Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Maltepe, Fındıkbayır Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı

Karar Tarihi

15 Eylül 2021

Karar No

727

Karar Metni

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/06/2021 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi: a) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün

08.08.2016 tarihli ve 69178850/757 sayılı yazısı.

b)  Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünün 12.04.2017 tarihli ve 99896374/1765 sayılı yazısı.

c)  09.12.2016 tarihli ve B.N:6094 sayılı Başkanlık Oluru.

d)  17.01.2017 tarihli ve BN:361 sayılı dağıtımlı yazımız.

e)  Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kara Havacılık Komutanlığı 4'ncü Kara Havacılık Alay Komutanlığının 23.10.2020 tarih ve 3275389 sayılı yazısı ve eki

TALEP:

İlgi (a) ve ilgi (b) yazı ekinde tarafımıza iletilen İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.06.2016 gün ve 3667 sayılı kararında özetle; İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 29.11.1994 tarih ve 3617 sayılı kararı ile İstanbul, Maltepe, Başıbüyük Mahallesi, Fındıkbayır Tepesi üzerinde varlığı tespit edilen antik kalıntıların korunması gerekli 1. Grup Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline karar verildiği, söz konusu alanın korunarak yaşatılabilmesi ve koruma amaçlı imar planlarının hazırlanabilmesi için sınırlarının belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda; 1. Grup Arkeolojik Sit alanı olarak tescilli Fındıkbayır Tepesi'nin içinde bulunduğu 181 pafta, 1340 ada, 7 parselde bulunan ekli haritada "A" alanı olarak işaretli 50 m yarıçaplı alan ile ekli haritada "B" alanı olarak işaretli 50 m yarıçaplı alanın "1. Derece Arkeolojik Sit alanı" olarak belirlenmesine, bu alanın dışından itibaren ekli haritada işaretli alanın "3. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak belirlenmesine, 2863 sayılı yasanın 17. Maddesine göre söz konusu bölgenin Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanmasına, Geçiş Dönemi yapılanma şartlarının hazırlanabilmesi için Belediyesinin görüşü ile meri imar planının İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, A ve B alanlarındaki kalıntıların korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nın ise tescilli kalıntıların koruma alanı olarak belirlenmesine karar verildiği belirtilerek arkeolojik sit alanına ilişkin koruma amaçlı imar planlarının hazırlanarak Kurula iletilmesi talep edilmiştir.

MÜLKİYET:

Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1340 ada 7 parselin bir kısmını içeren planlama alanı maliye hazinesi mülkiyetinde kalmaktadır. 

MEVCUT DURUM:

Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1340 ada 7 parselin bir kısmını içeren planlama alanında; arkeolojik kalıntılar, orman içi yollar olduğu ve söz konusu alanın sık ağaçlık bir alan olduğu belirlenmiştir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU:

Başıbüyük Mahallesi, 1340 ada, 7 parselin ilgi (a) ve ilgi (b) yazı eki İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.06.2016 tarihli ve 3667 sayılı Kararı ile "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" ve "3 Derece Arkeolojik Sit Alanı" ilan edilen 32 ha'lık bölümü, üst ölçekli plan olan 15.06.2009 tasdik tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda "Orman Alanları" ve "Askeri Alan Ve Askeri Güvenlik Bolgesi" lejantlarında kalmakta olup 50 hektarın altında büyüklüğe sahip alanlar çevre düzeni planında gösterilmeyerek bazı fonksiyon sınırları şematize edilmiştir.

Bununla birlikte planlama alanı 16.04.2005 onanlı 1/5.000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı'nda ve 15.02.2008 onanlı 1/1.000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı'nda; kısmen "Askeri Alan + Orman Alanı" lejantında, kısmen de "Enerji Nakil Hattı + Askeri Alan + Orman Alanı" lejantında kalmaktadır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

1/5000 ölçekli Maltepe, Fındıkbayır Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmalarına ilgi (c) Başkanlık Oluru alınarak başlanmıştır. Planlama çalışmalarına esas teşkil etmek üzere, ilgili mevzuat doğrultusunda ilgili kurumlardan ilgi (d) yazımız ile talep edilen 16 adet kurum görüşlerinden Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının biri süre uzatma yazısı olmak üzere iki adet ve toplam 17 adet kurum görüşü tarafımıza gelmiş olup söz konusu görüşlerden plan kararlarını doğrudan etkileyen kurum görüşleri aşağıdaki gibidir:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 4.Bölge Müdürlüğü (İstanbul/Anadolu), TEİAŞ Tesis Ve Kontrol Müdürlüğünün 06.02.2017 tarihli ve E.44847 sayılı yazısında "Bahse konu alan üzerinde Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan 154 ve 380 kv 'luk herhangi bir E.Î.Hattımız, Trafo Merkezimiz ve Yeraltı tesisimiz bulunmamaktadır." denilmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının 06.04.2017 tarihli ve 97358890-4220-459 sayılı yazısında "2. Konu hakkında yapılan inceleme sonucunda;

a.         1340 ada 7 numaralı parselin Maliye Hâzinesi adına kayıtlı Milli Savunma Bakanlığına tahsisli ve Hiz.Mhf.Tk.K.lığı (Kayışdağı) zimmetinde bulunduğu,

b.         Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen 1340 ada 7 numaralı parsel üzerinde uzun ve orta vadede kalıcı bina/tesis yapılmadan arazinin tesviye edilerek kullanılmasının planlandığı,

c.         Yapılacak imar planında bu hususun dikkate alınarak askeri amaçlarda arazinin kullanımı ile ilgili özel maddenin plan notlarına eklenmesinin uygun olacağı hususu ilgi (b) ile bildirilmiştir.

3. Bu kapsamsa; EK-A krokide işaretli 1'inci ve 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen bölge, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 1340 ada 7 numaralı parsel içinde bulunduğundan, planda "Askeri Alan" lejantıyla gösterilmesini ve plan notlarına, "Bu bölgede 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri geçerlidir." plan notunun eklenmesini, planların onanmasını müteakip lejant ve plan notları ile beraber onanlı birer suretinin Bölge Başkanlığına gönderilmesini arz ederim. " denilmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğünün 10.02.2017 tarih ve E.299553 sayılı yazısında "Maltepe ilçesi, Fındıkbayır 1340 ada 7 olu parsel içerisinde ekli haritada gösterilen plan sınırı ile kısmen 1.derece sit alanı kısmen de 3. derece sit olarak planlanmış alanların tamamı Başıbüyük Devlet Ormanı sırları içerisinde kalmaktadır.

Anayasanın 169. Maddesi, 6831 sayılı Orman Kanunun ilgili hükümleri ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Kuruluş kanuna göre Maliye Hâzinesi adına kayıtlı Devlet Ormanlarında yapılacak her türlü iş ve işlemlerin Orman Genel Müdürlüğünün yetki ve tasarrufunda bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca 3194 sayılı imar kanunun 4.Maddesine gereği Özel Kanun niteliğinde olan 6831 sayılı Orman Kanuna göre orman sayılan yerler imar uygulamasına ve planlamasına konu edilemez.

İmar planına konu olan alan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 02.06.2016 tarih ve 3667 sayılı kararı ile l.ve 3. Derecede Arkeolojik sit alanı ilan edildiği anlaşılmıştır...

Planlama Alanı içerisine Devlet Ormanı + l.ve 3. Derecede Arkeolojik Sit alanı lejantı ile plan notlarına Devlet ormanı içerisinde kalmaktadır notu eklenmesi, ayrıca "Yapılacak her türlü iş ve işlem " Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında yönetmelik " kapsamında Orman Genel Müdürlüğünden kesin izin alındıktan, sonra yapılabilecektir." notunun eklenmesi gerekmektedir." denilmektedir.

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 19.01.2017 tarihli ve 158 sayılı yazısında

"Söz konusu Alan, Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli "Yerleşime Uygunluk Haritaları"nda;

Genel olarak "UA" lejantlı alanda (Yerleşime Uygun Alanlar),

kısmen "ÖA-5b" lejantlı alanda (Diğer Yumuşak Zeminler ile temsil edilen, Orta- Hafıf Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlar),

kısmen de "ÖA-6b" lejantlı alanda kalmakta olup, bu alanlar; Depremde Duraysız Yamaçlar (ÖA-2b) ve Diğer Yumuşak Zeminler (ÖA-5b) tehlikelerinin birlikte görüldüğü Orta- Hafif Mühendislik Önlemleri Gerektiren Alanlardır...

Sonuç olarak, yukarıda ve yazımız ekindeki haritalara ait açıklama raporunda, söz konusu proje alanında karşılaşılabilecek problemlerle ilgili hususlar açıklanmış olup, planlama ve uygulama aşamalarında uyulması ve uygulanması gereken önlem ve öneriler belirtilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili teklif planların tarafımıza gönderilmesi durumunda nihai görüşümüz verilebilecektir." denilmektedir.

Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kara Havacılık Komutanlığı 4'ncü Kara Havacılık Alay Komutanlığının ilgi (e) yazısı ile 14.05.2020 tarih ve E.4447 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havaalanları Daire Başkanlığının yazısında; " mania planı kriterlerine ve plan notlarına riayet edilmesi gerektiği..." hususunun imar planlarında dikkate alınması istenmiştir.

TEKLİF PLAN:

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.06.2016 gün ve 3667 sayılı Kararı gereğince 181 pafta, 1340 ada, 7 parselin bir kısmında yer alan "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" ve "3 Derece Arkeolojik Sit Alanı" ilan edilen bölgenin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmasına ilgi (c) Başkanlık Oluru doğrultusunda başlanmıştır. İlgili yasa ve yönetmelikler ile alınan kurum görüşleri doğrultusunda, Yaklaşık 32 hektar büyüklüğünde olan planlama alanında şehircilik ilke ve prensipleri, üst ölçekli plan kararları dikkate alınarak 1/5.000 ölçekli Maltepe, Fındıkbayır Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi hazırlanmış olup Samandıra Hava Mânia Planı kapsamında planlama sınırları içerisine giren Hava Mânia sınırları, arkeolojik sit alanları, orman alanı ve askeri alan ile ilgili lejantlar oluşturularak plan notları geliştirilmiştir.

Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5.000 ölçekli Maltepe Fındıkbayır Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup konunun ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine takdimini olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Maltepe İlçesi, Fındıkbayır Mahallesi Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli KANİP değişikliği teklifi incelenmiş olup;Teklifin kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Sanat – Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 15 Eylül 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

İlyas DURAS

Rıdvan BURAL

Zeynel Abidin OKUL

Divan Kâtibi

Divan Kâtibi

Meclis 1. Başkan Vekili

G Ö R Ü L D Ü

Ekrem İMAMOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı