Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Ümraniye ilçesi, Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ve Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi

Karar Tarihi

15 Eylül 2021

Karar No

764

Karar Metni

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/04/2021 gün ve 2021/548 sayılı yazısında;

“İlgi: a) Ümraniye Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 14.01.2021 tarihli ve 5039-3402292 sayılı yazısı.

b) Ümraniye Belediye Meclisinin 06.11.2020 tarihli ve 2020/111 sayılı Kararı.

c) Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarihli ve 296 sayılı Kararı.

d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarihli ve 1777 sayılı Kararı.

TALEP

İlgi (a) yazıda, ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen Teklif-34721334 Plan İşlem Numaralı  “Ümraniye, Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ve Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi”nin 3194 sayılı İmar Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.

İLÇE MECLİS KARARI

İlgi (b) Meclis Kararı’nda “Komisyon Görüşü: 1/1000 Ölçekli Ümraniye, Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ve Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi; İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin 27/02/2020 tarih ve 2018/1862 E.-2020/394 K. Sayılı kararında belirtilen gerekçeler dikkate alınarak hazırlandığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde görüşü bildirildiği ve bu doğrultuda  “…Komisyon Görüşü doğrultusunda kabulüne, Ümraniye Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2. Seçim Yılı 2020 Kasım ayı Meclis Toplantısının 06 Kasım 2020 tarihli 3. Birleşim 1. Oturumunda oybirliği ile karar verildi.” denilmektedir.

MERİ PLAN DURUMU

1/5000 ölçekli Ümraniye Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) Kararı ile aynen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 21.02.2017 tarihinde onaylanmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanlığında 05.05.2017-05.06.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan plana yapılan itirazlar, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) Kararı ile karara bağlanarak 24.11.2017 tarihinde onaylanmıştır.

21.02.2017-24.11.2017 onanlı 1/5000 ölçekli Ümraniye Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mah. İle Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mah. Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 26.02.2018 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiş ancak ancak imar planına açılan dava sonucunda İstanbul 3.İdare Mahkemesinin 13.03.2020 tarih ve 2020/394 sayılı Kararı ile “….dava konusu planın eki olan “Referans Yerleşim Paftasının ne 3194 Sayılı İmar Kanununda ne de Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde tanımlanmadığı, Referans Yerleşim Paftasında detay verilmesinin planlamadaki hiyerarşi prensibi açısından hatalı olduğu….” gerekçeleriyle iptal edilmiştir.

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin değerlendirme, meri 21.02.2017-24.11.2017 onanlı 1/5000 ölçekli Ümraniye Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı eki Referans Yerleşim paftası üzerinden yapılmıştır.

İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen Teklif-34721334 Plan İşlem Numaralı, Ümraniye, Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ve Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi ve Plan raporu 3 ana başlık altında incelenmiştir:

A-   Kurum ve kuruluş görüşleri,

B-   Planlama tekniği, plan kararları ve yapılaşma koşulları,

C-   Plan uygulama hükümleri.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi (a) yazı eklerinde yapılan incelemede; İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 27/02/2020 tarihli ve 2018/1862 E.-2020/394 k. sayılı Kararı ile iptal edilen “Ümraniye İlçesi, Hekimbaşı Topağaçı Dumlupınar Mahalleleri ile Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mahallerinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı” çalışmasında 39 kurumdan alınmış olan görüşün plan teklifine aynen aktarıldığı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi yapımı aşamasında yeni bir kurum görüşü alınmadığı tespit edilmiştir.

PLANLAMA TEKNİĞİ, PLAN KARARLARI VE YAPILAŞMA KOŞULLARI

·                  Plan nüfusu yönünden incelendiğinde;

1/5000 ölçekli Ümraniye Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı yaklaşık 715 ha büyüklüğündedir. Konut Alanları alan büyüklüğü 3315074 m2, Ticaret+ Konut Alanı büyüklüğü ise 423657 m2’dir. Söz konusu planda Konut ve Ticaret+Konut alanlarında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m² olup, parselin plan doğrultusunda terkleri yapılmadan önceki alan üzerinden emsal değeri 1.60 olarak belirlenmiştir. Ticaret+Konut Alanlarında nüfus, konut oranına göre hesaplanmıştır. Meri nazım imar planı Plan Notları Özel Hükümler 2. Kentsel Çalışma Alanları için “Bu alanlarda binaların zemin katlarının ticaret olması kaydı ile üst katlarda konut veya ticaret alanları için verilen fonksiyonlar yer alacak olup, konut alanı kullanım oranı %60’ın altına düşemez….”ifadesi dikkate alınarak, her bir ticaret+konut alanının sadece zemin katı ticaret olduğu varsayımıyla (TİCK-1 8 kat, TİCK-2 10 kat), konut oranı %90 kabul edilmiştir. Bunun sonucunda; planlama alanında Konut Alanları ve Ticaret+Konut Alanları toplamında projeksiyon nüfus 226.567 kişi olarak hesaplanmıştır.

1/5000 ölçekli Ümraniye Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı Referans Yerleşim Paftasındaki kullanımlar doğrultusunda hesaplanan nüfus projeksiyonu ise 206.559 kişidir.

Ümraniye, Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ve Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 701 ha büyüklüğündedir. Söz konusu planda, Konut ve Ticaret+Konut alanlarında kişi başına düşen inşaat alanı 25 m² olup, parselin plan doğrultusunda %25’i kamuya bilabedel terkleri yapıldıktan sonraki alan üzerinden emsal değeri 2.15 olarak belirlenmiştir. Teklif uygulama imar planı Plan Notları Özel Hükümler 2. Kentsel Çalışma Alanları için “Bu alanlarda binaların zemin katlarının ticaret olması kaydı ile üst katlarda konut veya ticaret alanları için verilen fonksiyonlar yer alacak olup, konut alanı kullanım oranı %60’ın altına düşemez….”ifadesi dikkate alınarak, her bir ticaret+konut alanının sadece zemin katı ticaret olduğu varsayımıyla (TİCK-1 8 kat, TİCK-2 10 kat), konut oranı %90 kabul edilmiştir. Bunun sonucunda; planlama alanında Konut Alanları ve Ticaret+Konut Alanları toplamında projeksiyon nüfus 207.306 kişi olarak hesaplanmıştır.

1/5000 Ölçekli Ümraniye Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı ve Ümraniye, Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ve Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi, plan nüfusu yönünden değerlendirildiğinde, teklif 1/1000 ölçekli planda öngörülen nüfusun, 1/5000 ölçekli planda öngörülen nüfusa aykırılık teşkil etmediği görülmektedir.

Tablo: Projeksiyon Nüfus Hesabı

İNŞAAT ALANI HESABI VE NÜFUS BİLGİLERİ 

Plan Adı

Ümraniye, Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ve Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Planlama Alanı

701 ha

Kişi Başı İnşaat Alanı

25 m²

Emsal

2.15

1/1000 Ölçekli Plan Ortalama Nüfus

207.306 kişi

1/5000 Ölçekli Plan Nüfus Projeksiyonu

226.567 kişi

1/5000 Ölçekli Ref. Yerleşim Paftası Doğrultusunda Hesaplanan Nüfus Projeksiyonu

206.559 kişi

Tablo: Teklif 1/1000 Uygulama İmar Planı İnşaat Alanı Hesabı ve Nüfus Bilgileri

·                  Arazi kullanım kararları yönünden incelendiğinde;

1/5000 ölçekli planda gösterilmeyen ancak toplu uygulamaya yönelik plan kararları doğrultusunda planla önerilen nüfusun ihtiyacı plan sosyal altyapı alanları, açık ve yeşil alanlar, teknik altyapı alanları, ulaşım bağlantıları ve toplu uygulama sınırlarını gösteren Referans Yerleşim Paftası Arazi kullanım alan dağılımı ve 1/1000 ölçekli teklif plandaki kullanımların büyüklük ve oranları aşağıdaki tabloda listelenmiştir: 

Tablo:1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Teklif Plan Fonksiyon Alanları Büyüklüklerinin Karşılaştırılması

Tablo: Kişi Başına Düşen Donatı Alanları Karşılaştırması

1/5000 Ölçekli Ümraniye Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı yaklaşık 715 hektarlık alanı kapsamakta iken teklif Ümraniye, Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ve Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi ise yaklaşık 701 hektarlık alanı kapsamaktadır. Planlama alanları arasındaki farkın ölçek nedeniyle nazım imar planı plan sınırının, adakenarı ve fonksiyonlarla üst üste gelmemesi açısından daha geniş tutulmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

1/5000 Ölçekli meri nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli teklif uygulama imar planı fonksiyonlarının karşılaştırmaları yazımız ekinde yer alan bilgi föylerinde (Ek-2) yer almaktadır.

1/5000 Ölçekli Ümraniye Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı ve teklif 1/1000 ölçekli planda öngörülen sosyal ve teknik altyapı alanlarının bir kısmında ölçek farkından dolayı gösterim detaylarının farklılaşması nedeniyle alansal olarak değişiklikler olduğu ve bu değişikliklerin plan ölçekleri dikkate alındığında genel olarak uyumlu olduğu görülmektedir.

Ümraniye, Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ve Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi alanındaki arazi kullanıma ilişkin plan kararları ile meri 1/5000 Ölçekli Ümraniye Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı alanındaki arazi kullanıma ilişkin plan kararları karşılaştırıldığında bazı alanlarda fonksiyon değişiklikleri yapıldığı ve donatı alanlarının konumlarının ve büyüklüklerinin değiştirilerek bazı düzenlemeler yapıldığı tespit edilmiştir.

Ek-2’de yer alan; 1, 2, 3, 4 ve 5 numara ile gösterilen bilgi föylerinde yapılan değişiklikler incelendiğinde; 1/5000 Ölçekli Ümraniye Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı’nda “Orman Alanı” lejantlı alanların, teklif uygulama imar planında donatı ve orman alanı olarak planlandığı ve çift lejantlı olarak gösterildiği görülmektedir. Teklif uygulama imar planı plan açıklama raporunda orman alanları ile ilgili “Orman alanları olarak belirtilen alanda, Orman Müdürlüğü'nden kamu kullanımı amacıyla tahsis alınan okul, cami, mesire, sağlık tesisi v.b. gibi donatı alanları plana Orman Lejantı ile birlikte işlenmiş, fonksiyonu plana işlenenler hariç Orman Müdürlüğü'nden görüş alınması ve Belediyesince uygun bulunulması durumunda Kent Ormanı yapılabileceği ve sınır dahilinde kalan alanlara mahreç amaçlı yol yapılabileceği hususları plan hükümlerinde belirtilmiştir.” ifadeleri yer almaktadır.

Bununla birlikte 1/5000 Ölçekli Ümraniye Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı Özel Hükümler 5.1. Maddesinde “Orman alanları sınırları Orman Bölge Müdürlüğü görüşü doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında netleştirilecektir. Ayrıca, 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre ormandan tahsis alabilen alanlarda yapılacak tüm yapılara ilişkin ilçe belediyesinden ruhsat alınması zorunludur.” ifadesi kapsamında orman alanı sınırlarının uygulama imar planında netleşeceği belirtildiğinden, söz konusu düzenlemelerin uygun olduğu değerlendirilmektedir.

Ek-2’de yer alan; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 numara ile gösterilen bilgi föylerinde yapılan değişiklikler incelendiğinde; 1/5000 ölçekli planda ölçek nedeniyle şematik olarak gösterilen alanların 1/1000 ölçekli planda daha detaylı gösterilebileceğinden, fonksiyonel yer değişiklikleri alansal açıdan 1/5000 ölçekli meri plana aykırılık teşkil etmediğinden ve yapı ve nüfus yoğunluğu bakımından plan bütününü etkileyen bir artış getirmediğinden, ayrıca söz konusu düzenlemelerin “1/5000 Ölçekli Ümraniye Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı” Genel Hükümler Bölümünün 8. maddesinde yer alan “…….1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanırken tespit edilen arazinin topografyasından ve doğal eşiklerden, mevcut mülkiyet dokusundan, mevcut ulaşım arterlerinden, mevcut alt yapıdan kaynaklanan uygulama zorluklarını ortadan kaldırmak adına Referans Yerleşim Paftasında gösterilen toplam terk miktarını azaltmamak, donatı alanlarının bütünlüğünün bozmamak koşulu ile İlçe Belediyesi tarafından revize edilebilir.” hükmü kapsamında yapıldığı anlaşıldığından uygun olduğu değerlendirilmektedir.

PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

  1. 1/5000 Ölçekli Ümraniye Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı Plan Notları Genel Hükümler bölümünde, plan kararlarına yönelik birçok kez atıf yapılan “Referans Yerleşim Paftası” ifadesinin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif plan notlarından kaldırıldığı, bunun yerine “uygulama imar planı” ifadesinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Yapılan bu düzenleme, İstanbul 3.İdare Mahkemesinin 13.03.2020 tarihli ve 2020/394 sayılı Mahkeme Kararı’nda belirtilen iptal gerekçeleri doğrultusunda yapıldığından, uygun olarak değerlendirilmektedir.
  2. Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Genel Hükümler 6. Maddesi’nde; “Toplu Uygulama Etap sınırı içerisinde parsel alanlarından %25’den fazla terk alınması veya ifraz hattı ile bölünmesi ve bölünen kısmının kamuya hibe edilmesi durumunda emsal terkleri yapılmadan ve hibe edilmeden önceki parsel alanlarının %75 ‘i üzerinden hesaplanır. Terk miktarındaki artış Toplu Uygulama Etap sınırının %3’ünden fazla olamaz.” 10. Maddesi’nde ise; “Toplu Uygulama Sınırları dâhilindeki parsellerde münferit uygulama talepleri ancak yola mahreci olan parsellerde olabilir. Münferit uygulamalarda terk miktarı %25’in üzerinde olan parsellerde, minimum yapılaşma şartlarını sağlaması durumunda, fazla olan terk miktarını rızayen yaparak uygulama yapabilir. ” hükmünün düzenlendiği tespit edilmiştir. Plan notları incelendiğinde; 6.maddede toplu uygulama sınırı içerisinde %25’ten daha fazla terk alındığı durumlarda toplu uygulama alanına giren parsellerin terkten önceki toplam alanlarının %75’i üzerinden emsalin hesaplanacağı belirtilmişken, 10. Maddede münferit uygulamalarda terk oranının %25’i aştığı durumlarda rızayen terk uygulanacağı belirtilmiş ancak emsal hesabı yapılırken parselin terkten önceki alanının %75’inin kullanılıp kullanılmayacağı konusu belirsizdir. Bu sebeple Genel Hükümler 10. Maddede yer alan plan notundaki münferit uygulamalara ilişkin ifadelerin netleştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
  3. 1/1000 ölçekli teklif Uygulama İmar Planı Genel Hükümler 30. Maddesi’nde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda yer almayan “Planlama alanında mimari çözümlemelerde esneklik sağlamak amacıyla planlama alanı içerisinde kalan yapı adalarında yapı nizamı, çekme mesafeleri, kat yükseklikleri, bina yüksekliği, blok ebatları, bloklar arası mesafe ve kot alınacak nokta İlçe Belediyesince onaylanacak avan proje ile belirlenecektir.” hükmünün düzenlendiği tespit edilmiştir.
  • İstanbul İmar Yönetmeliğinin 6. Bölüm 60. Madde 25. Fıkrasında belirtilen “Kamu yapıları ile yirmi altıncı fıkrada belirtilen istisnalar haricinde avan proje onaylanmasına ilişkin zorunluluk getirilemez. Bu yönde meclis kararı alınamaz, plan notu getirilemez ve bu doğrultuda uygulama yapılamaz. Kamu yapılarında avan proje onaylandıktan sonra uygulama projelerinin ilgili idarelerince onaylanması istenemez.” ifadesi ile aynı yönetmeliğin 8. Bölüm 72. Madde ve 1. Fıkrasında belirtilen  “Bu Yönetmeliğin birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu bölümleri, geçici maddeleri ile 19 uncu ve 20 nci maddelerinde yer alan hükümler, planlarla değiştirilemez ve planlarda bu hükümlere aykırı olarak getirilecek hükümler uygulanamaz.” ifadesi doğrultusunda söz konusu plan notunun İstanbul İmar Yönetmeliğine aykırı olduğu tespit edilmiştir.
  • Bununla birlikte, 1/1000 ölçekli teklif uygulama imar planında yapılaşma şartlarına ilişkin hususlar 1/5000 ölçekli meri plan kararları doğrultusunda toplu uygulamalarda; K1 Rumuzlu Konut Alanlarında Yençok:5 kat, K2 Rumuzlu Konut Alanlarında Yençok:8 Kat, K3 Rumuzlu Konut Alanlarında Yençok: 10 kat, TİCK-1 Rumuzlu Ticaret+Konut Alanlarında Yençok:8 kat, TİCK-2 Rumuzlu Ticaret+Konut Alanlarında Yençok:10 kat, münferit uygulamalarda ise Yençok:2 kat olacak şekilde belirlenmiştir. Bu durumda teklif uygulama imar planının Genel Hükümler 30. Maddesinde yer alan plan notu ile Özel Hükümlerde yer alan 1.1 K1 Rumuzlu Konut Alanları, 1.2. K2 Rumuzlu Konut Alanları, 1.3. K3 Rumuzlu Konut Alanları ve 2.1 TİCK-1 Rumuzlu Ticaret+Konut Alanları, 2.2. TİCK-2 Rumuzlu Ticaret+Konut Alanları başlığı altında yer alan yapılaşma şartlarına ilişkin hususlar birbiriyle çelişmektedir. Kat ve bina yüksekliği vb. hususların Özel Hükümlerde belirlenmiş olmasına rağmen 30. Madde ile avan proje ile belirleneceğinin ifade edilmesi plan notlarında çelişki yarattığından, 30 nolu plan notunun; “Planlama alanında, planda belirlenen yapılaşma şartlarını aşmamak kaydıyla mimari çözümlemelerde esneklik sağlamak amacıyla planlama alanı içerisinde kalan yapı adalarında yapı nizamı, çekme mesafeleri, kat yükseklikleri, bina yüksekliği, blok ebatları, bloklar arası mesafe ve kot alınacak nokta İlçe Belediyesince onaylanacak avan proje ile belirlenecektir.” şeklinde düzeltilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
  1. 1/5000 Ölçekli Ümraniye Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve İnkılap Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı Plan Notları Genel Hükümler 24. Maddesinde donatı alanlarına ilişkin; “…Bu alanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi tarafından onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır.” ifadesi bulunmakta iken 1/1000 Ölçekli Teklif Uygulama İmar Planı Plan Notları Genel Hükümler 29. Maddesinde ise “…İlçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır.” denilmektedir. Ayrıca 1/1000 ölçekli teklif uygulama imar planı özel hükümler başlığı altındaki İdari Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise, Meslek Lisesi Alanları, Sağlık Tesisi Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı, İbadet Alanı ve Spor Alanına ilişkin plan hükümlerinde de uygulamanın İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacağı belirtilmektedir. Söz konusu düzenlemeler 1/5000 ölçekli meri plan hükümlerine aykırı nitelikte olup 1/1000 ölçekli teklif uygulama imar planında yer alan avan projeye ilişkin plan notlarının “…Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır…” şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir. "denilerek.

