Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Tuzla ilçesi, Orhanlı Bölgesi UİP Değişikliği’ne Askı Süresi İçerisinde Yapılan Vatandaş İtirazı Doğrultusunda Hazırlanan UİP Değişikliği.

Karar Tarihi

13 Ekim 2021

Karar No

880

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/09/2021 gün ve 2021/6911 sayılı yazısında;

          “İlgi:

a)              Tuzla Belediye Başkanlığının 15.06.2021 tarihli ve 65782 sayılı yazısı ve eki dosyası.

b)              Tuzla Belediye Başkanlığının 26.07.2018 tarihli, E.28892 sayılı yazısı ve eki 11.05.2018 tarihli ve 99 sayılı ilçe meclis kararı.

c)              11.09.2018 tarihli ve BN:4980 sayılı yazımız.

d)              Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 tarihli ve 327 sayılı Kararı.

e)              18.04.2019 tarihli ve BN:2017 sayılı dağıtım yazımız.

f)              Tuzla Belediye Başkanlığının 21.08.2019 tarihli 112233891-27800 sayılı yazısı ve eki 05.07.2019 tarihli ve 80 sayılı ilçe meclis kararı ve ekleri.

g)              14.07.2020 tarihli ve BN:2751 sayılı yazımız.

h)              Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020 tarihli ve 817 sayılı Kararı.

i)               10.03.2021 tarihli ve BN:1458 sayılı yazımız.

j)               Tuzla Belediye Başkanlığının 17.06.2021 tarihli ve 66028 sayılı yazısı.

TALEP:

Tuzla Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı ile 15.02.2019-25.09.2020 onaylı UİP-34250 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne yasal askı süresi içinde ilgililerince yapılan itirazlara ilişkin Tuzla Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarihli ve 53 sayılı ilçe meclis kararının alındığı belirtilerek, ilçe meclis kararı ve eklerinin 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ:

22.01.2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Tuzla Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan Tuzla Belediye Başkanlığının ilgi (b) yazı eki ilçe meclis kararı ile uygun görülerek tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı teklifi değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (d) Meclis Kararı ile uygun görülmüş ve 15.02.2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanarak ilgi (e) yazımızla dağıtımı yapılmış ve 22.04.2019-23.05.2019 tarihleri arasında Tuzla Belediyesi tarafından askıya çıkartılmıştır.

Tuzla Belediye Başkanlığının ilgi (f) yazısı ile 15.02.2019 onay tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı’na askı süresi içinde ilgililerince yapılan itirazlara ilişkin Tuzla Belediye Meclisinin 05.07.2019 tarihli ve 80 sayılı ilçe meclis kararının alındığı belirtilerek ilçe meclis kararı ve eklerinin 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmiş olup söz konusu ilçe meclis kararı ilgi (g) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (h) Kararı ile tadilen kabul edilmiş olup 25.09.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Söz konusu plan değişikliğinin ilgi (i) yazımız ile dağıtımı yapılmış olup 24.03.2021-22.04.2021 tarihleri arasında Tuzla Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI:

Tuzla Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarihli ve 53 sayılı kararında;

““UİP-34250 Plan İşlem Numaralı 15.02.2019 T.T.’li 1/1000 Ölçekli Tuzla İlçesi, Orhanlı Bölgesi UİP Yasal Askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği” teklif dosyası komisyonumuzca incelenmiş olup…

2- Muhammed ATİK imzalı 05.04.2021 tarih ve 112597479 sayılı itiraz dilekçesinin, kabulü,…

…şekliyle kabulü, komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

MÜLKİYET DURUMU:

Plan değişikliğine konu alan ve parsellerin mülkiyet durumları Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminde mülkiyet açısından incelendiğinde;

·       1634, 1635, 1636, 601 parseller “şirket” mülkiyetinde,

·       7050/1, 602 sayılı parseller “şahıs” mülkiyetinde kalmaktadır.

MERİ PLAN DURUMU:

İlgi (a) yazı ekinde Müdürlüğümüze iletilen uygulama imar planı değişikliğine konu alan: 22.01.2018 onaylı 1/5000 ölçekli Orhanlı Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “Sanayi Alanı” lejantında ve 1/1000 ölçekli meri uygulama imar planı durumları incelendiğinde ise söz konusu değişikliğe konu parseller;

·       1634 parsel; 25.09.2020 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği’nde kısmen “Sanayi Tesis Alanı” kısmen de “Enerji Depolama Alanı” lejantlarında;

·       1635 parsel; 25.09.2020 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği’nde “Sanayi Tesis Alanı” lejantında;

·       1636, 601 ve 7050/1 parseller; 15.02.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı’nda “Sanayi Tesis Alanı” lejantında;

·       602 parsel; kısmen 15.02.2019 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı’nda kısmen “Sanayi Tesis Alanı” lejantında kısmen de yol alanında ve kısmen 25.09.2020 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği’nde yol alanında kalmaktadır.

DEĞERLENDİRME:

İlgi (a) yazı ekinde gereği için tarafımıza iletilen 15.02.2019-25.09.2020 onaylı UİP-34250 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne yapılan itirazlar neticesinde düzenleme yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin plan paftaları ve ilçe meclis kararı ile birlikte incelenmesi neticesinde;

İtiraza konu alanda, 15.02.2019 onaylı Tuzla ilçesi Orhanlı Bölgesine İlişkin Uygulama İmar Planı’nda 7050/1, 0/601 ve 0/602, 0/1634 ve 0/1635 parseller arasından 10 metre en kesitli yol geçmektedir. Söz konusu plana askı süresi içerisinde ilçe belediyesi tarafından yapılan itiraz kapsamında 7050/1, 0/601 ve 0/602, 0/1634 ve 0/1635 parseller arasından geçen 10 metre en kesitli yol aksında bütüncül uygulamanın sağlanabilmesi için 10 metre en kesitli yol aksının 0/1634 ve 0/602 parseller arasından geçecek şekilde düzenlenmesi teklif edilmiştir.

25.09.2020 tarihinde onaylanan Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ile yapılan söz konusu düzenlemenin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkilememekle beraber, eşdeğer bir donatı alanın ayrılmamasının plan bütününde yapı yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğu, mahreç alamayan parseller oluşturulması, bir kısım konut bölgelerinde aynı zamanda nüfus artışının olacağı görüldüğünden, 1/1000 ölçekli plan bütünlüğüne aykırı nitelik taşıdığı tespit edilmiş ve söz konusu düzenlemeye ilişkin “1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkilememekle birlikte, 1/1000 ölçekli plan bütünlüğüne aykırı nitelik taşıdığı görülmektedir.” şeklindeki Müdürlük görüşümüz ilgi (g) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (h) Kararı ile yol aksında yapılması teklif edilen düzenleme ilçe belediyesinin teklif ettiği şekliyle kabul edilmiştir.

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 15.02.2019-25.09.2020 onaylı UİP-34250 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği itirazı kapsamında yapılan plan değişikliği teklifi ile 0/1634 ve 0/602 parseller arasından geçecek şekilde düzenlenen 10 metre en kesitli yolun 7050/1, 0/601 ve 0/602, 0/1634 ve 0/1635 parseller arasından geçecek şekilde yeniden düzenlenerek eski durumuna getirildiği tespit edilmiştir. Söz konusu düzenleme uygun bulunmaktadır.

SONUÇ:

Tuzla Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazı eki ile tarafımıza iletilen ilçe meclis kararı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri teklifi ekte olup yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Orhanlı Bölgesi 1/1000 ölçekli UİP değişikliği’ne askı süresi içerisinde yapılan vatandaş itirazı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifi incelenmiş olup;

İlçesinden geldiği şekliyle

komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 13 Ekim 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.