Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Maltepe 24.11.2020 t.t.'li 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi ve Büyükbakkalköy Kat Sınırlamasına ilişkin Uygulama İmar Planı revizyonuna askı sürecinde itiraz (Plan Notu Düzenlemesi).

Karar Tarihi

13 Ekim 2021

Karar No

894

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/09/2021 gün ve  2021/7559  sayılı yazısında;

“İlgi: a) Maltepe Belediye Başkanlığının 02.07.2021 tarihli ve E-79537001-045-1420595 sayılı yazısı ve ekleri.

b)Maltepe Belediye Meclisinin 07.06.2021 tarihli ve 60 sayılı Kararı.

c)Maltepe Belediye Başkanlığının 04.09.2020 tarihli ve E-79537001-045-1276377 sayılı yazısı ve ekleri.

d)12.10.2020 tarihli ve TN:1140606 sayılı Başkanlık Katı yazımız.

e)Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2020 tarihli ve 1228 sayılı Kararı.

f)17.03.2021 tarihli ve İBB No:49544 sayılı yazımız

g)15.04.2021 tarihli ve 72764 sayılı yazımız

İTİRAZ:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile 24.11.2020 onaylı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Planı Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonunda 'H:Serbest' ifadesinin iptal edildiği ancak aynı planlara ait plan notlarında 'H:Serbest' ifadesinin iptalinin sehven unutulduğundan bahisle unutulan iptallere ilişkin hazırlanan TEKLİF-34670361 UİP- 34084987 Plan İşlem Numaralı (PİN) Maltepe E-5 Kuzeyi Kat Sınırlamasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu (Plan Notu Düzenlemesi) ve TEKLİF-34831298 UİP-34848278 PİN'li Büyükbakkalköy Kat Sınırlamasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu (Plan Notu Düzenlemesi) tekliflerinin İlçe Belediye Meclisinin ilgi (b) Kararı ile aynen uygun görüldüğü belirtilerek ilçe Meclis Kararı ve işlem dosyası, ilgili kanun ve yönetmelikler gereği incelenip değerlendirilmek üzere gereği için tarafımıza iletilmiştir.

PLAN ONAMA SÜRECİ:

İlgi (c) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u doğrultusunda hazırlanarak Maltepe Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihli ve 54 sayılı Kararı ile uygun bulunan Maltepe ilçesi sınırları içerisinde H:serbest alanlarında kat adedi belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi UİP, Maltepe E-5 Güneyi UİP ve Büyükbakkalköy Mah. UİP plan Değişikliği teklifleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (d) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (e) Kararı'yla tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 24.11.2020 tarihinde onaylanmıştır.

24.11.2020 tarihinde onaylanan Teklif-34973469 Plan İşlem Numaralı (PİN) 15.02.2008 onaylı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Planı Uygulama İmar Planı Değişikliği, ve Teklif- 34885496 PİN Numaralı 17.01.2012 onaylı Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ilgi (f) ve (g) yazılarımız ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesine göre askı işlemleri yapılmak

üzere Maltepe Belediye Başkanlığına iletilmiş olup Maltepe Belediye Başkanlığı'nda 29.03.2021-27.04.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Yasal askı sürecinde, 24.11.2020 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Revizyonu ve Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonunda 'H:Serbest' ifadesi iptal edildiği ancak planlara ait plan notlarında, 'H:Serbest' ifadesinin iptalinin sehven unutulduğu tespit edilerek Maltepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce 21.04.2021 tarihli ve 1391657 sayılı yazısı ile söz konusu 1/1000 ölçekli plan revizyonlarına itiraz edilmiştir.

Bu kapsamda Maltepe Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce unutulan iptallere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi hazırlanmış ve İlçe Belediye Meclisi'nin ilgi (b) Kararı ile aynen uygun görülmüştür.

İLGİLİ MEVZUAT:

20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu"nun 6. Maddesinde;

"...3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ...(ç) bendi ile (ğ) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bende birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

... İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez...

Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer'i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir. Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenir..." ve 13. Maddesi ile 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;

"GEÇİCİ MADDE 20 - Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 1/7/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur." denilmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (b) Maltepe Belediye Meclis Kararında; "24.11.2020 t.t.'li 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi ve Büyükbakkalköy kat sınırlamasına ilişkin uygulama imar planı revizyonuna askı sürecinde itiraz ile ilgili teklif incelenmiş olup,

Mevcut plan notlarında H:Serbest ifadesinin iptali sehven unutulduğundan.

24.11.2020 onaylı UIP-34973469 Plan İşlem Numaralı (PİN) 1/1000 ölçekli Maltepe E5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Revizyonu ve UIP-34885496 PİN numaralı Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonuna ait plan notlarındaki H.Serbest' ifadelerinin iptal edilerek;

UIP-34885496 PİN numaralı 17.01.2012 onaylı Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonunun B.6.2. Ticaret - Depolama Alanları' başlığı altındaki B.6.2.2 maddesinin,

"B.6.2.2- Bu alanlarda Emsal: 0.25 olup, Yençok:3 kattır."

UIP-34973469 Plan İşlem Numaralı (PİN) 15.02.2008 onaylı 1/1000 ölçekli Maltepe E5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Revizyonunun 'B.6. MİP Alanları' başlığı altındaki B.6.1.2 maddesinin,

"B.6.1.2. Konut alanında E: 1.40 Yençok: 15 kattır."

B.6.1.8 maddesinin,

"B.6.1.8. Yençok: 15 kattır." "B.6.2 166 Pafta, 1693 Ada, 1 Parselde 24.06.1999 Onaylı 1/1000 Ölçekli Mevzi Plan Notları Geçerlidir. 166 Pafta, 1693 Ada, 1 Parsel İçin Geçerli Plan Notları" başlığı altındaki B.6.2.4 maddesinin,

"B.6.2.4 Konut ve ticaret alanlarında Emsal 1,50 ve Yençok: 15 katttır."

"B.8.1 Ticaret Alanları" başlığı altındaki B.8.1.5 maddesinin,

"B.8.1.5 Bu alanlarda TAKS: 0.25 - 0.60; net parsel üzerinden hesaplamak üzere; Emsal=1.75 olup, Yençok: 15 kattır." denilmektedir.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile plan değişikliklerine ilişkin herhangi bir kurum görüşü iletilmemiştir.

MERİ İMAR PLANLARI:

TEKLİF-34670361 UİP-34084987 Plan İşlem Numaralı (PİN) Maltepe E-5 Kuzeyi Kat Sınırlamasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu (Plan Notu Düzenlemesi) 16.04.2005-24.11.2020 onaylı 1/5.000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı sınırları içerisinde kalmakta olup söz konusu plan notu düzenlemesi 15.02.2008-24.11.2020 onaylı 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Planı Uygulama İmar Planı Revizyonu üzerine hazırlanmıştır.

TEKLİF-34831298 UİP-34848278 PİN'li Büyükbakkalköy Kat Sınırlamasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu (Plan Notu Düzenlemesi) 17.01.2012 onaylı 1/5.000 ölçekli Samandıra ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı sınırları içerisinde kalmakta olup söz konusu plan notu düzenlemesi, 17.01.2012-24.11.2020 onaylı 1/1.000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi UİP Revizyonu üzerine hazırlanmıştır.

TEKLİF 1/1.000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ:

İlgi (b) Maltepe Belediye Meclis Kararı ile;

"UIP-34885496 PÎN numaralı 17.01.2012 onaylı Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonunun B.6.2. Ticaret - Depolama Alanları' başlığı altındaki B.6.2.2 maddesinin,

B.6.2.2- Bu alanlarda Emsal: 0.25 olup, Yençok:3 kattır."

UIP-34973469 Plan İşlem Numaralı (PÎN) 15.02.2008 onaylı 1/1000 ölçekli Maltepe E5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Revizyonunun 'B.6. MÎP Alanları' başlığı altındaki B.6.1.2 maddesinin,

"B.6.1.2. Konut alanında E: 1.40 Yençok: 15 kattır."

B.6.1.8 maddesinin,

"B.6.1.8. Yençok: 15 kattır." "B.6.2 166 Pafta, 1693 Ada, 1 Parselde 24.06.1999 Onaylı 1/1000 Ölçekli Mevzi Plan Notları Geçerlidir. 166 Pafta, 1693 Ada, 1 Parsel İçin Geçerli Plan Notları" başlığı altındaki B.6.2.4 maddesinin,

"B.6.2.4 Konut ve ticaret alanlarında Emsal 1,50 ve Yençok: 15 katttır."

"B.8.1 Ticaret Alanları" başlığı altındaki B.8.1.5 maddesinin,

"B.8.1.5 Bu alanlarda TAKS: 0.25 - 0.60; net parsel üzerinden hesaplamak üzere; Emsal=1.75 olup, Yençok: 15 kattır."" şeklindeki plan notları düzenlenmiştir.

SONUÇ:

24.11.2020 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Revizyonu ve Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonunda 'H:Serbest' ifadesi iptal edilmiş ancak planlara ait plan notlarında, 'H:Serbest' ifadesinin iptalinin sehven unutulması üzerine yapılarak ilgi (a) yazı ile müdürlüğümüze iletilen değişiklikler Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (e) kararına uygun olduğundan müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilmektedir. ” Denilerek.

İlgi (b) ilçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen TEKLİF-34670361 UİP- 34084987 Plan İşlem Numaralı (PİN) Maltepe E-5 Kuzeyi Kat Sınırlamasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu (Plan Notu Düzenlemesi) ve TEKLİF-34831298 UİP-34848278 PİN'li Büyükbakkalköy Kat Sınırlamasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu (Plan Notu Düzenlemesi) teklifleri yazımız ekinde iletilmekte olup yazımız ve eklerinin yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Maltepe İlçesi, 24.11.2020 tt’li 1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi ve Büyükbakkalköy Kat Sınırlamasına ilişkin Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı sürecinde itiraza (Plan notu düzenlemesi) ilişkin değişiklik teklifi incelenmiş olup, Teklifin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Kentsel Yenileme Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 13 Ekim 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.