Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/1000 ölçekli Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planı Askıda İtirazlar

Karar Tarihi

16 Eylül 2021

Karar No

830

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/03/2021 gün ve 2021/710 sayılı yazısında;

“İlgi:

  • a) Pendik Belediye Başkanlığı’nın 12/01/2021 tarihli ve E.1779 sayılı yazısı ve ekleri, 
  • d) Pendik Belediye Meclisi’nin 09/03/2018 tarihli ve 44 sayılı kararı,
  • e) Pendik Belediye Başkanlığı’nın 28/03/2018 tarihli ve E.21213 sayılı yazısı, 
  • g) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/10/2018 tarihli ve 1562 sayılı kararı. 
  • h) 10/12/2018 tarihli ve  2018/6318 sayılı dağıtım yazımız ve ekleri.
  • ı) Pendik Belediye Meclisi’nin 08/02/2019 tarihli ve 20 sayılı kararı,
  • i) Pendik Belediye Başkanlığı’nın 18/03/2019 tarihli ve E.13478 sayılı yazısı, 
  • j) Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne 11/10/2019 tarihli ve TN:1117732 sayılı takdim yazısı,
  • o) 30/09/2020 tarihli ve  140855 sayılı yazımız.

            İTİRAZ:İlgi (a) yazı ve ekleri ile 17/10/2018 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planına yapılan 1. Grup itirazlar kapsamında olan 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 28, 32, 34, 65, 66, 87, 91, 106 ve 118(118c) dilekçe numaralı askı süresince, Pendik Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından ilgililerince yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan düzenlemeler Pendik Belediye Meclisi’nin ilgi (b) ilçe meclis kararı ile uygun bulunduğu belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

MERİ PLAN DURUMU:1/1000 ölçekli Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin değişiklik teklifinin bulunduğu bölgeyi de kapsayan 1/5000 ölçekli Pendik İlçesi Ankara Caddesi ile TEM Bağlantı Yolu Arası Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (c) sayılı kararı ile aynen ve oybirliğiyle uygun görülmüş olup, 13/05/2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanarak, 19/10/2016-17/11/2016 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğü’nde askıya çıkartılmıştır.

Askı süresi içinde yapılan itirazlar, 17/03/2017 ve 12/05/2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanarak, Planlama Müdürlüğü’nde askıya çıkartılmıştır. 

13/05/2016 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 17/03/2017 onaylı ve 12/05/2017  onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri doğrultusunda hazırlanan ve Pendik Belediye Meclisi’nin ilgi (d) kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için Pendik Belediye Başkanlığı’nın ilgi (e) yazısı ekinde Başkanlığımıza iletilen, 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planı ilgi (f) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (g) kararı ile tadilen uygun görülerek, 17/10/2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanan UİP-31312 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planı’nın ilgi (h) yazımız ile dağıtımı yapılmış, 17/12/2018-17/01/2019 tarihleri arasında Pendik Belediye Başkanlığı’nda askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içinde yapılan itirazlardan, ilgi (ı) ilçe meclis kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için Pendik Belediye Başkanlığı’nın ilgi (i) yazısı ekinde Başkanlığımıza iletilen, UİP-31312,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, ilgi (j) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilerek, ilgi (k) meclis kararı ile tadilen uygun görülmüştür. İlgi (k) Meclis kararında “…Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planı İtirazları incelenmiş olup, 2 nolu değerlendirmedeki 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 28, 32, 34, 65, 66, 87, 91, 106 ve 118 (118c) itirazlarının Fevzi Çakmak Caddesi ile Temel Reis, Anibal ve Anamur Sokaktaki mevcut yapılar ve imar parselleri dikkate alınarak meri plandaki 20 metre ve 15 metrelik yolların bilgi paftasındaki şekliyle 12 metre olarak düzenlenmesi ile kabulü ve söz konusu değişikliğe ilişkin Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 1/5000 ölçekli planda da düzenleme yapılarak Meclise sunulması....” kararı alınmıştır.

Ancak, 2 nolu değerlendirmedeki 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 28, 32, 34, 65, 66, 87, 91, 106 ve 118 (118c) itirazlarının meri plandaki 20 metre ve 15 metrelik yolların bilgi paftasındaki şekliyle 12 metre olarak düzenlenmesi ile kabulüne ilişkin kararın, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin plan onama sınırı genişletilerek alındığı tespit edildiğinden konuya ilişkin Hukuk Müşavirliğinin ilgi (l) mütalaası kapsamında ilgi (m) yazımız ile, ilgi (n) meclis kararında 2 no’lu değerlendirmedeki 20 m ve 15 m lik yollara ilişkin bilgi paftası içeren düzenleme yeniden değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup ilgi (o) meclis kararı ile; “Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin 14.11.2019 gün ve 927 sayılı meclis kararında bahsi geçen 2 nolu değerlendirmeye yönelik alınan kararın yeniden değerlendirilmesi talebi incelenmiş olup, 2 nolu değerlendirmeye konu edilen 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 28, 32, 34, 65, 66, 87, 91, 106 ve 118 (118c) itirazlarının, mevcut yapılar ve imar parselleri dikkate alınarak ve bütüncül bir kentiçi ulaşım gözetilerek yeniden değerlendirilmek ve belediye meclis kararı alınmak üzere ilçesine iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür” şeklinde karara bağlanmıştır. Söz konusu karara istinaden, 1.grup itirazlar kapsamında olan 2 nolu değerlendirmedeki 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 28, 32, 34, 65, 66, 87, 91, 106 ve 118 (118c) dilekçe numaralı itirazlar, Pendik Belediye Meclisince yeniden değerlendirilmek üzere ilgi (o) yazımız ile Pendik Belediye Başkanlığı’na iadesi olmuştur.

İLÇE MECLİS KARARI:UİP-31312 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ilçe imar komisyonunca incelenmiş olup; ilgi (b) İlçe Meclisi Kararı ile “....Kavakpınar Mahallesi ve Çevresine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planına yapılan 1.grup itirazlar kapsamında olan 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 28, 32, 34, 65, 66, 87, 91, 106 ve 118 (118c) dilekçe numaralı itirazların bilgi paftasındaki şekliyle kabul edilmesi…” şeklindeki ilçe imar komisyonunun kararı oybirliği ve uygun görülmüştür.

DEĞERLENDİRME:Pendik Belediye Meclisi’nin ilgi (b) kararı ile kabul edilen düzenlemelere ilişkin tespit edilen hususlar aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

1- İlgi (b) İlçe Meclis Kararında 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 28, 32, 34, 65, 66, 87, 91, 106 ve 118(118c) numaralı düzenlemeler:

G22-B-11-A-3-D, G22-B-11-D-2-A ve G22-B-11-D-2-B plan paftalarında;

İlgi (b) İlçe Meclis Kararında 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 28, 32, 34, 65, 66, 87, 91 ve 106 ve 118(118c)  numara ile ifade edilen ilgililerince yapılan itirazlar Pendik Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün teklif ve talebi ile “20 m.ve 15 m. en kesitli Yol” un istikametinin mevcut durumu dikkate alınarak “12 m. en kesitli Yol” olarak yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir. 

Yapılan düzenlemedeki ada istikameti düzenlemeleri kent içi ulaşım gözetilerek uygulamaya yönelik ve uygulamayı kolaylaştırıcı nitelikte olmakla birlikte; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında gösterilmeyecek büyüklükte olması sebebiyle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı konusu olma niteliği taşımamaktadır. 

SONUÇ: Yukarıda belirtilen tespit sonucunda Pendik Belediye Meclisi’nin ilgi (b) kararı doğrultusunda yapılan düzenlemelerden;

· 1 numaralı maddedeki ada istikameti düzenlemeleri kentiçi ulaşım gözetilerek uygulamaya yönelik ve uygulamayı kolaylaştırıcı nitelikte olması sebebiyle, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan ana prensiplerini ve kararlarına aykırılık teşkil etmediği tespit edilmiştir. "denilerek.

1/1000 ölçekli Pendik Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazları kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Kavakpınar Mahallesi ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Askıda İtirazlar incelenmiş olup; itirazlar doğrultusunda yapılan düzenlemelerin kabulü, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2021 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.