Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi Çamlıbelde Yolu Caddesi Çevresi Nazım İmar Planı Teklifi

Karar Tarihi

15 Eylül 2021

Karar No

706

Karar Metni

KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/02/2021 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi  : 

a)    23.06.2014 tarihli ve 629052 sayılı Başkanlık Oluru.

b)   Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 08.01.2015 tarihli ve 1938 sayılı yazı ve eki.

c)    Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2016 tarihli ve 773 sayılı kararı.

d) 23.11.2016 tarihli ve 5755 sayılı yazımız ve ekleri.

e) 22.06.2020 tarihli ve 2359 sayılı yazımız ve ekleri.

23.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesinin b bendi ile; "Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak... " Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.

Bu kapsamda, ilgi (a) Başkanlık Oluru ile çalışmalarına başlanılan 1/5000 Ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Çamlıbelde Yolu Caddesi Güneyi Nazım İmar Planı teklifinin öngördüğü bölgede evvelce yapılan planlama süreci özetle; 30.04.2005 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimar Sinan, Aydın Mahalleleri ve Çevresi Nazım İmar Planı'nda "Gecekondu Önleme Bölgesi" sınırı lejantında bulunmakta olup, söz konusu lejanta ilişkin plan notlarında "Bu plan sınırları içinde tespit edilen gecekondu önleme bölgeleri, yine bu plan kararları ile plan alanı içinde kamulaştırılmaları, tasfiyeleri ve yıkımı öngörülen taşınmazların elde edilmeleri için öncelikle değerlendirilecek olup bu değerlendirme 775 sayılı yasa kapsamında olacaktır. Bu alanda 1/5000 ölçekli nazım planına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesince hazırlanacak olan Gecekondu Önleme Bölgesi avan projesine göre imar uygulaması yapılacaktır." denilmektedir.

Ancak, TOKİ tarafından yapılan 10.05.2010 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Aydınlı Gecekondu Önleme Bölgesi Nazım İmar Planı, 30.04.2005 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile belirlenen "Gecekondu Önleme Bölgesi" sınırlarının tamamını kapsamamıştır.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 28.03.2014 tarihli ve 1234-2860 sayılı yazısı ve ekindeki kroki ile, 1/5000 ölçekli 30.04.2005 onaylı Nazım İmar Planı ile belirlenen "Gecekondu Önleme Bölgesi"nin, 1/5000 ölçekli 10.05.2010 onaylı Nazım İmar Planı sınırları dışında kalan kısımlarının İdarenin yetki ve sorumluluk alanı dışında olduğu bilgisi tarafımıza iletmiştir.

Bu doğrultuda, Toplu Konut İdaresi Başkalığının yetki ve sorumluluğunda olmayan, meri nazım imar planında "Gecekondu Önleme Bölgesi" sınırı içerisinde kalan ancak ilgi (b) yazı ile tarafımıza iletilen 22.10.2009 tarihinde “Gecekondu Önleme Bölgesi” ilan edilen alan sınırları ve dolayısıyla 10.05.2010 onaylı Nazım İmar Planı onama sınırı dışarısında bırakılan alanın plan çalışmaları kapsamında yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuş ve yeni bir plan yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Söz konusu gerekçeler doğrultusunda alınan ilgi (a) Başkanlık Oluru ile çalışmalarına başlanılan ve 15.06.2009 onaylı İstanbul Çevre Düzeni Planı kararları çerçevesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Çamlıbelde Yolu Caddesi Güneyi Nazım İmar Planı teklifimiz Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından incelenmiş olup, ilgi (c) sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile ‘plan sınırlarının bütünlüğünün sağlanması amacıyla bilgi paftasında gösterildiği şekilde hazırlanması için müdürlüğüne iade edilmesi …’ şeklinde karar verilerek tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (c) Belediye Meclisi Kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarına yeniden başlanmış ve ilgi (d) yazımız ile söz konusu alana ilişkin plan çalışmalarında değerlendirilmek üzere kurum görüşleri istenilmiştir. Ancak ilgi (d) yazımıza istinaden tarafımıza iletilen kurum görüşlerinin geçen süre nedeniyle güncel veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ilgi (e) yazımız ile söz konusu alana ilişkin plan çalışmalarında değerlendirilmek üzere 51 kurumdan talep, proje ve yatırımları hakkında güncel görüşlerinin iletilmesi istenilmiş olup, ilgi (e) yazımıza cevaben 45 kurum görüşünü tarafımıza iletmiştir.

Üst ölçekli plan kararları bakımından incelendiğinde planlama alanının, 15.06.2009 onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında kısmen “Kentsel ve Bölgesel Donatı Alanı”, kısmen de “Meskun Alan” lejantında kaldığı görülmektedir.

Planlama alanı,  30.04.2005 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimar Sinan, Aydın Mahalleleri ve Çevresi Nazım İmar Planı'nda “350 kişi/ha yoğunluklu Konut Alanı (Gecekondu Önleme Bölgesi)”, “Kentsel Hizmet Alanı”, “İlköğretim Tesisleri Alanı”, “Kültürel Tesisler Alanı”, “Sağlık Tesisleri Alanı”, “Dini Tesisler Alanı”, “Park Alanı”, “Mutlak Fay Alanı” ve “15m. ve 17. en kesitli Yol Alanı” lejantlarında kalmaktadır.

Gelen kurum görüşlerinden; Savunma Sanayi Başkanlığının 27.07.2020 tarihli ve 26335 sayılı yazısında “Sabiha Gökçen Havaalanı Mania Planına dikkat edilmesi”, İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 10.07.2020 tarihli ve 1911627 sayılı yazısında “25.900,00 m² yüzölçümlü mera vasıflı 448 parsel numaralı taşınmazın plan sınırları içinde kaldığı”, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 25.06.2020 tarihli ve 1700 sayılı yazısında “Aydınlı Mahallesinde 9 Aile Hekimi Birimli 1 adet Aile Sağlığı Merkezine ihtiyaç duyulmakta olduğundan planlama alanında sağlık tesisi yapımına uygun mülkiyeti Hazine veya Belediyeye ait taşınmazların Sağlık Tesis Alanı olarak ayrılması”, İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 27.07.2020 tarihli ve 9910544 sayılı yazısında “Brüt nüfus yoğunluğu esas alınarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Ek-2 tablosuna uygun asgari büyüklükte eğitim tesis alanları ayrılması”, Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığının 21.07.2020 tarihli ve 60841 sayılı yazısında “390 parselin Sağlık Tesis Alanı olarak, 474 parselin ise fiili kullanımı dikkate alınarak Teknik Altyapı Hizmeti Alanı olarak planlanması”, Tuzla Belediye Başkanlığının 19.08.2020 tarihli ve 26988 sayılı yazısında “Aydınlı 491 parselin kuzeyi ile 465 parselin batısında yer alan tescil harici alan ile mezbaha alanını içine alacak şekilde plan çalışması sınırlarının yeniden değerlendirilmesi”, Tuzla Aydınlı Mahalle Muhtarlığının 30.06.2020 tarihli ve bila sayılı yazısında “bir okul alanı, dini tesis alanı ve park alanı bırakılması”, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin 02.07.2020 tarihli ve 20200242158 sayılı yazısında “Aydınlı Deresi dere ıslah ve işletme bantları ile taşkın risk alanlarının imar planlanna mutlaka işlenmesi”, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün 22.07.2020 tarihli ve 1643 sayılı yazısında “Yeni oluşturulacak yeşil alanların (Park, Çocuk Oyun Alanı, Mesire Alanı vb.) 5.000 m²’nin üzerinde ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının da en az 10 m² olarak planlanması” talepleri göz önünde bulundurulmuş, Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 08.07.2020 tarihli ve 1438 sayılı yazısında bahsedilen “Pendik/Sultanahmet Caddesi Işıklı Sokak Arası İmar Yolu Projesi” plan çalışmalarında altlık olarak kullanılarak değerlendirilmiştir.

Planlama alanının çevresi plan süreçleri tamamlanmış ve mevcutta büyük ölçüde yapılaşmıştır. Meri planlarda "Gecekondu Önleme Bölgesi" sınırları içerisinde kalan ve ancak TOKİ tarafından yapılan 10.05.2010 onaylı 1/5000 ölçekli Tuzla Aydınlı Gecekondu Önleme Bölgesi Nazım İmar Planı sınırları dışında bırakılan alanda meri plan hükümleri doğrultusunda uygulama yapılamamış, mülkiyet sahiplerinin yapılaşma talepleri karşılanamamış ve alan içerisinde yer alan az sayıda da olsa ruhsatsız yapılmış gecekondu niteliğindeki yapıların dönüşümü sağlanamamıştır. Planlama alanı, boş arazilerin çok olduğu, kadastral olarak büyük ve çok hisseli parsellerin yer aldığı, parsellerin mülkiyetinin çoğunlukla şahıslarda olduğu bir bölgedir. Planlama alanının güneyinde yer alan mezbaha alanı, işletmeden kaynaklı atık su ve diğer atıkların neden olduğu koku ve görüntü kirliliği gibi olumsuz etkiler oluşturmakta olup, yerleşim alanları ile arasında doğal bir bariyer olmadığı için imar planı marifetiyle bir doğal eşik oluşturulması gerekmektedir.

Söz konusu plan bölgesi, çevresel eşik ve sınırlamalarla uyumlu, üst plan kararları ile tutarlı olacak şekilde şehircilik ilke ve prensipleri doğrultusunda ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde işlevsel, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri dikkate alınarak koruma ve kullanma dengesini sağlayan, ihtiyaç duyulan sayıda ve büyüklükte planlanan donatı alanları ile erişilebilir ve eşitlikçi, çevre planlar da gözetilerek bütüncül planlama anlayışı ile değerlendirilmiştir. ” Denilerek.

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda tarafımızca hazırlanan 1/5000 ölçekli Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi Çamlıbelde Yolu Caddesi Çevresi Nazım İmar Planı Teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve ekinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

  KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi Çamlıbelde Yolu Caddesi Çevresi 1/5000 ölçekli NİP teklifi incelenmiş olup; İlçe Belediyesi ile koordinasyon kurularak yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Kentsel Yenileme – Deprem ve Doğal Afet Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 15 Eylül 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

İlyas DURAS

Rıdvan BURAL

Zeynel Abidin OKUL

Divan Kâtibi

Divan Kâtibi

Meclis 1. Başkan Vekili

G Ö R Ü L D Ü

Ekrem İMAMOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı