Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Başakşehir İlçesi, Ballıpınar, Sıvat-Yeşiltepe, Dereköy Çiftliği Mevkiileri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Karar Tarihi

15 Eylül 2021

Karar No

760

Karar Metni

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/07/2021 gün ve 2020/12755 sayılı yazısında;

“İlgi:

a) 10.12.2020 tarihli ve 2020/61 sayılı Başakşehir Belediye Meclis Kararı.

b) Başakşehir Belediyesinin 23.12.2020 tarihli ve 24605144-115.01.06-E.36595 Sayılı Yazısı.

TALEP:İlgi (b) yazı ile; 20.02.2020 tarih, 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafı Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine; "... İmar planlarında bina yükseklikleri Yençok:serbest olarak belirlenemez…" ve "... Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer'i imar planlarında Yençok:serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak süretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir. Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenir. Oluşacak maliyetin %100 fazlası ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgili idarenin 02.07.2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Ozel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir... " hükümlerinin,

Ek 8. maddesine; "…16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Alıındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında alanlarda, kamu yatırımları ile kamu Mülkiyetindeki alanlarda, mazbut ve mülhak vakıflara ait alanlarda yapılacak plan veya plan değişiklikleri ile imar planlarında Yençok:serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullere göre yapılacak plan değişikliklerinde bu madde hükümleri uygulanmaz... " hükmünün eklendiği,

Geçici 20. Maddesi olarak da; "...Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğultusunda ilgili idare 01.07.2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri Yençok:serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur..." şeklinde hüküm getirildiğinin görülmekte olduğu ifade edilerek söz konusu kanun değişikliği doğrultusunda 07.02.2003 tasdik tarihli “Bahçeşehir Beldesi, Ballıpınar, Sıvat-Yeşiltepe, Dereköy Çiftliği Mevkiileri Revizyon Uygulama İmar Planı”nda yer alan fonksiyon alanlarının irtifalarının belirlenmediğinin tespit edildiği ve planda yer alan fonksiyonların irtifalarının belirlenmesine ilişkin hazırlanan “Bahçeşehir İlçesi, Ballıpınar, Sıvat-Yeşiltepe, Dereköy Çiftliği Mevkii’ndeki İrtifalara İlişkin Plan Notu ilavesi" paftası ile plan raporunun ilgi (a) İlçe Meclis Kararı ile aynen uygun görüldüğü tarafımıza iletilerek 3194 sayıIı İmar Kanununun 8-b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-b maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.

    TEKLİF:     Başakşehir Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanıp Başakşehir Belediye Meclisinin 10.12.2020 tarihli ve 2020/61 sayılı sayılı Meclis Kararı ile uygun görülen  TEKLİF-UİP-34526461 plan teklif numaralı “Bahçeşehir İlçesi, Ballıpınar, Sıvat-Yeşiltepe, Dereköy Çiftliği Mevkiileri Revizyon Uygulama İmar Planı Dereköy Çiftliği Mevkii’ndeki İrtifalara İlişkin 1/1000 Ölçkeli Plan Notu İlavesi" teklifinde yapılan incelemede;   

    Plan notlarına;

“*Park ve Yeşil Alanlar Hariç İrtifası Belirlenmiş Kamuya Ait ve Özel Donatı Alanlarında Çevre Teşekkülü Dikkate Alınmak Suretiyle Yençok:20,50m’dir.

* Planlama Alanında Ruhsat Alarak Yapılaşmış ve/veya İnşaat Süreci Devam Eden Parsellerde Haklar Korunacak Olup; Tadilat Ruhsatı ve Yapı Ruhsatı Eki Mimari Projelerdeki İrtifa Değerleri Aşılamaz.

 *Ticaret+Konut Alanlarında Çevre Teşekkülü Dikkate Alınmak Suretiyle

A Lejantlı Alanlarda Yençok:36,50 m

F Lejantlı Alanlarda Yençok:30,50 m

C Lejantlı Alanlarda Yençok:18,50 m’dir.

*irtifa Değeri Belirtilmemiş ve/veya İrtifası Serbest Olarak Belirtilmiş Konut Alanlarında Çevre Teşekkülü Dikkate Alınmak Suretiyle;

E=1,50 Yapılaşma Şartı Olan Konut Alanlarında Yençok:36,50m

E=0,80 Yapılaşma Şartı Olan Konut Alanlarında Yençok:18,50m

E=0,50 Yapılaşma Şartı Olan Konut Alanlarında Yençok:12,50m’dir.”

şeklinde plan notları getirilmiştir.

Ayrıca Teklif Plan 18.06.2003 onaylı 1/5000 ölçekli Başakşehir İlave Nazım İmar Planı, 24.02.2003 onaylı 1/5000 Ölçekli Başakşehir Revizyon Nazım İmar Planı ve 16.05.2011 Onaylı Başakşehir Toplu Konut Alanı Kısmı Revizyon Nazım İmar Planında yer almakta olup

Konut alanlarında yapılaşma koşulları;

Yoğun bölgelerde (max 350 ki/ha) max E:1.5

Orta yoğunluklu bölgelerde (max 250 ki/ha) max E:0.80

Düşük yoğunluklu bölgelerde (max 150 ki/ha) max E:0.50

Ticaret + Konut alanlarında yapılaşma koşulları;

Yüksek Yoğunlukta Yerleşik Ticaret+Konut Alanlarında Ticaret+Büro+Konaklama Hizmetleri: E:0.50 Konut E:1.50

Orta Yoğunluklu Yerleşik Ticaret+Konut Alanlarında Ticaret+Büro+Konaklama Hizmetleri: E:0.50 Konut E:1.20

Düşük Yoğunluklu Yerleşik Ticaret+Konut Alanlarında Ticaret+Büro+Konaklama Hizmetleri: E:0.30 Konut E:0.50

olarak belirlenmiştir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:Alanın büyük bir kısmının yapılaşmış olduğu görülmekte olup, alandaki binaların 1-5 kat arasında, 6-10 kat arasında ve 11-15 kat arasında olduğu, binaların yaklaşık %10’unun 16-20 kat aralığında olduğu tespit edilmiştir.  İlgi (b) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notu değişikliğinde; emsal değerlerinde değişiklik yapılmadığı, belirlenen kat yüksekliklerinin planlama alanı içindeki mevcut yapılaşma göz önünde bulundurularak belirlendiği, ayrıca çevre yapılanma koşulları ile uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

Ayrıca teklif plan notlarıa;

“Planlama Alanında Ruhsat Alarak Yapılaşmış ve/veya İnşaat Süreci Devam Eden Parsellerde Haklar Korunacak Olup; Tadilat Ruhsatı ve Yapı Ruhsatı Eki Mimari Projelerdeki İrtifa Değerleri Aşılamaz.” maddesinin devamında “.. bu parsellerdeki yapılar yıkılıp yeniden yapıldığında meri plan yükseklikleri aşılamaz.” ibaresinin eklenmesi,

Teklif planlarda belirtilen yüksekliklerin

Yençok:36,50 m                    Yençok: 13 Kat

Yençok:30,50 m                    Yençok: 10 Kat

Yençok:20,50 m                    Yençok: 7 Kat

Yençok:18,50 m                     Yençok: 6 Kat

Yençok:12,50 m                     Yençok: 4 Kat

olarak düzenlenmesi uygun görülmektedir. ” Denilerek.

Başakşehir Belediye Meclisinin 10.12.2020 tarihli ve 2020/61 sayılı sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen TEKLİF-UİP-34526461 plan teklif numaralı “Bahçeşehir İlçesi, Ballıpınar, Sıvat-Yeşiltepe, Dereköy Çiftliği Mevkiileri Revizyon Uygulama İmar Planı Dereköy Çiftliği Mevkii’ndeki İrtifalara İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi" plan paftaları ve plan raporu yazımız ekinde iletilmekte olup yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Başakşehir İlçesi, Ballıpınar, Sıvat-Yeşiltepe, Dereköy Çiftliği Mevkileri ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifi incelenmiş olup;20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi kapsamında yüksekliklerin belirlenmesine yönelik hazırlanan teklifin,Yençok:20.50 m ifadesinin Yençok:7 kat,Yençok:36.50 m ifadesinin Yençok:12 kat,Yençok:30.50 m ifadesinin Yençok:10 kat,Yençok:18.50 m ifadesinin Yençok:6 kat,Yençok:12.50 m ifadesinin Yençok:4 kat,Şeklinde düzenlenmesi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 15 Eylül 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

İlyas DURAS

Rıdvan BURAL

Zeynel Abidin OKUL

Divan Kâtibi

Divan Kâtibi

Meclis 1. Başkan Vekili

G Ö R Ü L D Ü

Ekrem İMAMOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı