Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/1000 ölçekli Şile İlçesi Alacalı Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliği

Karar Tarihi

15 Eylül 2021

Karar No

772

Karar Metni

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/06/2021 gün ve 2021/1163 sayılı yazısında;

“İlgi:

:

a)   Şile Belediye Başkanlığının 07/10/2020 tarihli ve 39098903-310.01.03-E.1292/9239 sayılı yazısı ve ekleri.

b)  Şile Belediye Meclisinin 11/09/2020 tarihli ve 2020/56 sayılı kararı,

c)   Şile Belediye Meclisinin 09/03/2017 tarihli ve 2017/21  sayılı kararı,

d)  Şile Belediye Başkanlığının 31/03/2017 tarihli ve 224484 sayılı yazısı ve ekleri,

e)   Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/01/2018 tarih ve 12 sayılı kararı,

f)    15/03/2018 tarihli ve 91442078-310.01.02/2018/1094-1572 sayılı dağıtım yazımız ve ekleri,

g)  Şile Belediye Meclisinin 19/10/2018 tarih ve 2018/81 sayılı kararı,

h)  Şile Belediye Başkanlığının 01/02/2019 tarih ve 39098903-310.01.04-E.61/1014 sayılı yazısı ve ekleri,

i)    Büyükşehir Belediye Meclisine 11/10/2019 tarihli ve 2019/1510 sayılı takdim yazımız,

j)    Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2019 tarihli ve 1007 sayılı kararı

k)  22/04/2020 tarihli ve 91442078-310.01.03/2019/13928-1842 sayılı dağıtım yazımız ve ekleri 

TALEP:

İlgi (a) yazı ile ekinde yer alan UİP-34033025 Pin numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Alacalı Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliği teklifinin,  ilgi (b) İlçe Meclis Kararları ile uygun görüldüğü belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7.b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

 PLAN ONAMA SÜRECİ:

13.09.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı ve plan notları doğrultusunda hazırlanan ve ilgi (c) İlçe Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için ilgi (d) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilen 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Alacalı Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (e) Meclis Kararı’yla aynen uygun görülerek 12/01/2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

12/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi, Alacalı Mahallesi Uygulama İmar Planı ilgi (f) yazımız ile dağıtımı yapılarak, 20/03/2018-18/04/2018 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığı’nda askıya çıkarılmıştır. Askı süresi içerisinde plana ilgililerince yapılan itirazlar sonucu ilgi (g) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen ve gereği için ilgi (h) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilen 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Alacalı Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, ilgi (i) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (j) Meclis Kararlarıyla tadilen uygun görülerek 18.12.2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Alacalı Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliğinin ilgi (k) yazımız ile dağıtımı yapılarak, 17.06.2020-16.07.2020 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığı’nda askıya çıkarılmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI:

İlgi (b) İlçe Meclis Kararı ile; “Şile İlçesi Alacalı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlar incelenmiş olup,

·                 1 numaralı itiraz ve 2 numaralı itiraz Komisyon Teklifi kapsamında Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.

·                 3 numaralı itiraz talebi ilgili Kurumdan görüş alındıktan sonra tekrar görüşülmek üzere Müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.

·                 4 numaralı itiraz 1/5000 ölçekli Batı Sahil Bölgesi Nazım İmar Planı’na, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan bütünlüğüne, plan kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.

·                 UİP-25273,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Alacalı Mahallesi Uygulama İmar Planı plan değişikliğinde sehven yapılan iki adet düzeltmenin komisyon kararı doğrultusunda Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.” şeklinde komisyon raporunun oybirliği ile kabul edildiği görülmektedir.

            MÜLKİYET:

Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminde itirazlara konu parsellerin şahıs mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

MERİ PLANDAKİ DURUMU:

İlgi (b) İlçe Meclis kararı ile uygun görülen itiraz konusuna ilişkin;

  • 1 Numaralı İtiraz ve Komisyon Teklifi (2547 ada 98 parsel); 13.09.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda “Tarımsal Nitelikli turizm Alanı”nda, 12.01.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Alacalı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda kısmen “Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı”, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
  • 2 Numaralı İtiraz ve Komisyon Teklifi (2536 ada 40 parsel); 13.09.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda kısmen “K2 Rumuzlu Konut Alanı”, kısmen “Park Alanı”, kısmen de “Yol Alanı”nda, 12.01.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Alacalı Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen “E:0.35 Yençok:2 Kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı”, kısmen “Park Alanı”, kısmen “Ormanla İhtilaflı Alanlar”, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

UİP-34033025 PIN numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Alacalı Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde itirazlara ilişkin yapılan incelemede;

  • 1 Numaralı İtiraz ve Komisyon Teklifi Kapsamında (2547 ada 98 parsel (eski 4 parsel)); 2547 ada 97 ve 98 parsellerin arasından geçen 7 metrelik yol yaklaşık 2 metre kuzeye kaydırılarak yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme uygulamaya yönelik olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkileyici nitelikte taşımamakla birlikte düzenlemeye konu 2547 ada 98 nolu parselin Şile Belediye Başkanlığınca 17.06.2020-16.07.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 12/18/2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Alacalı Mahallesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğinde plan değişikliği onama sınırı içerisinde yer almadığı tespit edilmiştir. 04/06/2014 tarih ve 29030 sayılı Resmî Gazete ile ilan edilen Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Planların İlanı, İtirazlar ve Kesinleşmesi bölümü 33. Maddesinde “….(6) İlan ve askı süresinde yapılan itirazlar üzerine idarelerce, planlarda değişiklik yapılması halinde planın değişen kısımlarına ilişkin olarak yeniden ilan süreci başlatılır. (7) Onaylanmış planlarda yapılacak revizyon, ilave ve değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.” hükmü yer almakta olup söz konusu hüküm kapsamında Şile Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen ve ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile karara bağlanan dilekçelerin askı itirazı kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği görülmektedir. Bu kapsamda söz konusu dilekçelerin askı itirazı olarak değil plan değişikliği talebi kapsamında değerlendirilmesi ve bu doğrultuda işlem tesis edilmesi gerektiği değerlendirilmekte olup 5216 sayılı Kanunun 14. Maddesindeki “ Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir.  Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır” hükmü gereği Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmektedir.

  • 2 Numaralı İtiraz ve Komisyon Teklifi Kapsamında (2536 ada 40 parsel (eski 491 parsel)); 2536 ada 40 parselin içerisinde 7 metrelik yolun kenarında yer alan yaklaşık 1211 m2’lik “Park Alanı” fonksiyonu iptal edilerek “E:0.35 Yençok:2 Kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı”, olarak söz konusu parselin güney doğusunda yaklaşık 977 m2’lik “E:0.35 Yençok:2 Kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı” fonksiyonu iptal edilerek “Park Alanı” olarak düzenlenmiştir. 

  Yapılan düzenleme ile iptal edilen “Park Alanı” yeniden düzenlenen “Park Alanı”ndan fazla olduğu için donatı azaltıcı ve yoğunluk arttırıcı olup,  ö1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkileyici nitelikte taşımamakla birlikte düzenlemeye konu 2536 ada 40 nolu parselin Şile Belediye Başkanlığınca 17.06.2020-16.07.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 12/18/2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Alacalı Mahallesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğinde plan değişikliği onama sınırı içerisinde yer almadığı tespit edilmiştir. 04/06/2014 tarih ve 29030 sayılı Resmî Gazete ile ilan edilen Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Planların İlanı, İtirazlar ve Kesinleşmesi bölümü 33. Maddesinde “….(6) İlan ve askı süresinde yapılan itirazlar üzerine idarelerce, planlarda değişiklik yapılması halinde planın değişen kısımlarına ilişkin olarak yeniden ilan süreci başlatılır. (7) Onaylanmış planlarda yapılacak revizyon, ilave ve değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.” hükmü yer almakta olup söz konusu hüküm kapsamında Şile Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen ve ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile karar bağlanan dilekçelerin askı itirazı kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği görülmektedir. Bu kapsamda söz konusu dilekçelerin askı itirazı olarak değil plan değişikliği talebi kapsamında değerlendirilmesi ve bu doğrultuda işlem tesis edilmesi gerektiği değerlendirilmekte olup 5216 sayılı Kanunun 14. Maddesindeki “Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir.  Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” hükmü gereği Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmektedir.

  • Komisyon Teklifi Kapsamında; 18.12.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Alacalı Mahallesi Uygulama İmar Planı plan değişikliğinde sehven yapılan iki adet hataya ilişkin olarak 2536 ada 246 parselin kuzeyindeki “E=0.20 Yençok: 2kat” ifadesi iptal edilerek “E=0.35 Yençok 2 Kat” olarak düzenlenmiş, ayrıca 2536 ada 77 ve 78 parsellerin arasından geçen 7 metrelik yolun kuzeydeki 10 metre genişliğindeki yola bağlantısını sağlamak amacıyla “E:1.00 Yençok:4 Kat Yapılaşma Şartlarında TT1 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nın bir  kısmı iptal edilerek “Yol Alanı” olarak düzenlenmiştir.

  Yapılan düzenlemeler 18.12.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Alacalı Mahallesi Uygulama İmar Planı plan değişikliğinde sehven yapılan iki adet hatayı düzeltmeye ve uygulamaya yönelik olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Kararlarını etkilememektedir. ” Denilerek.

            UİP-34033025 PİN Numaralı 18.12.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi, Alacalı Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazına Yönelik Değişiklik Teklifine ilişkin ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile kabul edilen hususlar yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.        

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, Alacalı Mahallesi 1/1000 ölçekli UİP itirazlarına ilişkin değişiklik teklifi incelenmiş olup;

*1 numaralı itiraz ve İlçe Belediyesi Komisyon teklifi kapsamında (2547 ada 98 parsel (eski 4 parsel)) yapılan düzenleme 17.06.2020 ile 16.07.2020 tarihleri arasında askıya çıkan 12.18.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli UİP değişikliği onama sınırı içinde yer almadığından ilçesine iadesi

*2 numaralı itiraz ve İlçe Belediyesi Komisyon teklifi kapsamında (2536 ada 40 parsel (eski 491 parsel)) yapılan düzenleme 17.06.2020 ile 16.07.2020 tarihleri arasında askıya çıkan 12.18.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli UİP değişikliği onama sınırı içinde yer almadığından ilçesine iadesi

*İlçe Belediyesi Komisyon teklifi kapsamında 2536 ada 246 parselin kuzeyindeki sehven yapılan hatanın düzeltilmesine yönelik “E:0.20 değerinin iptal edilerek yerine aynı yapı adası içinde yer alan E:0.35 ifadesinin eklenmesi ile,

*Ayrıca 2536 ada 77 ve 78 parseller arasından geçen 7 metrelik yolun kuzeydeki 10 metrelik yola bağlanmasına yönelik düzenlemenin ilçesinden geldiği şekliyle kabulü

Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.      

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 15 Eylül 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

İlyas DURAS

Rıdvan BURAL

Zeynel Abidin OKUL

Divan Kâtibi

Divan Kâtibi

Meclis 1. Başkan Vekili

G Ö R Ü L D Ü

Ekrem İMAMOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı