Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

34596134 Teklif Nolu Çatalca İlçesi, Kestanelik Mah. 1/1000 ölçekli U.İ.P Değişiklik Teklifi

Karar Tarihi

13 Ekim 2021

Karar No

896

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/09/2021 gün ve 2021/BN:6968 sayılı yazısında;

“İlgi: a) İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 13.02.2019 tarihli ve 505728 sayılı yazısı.

b) Çatalca Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 10.06.2021 tarihli ve E.55120355-115.99-9748 sayılı yazısı ve eki 03.11.2020 tarihli, 70 sayılı Çatalca Belediye Meclisi Kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliği dosyası.

c) Çatalca Belediye Başkanlığının 14.08.2018 tarih ve E.45795 sayılı yazısı

d) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2018 tarihli ve 1755 sayılı Kararı.

e) 10.01.2019 tarihli ve 2018/15402-BN:202 sayılı dağıtımlı yazımız.

İTİRAZ:

21.11.2018 onaylı 1/1000 ölçekli Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda kalan, Kestanelik Mahallesi 419, 424, 433, 1623, 1624 ve Oklalı Mahallesi 202 parsellere yönelik olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilgi (a) görüşüne istinaden, Çatalca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, ilgi (b) yazı eki 03.11.2020 tarih, 70 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı yasanın 14. maddesi kapsamında gereğinin yapılması talebiyle ilgi (b) yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir.

PLAN ONAMA SÜRECİ:

13.04.2013 onaylı 1/5000 ölçekli Çanakça ve Kestanelik Köyleri Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan Kestanelik Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Çatalca Belediye Başkanlığının ilgi (c) yazı ile gereği için tarafımıza iletilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) Kararı ile uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 21.11.2018 tarihinde onaylanmıştır.

İlgi (e) yazımızla dağıtımı yapılan 21.11.2018 onaylı 1/1000 ölçekli Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planı, 21.01.2019 - 19.02.2019 tarihleri arasında Çatalca Belediyesi tarafından askıya çıkartılmıştır.

MÜLKİYET BİLGİLERİ:

Teklif plan değişikliğine konu Kestanelik Mahallesi 419, 424, 433, 1623, 1624 ve  Oklalı Mahallesi 202 parseller ile teklif plan değişikliğinden etkilenen 423, 426, 434, 1618 parseller, 123 ada 6, 7 parseller ve 194 ada 2, 3 parsellerin şahıs mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (b) yazı eki teklif plan değişikliğinin 03.11.2020 tarih, 70 sayılı Meclis Kararı ile; "21.11.2018 tarih onaylı 1/1000 ölçekli Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planında muhtelif parselleri kapsayan alanda hazırlanan plan değişikliği incelenmiş olup, Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.” şeklinde oybirliği ile kabul edildiği görülmektedir.

DEĞERLENDİRME:

21.11.2018 onaylı 1/1000 ölçekli Çatalca Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda kalan, muhtelif parsellere yönelik olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilgi (a) görüşüne istinaden, Çatalca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 03.11.2020 tarih, 70 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı yasanın 14. maddesi kapsamında gereğinin yapılması talebiyle ilgi (b) yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir.

Çatalca Belediye Meclisi İmar Komisyon Raporu’nda özetle; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce, 21.11.2018 onaylı 1/1000 ölçekli Çatalca Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar Planı’na, tarım arazisi olan Kestanelik Mahallesi 419, 424, 433, 1623, 1624 ve Oklalı Mahallesi 202 nolu taşınmazların bir kısmının plan sınırına dahil edilmiş olmasına yönelik itirazı doğrultusunda yeniden düzenlenmek üzere hazırlanmış olduğunu ifade edilmektedir.

İlgi (b) yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinde ki paftalarında değişiklikler meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları yönünden incelendiğinde;

F20C05B4C paftasında;

Teklif konusu Oklalı Mahallesi sınırları içinde kalan 202 parsel, meri 1/1000 ölçekli planda kısmen “Parklar ve Dinlenme Alanları” ve “Su Kaynaklarını Koruma Kuşağı” lejantlarında kısmen plan onama sınırı dışında yer almaktadır. Yapılan teklif değişiklik ile Oklalı Mahallesi 202 parselin “Parklar ve Dinlenme Alanları” lejandı iptal edilerek tamamı plan onama sınırı dışına çıkarılmıştır.

