Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Üsküdar ilçesi 14.09.2018 onanlı 1/5000 ölç. Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri KARNİP 1. Etap itirazlarına yönelik plan değişikliği

Karar Tarihi

15 Eylül 2021

Karar No

713

Karar Metni

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/07/2021 gün ve 2021/BN:3864 sayılı yazısında;

            “İlgi :  a) 14.10.2019 tarihli ve 2019/72 sayılı takdim yazımız.

            b) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2019 tarihli ve 788 sayılı kararı.

            c) 13.01.2020 tarihli ve 2019/13391 sayılı yazımız.

            ç) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2020 tarihli ve 142 sayılı kararı.

            d) Kültür Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 01.10.2012 tarihinde imzalanan“Doğal Sit Alanları ve Taşınmaz Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Alanların Arkeolojik,Kentsel, Kentsel-Arkeolojik, Tarihi Sit Alanları ve Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları ile Bunların Koruma Alanları ve Orman Etkileşim Geçiş Sahasının Bulunduğu Alanlar ile Çakıştığı Yerlerde Uygulanacak Esaslara İlişkin Protokol”.

            e) 14.10.2020 tarihli ve 4135-150711 sayılı yazımız.

            f) İstanbul 6 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03.11.2020 tarihli ve 826032 sayılı yazısı ve eki 27.10.2020 tarih ve 6422 sayılı kararı.

            g) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne 08.12.2020 tarihli ve 183432 sayılı yazımız.

            h) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.03.2021 tarihli ve 538771 sayılı yazısı ve eki İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 10.03.2021 tarih ve 1661 sayılı kararı.

14.09.2018 onay tarihli 1/5000 Ölçekli Üsküdar ilçesi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği, 30.11.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Yasal askı süresi içerisinde ilgilileri tarafından Çengelköy Mahallesi 1038 ada 102 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu “imar planında yeşil alana ayrılan konutlarının bulunduğu bölümün yeşil alandan çıkartılarak emsallerine uygun imar alanına alınması” yönünden itirazları içeren CİMER başvuruları yapılmış olup, Müdürlüğümüzde kayıt altına alınmıştır. Söz konusu itirazlar ilgi (a) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

İtiraza konu 14.9.2018 onaylı 1/5000 Ölçekli Üsküdar ilçesi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planında “Sosyal Konut alanı, planlama alanında yer alan 1038 ada, 102 parselde plan kararları gereği kamuya bedelsiz olarak terkin edilecek alanlar kapsamında oluşturulan ve uygulama sınırı planda gösterilen alandır. Kamuya bedelsiz olarak terkin edilen Sosyal Konut Alanında, istisnai olarak terk edilen alan üzerindeki işgalcilerin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Sosyal Konut üretilir ve terkli alandaki işgalcilerin toplulaşarak iskanı sağlanır. 1038 ada, 102 parselde kamuya terk edilecek alanlar bilabedel terk edilmeden ve Sosyal Konut Alanı İlçe Belediyesi adına tapuya tescil edilmeden hiçbir imar uygulaması yapılamaz. Terkin yapan parsel malikleri, bu alanda hak talep edemez, mülkiyet hakkının iadesi yönünde talepte bulunamaz. Sosyal konut alanı olarak düzenlenecek bu alanda, Uygulama İlçe Belediyesince yapılacak olup, yapılaşma koşulları TAKS:0,15 ve Yençok:15,50 m’dir. Sosyal Konut alanı, hiçbir şekilde ticari amaçla işgalciler dışında ikinci şahıslara satılamaz. Sosyal Konut yapılmaması durumunda, bu alan terkin amacı doğrultusunda Sosyal ve Teknik Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” şeklinde düzenlenmiş olan plan notu, ilgi (b) meclis kararı ile “…Üsküdar İlçesi, 14.09.2018 t.t.li 1/5000 ölçekli Üsküdar Geri Görünüm Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap İtirazları incelenmiş olup, 1.3. Sosyal Konut Alanı plan notlarında “…kamuya bedelsiz olarak terkin edilecek alanlar kapsamında…”, “….terkli alandaki….”, “….Sosyal konut yapılmaması durumunda bu alan terkin amacı doğrultusunda Sosyal ve Teknik Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.” İbarelerinin iptal edilmesi ve “….terk edilen alan…” ibaresinin iptal edilerek yerine “….1038 ada 2 parsel…” yazılarak bilgi paftasında gösterildiği şekliyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.’ denilerek uygun bulunmuştur.

            İlgi (b) meclis kararı ile ek bilgi paftası karşılaştırıldığında farklılıklar olduğu tespit edildiğinden, konunun bu bağlamda yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği ortaya çıkmış olup; ilgi (c) meclis kararı yeniden değerlendirilmesi için, ilgi (c) tensip yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

İlgi (ç) meclis kararı ile “…Üsküdar İlçesi, Geri Görünüm Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planına ait 14.09.2018 onanlı 1/5000 ölçekli 1. Etap İtirazlara ilişkin tensip yazısı incelenmiş olup, 1.3 Sosyal konut Alanına ait plan notlarında ‘…kamuya bedelsiz terkin edilecek alanlar kapsamında …’ ‘…kamuya bedelsiz olarak terkin edilen…’, ‘…terkli alandaki…’, ‘…sosyal konut yapılmaması durumunda bu alan terkin amacı doğrultusunda Sosyal ve Teknik Donatı Alanı olarak kullanılacaktır.’ İbarelerinin iptal edilerek, yerine ‘…1038 ada 102 parsel…’ yazılarak düzenlenen bilgi paftasında gösterildiği şekliyle kabulüne, itiraza konu diğer hususlarda ise meri imar planı şartlarının korunması ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür…” şeklinde karar alınmıştır.   

            Üsküdar İlçesi, Geri Görünüm Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planına ait 14.09.2018 onanlı 1/5000 ölçekli 1. Etap itirazlara ilişkin ilgi (ç) meclis kararı doğrultusunda hazırlanmış plan değişikliği paftalarının, ilgi (d) protokol, 2863 sayılı yasa, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 109. Maddesi ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilmesi amacı ile ilgi (e) dağıtımlı yazımız ile İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir.

            İlgi (f) yazı eki 27.10.2020 tarihli ve 6422 sayılı kurul kararı ile; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine konu Üsküdar ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1038 ada 102 parsel sayılı taşınmaza ilişkin plan notu maddesi ile ilgili “…taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı olmadığı ve herhangi bir korunması gerekli kültür varlığı korunma alanında bulunmadığı…” denilerek Doğal Sit niteliği bakımından değerlendirilmek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmesine karar verilmiştir.

            İlgi (f) yazı ve eki Kurul Kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği plan paftaları; 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 109. Maddesi ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilmek üzere ilgi (g) yazımız ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmiş olup, ilgi (h) karar ile “İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 14.09.2018 onanlı 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 1. Etap İtirazlarına Yönelik Plan Değişikliği ve Üsküdar İlçesi, 14.09.2018 onanlı 1/1000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 1. Etap İtirazlarına Yönelik Plan Değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat uygunluğunun plan onama mercii tarafından değerlendirilmesine, talep edilen plan değişiklikleri Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanında yer aldığından konunun bu yönüyle 2863 sayılı Kanun kapsamında uygun olduğuna karar verildi” denilerek uygun bulunmuştur. ” Denilerek.

            İlgi (b) ve ilgi (ç) Meclis Kararları ile İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ilgi (f) kararı ve İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun ilgi (h) kararı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine ait plan paftaları yazımız ekinde iletilmekte olup; söz konusu plan değişikliği teklifinin, şehircilik ilke ve prensipleri ile 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerine göre karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Üsküdar İlçesi, 14.09.2018 onanlı 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri KARNİP 1.Etap itirazlarına yönelik plan değişiklik teklifi incelenmiş olup; İstanbul VI numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.10.2020 tarih ve 6422 sayılı görüşü ile İstanbul I Numaralı TVKBK Bölge Komisyonunun 10.03.2021 tarih ve 1661 sayılı görüşü doğrultusunda Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 15 Eylül 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP ve İYİ Parti Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

İlyas DURAS

Rıdvan BURAL

Zeynel Abidin OKUL

Divan Kâtibi

Divan Kâtibi

Meclis 1. Başkan Vekili

G Ö R Ü L D Ü

Ekrem İMAMOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı