Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Pendik İlçesi, Samandıra Caddesi Semerkant Bulvarı Arası İmar Yolu Ön Projesine İlişkin 1 /5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği

Karar Tarihi

14 Temmuz 2021

Karar No

614

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 13/07/2020 gün ve 2019/9704 sayılı yazısında;

“İlgi: a) Kartal Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 09.09.2019 tarihli ve E.16713 sayılı yazısı ve eki.

b) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 13/09/2018 tarihli ve 21362969-210.02.99/1038138-2591 sayılı yazısı ve ekleri.

c) Büyükşehir Belediye Meclisine 12.11.2018 tarihli ve 2018/12417-5839 sayılı takdim yazımız.

d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2018 tarihli ve 1900 sayılı kararı.

e) Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne ve Ulaşım Planlama Müdürlüğüne 13.05.2019 tarihli ve TN:521309 sayılı dağıtım yazımız.

TALEP:

İlgi (a) yazı ile Pendik İlçesi, Samandıra Caddesi Semerkant Bulvarı Arası İmar Yolu Ön Projesine ilişkin 17.12.2018 onaylı Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliklerine ait paftalar ve raporlarının incelenmesi sonucunda plan değişikliklerinde 03.08.2018 tarih ve 18475 sayılı yazı ile belirtilen kurum görüşünün yeterince yansıtılmadığı, bir kısım hususların eksik bırakıldığının yazı ekinde iletilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan paftaları ile, CD ortamında iletilen İmar planı değişikliğine konu imar yoluna ait çizimin örtüşmediğinin (bir kısım plan paftasının iletilmediğinin) görüldüğü, 17.12.2018 onaylı Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile düzenlenen İmar Yolunun I. derece sit alanında kaldığı, Aydos Orman alanından geçirildiği, imar yolunun geçtiği kısımda doğal bitki örtüsünün olumsuz etkileneceği, bölgenin yapılaşmasına yönelik risklerin çoğalacağı, Aydos orman bütünlüğünün bozularak flora ve faunasının olumsuz yönde etkileneceği belirtilerek,

1- İmar yolunun geçtiği güzergahta yol kotunun mevcut yerleşim güzergahındaki mahreç alma noktaları (parsel cepheleri) ile uyumsuzluk yaratması ve bu noktalarda parsellerin yapılaşmasında tevhid şartı getirilmesinin sorunlara yol açacağı tespit edildiğinden bu kısımlarda (12379 ada 26-27-31 parseller) yol kotunun yeniden düzenlenmesi,

2- İmar yolunun vadi tabanından (Dere yatağından) geçirilmesinin uygulamada sorunlara yol açacağı değerlendirilmesi doğrultusunda itirazen incelenmesi talep edilmektedir.

MEVCUT DURUM:

Başkanlığımız ortak kullanımında olan 2018 yılı uydu görüntüsü, üzerinde yapılan incelemede teklife konu alanın kısmen yapılaşmış kısmen de boş olduğu görülmekte olup, söz konusu düzenlemenin büyük bir bölümü İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14/10/1999 tarih ve 5348 sayılı ve 16/06/2000 tarih ve 5670 sayılı kararları ile Yakacık Aydos 1.Derece Doğal Sit Alanı ve Orman Alanından geçmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ:

Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün ilgi (b) yazısı ile tarafımıza iletilen, Samandıra Caddesi - Semerkant Bulvarı arasında ulaşım bağlantısının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan Pendik İlçesi,Samandıra Caddesi- Semerkant Bulvarı Arası İmar Yolu Ön Projesine ait güzergahın Doğal Sit Alanı sınırları dışında ve Başkanlığımız yetkisinde kalan kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği plan paftaları ve plan açıklama raporları değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere ilgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (d) Meclis Kararı ile aynen kabul edilerek karara bağlanmıştır. Söz konusu  plan değişiklikleri 17.12.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylamış, 09.08.2019-09.09.2019 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

Güzergahın Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde kalan ve Bakanlığın yetkili olduğu kısmı ise 01.02.2012 tarihli Protokol uyarınca onay işlemleri yürütülmek üzere ilgi (e) yazımız ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmiş olup onama süreci devam etmektedir.

MERİ PLANLARDAKİ DURUMU:

İlgi (b) yazı eki  “Pendik İlçesi, Samandıra Caddesi Semerkant Bulvarı Arası İmar Yolu Ön Projesi”ne ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifleri, meri 1/5000 ölçekli planlar kapsamında incelendiğinde,

-Kısmen 24.06.2013 onaylı 1/5000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planında Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanları Revizyonu Nazım İmar Planı,

-Kısmen 16.04.2005 onaylı 1/5000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı ve

-Doğal sit alanı içersinde yer alan kısmı ise 08.04.2008 onaylı 1/5000 Ölçekli Yakacık Aydos Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı sınırları içerisinde kalmaktadır.

İlgi (b) yazı eki “Pendik İlçesi, Samandıra Caddesi Semerkant Bulvarı Arası İmar Yolu Ön Projesi”ne ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifleri, meri 1/1000 ölçekli planlar kapsamında incelendiğinde,

-Kısmen 13.03.2015 onaylı 1/1000 Ölçekli E-5 Kuzeyi Dere Yapı Sınırı ve Alanına İlişkin (Kentsel Yenileme Alanı A Bölgesi) Uygulama İmar Planı,

-Kısmen 05.07.2007 onaylı 1/1000 Ölçekli Kentsel Yenileme Proje Alanı (A-B Bölgesi) Uygılama İmar Planı,

-Kısmen 01.07.1998 onaylı 1/1000 Ölçekli Pendik İlçesi Ertuğrulgazi İmar Islah Planı sınırları içerisinde ve doğal sit alanı içersinde yer alan kısmının ise plansız alanda kaldığı tespit edilmiştir.

İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen itiraza konu Kartal ilçesi, Yakacık Mahallesi 12379 ada 26-27-31 parseller yönünden meri 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli planlar incelendiğinde ise;

 -24.06.2013 onaylı 1/5000 ÖlçekliKartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planında Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanları Revizyonu Nazım İmar Planı’nda kısmen A rumuzlu 250 kişi/ha yoğunluklu “Kentsel Yenileme Proje Alanları” ile kısmen “Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanı” ve “Park” lejantlarında,

13.03.2015 onaylı 1/1000 Ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Dere Yapı Sınırı ve Alanına İlişkin (Kentsel Yenileme Alanı A Bölgesi) Uygulama İmar Planı’nda Taks:0.20-0.40 ve Kaks:1.25 yapılaşma koşullu ‘Konut Alanı’ ve 18 m en kesitinde “Taşıt Yolu” lejantlarında kalmaktadır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

İtiraza konu 17.12.2018 onanlı Pendik İlçesi, Semerkant Bulvarı Arası İmar Yolu Ön Projesine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğindeki düzenlemeler Kartal İlçesi, Yakacık Mahalllesinde Samandıra Caddesi ile Gülden Caddesi arasındaki bağlantı yolunun kuzeyde kalan bir kısmını kapsamakta olup, söz konusu düzenlemelerin imalat aşamasında kamulaştırma maliyetini azaltmaya ve bölgedeki trafik sirkülasyonunun sürekliliğini sağlamaya yönelik düzenlemeler olduğu ve kamu yararı gözetildiği görülmektedir.

İlgi (a) itiraz yazısında, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan paftalarının Yakacık-Aydos Orman Alanı (1.derece doğal sit alanı)’na ait kısmının eksik olduğu bildirilmektedir. Yukarıda da bahsedildiği gibi plan değişikliğine konu yol güzergahının Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde kalan kısmına ilişkin teklif plan dosyası, Bakanlığın yetki alanında olmasından dolayı ilgi (e) yazımız ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmiş olup onama süreci halen devam etmektedir.

Ayrıca İmar yolunun geçtiği güzergahta yol kotunun mevcut yerleşim güzergahındaki mahreç alma noktaları (parsel cepheleri) ile uyumsuzluk yaratması ve bu noktalarda parsellerin yapılaşmasında tevhid şartı getirilmesinin ve imar yolunun vadi tabanından geçirilmesinin uygulamada sorunlara yol açacağı hususundaki itirazlar hakkında Ulaşım Planlama Müdürlüğü ile yapılan şifai görüşmelerde söz konusu itirazlara ilişkin;

-              Karayolu Projelerinde, proje güzergahının kamulaştırmaya konu olan kısımlarında, imar planındaki yol istikametleri dikkate alınarak kamulaştırma alanı belirlendiği, bu hususta değerlendirmenin kamulaştırma aşamasında Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından yapıldığı,

-              Projeden önceki mer'i imar planına göre mahreci olup da, hazırlanan projeden dolayı mahreci kapanan parsel bulunmadığı,

-              Uygulamaya yönelik karayolu projelerinde, halihazırda açılmamış imar yollarının giriş-çıkışları kapalı gösterildiği ve projenin tadilat planında bu bağlantıların açık gösterilmesi gerektiği,

-              Temel sorunun, mevcut yapılaşmanın, imar planı ile uyumlu olmamasından kaynaklı olduğu görüldüğü, söz konusu karayolu projesi olmasa bile 05.07.2007 onaylı uygulama imar planında da bu ve buna benzer sorunlar olduğu,

-              Projelendirilen yolun, bir bütün olarak en uygun yatay ve düşey geometrilere göre planlanmış olduğu, yolun bazı kısımlarında kazı ve dolgular çıktığı  ve bu kısımlarda da arazi ve mülkiyet durumları dikkate alınarak şev ya da duvar ile yolun geçirildiği,

-              Meri planda bulunan 18 metrelik güzergah kullanıldığı, güncel duruma göre projelendirildiği, itiraza konu taşınmazların bulunduğu kısmının projenin km:3+400 ile km:3+800 arasındaki kısımda planlanan yolun boy kesitinin, km:3+400 deki Üst Sokak kotundan proje sonu olan Samandıra Caddesi’nin kotuna bağlanabilmesi için en uygun kotlarda geçirildiği, Bahsi geçen taşınmazların bulunduğu noktada ise planlanan yol kotunun mevcut arazi kotuna yakın olduğunun belirlendiği  bildirilmiştir. "denilerek.

Kartal ilçesi, Yakacık Mahallesi 12379 ada 26-27-31 parselleri kapsayan Pendik İlçesi, Samandıra Caddesi- Semerkant Bulvarı Arası İmar Yolu Ön Projesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin tespit edilen hususların dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi talepli Kartal Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazı ve eki yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yukarıda açıklanan hususlar kapsamında ve meri mevzuat hükümleri uyarınca değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Samandıra Caddesi Semerkant Bulvarı arası İmar yolu ön projesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği teklifleri incelenmiş olup; söz konusu tekliflerin alınan görüşler doğrultusunda yeniden değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

Şeklinde hazırlanan Ulaşım ve Trafik – İmar ve Bayındırlık Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Temmuz Ayı Toplantılarının 14 Temmuz 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.