Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

14.01.2021 tarihli ve 53 sayılı Meclis Kararı düzeltme talebi

Karar Tarihi

15 Eylül 2021

Karar No

761

Karar Metni

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/03/2021 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi:

a)               Şile Belediye Meclisinin 06.07.2018 tarihli ve 2018/58 sayılı Kararı.

b)              Büyükşehir Belediye Meclisine 10.12.2018 tarihli ve BN:6339 sayılı takdim yazımız.

c)               Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2019 tarihli ve 43 sayılı Kararı.

d)              26/03/2019 tarihli ve 2019/995 sayılı yazımız ve ekleri.

  1. Şile Belediye Meclisinin 11.10.2019 tarihli ve 2019/57 sayılı Kararı.

f)                Şile Belediye Başkanlığının 23.06.2020 tarihli ve 39098903-310.01-E.565/4777 sayılı yazısı ve ekleri.

g)              Büyükşehir Belediye Meclisine 14.12.2020 tarihli ve BN:5894 sayılı takdim yazımız.

h)              Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2021 tarihli ve 53 sayılı kararı.

21.06.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi II. Etap Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, ilgi (a) İlçe Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için Başkanlığımıza iletilen 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesi Uygulama İmar Planı, ilgi (b) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (c) Meclis Kararıyla tadilen uygun görülerek 24/01/2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış ilgi (d) yazımız ile dağıtımı yapılmış, 02.07.2019-31.07.2019 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır. İlgi (e) İlçe Meclis Kararı ile karara bağlanarak ilgi (f) yazı ekinde tarafımıza iletilen, askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, ilgi (g) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (h) Meclis Kararı ile tadilen uygun görülmüştür.

İlgi (h) Meclis Kararında yapılan incelemede, ilgi (g) takdim yazımız dosya takip sistemine eklenirken farklı bir yazı eklendiği, dolayısıyla söz konusu meclis kararının ilgi (g) takdim yazımızın ıslak imzalı nüshası dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. ” Denilerek.

Yukarıda ifade edilen değerlendirmeler doğrultusunda ilgi (h) Meclis Kararı’nın, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre yeniden değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir B elediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, 24.01.2019 tt 1/1000 ölçekli Bucaklı Mahallesi UİP değişikliğine yönelik itirazlar kapsamında alınan 14.01.2021 tarih ve 53 sayılı Meclis Kararına ilişkin düzeltme talebi yazısı incelenmiş olup; 14.01.2021 tarih ve 53 sayılı Meclis Kararında yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu görüşü Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/12/2020 tarih ve 2020/BN:5894 sayılı ıslak yazısına göre alındığı, ancak yazı Meclis Müdürlüğüne havale edilirken üst yazı, Başkanlığımız dosya takip sistemine sehven hatalı yüklendiğinden söz konusu yazının 14.01.2021 tarih ve 53 sayılı Meclis Kararına ilgi Şehir Planlama Müdürlüğünün ıslak imzalı yazısı ile değiştirilmesine ve Komisyon teklifi (3974 parsel) kapsamında yapılan düzenlemenin ilçesinden geldiği şekliyle kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Ulaşım ve Trafik Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 15 Eylül 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

İlyas DURAS

Rıdvan BURAL

Zeynel Abidin OKUL

Divan Kâtibi

Divan Kâtibi

Meclis 1. Başkan Vekili

G Ö R Ü L D Ü

Ekrem İMAMOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı