Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Çatalca İlçesi, Kestanelik Mah.1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

Karar Tarihi

15 Eylül 2021

Karar No

714

Karar Metni

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/04/2021 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi: a) 30.05.2012 tarihli ve TN: 568805 sayılı Başkanlık Oluru.

b)  08.04.2013 tarihli ve BN:3786 sayılı Başkanlık Katına yazımız.

c)  Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2013 tarihli ve 897 sayılı Kararı.

d)  15.01.2014 tarihli ve TN 29995 sayılı dağıtım yazımız.

e)    Hukuk Müşavirliğinin 14.08.2020 tarihli ve 2014/2674-14000 sayılı yazısı ve eki İstanbul Danıştay 6.İdare Mahkemesi 13.05.2020 tarihli, 2015/11296 Esas, 2020/ 4260 K. sayılı Kararı.

f)   19.02.2021 tarihli ve 2020-7352-1167 sayılı Başkanlık Oluru.

g)  Planlama Müdürlüğünün 02.03.2021 tarihli BN:1344 sayılı yazısı.

İlgi (a) Başkanlık Oluru ile 5747 sayılı yasa öncesinde meri planları bulunan mahalle ve köylerdeki, İdari sınırlarda plan yapılması kapsamında 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarını, güncel kurum görüşlerini, çevre meri imar planları kararlarını, metropol bazlı yeni ulaşım akslarını, güncel ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerini (tarım, İSKİ...) birlikte gözeten bir anlayışla mahalle ve köylerdeki meri planların gözden geçirilmesi ile bu mahalle ve köylerdeki meri plan sınırları dışında kalan plansız alanların planlı hale getirilmesi gerekliliği nedeniyle; 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, ilgili diğer kanun ve yasal mevzuat doğrultusunda, Çatalca İlçesi Çanakça, Kestanelik Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanmış ve ilgili kurum görüşleri alınarak 1/5000 ölçekli Çatalca İlçesi Çanakça, Kestanelik Köyleri Nazım İmar Planı çalışmaları tamamlanmıştır. İlgi (b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen 1/5000 ölçekli Çatalca İlçesi Çanakça, Kestanelik Köyleri Nazım İmar Planı Teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) Kararı ile tadilen kabul edilmiş olup Büyükşehir Belediye Başkanınca 13.04.2013 tarihinde onaylanmış ve ilgi (d) yazımızla dağıtımı yapılmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 24.01.2014-24.02.2014 tarihleri arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığınca askıya çıkartılmıştır.

Söz konusu plana kamu yararı çerçevesinde; planda ayrılmış olan donatı alanlarının her bir parselden eşit şekilde alınması ve uygulamayı kolaylaştırıcı bir araç olması amacıyla, "18. Madde Uygulama Sınırı" işlenmiştir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notlarının "Genel Hükümler" başlıklı bölümün A.17 Maddesinde: "Planda gösterilen 18. Madde uygulama sınırları 1/1000 ölçekli uygulama imar planında netleştirilecektir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında bu alanlarda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi ve ilgili yönetmelik doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Korunması gerekli tarım alanları ve mera alanları 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 18. Madde uygulama sınırı dışında bırakılacaktır. Uygulama etaplar halinde yapılabilir. Etaplar halinde yapılması halinde etaplar arası DOP oranı farkı %5'i geçemez. Eski köy yerleşik merkezini oluşturan meskun konut alanlarının 18.madde uygulama sınırlarına dahil edilmesi durumu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında karara bağlanacaktır." hükmü yer almaktadır.

Hukuk Müşavirliğinin ilgi (e) yazısı ile İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Kestanelik Mahallesi, Küçükhalkalı Mevkii, 4 pafta, 825 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda yapılan 3194 sayılı Kanun'un 18. Maddesi uygulaması ile 24.01.2014 tarihinde askıya çıkarılan 13.04.2013 onay tarihli 1/5000 ölçekli Çatalca Kestanelik Köyü Nazım İmar Planı Değişikliği'nin iptali istemiyle İdaremiz aleyhine İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2014/969 E. sayılı dosyası ile açılan davada; İstanbul 2.İdare Mahkemesinin 10.06.2015 tarihli ve 2014/1428 E. 2015/1308 K.sayılı Kararı ile "...18. madde uygulama sınırının belirlenmesine ilişkin olarak dava konusu planın ilgili parseller yönünden iptaline, diğer kısım yönünden ise davanın reddine..." karar verildiği, Danıştay nezdinde temyiz kanun yoluna başvurulduğu, Danıştay 6. Dairesinin 13.05.2020 tarihli 2015/11296 E. 2020/4260 K. sayılı Kararı ile "İstanbul 2. İdare Mahkemesince verilen 10.06.2015 tarih ve 2014/1428 E. 2015/1308 K. sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmamıştır." şeklinde gerekçelendirilerek dava konusu işlemin iptalinin "onanmasına" karar verildiği bildirilmiştir.

Hukuk Müşavirliğinin ilgi (e) yazı konusu Çatalca ilçesi, Kestanelik Mahallesi, Küçükhalkalı Mevkii, 825 parsel (179 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) sayılı taşınmaz, 13.04.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Çanakça, Kestanelik Köyleri Nazım İmar Planı'nda kısmen 20 kişi/ha Konut Alanı, kısmen Park ve Dinlenme Alanı, kısmen Dere Koruma Bandında kalmakta olup 179 ada 1 parsel ile 179 ada 14 parselin bir kısmı plansız durumdadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının, Madde 28-1 hükmü gereğince; İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 10.06.2015 tarihli ve 2014/1428 E. sayılı Kararı gereği 18. Madde uygulama sınırının iptaline ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği çalışmasının yapılması gerekmektedir. 18. Madde uygulama sınırına ilişkin değişiklik, konusu gereği Bölge Planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden ilgili meri mevzuat hükümleri uyarınca 1/5000 ölçekli plan çalışmasının Müdürlüğümüzce başlatılması hususunda Başkanlığımız Planlama Müdürlüğü tarafından (f) Başkanlık Oluru alınmış olup Planlama Müdürlüğünün ilgi (g) yazısı ile gereği için Müdürlüğümüze gönderilmiştir. "denilerek.

Hukuk Müşavirliğinin ilgi (e) yazı eki Mahkeme Kararı ve ilgi (f) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Çatalca İlçesi, Çanakça, Kestanelik Köyleri Nazım İmar Planı 18. Madde Sınır Değişikliği teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Kestanelik Mahallesi 1/5000 ölçekli ölçekli NİP teklifi incelenmiş olup; Teklifin kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.  

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 15 Eylül 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

İlyas DURAS

Rıdvan BURAL

Zeynel Abidin OKUL

Divan Kâtibi

Divan Kâtibi

Meclis 1. Başkan Vekili

G Ö R Ü L D Ü

Ekrem İMAMOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı