Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Üsküdar ilçesi 14.09.2018 onanlı 1/1000 ölç. Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri KARUİP 1. Etap itirazlarına yönelik plan değişikliği

Karar Tarihi

15 Eylül 2021

Karar No

747

Karar Metni

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/ 07 /2021 gün ve 2021/BN:3856  sayılı yazısında;

“İlgi: a) 14.10.2019 tarihli ve 2019/72 sayılı takdim yazımız.

              b) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2019 tarihli ve 788 sayılı kararı.

              c) 13/01/2020 tarihli ve 2019/53651 sayılı takdim yazımız.

              ç) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2020 tarihli ve 142 sayılı kararı.

              d) Üsküdar Belediye Meclisinin 05.12.2019 tarihli ve 109 sayılı kararı.

              e) Üsküdar Belediye Meclisinin 12.12.2019 tarihli ve E.23122 sayılı yazısı ve ekleri.

 f) 13.02.2020 tarihli ve 2019/13662 sayılı takdim yazımız.

 g) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2020 tarihli ve 351 sayılı kararı.

h) Kültür Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 01.10.2012 tarihinde imzalanan “Doğal Sit Alanları ve Taşınmaz Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Alanların Arkeolojik, Kentsel, Kentsel-Arkeolojik, Tarihi Sit Alanları ve Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları ile Bunların Koruma Alanları ve Orman Etkileşim Geçiş Sahasının  Bulunduğu Alanlar ile Çakıştığı Yerlerde Uygulanacak Esaslara İlişkin Protokol”.

 ı) 09.11.2020 tarihli ve BK No: 4587 İBB No:166614 sayılı yazımız.

 i) İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.11.2020 tarihli ve 896707 sayılı yazısı ve eki 24.11.2020 tarih ve 6472 sayılı Kurul Kararı.

 j) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne 19.01.2021 tarihli ve 11849 sayılı yazımız.

 k) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.03.2021 tarihli ve 538771    sayılı yazısı ve eki İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun  10.03.2021 tarih ve 1661 sayılı kararı.

30.11.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olan 14.09.2018 onay tarihli 1/5000 Ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği 1. Etaba 1038 ada 102 parsel yönünden yapılmış olan itirazlar değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (a) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup; söz konusu itirazlara yönelik alınmış olan ilgi (b) meclis kararı ile bilgi paftası arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi amacı ile ilgi (c) yazımız ile tekrar Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

1/5000 Ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği itirazlarına yönelik ilgi (b) kararın yeniden değerlendirilmesine ilişkin ilgi (ç) meclis kararı ile "Üsküdar İlçesi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planına ait 14.09.2018 onanlı 1/5000 ölçekli 1. Etap itirazlara ilişkin tensip yazısı incelenmiş olup, 1.3 Sosyal Konut Alanına ait plan notlarında ‘….kamuya bedelsiz olarak terkin edilecek alanlar kapsamında…’ ‘…. Kamuya bedelsiz olarak terkin edilen…’, ‘… terkli  alandaki…’, ‘… Sosyal konut yapılmaması durumunda bu alan terkin amacı doğrultusunda Sosyal ve Teknik Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.’ İbarelerinin iptal edilmesi ve buna ilave olarak, ‘……terk edilen alan…..’ ibaresinin iptal edilerek, yerine ‘….1038 ada 102 parsel….’ Yazılarak düzenlenen bilgi paftasında gösterildiği şekliyle kabulüne, itiraza konu diğer hususlarda ise meri imar planı şartlarının korunması ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür." şeklinde alınmış olan karar doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 1. Etaba yönelik ilgi (d) meclis kararı, ilgi (e) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (f) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olan ilgi (e) yazı eki 1/1000 Ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, “…1/5000 ölçekli plan notu doğrultusunda hazırlandığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür…” denilerek ilgi (g) meclis kararı ile uygun bulunmuştur.

Üsküdar ilçesi, Geri Görünüm Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap plan değişikliğine ilişkin plan paftaları, ilgi (h) protokol ve 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (ı) yazımız ile İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş olup ilgi (i) yazı eki 24.11.2020 tarih ve 6472 sayılı Kurul Kararı ile “...plan değişikliğini tabiat varlıkları ve Doğal Sit statüsü açısından değerlendirmek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi” denilerek karara bağlanmıştır.

İlgi (i) yazı ve eki Kurul Kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan paftaları; 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 109. Maddesi ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilmek üzere ilgi (j) yazımız ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmiş olup, ilgi (k) karar ile “İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 14.09.2018 onanlı 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 1. Etap İtirazlarına Yönelik Plan Değişikliği ve Üsküdar İlçesi, 14.09.2018 onanlı 1/1000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 1. Etap İtirazlarına Yönelik Plan Değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat uygunluğunun plan onama mercii tarafından değerlendirilmesine, talep edilen plan değişiklikleri Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanında yer aldığından konunun bu yönüyle 2863 sayılı Kanun kapsamında uygun olduğuna karar verildi” denilerek uygun bulunmuştur. ” Denilerek.

İlgi (b), (ç), (d) Meclis Kararları ile İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ilgi (i) kararı ve İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun ilgi (k) kararı ve Üsküdar ilçesi, Geri Görünüm Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap plan değişikliğine ilişkin UİP-18905,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları yazımız ekinde iletilmekte olup; söz konusu plan değişikliği teklifinin, şehircilik ilke ve prensipleri ile 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerine göre karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Üsküdar İlçesi, 14.09.2018 onanlı 1/1000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri KARUİP 1.Etap itirazlarına yönelik plan değişiklik teklifi incelenmiş olup;

İstanbul VI numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.11.2020 tarih ve 6472 sayılı görüşü ile İstanbul I Numaralı TVKBK Bölge Komisyonunun 10.03.2021 tarih ve 1661 sayılı görüşü doğrultusunda  Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

            Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 15 Eylül 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP ve İYİ Parti Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

İlyas DURAS

Rıdvan BURAL

Zeynel Abidin OKUL

Divan Kâtibi

Divan Kâtibi

Meclis 1. Başkan Vekili

G Ö R Ü L D Ü

Ekrem İMAMOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı