Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Pendik İlçesi, 1/5000 Ölçekli Kavakpınar Mahallesi’nin bir Kısmına İlişkin Nazım İmar Planı

Karar Tarihi

13 Ekim 2021

Karar No

844

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/03/2021 gün ve sayılı

yazısında;

            “İlgi:  a) Hukuk Müşavirliğinin 14/03/2019 tarihli ve 10577621-110-2017/1869-5417 sayılı yazısı ve eki mahkeme kararı.

            b) 13/05/2019 tarihli ve BN:2437sayılı Başkanlık Oluru,

c) 26/09/2019 tarihli ve BN:4465 sayılı yazımız.

İlgi (a) yazı ile 13/05/2016 onaylı Pendik İlçesi Ankara Caddesi ile TEM Bağlantı Arası Nazım İmar Planının “Yeniden Düzenlenecek Alan” olarak tanımlanan bölgeye ilişkin kısmının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile İstanbul 7. İdare Mahkemesinde 2017/548 E. sayılı dosya ile Belediyemiz aleyhine açılan davada; Mahkemenin 28/12/2018 tarihli ve 2018/2292 K. sayılı kararı ile “…askıya çıkartılan plan hükümleri ve plan notlarında " Yeniden Düzenlenecek Alan" lejantlı bölgede yapılacak uygulamaya dair herhangi bir açık hüküm bulunmadığı, alınan kararın belirsiz olduğu…” gerekçesi ile “yeniden düzenlenecek alan olarak tanımlanan bölgeye ilişkin kısmının iptaline...” karar verildiği ve karara karşı istinaf yoluna gidileceği tarafımıza bildirilmiştir.

Mahkeme kararı doğrultusunda ilgi (b) Başkanlık Oluru alınarak ilgili mevzuat, şehircilik ilkeleri, planlama esasları çerçevesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanmıştır. İlgi (c) yazımız ile söz konusu alana ilişkin plan çalışmalarında değerlendirilmek üzere 32 kurumdan talep, proje ve yatırımları hakkında görüşlerinin iletilmesi istenilmiş olup ilgi (c) yazımıza cevaben 31 kurum görüşünü tarafımıza iletmiştir.

Üst ölçekli plan kararları bakımından incelendiğinde planlama alanı 15/06/2009 onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında “Meskun Alan” lejantında kaldığı görülmektedir.

Söz konusu alan “13/05/2016 onaylı 1/5000 Ölçekli Pendik İlçesi Ankara Caddesi İle Tem Bağlantı Arası Nazım İmar Planında Yeniden Düzenlenecek Alan Sınırı” içerisinde kısmen “Konut Alanı”, “Eğitim Alanı”, “Sağlık Tesisleri Alanı”, “Spor Alanı”, “Park Alanı”, “Rekreasyon Alanı”, “İbadet Alanı” ve “Kültürel Tesis Alanı”, “Otopark Alanı” ve “15m. en kesitli Yol” lejantlarında kalmaktadır.

Söz konusu plan bölgesi mevcutta büyük oranda kaçak yapıların yer aldığı, kamu mülkiyetinde olan parsellerin dışında kalan parsellerde boş arazilerin az olduğu, kısmen yüksek eğimli alanların bulunduğu ve kadastral olarak büyük ve çok hisseli parsellerin yer aldığı bir bölgedir. Söz konusu bölgede geçmişten günümüze birçok imar planı yapıldığı ancak çeşitli gerekçelerle iptal edildikleri ve yürürlükte kaldıkları sürelerde ise plan kararları nedeniyle imar uygulaması yapılamadığı ve bu bağlamda bölgenin yeşil alan ve donatı ihtiyacının karşılanamadığı görülmektedir.

Gelen kurum görüşlerinden; Savunma Sanayi Başkanlığının 12/11/2019 tarihli ve 42811 sayılı yazısında “Sabiha Gökçen Havaalanı Mania Planına dikkat edilmesi”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 10/02/2020 tarihli ve 22576 sayılı yazısında “3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulması ve ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşlerinin alınması”, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 17/10/2019 tarihli ve 769 sayılı yazısında “Kavakpınar Mahallesi'nde 2 adet Aile Sağlığı Merkezine ihtiyaç duyulmakta olup, yeni sağlık tesis alanları planlanırken 2000 kişiye bir Aile Hekimi hedefi doğrultusunda Aile Sağlığı Merkezi yapılması için mülkiyeti Maliye Hâzinesi veya Belediyeye ait taşınmazlardan olmak üzere 750-2000 m² Sağlık Tesis Alanlarının ayrılması”, İstanbul Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün bila gün ve 1104864 sayılı yazısında “Kamuya ait spor tesislerinin muhafaza edilmesi, Spor tesisleri yapılabilecek Hazine Mülkiyeti'nde bulunan taşınmazların spor alanı olarak aynlması”, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün 28/10/2019 tarihli ve 1067 sayılı yazısında “hazırlanacak her ölçekteki imar planlarının yapım ve değişikliklerinde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak sosyal ve teknik donatı alanlarında yeterli yeşil alan miktarının sağlanması” talepleri göz önünde bulundurulmuş, Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 29/10/2019 tarihli ve 1963 sayılı yazısında bahsedilen “Pendik, Tem- E-5 Bağlantı Yolu Kavakpınar Kavşağı Ön Projesi” ile “Pendik, Tem- E-5 Bağlantı Yolu, Cumhuriyet Cad. Revize Yol Kavşak Ön Projesi” plan çalışmalarında altlık olarak kullanılarak değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 28/12/2018 tarihli ve 2018/2292 K. sayılı iptal kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak, bölgenin yeşil alan ve donatı ihtiyacının karşılanması ve uygulamaya yönelik sorunların çözümüne yönelik kararlar gelirtirilmiş, şehircilik ilke ve prensipleri doğrultusunda, mülkiyet deseni ve donatı standartları gözetilerek bütüncül planlama anlayışı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları tamamlanmıştır. "denilerek.

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda tarafımızca hazırlanan Pendik İlçesi, 1/5000 Ölçekli  Kavakpınar Mahallesi’nin bir Kısmına İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve ekinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi’nin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli NİP teklifi incelenmiş olup; Plan notlarına “18. Madde uygulaması yapılacaktır.” plan notunun eklenmesi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 13 Ekim 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.