Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Kadıköy ilçesi, İbrahimağa Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına itiraz

Karar Tarihi

13 Ekim 2021

Karar No

874

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/09/2021 gün ve 2021/7273 sayılı yazısında;

                            “İlgi: a) Kadıköy Belediye Başkanlığının 02.07.2021 tarihli ve 975336 sayılı yazısı ve eki Kadıköy Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarihli ve 2021/48 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan dosyası.

                            b) Kadıköy Belediye Meclisinin 10.05.2017 tarihli ve 2017/78 sayılı Kadıköy Belediyesi Meclis Kararı.

                            c) Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 23.08.2017 tarihli ve E.52994 sayılı yazısı ve eki.

              ç) 13.11.2017 tarihli ve 5933 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.

              d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2017 tarihli ve 1931 sayılı kararı.

              e) 13.02.2018 tarihli ve 936 sayılı yazımız.

                            f) İstanbul V Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.12.2018 tarihli ve E.1055212 sayılı yazısı ve eki 20.12.2018 tarihli ve 5892 sayılı Kurul Kararı.

              g) 11.02.2019 tarihli ve 2019/16907-BN.817 sayılı Başkanlık Makamı yazımız.

                            ğ) İstanbul V Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.08.2019 tarihli ve E.641969 sayılı yazısı ve eki 26.07.2019 tarihli ve 6445 sayılı Kurul Kararı.

              h) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2019 tarihli ve 1021 sayılı Kararı.

              ı) Kadıköy Belediye Başkanlığının 31.03.2021 tarihli ve 911155 sayılı yazısı.

                            i) İstanbul V Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.09.2020 tarihli ve E.715003 sayılı yazısı ve ekleri.

İTİRAZ KONUSU

12.04.2013 onaylı 1/5000 Ölçekli Kadıköy ilçesi İbrahimağa Kentsel Sit Alanına ilişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda Kadıköy Belediye Başkanlığınca hazırlanmış ve 14.10.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca  onanarak yürürlüğe girmiş olan Kadıköy ilçesi Koşuyolu (İbrahimağa) Mahallesi Kentsel Sit Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde, Koşuyolu Mahallesi 3184 ada 5 ve 6 parsel ilgilisince “…Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında bahse konu taşınmazım üzerinde bulunan ve Anıtlar Kurulunca Rölöve ,Restorasyon ve Restitüsyon Projeleri onaylanan tescilli yapılar planlara işlenmiştir. Tescilli yapı işlenmiş olup, parselimin geri kalan kısmı park alanı olarak düzenlenmiştir. Söz konusu projeye esas binaya ruhsat düzenlenebilmesi için yola mahreç alacak şekilde konut lejantına alınarak düzenlenmesi yolunda giriş ve çıkış sağlanabilmesine yönelik plan notu tadilatı yapılması hususunda…” denilerek yapılmış olan itirazlar ilgi (a) yazı eki meclis kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup; ilgi (a) yazı eki ile tarafımıza iletilmiş olan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kourma Kanununun ilgili maddelerine göre karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.

PLAN SÜRECİ

12.04.2013 onaylı 1/5000 ölçekli “Kadıköy İlçesi, Koşuyolu (İbrahimağa) Mahallesi, İbrahimağa Kentsel Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” doğrultusunda Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan ve ilgi (b) Meclis Kararı ile uygun bulunarak; 06.07.2017 tarih ve 01-943 sayılı İstanbul I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Kararı ile “Tabiat varlıkları açısından uygun olduğuna” karar verilen, 1/1000 ölçekli “Koşuyolu (İbrahimağa) Mahallesi, İbrahimağa Kentsel Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” teklifi, 3194 ve 5216 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili maddelerine göre gereğinin yapılması talebi ile ilgi (c) yazı eki 1/1000 ölçekli KAUİP teklif dosyası tarafımıza iletilmiştir

İlgi (c) yazı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi, ilgi (ç) yazımız  ile değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (d) Meclisi Kararı ile tadilen uygun görülerek ilgi (e) yazımız ekinde ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında değerlendirilerek, yapılacak işleme esas olacak kurul kararının alınması talebiyle İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir. Konuya ilişkin ilgi (f) Kurul Kararı ile düzeltmelerle uygun bulunmuş olup; ilgi (g) yazımız ile 3194 ve 5216 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili maddeleri kapsamında yeniden değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

              Bu süreçte, ilgi (ğ) yazı ve eki 26.07.2019 tarihli ve 6445 sayılı Kurul Kararı ile tarafımıza iletilen, ilgi (c) yazı eki 1/1000 ölçekli teklif plan onama sınırı içerisinde yer alan Kadıköy ilçesi, İbrahimağa Mahallesi, 56 pafta, 3184 (E.243) ada, 5 parsele ilişkin “…3184 ada 5 parselde yıkılmış durumda olan yapının 2863 sayılı Kanunun 6ıncı maddesi kapsamında kaldığı anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun 2 olarak belirlenmesine, 3184 ada 5 parselde tescil edilen yapının koruma amaçlı imar planlarına işlenmesine yönelik gerekli çalışmaların 3184 ada 7 parselde yer alan yapı da dikkate alınacak şekilde Belediyesince yapılarak Kurulumuza iletilmesine…” şeklinde alınmış olan 26.07.2019 tarihli ve 6445 sayılı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı, ilgi (g) yazımız ile birleştirilerek 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b maddesi ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Meclisine iletilmiştir.

              İlgi (c) yazı eki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (h) Meclis Kararı, ilgi (f) ve ilgi (ğ) Kurul Kararları doğrultusunda uygun görülerek, plan paftaları ile plan açıklama raporları 14.10.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

              25.02.2021-26.032021 tarihleri arasında Kadıköy Belediye Başkanlığınca askıya çıkarılmış olan 1/1000 Ölçekli Koşuyolu (İbrahimağa) Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına 3184 ada 5 ve 6 parsel yönünden yapılmış olan itiraz, ilgi (ı) yazı ile “…İbrahimağa Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ‘Plan onama sınırları içinde kalan tescilli eski eserlerin mahreç alamaması halinde, bu yapılara Parklar ve Dinlenme Alanları üzerinden 3 m.’lik geçiş hakkı sağlanır.’ ifadesinin eklenmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir” şeklinde değerlendirilerek Kadıköy Belediye Meclisine iletilmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI

İlgi (a) yazı eki Meclis Kararı’nda “…teklif müdürlüğünden geldiği şekle ek olarak; 3184 ada 5 parselin fonksiyonu kurul kararı doğrultusunda belirlenecektir.” denilerek, söz konusu teklif oybirliği ile kabul edilmiştir.

MERİ PLAN DURUMU

İtiraz konusu Kadıköy ilçesi Koşuyolu 3184 ada 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlar 12.04.2013 onaylı 1/5000 Ölçekli İbrahimağa Kentsel Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında Konut Alanında planlanmış olup; plan notu “Kentsel Sit Alanı içerisindeki konut alanlarında en fazla TAKS:0,75 ve yapı yüksekliği en fazla 3 kattır.” şeklinde düzenlenmiş; 14.10.2020 onaylı 1/1000 Ölçekli İbahimağa Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında ise 5 parsel sayılı taşınmaz Parklar ve Dinlenme Alanları fonksiyonunda ve kısmen Tescilli Tabiat Varlığı (Anıt Ağaç) Koruma Alanında planlanmış olup, söz konusu parsel üzerinde ilgi (ğ) yazı eki kurul kararı gereği tescilli yapı işlenmiş, 6 parsel sayılı taşınmaz ise kısmen Parklar ve Dinlenme Alanları, kısmen yol, kısmen de Tescilli Tabiat Varlığı (Anıt Ağaç) Koruma Alanında planlanmıştır.

DEĞERLENDİRME

İlgi (a) yazı eki ile tarafımıza iletilmiş olan plan değişikliği teklifi incelenmiş olup; “Plan onama sınırları içinde kalan tescilli eski eserlerin mahreç alamaması halinde, bu yapılara Parklar ve Dinlenme Alanları üzerinden 3 m.’lik geçiş hakkı sağlanır. 3184 ada 5 parselin fonksiyonu kurul kararı doğrultusunda belirlenecektir.” şeklinde düzenlenmiş olan plan notunun, itiraz konusu taşınmazın mahreç sorununu çözeceği değerlendirilmekle birlikte teklif plan notunda yer alan “…3184 ada 5 parselin fonksiyonu kurul kararı doğrultusunda belirlenecektir.” ifadesi ile meri imar planında “Parklar ve Dinlenme Alanları” fonksiyonunda planlanmış olan 3184 ada 5 parsel sayılı taşınmazın fonksiyonunun kurul kararı ile değiştirilebileceği anlaşılmaktadır.

 Ancak, 14.10.2020 onaylı 1/1000 Ölçekli İbrahimağa Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Uygulama Hükümlerinin 15. Maddesi “Sit Alanı içinde, tescilli taşınmaz kültür varlığı yapılar öncelikle asli fonksiyonu ile korunacaktır. Bu yapıların özgün işlevinin güncelliğini yitirmesi veya yok olması sebebi ile özgün işlevi ile korunamaması durumunda ise içinde yer aldığı bölgenin ihtiyacı doğrultusunda asli fonksiyonuna en yakın ve kentsel alanın karakteriyle uyumlu ve kimliğini zedelemeyecek, kamu ve özel eğitim alanı, kamu ve özel sosyal tesis, kamu ve özel kültürel tesis gibi donatı alanlarına yönelik yeni işlevler ile ilgili Kararlar Koruma Bölge Kurulu’nca belirlenecektir.” şeklinde düzenlenmiş olan plan hükmünden anlaşılacağı üzere Koruma Bölge Kurulunun sit alanı içerisinde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlığı yapılara yönelik fonksiyon kararı alabileceği belirtilmekte olup, 3184 ada 5 parselin fonksiyonunun kurul kararı doğrultusunda belirleneceği yönündeki teklif plan notunun meri plan koşullarına aykırı olduğu; dolayısı ile 3184 ada 5 parsel sayılı taşınmazda restitüsyon projesine göre yeniden yapılacak olan tescilli kültür varlığı yapının fonksiyonuna ilişkin ilgili Koruma Bölge Kurulu doğrultusunda uygulama yapılabileceğinden, teklif plan notunda yer alan “…3184 ada 5 parselin fonksiyonu kurul kararı doğrultusunda belirlenecektir.” ifadesinin, parselin mahreç sorununun çözümüne yönelik olmadığı ve tescilli kültür varlığı yapının fonksiyonunun belirlenmesinin ise meri imar planı hükümleri ile karşılanması nedeniyle kaldırılması gerektiği değerlendirilmektedir. ” Denilerek.

Kadıköy Belediye Meclisinin ilgi (a) yazı eki Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen, Kadıköy ilçesi İbrahimağa Kentsel Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına 3184 ada 5 parsel yönünden itiraza yönelik teklif 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. Maddeleri ve 2836 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kadıköy İlçesi, İbrahimağa Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na itiraz incelenmiş olup,

Teklif Plan notunun son cümlesinde yer alan “384 ada, 5 parselin fonksiyonu kurul kararı doğrultusunda belirlenecektir.” ifadesinin iptali ile

komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Sanat Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 13 Ekim 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.