Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

NİP-34349704 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Tuzla İlçesi Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı İtirazı.

Karar Tarihi

15 Eylül 2021

Karar No

726

Karar Metni

KOMİSYON İNCELEMESİ: ŞehirPlanlama Müdürlüğü’nün 14/06/2021 gün ve 2021/4292 sayılı yazısında;

“İlgi: a) Tuzla Belediye Başkanlığının 05.04.2021 tarihli ve 57311 sayılı yazısı.

b)   Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2014 tarihli ve 86 sayılı Kararı.

c)    12.03.2014 tarihli ve BN:2885 sayılı yazımız.

d)   İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün

29.01.2015                         tarihli ve 115 sayılı yazısı eki 13.01.2015 tarihli ve 950 sayılı kararı.

e)    İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün

19.10.2016                         tarihli ve 1164 sayılı yazısı eki 18.10.2016 tarihli ve 207 sayılı kararı.

f)    Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2016 tarihli ve 1173 sayılı Kararı.

g)   İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 19.10.2016 tarihli ve 1164 sayılı yazısı eki 18.10.2016 tarihli ve 207 sayılı kararı.

h)   12.12.2016 tarihli ve BN:6150 sayılı yazımız.

i)     Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2016 tarihli ve 2163 sayılı Kararı. j) 10.04.2017 tarihli ve 1881 sayılı yazımız.

k) Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.04.2017 tarihli ve 515 sayılı Kararı. l) 20.02.2019 tarihli ve 32009 sayılı yazımız.

m) İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 05.07.2019 tarihli ve E.559223 sayılı yazısı ve eki 20.06.2019 tarihli 4060 sayılı kurul kararı.

n) 16.01.2020 tarihli ve 2019/ BN:8201 sayılı yazımız.

o) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2020 tarihli ve 1011 sayılı Kararı.

p) 05.03.2021 tarihli ve BN:1275 sayılı yazımız.

İTİRAZ:

İlgi (a) yazı ile 10.03.2021-08.04.2021 tarihlerinde Planlama Müdürlüğünde askıya çıkarılan NİP-34349704 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Tuzla ilçesi Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından itiraz edilmektedir.

05.05.2006 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Tuzla Köyiçi Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı'nda iptal edilen "Olası Fay Hattı" ve "Olası Fay Hattı Kuşağı lejandı doğrultusunda yapılan düzenlemede Olası Fay Hattının iptal edilen bir kısmına fonksiyon verilmediğinin tespit edildiği tarafımıza iletilmiş olup 30.12.2016 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na göre düzenleme yapılması talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ:

05.05.2006 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nın alt ölçekli planı olarak hazırlanan 12.07.2010 onaylı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda ada kenarları ile kütleler arasındaki uyumsuzlukların, tescilli olan parsellere ait kütlelerin büyük oranda komşu parsellerle çakışması, kısmen yolda kalmış olması gibi uygulamayı zorlaştırıcı sebeplerin ortadan kaldırılması gerekçeleri ile hazırlanarak Tuzla Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 07.01.2013 tarihli ve 520 sayılı yazısı ekinde Başkanlığımıza gereği yapılmak üzere iletilen 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi, Köyiçi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (b) Meclis Kararı ile tadilen uygun görülmüştür.

İlgi (b) meclis kararı ile tadilen uygun görülen 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi, Köyiçi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi ilgi (c) yazımız ile İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kuruluna gönderilmiş olup 1/1000 ölçekli teklif koruma amaçlı uygulama imar planına ilişkin "İstanbul İli, Tuzla ilçesi, 40 pafta, Köyiçi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı revizyonu ile ilgili Köyiçi Yenileme Alanına ilişkin Kurulumuzca onaylanan tüm yenileme avan projelerinin plan revizyon teklifine işlenerek Kurulumuza iletilmesi." şeklinde alınan 13.01.2015 tarihli ve 950 sayılı kurul kararı ilgi (d) yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir. İlgi (d) yazı eki kurul kararı Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmiş olup ilgi (f) Meclis Kararı ile söz konusu teklif tadilen uygun görülmüştür.

Bu kapsamda yapılan düzenlemelerle 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi yeniden İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmiş olup alınan ilgi (g) kurul kararı ile düzeltmeler yapılarak uygun görüldüğü tarafımıza iletilmiştir.

Nihai olarak ilgi (h) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı teklifi, ilgi (i) Meclis Kararı alınarak 30.12.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onaylanmıştır.

Yukarıdaki bahsedilen planlama sürecinde alınan ilgi (f) ve ilgi (i) Meclis Kararları doğrultusunda 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında yapılan ve ölçek açısından 1/5000 ölçekli nazım imar planına konu edilmesi gereken düzenlemelere ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişiklik teklifi hazırlanarak ilgi (j) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup söz konusu 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi (k) Meclis Kararı ile aynen uygun görülmüştür.

İlgi (k) Meclis Kararı ile aynen uygun görülen Tuzla Köyiçi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi, 2863/3386/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunu uyarınca tetkik edilmesi ve gereği için ilgi (l) yazımız ile İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmiş olup konuya ilişkin alınan İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulunun 20.06.2019 tarihli ve 4060 sayılı kararı, ilgi (m) yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (m) yazı eki kurul kararı ile plan değişikliği teklifine ilişkin yapılan düzenlemeler, tadilen uygun görülmüş olup Tuzla ilçesi 1/5000 ölçekli Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin ilgi (m) yazı ve ekleri, değerlendirmelerimizle beraber, 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre incelenmek ve karar alınmak üzere ilgi (n) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmiştir.

Bu kapsamda 1/5000 Ölçekli Tuzla İlçesi Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (o) Kararı ile; "KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Köyiçi 'ne ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup, kurul görüşü doğrultusunda komisyonumuzca uygun görülmüştür." şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu aynen ve oybirliği ile kabul edilerek 26.10.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. İlgi (p) yazımız ile NİP-34349704 Plan İşlem Numaralı 26.10.2020 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla ilçesi Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar

Planı'nın dağıtımı yapılmış olup 10.03.2021-08.04.2021 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

MERİ PLAN DURUMU:

İlgi (a) yazı eki itiraza konu NİP-34349704 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Tuzla ilçesi Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı durumu incelendiğinde itiraz kapsamında bulunan alan, "Uygun Alan" ve "Önlemli Alan" fonksiyonlarında kalmaktadır.

DEĞERLENDİRME:

05.05.2006 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında yer alan, "Olası Fay Hattı" ve "Olası Fay Hattı Kuşağı" lejantı, 30.12.2016 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Köyiçi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı'nda mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 05.02.2009 tarih ve B.09.0.AİŞ.0.12.00.07/210.06-1327(34) sayılı kurum görüşü yazısı doğrultusunda iptal edilerek "Uygun Alan" ile "Önlemli Alan" lejantları eklenerek düzenlenmiştir.

Düzenlemeye konu alanda, 1/5000 ölçekli Tuzla ilçesi Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nda itiraz kapsamında fonksiyon verilmeyen alanın 30.12.2016 onaylı 1/1000 ölçekli Tuzla İlçesi Köyiçi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı'nda kısmen "Konut Alanı" kısmen "Ticaret Alanı" fonksiyonunda kaldığı tespit edilmiştir. Planda yapı düzeni blok nizam olarak belirlenmiş olup ilgili plan notlarında;

"...Planda tüm yapılar kütle olarak çizilmiş olup, kütleler imar durumunu belirlemektedir. Bu imar durumu ilkelerinin ve kütle boyutları ile verilmiş yapılanma hakkının dışına çıkmamak koşulu ile parselasyon ya da mimari projelere göre kitle şekillendirilmesi yapılabilir. Ayrıca belirlenen inşaat alanı değişmemek koşuluyla bina boyutları mimari proje üretiminde max. 1.50m'ye kadar değiştirilebilir. Ancak uygulamadan dolayı arka bahçe mesafeleri planda belirtilen sınır altına düşemez. Plan üzerinde yazılamayan kütle ve mesafe ölçüleri İlçe Belediyesince plan üzerinden ölçülerek uygulama yapılacaktır. Ayrıca planda verilen yol ölçüleri min. olup, bu ölçülerin altına düşmemek kaydı ile istikametler arasındaki mesafeler plan üzerinden ölçülerek alınacaktır. Ölçülendirme resmi bir tutanağa bağlanır... ",

"...Alandaki tescilli kültür varlıklarının uygulamaları KVKBK tarafından onaylı restorasyon veya rekonstrüksiyon projesine göre uygulama yapılacaktır... ",

"KONUT ALANLARI

Bu alanlar konut ve konaklama birimlerinin yer alacağı alanlar olup, zemin katlarda perakende ticaret birimleri, lokanta, kafeterya vb. işlevler yer alabilir. " ve

"TİCARET ALANLARI

1.             Bu alanlarda günlük ve haftalık ihtiyaçlara cevap verebilecek ticaret ve hizmet fonksiyonları yer alacaktır. Ticaret - hizmet alanlarında, perakende ticaret, lokanta, kafeterya, ticari-mali kurumlar, teknik vb. hizmet birimlerinin yer alacağı bölümler ile bilgi-iletişim ve koordinasyon birimleri, bakım ve servis hizmetleri vb. kullanımlar yer alabilir.

2.            Üst katlarda istenildiği takdirde pansiyon, konaklama ve konut birimleri yer alabilir." hükümleri yer almaktadır.

Aynı zamanda itiraza konu alanın komşuluğunda kalan alanlar 1/5000 ölçekli Tuzla ilçesi Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nda kısmen "Konut Alanı (475 ki/ha)" kısmen "Ticaret Alanı" fonksiyonunda kalmaktadır.

Bu nedenle, 26.10.2020 onaylı NİP-34349704 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Tuzla ilçesi Köyiçi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nda fonksiyon verilmeyen alanın yazımız ekinde yer alan bilgi paftasında önerildiği gibi "Konut Alanı (475 ki/ha)" ve "Ticaret Alanı" fonksiyonuna alınması doğrultusunda düzenleme yapılması uygun bulunmaktadır.

SONUÇ:

Tuzla Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı ile tarafımıza iletilen itiraz uygun bulunmakta olup yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddeleri, 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Köyiçi 1/5000 ölçekli KANİP itirazı incelenmiş olup; 14.12.2016 tarih ve 2163 sayılı meclis kararı doğrultusunda hazırlandığından itirazın kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 15 Eylül 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

İlyas DURAS

Rıdvan BURAL

Zeynel Abidin OKUL

Divan Kâtibi

Divan Kâtibi

Meclis 1. Başkan Vekili

G Ö R Ü L D Ü

Ekrem İMAMOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı