Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

17/12/2019 Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri KANİP (2. Etap) İtirazları (2)

Karar Tarihi

15 Eylül 2021

Karar No

720

Karar Metni

            KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/04/2021 gün ve 2021/2181 sayılı yazısında;

            “İlgi:

a)24/01/2019 tarihli ve İBBNO:16510 sayılı dağıtımlı yazımız.

b)   Büyükşehir Belediye Meclisine 13/07/2020 tarihli ve BN:2742 sayılı takdim   yazımız.

c)Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/07/2020 tarih ve 575 sayılı Kararı.

d)   07/10/2020 tarihli ve İBB.NO:145139 sayılı dağıtımlı yazımız.

e)İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03/11/2020 tarihli ve 826469 sayılı yazısı eki 27/10/2020 tarihli ve 6420 sayılı Kurul Kararı.

f)    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 08.02.2021 tarihli ve 243944 sayılı yazısı ve eki İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 06.01.2021 tarih ve 02-1508 sayılı Kararı.

1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 17/12/2018 tarihinde onaylanarak ilgi (a) yazı ile ilgili kurumlara dağıtımı yapılmış, 01.02.2019-04.03.2019 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

 Söz konusu plana yasal askı süresi içinde çeşitli kurum ve kuruluşlar ile şahıslar tarafından itirazlar yapılmış olup, şahıslar tarafından yapılan itirazlar 2 gruba ayrılarak incelenmiştir. 2. grup itirazlar 3194 ve 5216 sayılı yasalara ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, bahsi geçen itirazlara ilişkin ilgi (c) Meclis Kararı alınmıştır.

İlgi (c) Meclis Kararı’nda “Beykoz İlçesi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (2. Etap) itirazların devamı 2. Grup incelenmiş olup, Şehir Planlama Müdürlük yazısı B itirazları 6.3; 6.4 ve 6.6. nolu itirazların Müdürlük düzenlemesi doğrultusunda kabulü; 6.7 nolu itirazda yer alan 532 ada 464,465,466 ve 467 parsellerin bilgi paftasında gösterildiği şekliyle Mesire alanına alınması; C itiraz kapsamında Müdürlük düzenlemesi doğrultusunda kısmen kabulü ve bilgi paftasında gösterildiği şekliyle kısmen düzenlenmesi bunun dışındaki itirazların reddi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.” denilmektedir.

İlgi (c) Meclis Kararı ve karara ilişkin plan değişikliği paftaları ilgi (d) yazımız ekinde ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek üzere İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmiştir.

Konuya ilişkin ilgi (e) kararda “… İstanbul İli Beykoz İlçesi 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 2. Etap Revizyon Nazım İmar Planına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/07/2020 tarih ve 575 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunan itirazlara ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliklerinde 2863 sayılı kanun kapsamında sakınca olmadığına, 2863 sayılı Kanun ve Çakışan Alanlara İlişkin Protokol kapsamında alanın Doğal Sit statüsü açısından değerlendirilmesi için İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.” denilmektedir.

Konuya ilişkin ilgi (f) kararda “….İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 2. Etap Revizyon Nazım İmar Planına yönelik itirazlara ilişkin, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/07/2020 tarih ve 575 sayılı kararı ile uygun bulunan Beykoz İlçesi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 2. Etap Revizyon Nazım İmar Planı 2. Grup Plan İtirazları Plan Değişikliğinin 2863 sayılı Kanun kapsamında tabiat varlıkları açısından uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.” denilmektedir.  "denilerek.         

  İlgi (c) Meclis Kararı, ilgi (e) İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile ilgi (f) İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Kararı ile aynen uygun bulunan itirazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 2. Etap Plan Değişikliği paftaları yazımız ekinde iletilmekte olup; söz konusu plan teklifinin, şehircilik ilke ve prensipleri, 3194 ve 5216 sayılı yasalara ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beykoz İlçesi, 17/12/2019 onanlı Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 1/5000 ölçekli KANİP (2. Etap) itirazları kurul kararları sonrası incelenmiş olup; İstanbul VI Numaralı KVKBK’nın 27.10.2020 tarih ve 6420 sayılı görüşü; İstanbul II Numaralı TVKBK’nın 06.01.2021 tarih ve 02-1508 sayılı görüşü doğrultusunda komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 15 Eylül 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

İlyas DURAS

Rıdvan BURAL

Zeynel Abidin OKUL

Divan Kâtibi

Divan Kâtibi

Meclis 1. Başkan Vekili

G Ö R Ü L D Ü

Ekrem İMAMOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı