Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi ve Firüzköy Bulvarına Cepheli Alanlarda Firüzköy Mahallesinde Kalan Bölüme ait III. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği

Karar Tarihi

15 Eylül 2021

Karar No

751

Karar Metni

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14 / 06 /2021 gün ve 2021/3788/ sayılı yazısında;

“İlgi:

a) 05.03.2021 tarihli ve 18 sayılı Avcılar Belediye Meclis Kararı.

b) Avcılar Belediyesinin 15.03.2021 tarihli ve E-43583371-301.05-11784 sayılı yazısı.

TALEP:

İlgi (b) yazı ile; 20.02.2020 tarih, 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafı Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine; "... İmar planlarında bina yükseklikleri Yençok:serbest olarak belirlenemez…" ve "... Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer'i imar planlarında Yençok:serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak süretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir. Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenir. Oluşacak maliyetin %100 fazlası ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgili idarenin 02.07.2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Ozel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir... " hükümlerinin,

Ek 8. maddesine; "…16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Alıındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında alanlarda, kamu yatırımları ile kamu Mülkiyetindeki alanlarda, mazbut ve mülhak vakıflara ait alanlarda yapılacak plan veya plan değişiklikleri ile imar planlarında Yençok:serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullere göre yapılacak plan değişikliklerinde bu madde hükümleri uygulanmaz... " hükmünün eklendiği,

Geçici 20. Maddesi olarak da; "...Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğultusunda ilgili idare 01.07.2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri Yençok:serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur..." şeklinde hüküm getirildiğinin görülmekte olduğu ifade edilerek söz konusu kanun değişikliği doğrultusunda Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi ve Firüzköy Bulvarına Cepheli Alanlarda Firüzköy Mahallesinde Kalan Bölüme ait III. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda emsalle yapılaşan ve bina yüksekliği avan proje ile belirlenen “K+T3” Alanlarına ilişkin 28.01.2021 tarihli Başkanlık Oluruna istinaden yüksekliğin avan projelerde belirleneceği “K+T3” Alanlarına ilişkin bina yüksekliğinin Yençok:20 kat olarak belirlendiği “Plan Notu değişikliği" paftası, plan raporu, kurum görüşleri ve  ilgi (a) İlçe Meclis Kararı ile tarafımıza iletilerek 3194 sayıIı İmar Kanununun 8-b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-b maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.

    TEKLİF PLAN NOTU

    Avcılar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanıp Avcılar Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarihli ve 18 sayılı sayılı Meclis Kararı ile oyçokluğu ile uygun görülen  TEKLİF-UİP-34616314 plan teklif numaralı “Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi ve Firüzköy Bulvarına Cepheli Alanlarda Firüzköy Mahallesinde Kalan Bölüme ait III. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği" teklifinde yapılan incelemede;        

Konut+ Ticaret-3 ( K+T3) Alanları başlıklı Plan Notlarının 3. Maddesi 2. Paragrafı 1. cümlesi;

 “Ticaret+Konut alanlarında; yürürlükteki imar yönetmeliğinde belirtilen minimum bahçe çekme mesafelerine uyulacak olup; min. TAKS:0.15 max. TAKS: 0.50 olmak ve uygulama imar planı kararı ile belirlenen emsal değerini aşmamak kaydı ile Yençok:20 kat’tır. ”şeklinde plan notu değiştirilmiştir.

   DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

Konut+ Ticaret-3 alanlarında yapılaşma koşulu E=1.75’dir. Plan değişikliği teklifi bina yüksekliğinin avan proje ile belirleneceği yönündeki plan notunun değiştirilmesine yöneliktir. Plan değişikliği konusu emsal verilen parsellerde yapılan incelemede parsellerin büyük bir kısmının yapılaşmış olduğu, yapılaşan parsellerde katların 14 (4 adet), 21 ve 30 kat olduğu, plan bütününde 10 kat üzerinde olan yapıların 7 adet olduğu, teklifin çevre yapılaşmaların ve alanın komşusu niteliğinde olan 15.12.2006 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Avcılar Revizyon Nazım İmar Planında verilen kat kararlarının üzerinde olduğu tespit edilmiştir.  İlgi (b) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notu değişikliğinde; emsal değerlerinde değişiklik yapılmadığı, belirlenen Yençok:20 kat kararının planlama alanı içindeki aynı yapılaşma şartı verilen parsellerle uyumlu olduğu ancak çevre yapılanma koşulları ile uyumsuz olduğundan Yençok:15 kat olmasının uygun olduğu değerlendirilmektedir. "denilerek.

Avcılar Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarihli ve 18 sayılı sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen TEKLİF-UİP-34616314 plan teklif numaralı “Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi ve Firüzköy Bulvarına Cepheli Alanlarda Firüzköy Mahallesinde Kalan Bölüme ait III. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği" plan paftaları ve plan raporu yazımız ekinde iletilmekte olup yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Avcılar İlçesi, Üniversite Mahallesi ve Firüzköy Bulvarına Cepheli Alanlarda Firüzköy Mahallesinde kalan bölüme ait III. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliği incelenmiş olup, 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi kapsamında yüksekliklerin belirlenmesine yönelik hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 15 Eylül 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

İlyas DURAS

Rıdvan BURAL

Zeynel Abidin OKUL

Divan Kâtibi

Divan Kâtibi

Meclis 1. Başkan Vekili

G Ö R Ü L D Ü

Ekrem İMAMOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı