Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Küçükçekmece İlçesi, Yenibosna Basın Aksı Güneyi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İtirazları

Karar Tarihi

13 Ekim 2021

Karar No

857

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/06/2021 gün ve 2021/2451 sayılı yazısında;

           “İlgi: a) 02.12.2019 tarihli ve 2019-S/1343783 sayılı yazımız.

           b)      13.07.2020 tarihli ve 2020S/TN:734648 sayılı yazımız.

           c)      Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2020 tarihli ve 1105 sayılı Kararı.

           d)      28.01.2021 tarihli ve BN:10512 sayılı dağıtım yazımız.

           e)      Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 03.09.2019 tarihli ve 8404-2582 sayılı yazısı.

           f)      Müdürlüğümüzde BN:2451, BN: 2454, BN: 2456, BN: 2458, BN: 2461, BN: 2462, BN: 2464, BN: 2465, BN: 2470, BN: 2471, BN: 2473, BN: 2474, BN: 2477, BN: 2479, BN: 2482, BN: 2483, BN: 2527, BN: 2605, BN: 2611, BN: 2614, BN: 2627 sayılar ile kayıtlı 21 adet dilekçe.

           g)      Müdürlüğümüzde BN: 2452, BN:2455, BN:2460, BN:2469, BN:2476, BN:2481 sayılar ile kayıtlı 6 adet dilekçe.

           h)      Müdürlüğümüzde BN: 2507 sayı ile kayıtlı 1 adet dilekçe.

PLAN ONAMA SÜRECİ: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından 13.12.2013 onay tarihli 1/1000 ölçekli Yenibosna Basın Aksı Uygulama İmar Planı kapsamında hazırlanan Sefaköy 719 ve 720 no’lu imar adalarını kapsayan alanda, 3194 sayılı kanunun 18. maddesine istinaden hazırlanan parselasyon planının, kontrol ve onay işlemleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderildiği bunu yanı sıra konu ile alakalı Harita Müdürlüğünün görüşünde “uygulama alanında bulunan parsellerin tamamında, daha önce 2981 sayılı yasanın 10/c ve Eki maddesine göre uygulama yapıldığı ancak daha önce kesilen DOPO’nun iade edilerek yeniden DOP kesilmesinin mevzuata aykırılık teşkil edeceği” belirtilmiş olup Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün söz konusu yazısı ile Küçükçekmece Yenibosna Basın Aksı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda, 3194/18 madde uygulama işleminin yasal olarak mümkün olamayacağı anlaşıldığı ve söz konusu imar planı ile 3194/18 madde uygulama şartının tekrar değerlendirilmesi hususu ifade edilmiştir.

Bu kapsamda ilçe belediyesince plan hakkında talep edilen hususlar ve konunun özünü oluşturan 18. Madde uygulaması hakkında 12.07.2013 onay tarihli 1/5000 ölçekli Yenibosna Basın Aksı Revizyon Nazım İmar Planının değerlendirilerek 18. Madde uygulaması sınırları ve bu sınırların uygulanabilirliği hususlarına istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan değişikliği çalışmasına başlanılmış, Müdürlüğümüzce hazırlanan plan değişikliği teklifi değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararı ile Müdürlüğümüze iade edilmiştir.

Bu kapsamda Küçükçekmece İlçesi,  Yenibosna Basın Aksı Güneyi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait plan yapım çalışmalarına Müdürlüğümüz tarafından başlanmış olup söz konusu plan çalışmalarımızda değerlendirilmek üzere ilgi (a) yazımız ile kurum ve kuruluşlardan görüşleri talep edilmiştir.

İlgili mevzuat, kurum-kuruluş görüşleri, şehircilik ilke ve prensipleri doğrultusunda analiz, sentez ve planlama yaklaşımları geliştirilerek Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan “Küçükçekmece İlçesi, Yenibosna Basın Aksı Güneyi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” teklifi yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (b)  yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup ilgi (c) Meclis Kararında “Küçükçekmece İlçesi, Yenibosna Aksı Güneyi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, söz konusu 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifinin reddine ve yine İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 30.12.2019 tarih ve 2018/115 E. Nolu-2019/2648 K. Nolu kararı, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 20.02.2015 tarih ve 2014/208 E. Nolu-2015/309 K. Nolu kararı, süreç içerisinde taşınmazlarda yapılan DOP kesintileri, mevcut yapılaşmalar ve parselasyon, komşu planlarla uyum ve bütünlük, planlama alanının güneyinden geçen ve 13.05.2009 tarih ve 240 sayılı İBB Meclis kararı ile onaylanan Bakırköy-Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü raylı sistem güzergâhına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri de dikkate alınarak planlama esasları ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda hazırlanan bilgi paftasında gösterildiği şekliyle kabulü ve yapılan değişikliklerin dijital ortamda planlara aktarılarak plan paftalarının yeniden üretilmesi koşuluyla Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.” denilerek karara bağlanmıştır.

TALEP: İlgi (c) Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan “Küçükçekmece İlçesi, Yenibosna Basın Aksı Güneyi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” 26.10.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır. NİP-34321335 plan işlem numaralı Küçükçekmece İlçesi, Yenibosna Basın Aksı Güneyi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin ilgi (d) yazımız ile dağıtımı yapılmış olup 05.02.2021-08.03.2021 tarihleri arasında askı ve ilan işlemleri tamamlanmıştır.

Küçükçekmece İlçesi, Yenibosna Basın Aksı Güneyi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yasal askı süresi içerisinde 28 adet itiraz dilekçesi verilmiş olup, itiraz dilekçeleri yazımız ekindeki itiraz değerlendirme tablosunda tasnif edilmiş ve itiraz edilen parseller plan üzerine işaretlenerek gösterilmiştir.

İtiraz dilekçeleri incelenmiş olup;

İtiraz dilekçelerinin tamamında parsellerin “Park Alanı” fonksiyonundan çıkarılması ve imar verilmesi talep edilmektedir. Ancak söz konusu itiraz dilekçelerinden ilgi (f) 21 adet dilekçeye konu parseller “Park Alanı” fonksiyonunda kalmakta, ilgi (g) 6 adet dilekçeye konu parseller “T2 Ticaret Alanı” fonksiyonunda kalmakta  ve ilgi (h) 1 adet dilekçeye konu parsel “T2 Ticaret Alanı” ve “Park Alanı” fonksiyonunda kalmaktadır.

MÜLKİYET VE PLAN DURUMU: İtirazlara ilişkin mülkiyet ve plan bilgileri yazımız ekindeki itiraz değerlendirme tablosunda iletilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: İlgi (f) İtirazlara konu parsellerin önceki plan olan 12.07.2013 onaylı 1/5000 ölçekli Yenibosna Basın Aksı Revizyon Nazım İmar Planında da “Park Alanı” fonksiyonunda olduğu görülmekte olup itirazlara konu parsellerin Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (e) yazısı ile tarafımıza iletilen Yenikapı – İncirli- Sefaköy Raylı Sistem Hattı güzergahında kalmakta olduğu için park alanı olarak planlandığından uygun bulunmamıştır.

İlgi (g) İtirazlara konu parsellerin önceki plan olan 12.07.2013 onaylı 1/5000 ölçekli Yenibosna Basın Aksı Revizyon Nazım İmar Planında da “Park Alanı” fonksiyonunda olduğu, itiraz dilekçelerine konu olan parsellerin Yenibosna Basın Aksı Güneyi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile “T2 Ticaret Alanı” fonksiyonuna alındığı dolayısıyla itiraza konu kalmadığı görülmektedir.

İlgi (h) itiraza ilişkin yaklaşık 7200 m2 büyüklüğünde 10482 parselin önceki plan olan 12.07.2013 onaylı 1/5000 ölçekli Yenibosna Basın Aksı Revizyon Nazım İmar Planında yaklaşık 6000 m2 si “T2 Ticaret Alanı” ve yaklaşık 1100 m2 si “Eğitim Alanı” fonksiyonunda kalmakta olup, Yenibosna Basın Aksı Güneyi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile yaklaşık 4900 m2 si “T2 Ticaret Alanı” ve yaklaşık 2200 m2 si “Park Alanı” fonksiyonuna alındığı görülmekte olup donatı alanları bütünlüğü kapsamında uygun bulunmamaktadır. ” Denilerek.

Küçükçekmece İlçesi, Yenibosna Basın Aksı Güneyi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar, itiraz değerlendirme tablosu ve plan paftası yazımız ekinde iletilmekte olup yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Küçükçekmece İlçesi, Yenibosna Basın Aksı Güneyi 1/5000 ölçekli NİP değişikliği itirazları incelenmiş olup; itirazların reddi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Ulaşım ve Trafik Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 13 Ekim 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.