Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Kabataş-Beşiktaş Tramvay Hattı, Beşiktaş Meydanı ile Beşiktaş ilçesi, 575 Ada 21 Parselin Bir Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi Hk.

Karar Tarihi

14 Ekim 2021

Karar No

938

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/07/2021 gün ve 2021-3795   sayılı yazısında;

“İlgi:  a) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünün 20.10.2015 tarihli ve 1110090 sayılı görüş yazısı eki 14.05.2014 tarihli ve UTK2014/18-22 sayılı kararı

b) 23.06.2017 tarihli ve BN:3457 sayılı Başkanlık Oluru

c) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 08.03.2021 tarihli ve BN:448 sayılı yazısı

d) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünün 25.03.2021 tarihli ve 2300-56966 sayılı görüş yazısı eki 14.01.2021 tarihli ve UTK2021/2-7 sayılı kararı

e) 15.06.2021 tarihli ve BN:3111 sayılı Başkanlık Oluru

f) 05.07.2021 tarihli ve BN:3560 sayılı Başkanlık Oluru.

TEKLİF:

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün ilgi (c) kurum görüşü yazısı ile ulaşım ihtiyacına yönelik olarak İstanbul genelinde öncelikle yapılması planlanan hatlara ağırlık verilmek üzere Beşiktaş ve Beyoğlu ilçe sınırlarından geçen Eminönü Kabataş Beşiktaş Tramvay Hattının, yerinde mevcut olmayan ancak meri 1/5000 ölçekli imar planlarına aktarılan Kabataş Tramvay Durağı ile Beşiktaş Meydanı arasındaki kısmının durdurulduğu bilgisi tarafımıza iletilmiş olup,  bu kapsamda meri 1/5000 ölçekli imar planlarında yer alan sözkonusu hattın kaldırılmasına ilişkin ilgi (e) Başkanlık Oluru ile 1/5000 ölçekli plan çalışmalarına başlanmıştır.

Ayrıca Beşiktaş Meydanı ve 575 ada 21 parselin Çırağan Sarayı Turizm Merkezi sınırları içinde kalan kısmına ilişkin ilgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin onay süreci devam ederken ilgi (d) yazı ekinde yer alan kararla, Beşiktaş Meydanı ve Çevresine ilişkin ilgi (a) yazı eki projenin güncellendiği öğrenilmiştir. Dolayısıyla, ilgi (b) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin ilgi (d) yazı eki kurum görüşüne istinaden revize edilmesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisinde olan 575 ada 21 parselin Çırağan Sarayı Turizm Merkezi sınırları içinde kalan kısmının plan onama sınırı ve plan kararının düzeltilmesine ilişkin ilgi (f) Başkanlık Oluru ile plan çalışmalarına başlanmıştır.

MERİ İMAR PLANLARI: 

Eminönü Kabataş Beşiktaş Tramvay Hattının Beşiktaş ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmı meri 13.09.2013 onaylı Beşiktaş Dolmabahçe - Ortaköy (Kentsel Sit, Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı kısmı) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda Yüzeysel Toplu Taşıma Aksları lejantında kalmakta olup, konuyla ilgili olarak plan notlarında, “II-E-4. Yüzeysel Toplu Taşıma Aksları (Cadde Tramvayı)

II-E-4-1. Zeytinburnu-Eminönü-Kabataş-Beşiktaş arasındaki raylı sistem cadde tramvayı olarak düzenlenecektir.

II-E-4-2. Yüzeysel Toplu Taşıma Aksları ve Durak Yerleri Kentsel Tasarım Projesi ölçeğinde düzenlenecek, yatay düzlemde yaya sirkülasyonunun devamlılığını sağlayıcı her tür önlemler alınacaktır. Bu alanlarda istasyon yerlerinde platform yapılmaksızın araçlı ulaşım sisteminin hemzemin geçişlere olanak sağlayacak şekilde kısmi olarak devamlılığı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında kesinleştirilecektir.” hükümleri yer almaktadır.

Beşiktaş Meydanı kısmı, 13.09.2013 onaylı 1/5000 ölçekli planda Beşiktaş Meydanı ve çevresi, Yaya Aksları ve Meydan Alanları lejantı ile gösterilerek taşıt yolları yer altından geçecek şekilde planlanmıştır.

Beşiktaş ilçesi, 575 ada 21 parselin Çırağan Sarayı Turizm Merkezi sınırları içinde kalan kısmı, 20.11.2015 onaylı 13.09.2013 ttli Beşiktaş Dolmabahçe - Ortaköy (Kentsel Sit, Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı kısmı) 1/5000 ölçekli KANİP’ndaki Teknik Hatalara İlişkin Nazım İmar Planı’nda Ortaöğretim Tesis Alanı olarak düzenlenmiştir.

Eminönü Kabataş Beşiktaş Tramvay Hattının Beyoğlu ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmı ise; meri 21.05.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda “Yüzeysel Toplu Taşıma Aksları” lejantında kalmakta olup, konuyla ilgili olarak plan notlarında,  “III-E-6.Yüzeysel Toplu Taşıma Aksları: (Cadde Tramvayı)

III-E-6-1.Eminönü-Beşiktaş arasındaki raylı sistem Cadde Tramvayı olarak düzenlenecektir.

III-E-6-2.Yüzeysel Toplu Taşıma Aksları ve durak yerleri kentsel tasarım projesi ölçeğinde düzenlenecek, yatay düzlemde yaya sirkülasyonunun devamlılığını sağlayıcı her tür önlemler alınacaktır. Bu alanlarda istasyon yerlerinde platform yapılmaksızın araçlı ulaşım sisteminin hemzemin geçişlere olanak sağlayacak şekilde kısmi olarak devamlılığı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında kesinleştirilecektir.”  hükümleri yer almaktadır.

MEVCUT DURUM:

Beyoğlu ilçesinde Kabataş Transfer Merkezi (Kabataş Tramvay Durağı) ile Beşiktaş ilçe sınırına kadar olan kısımda ve Beşiktaş ilçesi sınırlarında tramvay hattının yerinde mevcut olmadığı görülmektedir.

Beşiktaş Meydanı ve çevresinde mevcutta taşıt yollarının hemzemin olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

575 ada 21 parselin tamamının mevcutta Beşiktaş Anadolu Lisesi tarafından kullanıldığı; plan değişikliğine konu kısmının ise, okul bahçesi olduğu tespit edilmiştir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İlgi (e) ve ilgi (f) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan Teklif Planda;

Beşiktaş ilçesi sınırları dâhilindeki meri 13.09.2013 onaylı Beşiktaş Dolmabahçe - Ortaköy (Kentsel Sit, Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı kısmı) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı plan onama sınırı dâhilinde yer alan Yüzeysel Toplu Taşıma Aksları gösteriminin iptal edilmesi,

Beyoğlu ilçesi sınırları dâhilindeki meri 21.05.2009 onaylı 1/5000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda plan onama sınırı dâhilinde, Eminönü Kabataş Beşiktaş Tramvay Hattının Kabataş Transfer Merkezi (Kabataş Tramvay Durağı) ile Beşiktaş ilçe sınırına kadar olan kısımda Yüzeysel Toplu Taşıma Aksları gösteriminin iptal edilmesi,

Beşiktaş Meydanını kapsayan meydan ve çevresindeki yol ve kavşak düzenlemesinin güncel proje doğrultusunda revize edilmesi,

575 ada 21 parselin Çırağan Sarayı Turizm Merkezi sınırları içinde kalan kısmının plan onama sınırı dışına çıkarılarak, plan kararının iptal edilmesi şeklinde düzenlemeler yapılmıştır. ” Denilerek.

Beşiktaş ve Beyoğlu ilçe sınırlarından geçen Eminönü Kabataş Beşiktaş Tramvay Hattının yerinde mevcut olmayan kısmı, Beşiktaş Meydanı ve 575 ada 21 parselin Çırağan Sarayı Turizm Merkezi sınırları içinde kalan kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği teklifi ve açıklama raporu yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kabataş-Beşiktaş Tramvay Hattı, Beşiktaş Meydanı ile Beşiktaş ilçesi, 575 Ada 21 Parselin Bir Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi incelenmiş olup; yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan Ulaşım ve Trafik – İmar ve Bayındırlık Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 14 Ekim 2021 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.