Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Pendik İlçesi, Samandıra Caddesi Semerkant Bulvarı Arası İmar Yolu Ön Projesine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği Teklifi Hk.

Karar Tarihi

10 Kasım 2021

Karar No

1023

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/07/2021 gün ve 2021-3792 sayılı yazısında;

“İlgi:  a) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünün 01.03.2021 tarihli ve 249690-1619 sayılı yazısı.

         b) Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne ve Ulaşım Planlama Müdürlüğüne 13.05.2019 tarihli

            ve İBB No:73079, TN:521309 sayılı dağıtım yazımız.

         c) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 14.06.2019 tarih ve E.63011 sayılı yazısı.

                  d) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 13.09.2018 tarih ve 1038138-2591 sayılı yazısı ve ekleri.

         e) Büyükşehir Belediye Meclisine 12.11.2018 gün ve 2018/12417-5839 sayılı yazımız.

          f) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2018 tarih ve 1900 sayılı Kararı.

         g) Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne 28.05.2021 tarihli ve 150584 sayılı yazımız.

         h) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 02.06.2021 tarihli ve E.1015270 sayılı yazısı.

TALEP: İlgi (a) yazıda, ilgi (b) yazımız ile İstanbul Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilen “Pendik İlçesi, Samandra Caddesi- Semerkant Bulvarı Arası İmar Yolu Ön Projesi’ne ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin ilgi (c) yazının Müdürlüklerine iletildiğinden bahisle, ilgi (c) yazıda söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli teklif planların Bakanlığın web sitesinde 03.01.2017 tarih ve 2017/01 sayılı yazı ile yayımlanan “Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına Dair Genelge” doğrultusunda hazırlanmadığı belirtilerek gerekli düzeltmelerin ve eksikliklerin tamamlanarak yeniden hazırlanacak 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin plan paftaları ve plan açıklama raporunun güncel tarihli ve onaylı olmak şartı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmesi talep edilmektedir.

MEVCUT DURUM: Başkanlığımız ortak kullanımında olan 2020 yılı uydu görüntüsü üzerinde yapılan incelemede teklife konu alanın kısmen yapılaşmış kısmen de boş olduğu görülmekte olup söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi, Yakacık Aydos 1.Derece Doğal Sit Alanı ve Orman Alanından geçmektedir.

PLANLAMA SÜRECİ: Ulaşım Planlama Müdürlüğünün ilgi (d) yazısı ile Samandıra Caddesi - Semerkant Bulvarı arasında ulaşım bağlantısının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan Pendik İlçesi, Samandıra Caddesi- Semerkant Bulvarı Arası İmar Yolu Ön Projesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 5216 sayılı yasanın 7-c maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmiştir.

Plan Değişikliklerine konu güzergahın kısmen Başkanlığımız yetki sınırı içerisinde kısmen de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.10.1999 tarih ve 5348 sayılı ve 16.06.2000 tarih ve 5670 sayılı kararları tespit ve tescil edilen Aydos Dağı Doğal Sit Alanında 1.Derece Doğal Sit Alanında kalmakta olup ilgi (d) yazı ve eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifine ilişkin plan paftaları ve plan raporları değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere ilgi (e) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (f) kararı ile aynen kabul edilerek 17.12.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (f) kararı doğrultusunda plan değişikliklerine konu güzergahın Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde kalan ve Bakanlığın yetkili olduğu kısmın ise 01.02.2012 tarihli Protokol uyarınca onay işlemleri yürütülmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmiştir.

Pendik ilçesi, Samandıra Caddesi- Semerkant Bulvarı Arası İmar Yolu Ön Projesine ait güzergahın doğal sit alanı sınırları içerisinde kalan ve Bakanlığın yetkili olduğu kısmı ise 01.02.2012 tarihli Protokol uyarınca onay işlemleri yürütülmek üzere ilgi (b) yazımız ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmiştir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Ulaşım Planlama Müdürlüğüne ilettiği ilgi (c) yazı ile de 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı tekliflerinin, Bakanlığın web sitesinde 03.01.2017 tarih ve 2017/01 sayılı yazı ile yayımlanan “Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına Dair Genelge” doğrultusunda yeniden hazırlanarak güncel tarihli ve onaylı olmak şartı ile Müdürlüklerine iletilmesi talep edilmiştir.

Bu kapsamda ilgi (g) yazımız ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ilgi (b) yazımız ile Müdürlüklerine ilettiğimiz teklif plan paftaları ve raporları talep edilmiş olup söz konusu plan paftaları ve raporları ilgi (h) yazı ile Müdürlüğümüze iletilmiştir.

MERİ PLAN DURUMU: “Pendik İlçesi, Şamandıra Caddesi Semerkant Bulvarı Arası İmar Yolu Ön Projesi”ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı tekliflerine konu alan, 08.04.2008 onaylı 1/5000 ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı sınırları içerisinde kalmakta olup meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.

SONUÇ: İlgi (h) yazı ile Müdürlüğümüze iletilen “Pendik ilçesi, Samandıra Caddesi - Semerkant Bulvarı Arası İmar Yolu Ön Projesi”ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Teklifleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ilgi (c) yazısı gereğince Bakanlığın web sitesinde 03.01.2017 tarih ve 2017/01 sayılı yazı ile yayımlanan “Korunan Alanlarda Yapılacak İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına Dair Genelge” doğrultusunda yeniden revize edilerek plan paftaları ve raporları hazırlanmış ve talep edilen bilgi ve belgeler düzenlenmiştir. ” Denilerek.

Pendik İlçesi, Samandıra Caddesi - Semerkant Bulvarı Arası İmar Yolu Ön Projesi’ne ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin plan paftaları ve plan raporları yazımız ekinde olup, söz konusu teklif plan değişikliğinin Yakacık Aydos 1.Derece Doğal Sit Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerinin 2863 sayılı Kanun ile 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmek üzere yazımız ve eklerinin 2863, 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Samandıra Caddesi Semerkant Bulvarı Arası İmar Yolu ön projesi’ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup; söz konusu teklife ilişkin yolun 14.07.2021 tarih ve 614 Sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile birlikte değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan Ulaşım ve Trafik – İmar ve Bayındırlık Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Kasım Ayı Toplantılarının 10 Kasım 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.