Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Tuzla ilçesi, Köyiçi Mevkii, 40 pafta, 2779, 2780, 5868 parsellerde 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği.

Karar Tarihi

13 Ekim 2021

Karar No

869

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/09/2021 gün ve 2021/7018 sayılı yazısında;

“İlgi: a) İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.06.2021 tarihli ve 1491571 sayılı yazısı ve eki 23.06.2021 tarihli ve 5342 sayılı Kurul Kararı.

b) Tuzla Belediye Başkanlığının 21.06.2017 tarihli ve E.506-16866 sayılı yazısı ve ekleri.

c) 18.09.2017 tarihli ve BN:4889 sayılı yazımız.

d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2018 tarihli ve 39 sayılı Kararı.

e) 08.01.2019 tarihli ve BN:4458 sayılı yazımız.

f) İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 05.07.2019 tarihli ve E.561487 sayılı yazı ve eki 20.06.2019 tarihli ve 4061 sayılı Kurul Kararı.

g) 20.06.2019 tarihli ve BN:301 sayılı yazımız ve ekleri.

         h) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2020 tarihli ve 1014 sayılı Kararı.

         ı) 05.03.2021 tarihli ve BN:1276 sayılı yazımız ve ekleri.

İlgi (a) yazı ile; İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Köyiçi Mevkii, 40 pafta, 2779, 2780 ve 5868 parsellerde 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğine dair alınan İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.06.2021 tarihli ve 5342 sayılı Kararının iletildiği belirtilerek gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ:

30.12.2016 onaylı 1/1000 Ölçekli Tuzla İlçesi Köyiçi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 09.02.2017-10.03.2017 tarihleri arasında Tuzla Belediye Başkanlığınca askıya çıkarılmış olup yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar; 07.06.2017 tarihli ve 65 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak, ilgi (b) yazı ve ekleri ile gereğinin yapılması için tarafımıza iletilmiştir. Teklif uygulama imar planı değişikliği ilgi (c) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup ilgi (d) Meclis Kararı ile tadilen uygun görülmüştür. Söz konusu karar doğrultusunda plan paftaları üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak Tuzla Köyiçi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, ilgili yasalar uyarınca tetkik edilmesi ve gereği için ilgi (e) yazımız ile İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmiş olup konuya ilişkin alınan ilgi (f) yazı eki Kurul Kararı tarafımıza iletilmiştir.

Tuzla ilçesi 1/1000 Ölçekli Köyiçi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne ilişkin ilgi (f) yazı ve ekleri, 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (g) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmiş olup teklif uygulama imar planı değişikliği ilgi (h) Meclis Kararında “KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Köyiçi’ne ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup, 2779 ve 2780 sayılı parselleri 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda Kültürel Tesis Alanı’na alınması, 5868 parselin Ticaret Alanı’na alınması ve diğer konuların kurul görüşü doğrultusunda kabulü komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.” denilerek tadilen uygun görülmüştür.

İlgi (h) Meclis Kararı ile tadilen uygun görülen 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Köyiçi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na ait plan paftaları ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmek üzere ilgi (ı) yazımız ile İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yeniden gönderilmiş olup konuya ilişkin alınan Kurul Kararı ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.

KURUL KARARI:

İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.06.2021 tarihli ve 5342 sayılı Kararında; “…İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Köyiçi Mevkii, Cami Mahallesi, 40 pafta 2779, 2780 parsellerin Kültürel Tesis Alanı'na alınması, 5868 parselin Ticaret Alanı fonksiyonuna alınmasına ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğuna karar verildi.” denilmektedir.

SONUÇ:

İlgi (h) Meclis Kararı gereğince yapılan düzenlemeler ilgi (a) yazı eki İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile aynen uygun bulunmuş olup yazımız ekinde bulunan 23.06.2021 tarihli ve 5342 sayılı Kurul Kararı ile ilgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Köyiçi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Köyiçi Mevkii, 40 pafta 2779, 2780, 5868 parsellerde 1/1000 ölçekli KAUİP değişikliği teklifi incelenmiş olup;

İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları KVKBK’nın 23.06.2021 tarih ve 5342 sayılı görüşü doğrultusunda

komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 13 Ekim 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.