nda kalan kamu mülkiyetindeki parseller için ilgili mevzuat çerçevesinde tahsis yapılabileceği gibi özel mülkiyette kalan parseller için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15. maddesi, 16. maddesi, 18. maddesi veya kamulaştırma yoluna gidilerek donatı alanlarının kente kazanımının sağlanması söz konusu olabileceği, dolayısı ile uygulamada bahse konu plan notuna ihtiyaç olmadığı,

-“2.2” nolu plan notuna ilişkin yapılan incelemede;

İtiraza konu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait plan notlarında, “Yüksek Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı”na ilişkin; “Bu alanlarda yoğunluk 350 k/ha. olup Yençok: 4 kattır. Kişi başına düşen inşaat alanı 25 m² olarak uygulama yapılacak ve ayrıntılı yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında belirlenecek olup emsal değerleri net imar parseli üzerinden verilecektir.” şeklindeki hükmün bulunduğu,

Söz konusu plan notu ile planın verdiği yapılaşma nedeniyle haklarını kullanamayan parsellerde kat adedinin 2 kat arttırılması ile kullanılabilir hale getirilen emsal değerleri sonucu bölgeye yapı, nüfus ve trafik yoğunluğu getirileceği, ayrıca ölçek itibariyle söz konusu planlama alanında yer alan hangi taşınmazların bahse konu plan notundan etkileneceğinin tespit edilmesi vb. hususlarda söz konusu plan notunun planlama alanına etki değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı izahat içerir bilgi ve gerekçelerin bulunmadığı, ayrıca farklı yüksekliklerde oluşacak yapılanmanın sokak siluetini de olumsuz etkileyeceği,

-“2.3” nolu plan notuna ilişkin yapılan incelemede;

İtiraza konu 26.02.2018 tt’li 1/5000 ölçekli “Tuzla İlçesi Yayla Mahallesi Muhtelif Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği” ile söz konusu planın onama sınırları içerisinde kalan ve 13.11.2011 tt’li 1/5000 ölçekli “Tuzla Evliya Çelebi Yayla İstasyon ve Cami Mahalleleri Nazım İmar Planı” kapsamında “160 k/ha” yoğunluktaki “Az Yoğunluklu Konut Alanları”nın yoğunluk değerinin “350 k/ha” olarak planlandığı, “2.3” nolu plan notunun eklenmesiyle talep edilen söz konusu konut alanlarının yoğunluğunun “450 k/ha”a çıkartılarak arttırılması ile ek nüfus artışı getirileceği,

Netice itibariyle; şehircilik ilkeleri ve planlama esasları açısından kamusal gereksinimlerin zorunlu kıldığı durumlarda uygulamada yaşanılan sıkıntıların yeterli teknik inceleme ve değerlendirme yapılmaksızın plan notu tadilatı ile çözümlenmeye çalışılması hem farklı sorunlara yol açarak planlarda yeni tadilat ihtiyaçları ortaya çıkarmakta, hem plan bütünlüğünü bozmakta, hem de planın okunurluğunu-anlaşılabilirliğini olumsuz yönde etkilediği, ilgi (e) yazı ile itiraza konu plan değişikliğine eklenmesi talep edilen plan notlarının, yukarıda açıklanan nedenlerle; bölge ek nüfus, inşaat alanı artışı ve trafik yoğunluğu getireceği, dolayısı ile plan bütünlüğü ile nüfus-donatı dengesini bozucu nitelik taşıdığı, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin 26. Maddesinin “5-a” bendinde yer alan “Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.” hükmü gereği plan bütünlüğünde, parçacıl plan notu teklifi ile artırılan nüfusun da ihtiyaçlarını karşılayacak donatı alanlarına ilişkin herhangi bir hüküm veya plan kararı bulunmadığından, söz konusu plan notlarının ilave edilmesine ilişkin düzenlemenin ilgili mevzuat ve yönetmelik ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına ve bütünlüğüne aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

3. TMOBB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 10.08.2018 2.B.K.B Temsilciliği’nin ilgi (f) itiraz yazısı ile;

İtiraza konu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile; plan ana kararlarını, sürekliliğini ve sosyal teknik altyapı dengesinin bozulduğu, dolayısı ile söz konusu planın plan değişikliği olması nedeni ve plan bütünlüğünün bozulması nedeniyle,  planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğu,

Planlama sürecinin, planlama tekniklerine ve ilkelerine uygun olarak yürütülmediği; dolayısı ile “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin 7. Maddesine ve “İmar Planı Değişiklikleri”ne ilişkin 26. Maddesinin 1. ve 7. Fıkralarına, ayrıca 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı temel hedef ve ilklerini göz ardı edilmesi nedeniyle “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin “Mekânsal planlama kademeleri ve ilişkileri”ne ilişkin 6. Madde 2. Fıkrasına uygun olmadığı belirtilerek, özetle;

“İmar mevzuatında plan değişikliği bölümünde tanımlanan düzenlemenin amacı, planlı bir bölgede planın öngörmediği bir gelişme, değişiklik olduğunda, planın tamamını yeniden üretmeye gerek kalmadan planı güncellemeyi sağlayan bir esneklik sağlamasıdır. Bu güncelleme planın bütünlüğünü ve genel mantığını bozmamalıdır. Planlı bir bölgede sürekli olarak yapılan değişiklikler bütünlüklü planlamayı ortadan kaldırmaktadır.

Yapılan 1/5000 ölçekli plan, plan notları ile değerlendirildiğinde ek bir yapılaşma hakkının getirilmesinin bilimsel gerekçeleri açık değildir. İtiraza konu plan değişikliğinin bölgede nüfus, yapı ve trafik yoğunluğu yaratacağı, nüfus-donatı dengesini bozacağı, bu anlamda planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı açısından sorunlu bir düzenleme olacağı aşikârdır.” şeklindeki gerekçelerle itiraza konu 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin iptali talep edilmektedir.

-İtiraza konu 26.02.2018 tt’li 1/5000 ölçekli “Tuzla İlçesi Yayla Mahallesi Muhtelif Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği”ne ilişkin ilgi (a) Başkanlık Makamı yazımızda; “Yayla Mahallesinde yaklaşık 18 ha’lık bir alanı kapsamakta olup, bu alanda alansal dağılım, yaklaşık 8 ha’lık kısmı Konut Alanı, diğer 10 ha’lık kısmı teknik ve sosyal donatı alanları ile ulaşım aksları olacak şekilde, plan bölgesindeki meri imar planlarının günümüz fiziki çevrenin ihtiyacına cevap verecek nitelik ve nicelik değerlerini karşılayamaması gerekçesi ile değişen fiziki çevrenin yeniden yapılandırılması düşünülerek, üst ölçekli plan kararlarına uygun, bütüncül planlama anlayışı doğrultusunda çevre yapılaşma değerleri ile uyumlu, uygulamayı kolaylaştırıcı nitelikte plan hükümleri kurgulanarak gerekli düzenlemeler yapılmış ve bu düzenlemeler 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklif paftalarına işlenmiştir.” şeklindeki gerekçenin yer aldığı görülmektedir.

4. İlgi (g) itiraz dilekçesi ile;

Tuzla İlçesi, Yayla Mahallesi, 1 pafta, 306, 307, 361 ve 362 parsel sayılı taşınmazların, itiraza konu 1/5000 ölçekli planda “Rekreasyon Alanı”nda kaldığı, söz konusu parsellerin 32 yıldır imara açılmadığı ve kamulaştırma yapılmayarak, mülkiyet haklarının kısıtlandığından bahisle, “Rekreasyon Alanı” fonksiyonundan çıkarılması ve en azından önceki plan fonksiyonu olduğundan bahisle “Spor Alanı”na alınarak mağduriyetlerinin giderilmesi talep edilmektedir.

-13.11.2011 tt’li 1/5000 ölçekli “Tuzla Evliya Çelebi Yayla İstasyon ve Cami Mahalleleri Nazım İmar Planı” kapsamında, ilgi (g) itiraza konu Tuzla İlçesi, Yayla Mahallesi, 1 pafta, 306, 307, 361 ve 362 parsel sayılı taşınmazlardan; 306 ve 307 parseller çoğunlukla “Rekreasyon Alanı”, kısmen de “15m” en kesitli “Yol Alanı”nda, 361 parselin tamamı “Rekreasyon Alanı”nda, 362 parselin ise çoğunlukla “Rekreasyon Alanı”, kısmen “15m” en kesitli “Yol Alanı”, kısmen de “Spor Alanı”nda kalmakta iken, itiraza konu 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile 306, 307 ve 361 parsellerin tamamının “Rekreasyon Alanı”na, 362 parselin ise çoğunlukla “Rekreasyon Alanı”, kısmen de “Spor Alanı”na alınarak yeniden planlandığı,

Söz konusu parsellere ilişkin önceki plan süreci incelendiğinde ise; 02.01.1985 tt’li 1/5000 ölçekli “Tuzla Ana Nazım İmar Planı”nda itiraza konu parsellerin tamamının “Spor Alanı” fonksiyonunda kaldığı, 09.03.2005 tt’li 1/5000 ölçekli “Tuzla Marmara Denizi ile Demiryolu Arası Nazım İmar Planı”nda ise; “31.03.1986 tt’li Tuzla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının geçerli olduğu alanlar”da kaldığı ve söz konusu 1/5000 ölçekli planın plan notlarında “Bu alanda, 31.03.1986 tasdik tarihli Tuzla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planına ilişkin 3030 ve 3194 sayılı yasalara uygun olarak onaylanmış olan revizyon ve tadilatlara göre uygulama yapılacak alanlardır. Tuzla Marmara Denizi ile Demiryolu Arası Revizyon Nazım İmar Planının onanmasından sonraki tadilat ve revizyonlar bu kapsamda değerlendirilemez. Bu planın l6'ncı 17'nci, 18'nci ve 19'ncu genel hükümlerinde belirtilen jeolojik etütler, dere koruma ve olası fay hattı koruma bandı ile ilgili hükümler bu alanda da geçerlidir.” şeklindeki plan notunun bulunduğu, bu doğrultuda;
31.3.1986 tt’li 1/1000 ölçekli uygulama imar planı incelendiğinde; 1 pafta, 307 ve 361 parsellerin tamamının “Spor Alanı”nda, 306 ve 362 parsellerin ise çoğunlukla  “Spor Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kaldığı,

Sonraki süreçte ise; İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nde ilgilisince açılan davada 17.12.2009 gün 2009/1884 E 2008/430K sayılı mahkeme kararı ile, “Tuzla İlçesi, yayla Mahallesi, 1 pafta, 306-307-361-362 parsel sayılı yerlere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat teklifinin reddine ilişkin 28.11.2008 gün 2922 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararının iptaline karar verildiği dolayısıyla daha önce reddedilen teklife ilişkin yeniden karar alınması gerekliliği doğduğu” şeklindeki mahkeme kararı da göz önünde bulundurularak söz konusu parsellerin meri plandaki “Spor Alanı”ndan çıkarılıp “Konut ve Park Alanı”na alınmasına ilişkin ilgilisince hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin, Başkanlığımız Planlama Müdürlüğü'nün 11.10.2010 tarih, 2010-14675tn:3316360 sayılı yazısı ile değerlendirilerek, hakkında karar alınmak üzere İBB Meclisine iletildiği ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.11.2010 tarih, 2452 sayılı kararı ile “Tuzla İlçesi, 1 pafta, 306-307-361-362 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup. teklif plan notlarının iptal edilerek teklife konu alanın rekreasyon alanı olarak düzenlenmesiyle … tadilen uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlandığı,

Netice itibari ile; 26.02.2018 tt’li 1/5000 ölçekli “Tuzla İlçesi Yayla Mahallesi Muhtelif Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği” ile ilgi (g) itiraza konu, Tuzla İlçesi, Yayla Mahallesi, 1 pafta, 306, 307, 361 ve 362 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin bir önceki plan fonksiyonlarının korunarak fonksiyon açısından herhangi bir değişiklik yapılmadığı, ilgi (g) dilekçede sözü edilen “Spor Alanı” fonksiyonundan “Rekreasyon Alanı”na alınmasının ise; 10.11.2010 tarih, 2452 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı gereğince yapıldığı,

İtiraza konu 26.02.2018 tt’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne ait plan notları incelendiğinde; “Rekreasyon Alanı”na ilişkin “4.2.Rekreasyon Alanı: Meri İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.” şeklindeki plan notunun bulunduğu, 03.07.2017 tarih ve 30113 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği”nin, “Parsel Kullanım Fonksiyonlarına Göre Yapılaşma Koşulları”na ilişkin 19-ç maddesinde ise bahse konu alanların kullanım ve yapılaşma koşullarının; “Piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları: Bu alanlarda encümen kararıyla; 1)  Bodrum katlar dâhil yapı inşaat alanı toplamda %5’i, her biri için muvakkat yapı ölçülerini aşmayan çok amaçlı salon, mescit, lokanta, kahvehane, çay bahçesi, büfe, 2)  Açık otopark ile tabii veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma için TSE standartlarında öngörülen yeterli derinlikte toprak örtüsünün sağlanması kaydıyla kapalı otopark, 3)  Güreş, tenis, yüzme, mini golf, otokros, gokart ve benzeri spor alanları ve çocuk oyun parkları, 4) Tuvalet, çeşme, pergola, kameriye, mangal, piknik masası, yer alabilir.” şeklinde tanımlandığı görülmekte olup,

3194 sayılı İmar Kanunu”nun “Arsa ve Arazi Düzenlemesi”ne ilişkin 18. Maddesinde ise; Düzenleme ortaklık payı kesintisine, “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumî hizmet” alanlarının konu olabileceğinin belirtildiği, “Rekreasyon Alanları”nın ise imar uygulamasına yönelik bir husus olan DOP kapsamında yer almadığı, dolayısı ile söz konusu fonksiyon alanlarının özel mülkiyet kullanımına konu olabileceği anlaşılmaktadır. "denilerek.

“NIP-5239,11” Plan İşlem Numaralı, 26.02.2018 tt’li 1/5000 ölçekli “Tuzla İlçesi Yayla Mahallesi Muhtelif Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği”ne yönelik; askı süresi içerisinde tarafımıza iletilen İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ilgi (d), Tuzla Belediye Başkanlığı’nın ilgi (e), TMOBB Mimarlar Odasının ilgi (f) yazıları ile ilgilisinin ilgi (g) itiraz dilekçesi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8/b maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, 26.02.2018 tt’li 1/5000 ölçekli “Tuzla İlçesi Yayla Mahallesi Muhtelif parsellere ilişkin NİP değişikliği itirazları incelenmiş olup; Tuzla Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 2.1 ve 2.2 nolu itirazlarının kabulü, diğer tüm itirazların reddi ile komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 10 Kasım 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP ve İYİ Parti Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.