Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Kâğıthane ve Sarıyer İlçeleri Büyükdere Caddesi Batı Kısmı NİP

Karar Tarihi

13 Ekim 2021

Karar No

862

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/04/2021 gün ve sayılı

yazısında;

“İlgi:   a) Hukuk Müşavirliğinin 17.04.2018 tarihli ve 2017/1743 sayılı yazısı.

b) 02.07.2018 tarihli ve 4413 sayılı Başkanlık Oluru

TALEP

İlgi (a) yazı ile; Kağıthane ve Sarıyer İlçeleri sınırlarında bulunan, 17.06.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Kağıthane ve Sarıyer İlçeleri Büyükdere Caddesi Çevresi Nazım İmar Planı’nın, “…ada bazında toplu uygulama yapılacağı ve münferit yapılaşmalar yapılamayacağının, bu durumun mülkiyet hakkını kısıtladığı, diğer taşınmaz maliklerinin kabul ve onayına bırakıldığı, taşınmaz üzerindeki bina değerinin diğer tüm taşınmazlardan fazla olduğu, değişiklik yapılırken eşitlik, kamu yararı, şehircilik ve plan gereklerinin gözetilmediği…” gerekçesiyle İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 28.03.2018 tarihli ve 2017/624E sayılı kararı ile "dava konusu imar planının iptaline" karar verildiği bilgisini içeren Mahkeme Kararı tarafımıza iletilmiştir.

Söz konusu alana ilişkin Mahkeme Kararı dikkate alınarak, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası gereği plan yapılması gereği oluşmuş ve bu doğrultuda ilgi (b) Başkanlık Oluru ile 1/5000 ölçekli Kâğıthane ve Sarıyer İlçeleri Büyükdere Caddesi Batı Kısmı Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanmıştır.

PLAN DURUMU:

17.06.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Kağıthane ve Sarıyer İlçeleri Büyükdere Caddesi Çevresi Nazım İmar Planı İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 28.03.2018 tarihli ve 2017/624E sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup; söz konusu plan alanına ait meriyette bir plan bulunmamaktadır.

KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ:

Plan çalışmalarına ilişkin ilgili kurumlardan tarafımıza ulaşan kurum görüşleri tablosu Ek2’de yer almaktadır

DEĞERLENDİRME:

İlgi (a) yazı eki Mahkeme Kararı ile iptal edilen, 17.06.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Kağıthane ve Sarıyer İlçeleri Büyükdere Caddesi Çevresi Nazım İmar Planı’nın iptaline neden olan münferit yapılaşmayı engelleyici toplulaştırma uygulamalarına ilişkin hususlar yeniden düzenlenmiş olup; plan alanı içerisinde hem toplu uygulamaların hem de münferit yapılaşmaların önü açılırken, toplu uygulama stratejileri ile donatı amaçlı kullanılmak üzere kamu arazisi elde etmek hedeflenmiştir. "denilerek.

1/5000 ölçekli Kağıthane ve Sarıyer İlçeleri Büyükdere Caddesi Batı Kısmı Nazım İmar Planı’na ait plan paftaları ve plan raporu yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili hükümlerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kağıthane ve Sarıyer İlçeleri, Büyükdere Caddesi Batı Kısmı 1/5000 ölçekli NİP değişikliği teklifi incelenmiş olup; İlçe belediyeleri ile koordinasyon sağlanarak yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 13 Ekim 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.