F20C05B3D paftasında;

Meri 1/1000 ölçekli planda teklif konusu Kestanelik Mahallesi 1624, 1623 ve 1618 parseller, kısmen “4. Derece Kentiçi Yollar (7-5 mt)” lejantlarında kısmen plan onama sınırı dışında; 123 ada 6 ve 7 parseller kısmen “4. Derece Kentiçi Yollar (7-5 mt)” kısmen “Ayrık Nizam 2 kat E:0,07 Konut Alanı” lejandında kalmaktadır. Yapılan teklif değişiklik ile 7 mt’lik yol alanı doğuya 123 ada 6 ve 7 parseller geçecek şekilde kaydırılarak 1624 ve 1623 parseller plan onama sınırı dışına çıkarılmıştır.

F21D01A4A paftasında;

Meri 1/1000 ölçekli planda teklif konusu Kestanelik Mahallesi 419 parsel, kısmen “2. Ve 3. Derece Kentiçi Yollar (12-10 mt)” lejantlarında görünsede plan onama sınırı dışında yer almaktadır. 194 ada 2 ve 3 parseller kısmen “2. Ve 3. Derece Kentiçi Yollar (12-10 mt)” kısmen “Ayrık Nizam 2 kat E:0,07 Konut Alanı” lejandında; 426 parsel ksmen “2. Ve 3. Derece Kentiçi Yollar (12-10 mt)” kısmen “Ayrık Nizam 2 kat E:0,07 Konut Alanı” kısmen “Belediye Hizmet Alanı (BHA) (İtfaiye) E:0,40” lejandlarında kalmaktadır. Yapılan teklif değişiklik ile 10 mt’lik yol alanı batıya 194 ada 2 ve 3 parsellerden geçecek şekilde kaydırılarak plan onama sınırı dışına yer alan 419 parsel üzerinde görülen yol alanı iptal edilmiştir.

Meri 1/1000 ölçekli planda teklif konusu Kestanelik Mahallesi 424 ve 433 parseller kısmen “2. Ve 3. Derece Kentiçi Yollar (12-10 mt)” kısmen plan onama sınırı dışında; 423 parsel kısmen “2. Ve 3. Derece Kentiçi Yollar (12-10 mt)” kısmen “Ayrık Nizam 2 kat E:0,07 Konut Alanı” lejandında 434 parsel ise kısmen “2. Ve 3. Derece Kentiçi Yollar (12-10 mt)” kısmen “4. Derece Kentiçi Yollar (7-5 mt)”kısmen “Ayrık Nizam 2 kat E:0,07 Konut Alanı” kısmen “Parklar ve Dinlenme Alanları” lejandında kalmaktadır. Yapılan teklif değişiklik ile 10 mt’lik yol alanı batıya 423 ve 434 parsellerden geçecek şekilde kaydırılarak 424 ve 433 parseller üzerinde görülen yol alanı iptal edilerek plan onama sınırı dışına çıkarılmıştır.

Sonuç olarak Oklalı Mahallesi 202 parsel, Kestanelik Mahallesi 419, 424, 433, 1624 ve 1623 parsellerin plan onama sınırı dışına çıkarılarak bu parsellere denk gelen “Yol Alanı”nın plan sınırı içindeki diğer parsellere kaydırılarak yeniden düzenlenmesi 13.04.2013 onaylı 1/5000 ölçekli Çatalca Çanakça ve Kestanelik Köyleri Nazım İmar Planı kararlarına aykırılık teşkil etmediği ve söz konusu değişikliğin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının konusu olduğu tespit edilmiştir. ” Denilerek.

İlgi (b) yazı ve ekleri ile Çatalca İlçesi, Kestanelik Mahallesi muhtelif parsellere ilişkin hazırlanan 34596134 Teklif Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifi yazımız ekinde olup, 5216 sayılı yasanın 14. Maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Kestanelik Mahallesi 419, 424, 433, 1623, 1624 ve Oklalı Mahallesi 202 parsellere yönelik olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşüne istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifi incelenmiş olup; İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 13.02.2019 tarih ve E.505728 sayılı görüşü doğrultusunda ilçesinden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 13 Ekim 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.