Ümraniye Belediye Meclisinin ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen, Ümraniye, Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ve Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ümraniye İlçesi, Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ve Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mahallelerinin bir kısmına ilişkin  1/1000 ölçekli UİP değişikliği incelenmiş olup;

Plan Notları Genel Hükümlerinin 7. Maddesinin sonuna “Etaplanan parsellerde ilgilisinin talebi halinde % 25’den fazla donatı terki almaya ve gerekli durumlarda yakın etaplardaki istikamet düzenlemelerini yapmaya İlçe Belediyesi yetkilidir.” ifadesinin eklenmesi,

Plan Notları Genel Hükümlerinin 10. Maddesinin sonuna “Bu tür uygulamalarda, parsel alanının %75’i üzerinden emsal hesabı yapılacaktır.” ifadesinin eklenmesi,

Plan Notları Genel Hükümlerinin 30. Maddesinde yer alan “Planlama alanında” ifadesinden sonra gelmek üzere “planda belirtilen yapılaşma koşullarını aşmamak kaydıyla” ifadesinin eklenmesi,

Ayrıca Plan Notlarına:

1-Toplu Uygulama Sınırı içerisinde zorunlu olarak donatı ayrılan parsellerde (dere koruma bandı, yüksek gerilim hattı vs.)terk miktarının %25’in altında olmaması, plandan gelen tüm müktesep haklarının saklı kalması ve minimum yapılanma koşullarının sağlanması  kaydıyla, İlçe Belediyesince donatı oranına bakılmaksızın etaplama yapılabilir.

2-Toplu uygulama etap sınırı içerisinde uygulamada karşılaşılan zorluklardan kaynaklı %25 donatı terkinin altına düşmemek ve kamu eline bedelsiz geçmek kaydıyla ; donatıda kalan parsellerin inşaat haklarının imarlı parsellere taşınarak etaplama yapılmasına İlçe Belediyesi yetkilidir.

3-Büyüklüğü tek başına 1500 m² ve üzerinde olan parsellerde gerekli plan şartlarının sağlanması halinde, toplu uygulama plan koşullarında etaplama yapmaya İlçe Belediyesi yetkilidir.

4-Etaplama yapılan uygulama adalarında uygulama yapıldıktan sonra, yapılan değişiklikler 1 yıllık periyotlarla uygulama imar planına işlenecektir. İfadelerinin eklenmesi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 15 Eylül 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

İlyas DURAS

Rıdvan BURAL

Zeynel Abidin OKUL

Divan Kâtibi

Divan Kâtibi

Meclis 1. Başkan Vekili

G Ö R Ü L D Ü

Ekrem İMAMOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı