Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Tuzla ilçesi, 17.12.2020 tarihli ve 1318 ve 1319 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararlarının yeniden değerlendirilmesi hk.

Karar Tarihi

15 Eylül 2021

Karar No

728

Karar Metni

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/06/2021 gün ve 2021/12750  sayılı yazısında;

“İlgi: a) Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2018 tarihli ve 1782 sayılı Kararı.

b)Tuzla Belediye Meclisinin 08.06.2018 tarihli ve 100 sayılı Kararı.

c)Tuzla Belediye Başkanlığının 26.06.2018 tarihli ve E.24384 sayılı yazısı ve ekleri.

d)11.09.2018 tarihli ve BN:4778 sayılı yazımız.

e)Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarihli ve 1631 sayılı Kararı.

f)17.04.2019 tarihli ve BN:1995 sayılı dağıtım yazımız ve ekleri.

g)Tuzla Belediye Başkanlığının 30.07.2019 tarihli ve 25547 sayılı yazısı ve ekleri.

h)Tuzla Belediye Meclisinin 05.07.2019 tarihli ve 79 sayılı Kararı.

i)          11.11.2019 tarihli ve BN:8575 sayılı yazımız.

j) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2020 tarihli ve 122 sayılı Kararı.

k) 20.03.2020 tarihli ve BN: 1576 sayılı dağıtım yazımız ve ekleri.

 l) 11.05.2020 tarihli ve BN: 1913 sayılı yazımız.

m) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2020 tarihli ve 687 sayılı Kararı.

n) Tuzla Belediye Başkanlığının 10.08.2020 tarihli ve E.25703 sayılı yazısı ve ekleri.

o) Tuzla Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihli ve 34 sayılı Kararı.

p) 09.11.2020 tarihli ve BN: 7113 sayılı yazımız.

q) Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2020 tarihli ve 1318 sayılı Kararı.

r) 10.03.2021 tarihli ve BN: 1461 sayılı dağıtım yazımız ve ekleri.

s) 08.09.2020 tarihli ve E:2019/1470, K:2020/878 sayılı İstanbul 12.İdare Mahkemesi Kararı.

t) 09.11.2020 tarihli ve BN:4598 sayılı yazımız ve ekleri.

u) Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2020 tarihli ve 1319 sayılı Kararı.

v) Hukuk Müşavirliğinin 20.11.2020 tarihli ve BN:11212 sayılı yazısı ve eki 08.09.2020 tarihli ve E:2019/1474, K:2020/879 sayılı İstanbul 12.İdare Mahkemesi kararı.

30.04.2005 onaylı 1/5000 ölçekli Aydıntepe, İçmeler, Aydınlı, Şifa ve Mimarsinan Mahalleleri Nazım İmar Planı'nda yapılan 20.12.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla ilçesi Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Nazım İmar Planı Değişikliği 12.06.2018-11.07.2018 tarihleri arasında askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.

20.12.2017 onaylı 1/5000 Ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Nazım İmar Planı Değişikliği'ne yasal askı süresi içerisinde, İSKİ Genel Müdürlüğünce itiraz edilmiş olup Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (a) Kararı ile itiraz kapsamında yeniden düzenleme yapılarak 21.11.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Devam eden süreçte 30.04.2005 onaylı 1/5000 ölçekli Aydıntepe, İçmeler, Aydınlı, Şifa ve Mimarsinan Mahalleleri Nazım İmar Planı ile 20.12.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan ve ilgi (b) ilçe Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için ilgi (c) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilen 1/1000 ölçekli Tuzla ilçesi, Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı 

Teklifi, ilgi (d) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (e) Kararı ile tadilen uygun görülerek 17.10.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış ve ilgi (f) yazımız ile dağıtımı yapılmıştır. 17.10.2018 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı, 24.04.2019¬24.05.2019 tarihleri arasında Tuzla Belediye Başkanlığında askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

Tuzla Belediye Başkanlığının ilgi (g) yazısı ile 17.10.2018 onaylı UİP-33238 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Tuzla Aydınlı Küçük Sanayi Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar sonucu hazırlanan 1/1000 ölçekli Tuzla ilçesi, Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ve alınan ilgi (h) ilçe Meclis Kararı ilgi (i) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (j) Kararı ile aynen uygun görülerek 27.01.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış olup ilgi (k) yazımız ile dağıtımı yapılmış ve 01.04.2020-30.04.2020 tarihleri arasında Tuzla Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır.

Aynı zamanda ilgi (j) Meclis Kararında; "Tuzla İlçesi, Aydınlı Küçük Sanayi ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları incelenmiş olup, ilçesinden geldiği şekliyle kabulü yapılan ve yapılan değişikliğin 1/5000 ölçekli planlara aktarılarak İBB Meclis onayına sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür." denildiğinden 21.11.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde yapılan düzenlemeler ilgi (l) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup söz konusu nazım imar planı değişikliği teklifi 16.09.2020 tarihli ve 687 sayılı ilgi (m) Meclis Kararıyla aynen kabul edilmiştir.

Diğer taraftan 01.04.2020-30.04.2020 tarihleri arasında Tuzla Belediye Başkanlığında askıya çıkarılan 27.01.2020 onaylı UİP-33238,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Tuzla Aydınlı Küçük Sanayi Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne yasal askı süresi içerisinde İSKİ Genel Müdürlüğünce Tuzla Deresi ve yan kollarının revize edilmesi talebiyle yapılan itiraz sonucu hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, ilgi (o) ilçe Meclis Kararı ile kabul edilerek ilgi (n) yazı ve ekleri ile 5216 sayılı yasanın 7/b maddesi uyarınca gereğinin yapılması için tarafımıza iletilmiştir.

İSKİ Genel Müdürlüğünün itirazı kapsamında düzenlenerek tarafımıza iletilen söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ilgi (o) ilçe Meclis Kararı incelendiğinde, 27.01.2020 onaylı 1/1000 ölçekli Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliği'nde yer alan "Yapı Yasaklı Alan (Dere İşletme Bandı)" gösteriminde yapı yasaklı alanın doğu ve batı yönünde 10 metre genişletildiği, dere ana güzergâhının kuzeydoğu kısmında yer alan dere kolunun da "Yapı Yasaklı Alan (Dere İşletme Bandı)" olarak düzenlendiği tespit edilmiş olup teklif uygulama imar planı değişikliği tarafımızca uygun olarak değerlendirilmiş ve ilgi (p) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

Aynı zamanda, Müdürlüğümüzce uygun bulunarak ilgi (p) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen teklif 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin düzenlemelerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarını etkileyici ve değiştirici nitelik taşıdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 16.09.2020 tarihli ve 687 sayılı ilgi (m) Meclis Kararıyla aynen kabul edilen 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Nazım İmar Planı Değişikliği askıya çıkmadan, Müdürlüğümüzce yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, ilgi (p) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgi (m) Meclis Kararının birlikte değerlendirilerek karar alınması için ilgi (t) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmiştir.

İlgi (p) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen 1/1000 ölçekli Tuzla Aydınlı Küçük Sanayi Uygulama İmar Planı Değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2020 tarihli ve 1318 sayılı ilgi (q) Kararıyla aynen kabul edilerek 22.12.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış ve ilgi (r) yazımız ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Tuzla Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmak üzere dağıtımı yapılmıştır.

Aynı zamanda ilgi (t) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Nazım İmar Planı Değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2020 tarihli ve 1319 sayılı ilgi (u) Kararıyla "... İBB Meclisinin 17.12.2020 tarih ve 20 sayılı Raporu doğrultusundaki düzenlemelerin yapılması ile..." denilerek tadilen kabul edilmiş ve 22.12.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

Ancak bu süreçte 17.10.2018 onaylı 1/1000 ölçekli Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı ile 20.12.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Nazım İmar Planı'nın iptal edildiğine ilişkin ilgi (s) İstanbul 12. İdare Mahkemesi kararı ve ilgi (v) yazı eki İstanbul 12. İdare Mahkemesi kararı tarafımıza iletilmiştir.

Bu nedenle ilgi (s) mahkeme kararı doğrultusunda ilgi (r) yazımız ile Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından askı ve ilan işlemlerinin başlatılmak üzere dağıtımı yapılan 22.12.2020 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla Aydınlı Küçük Sanayi Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin askı süreci durdurulmuş ve söz konusu uygulama imar planı askıya çıkarılmamıştır.

İlgi (v) yazı eki mahkeme kararı doğrultusunda, dağıtım işlemleri Başkanlığımızca yapılmakta olan 22.12.2020 onaylı 1/5000 Ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Nazım İmar Planı Değişikliği'nin dağıtım süreci durdurulmuştur.

İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 08.09.2020 tarihli ve E:2019/1470, K:2020/878 sayılı ilgi (s) kararı ile 17.10.2018 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı'nda, davacıya ait dava konusu 675 sayılı taşınmazın, önünde başka bir parselin (4218) bulunduğu ve bu parselin, dava konusu parselin yolla olan irtibatını kestiği, dolayısıyla dava konusu parselin yola mahreçsiz kaldığı, öte yandan dava konusu alanda parsellerin büyük olması ve sanayi fonksiyonunda olmasından dolayı bu parsellere daha geniş yollardan mahreç verilmesi gerekmekte iken bu hususun göz önünde bulundurulmamış olduğu yönündeki tespitleri yapılarak dava konusu planın, planlama tekniklerine şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılmış olup aynı zamanda her ne kadar dava konusu 17.10.2018 onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının üst ölçekli planı olmasa da, dava konusu 675 parselin yakın çevresinde yer alan parselleri kapsayan alan için yapılan 20.12.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Nazım İmar Planı Değişikliği'nin iptali istemiyle açılan davada da işlemin iptaline karar verilmesi sebebiyle 17.10.2018 onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptaline karar verilmiştir.

İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Aydınlı Mahallesi Kömüryolu mevkiinde bulunan G22B13D4C pafta 0/675 parsel numaralı taşınmazın maliki şirket tarafından 20.12.2017 onaylı NİP-10276,27 Plan İşlem Numaralı Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nın iptali talebiyle İstanbul 12. İdare Mahkemesinde açılan davaya ilişkin alınan 08.09.2020 tarihli ve E:2019/1474, K:2020/879 sayılı karar ise ilgi (v) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.

İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 08.09.2020 tarihli ve E:2019/1474, K:2020/879 sayılı ilgi (v) yazı eki kararı ile; "davacıya ait dava konusu 675 parsel sayılı taşınmazın, iptali istenen dava konusu 20.12.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Tuzla ilçesi Aydınlı Küçük Sanayi Alanı Nazım İmar Planı Değişikliği kapsamında yer almadığı anlaşılmakla birlikte, iptali istenen plan değişikliğinin, davacıya ait 675 sayılı parselin yakın çevresinde yer alan parselleri kapsadığı ve söz konusu değişiklik ile her ne kadar dava konusu parselin yakınında 15.00 m lik yol geçirilmiş olsa da, dava konusu parsel önünde başka bir parselin (4218) bulunduğu ve bu parselin, dava konusu parselin yolla irtibatını kestiği, dolayısıyla dava konusu parselin yola mahreçsiz kaldığı ve bahsi geçen 4218 sayılı parselin parsel derinliğinin az olmasından dolayı da 675 sayılı parsele mahreç verecek yeni bir yolun alt ölçekli planda geçirilmesinin de mümkün görülmediği, öte yandan dava konusu alanda parsellerin büyük olması ve sanayi fonksiyonunda olmasından dolayı bu parsellere daha geniş yollardan mahreç verilmesi gerekmekte iken bu hususun göz önünde bulundurulmamış olduğu yönündeki tespitler dikkate alındığında, dava konusu planın, planlama tekniklerine şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır." denilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Sonuç olarak;

17.10.2018-27.01.2020 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Uygulama İmar Planı İtirazlarına ilişkin alınan 17.12.2020 tarihli ve 1318 sayılı ilgi (q) Meclis Kararının ilgi (s) mahkeme kararı doğrultusunda, 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Küçük Sanayi Nazım İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan 17.12.2020 tarihli ve 1319 sayılı ilgi (u) Meclis Kararının ise ilgi (v) yazı eki mahkeme kararı doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ve söz konusu mahkeme kararları doğrultusunda plansız kalan bölgede yeni plan çalışması yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda, 22.12.2020 onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin alınan ilgi (q) ve 22.12.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin alınan ilgi (u) Meclis Kararlarının yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 3194 sayılı yasanın 8.maddesi, 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. maddelerine göre yeniden değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususu onayınıza arz olunur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, 17.12.2020 tarihli 1318 ve 1319 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararlarının yeniden değerlendirilmesi hakkındaki yazı incelenmiş olup; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin E:2021/424, K:2021/587 ve E:2021/110, K:2021/586 sayılı kararları doğrultusunda müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 15 Eylül 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

İlyas DURAS

Rıdvan BURAL

Zeynel Abidin OKUL

Divan Kâtibi

Divan Kâtibi

Meclis 1. Başkan Vekili

G Ö R Ü L D Ü

Ekrem İMAMOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı