Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

17/12/2019 Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri KANİP (2. Etap) İtirazı

Karar Tarihi

14 Temmuz 2021

Karar No

559

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/04/2021 gün ve 2021/2070 sayılı yazısında;

“İlgi: a) Büyükşehir Belediye Meclisine 13/02/2020 tarihli ve BN:891 sayılı takdim yazımız.

b)Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2020 tarih ve 459 sayılı Kararı.

c)Hukuk Müşavirliğinin 23/02/2021 tarihli ve BN:4189 sayılı yazısı ve eki.

d)27/02/2019 tarihli ve BN:2800-2799-2760 sayılı itiraz dilekçeleri ile 28/02/2019 tarihli ve BN:2809 sayılı itiraz dilekçesi.

  e)İSKİ Genel Müdürlüğünün 14/04/2016 tarihli ve 217068 sayılı yazısı.

17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) 01.02.2019-04.03.2019 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

İlgi (a) yazımız ile askı süresi içinde Müdürlüğümüze iletilen 471 adet itiraz dilekçesinin 337 adedi ve 5 adet kurum itirazının 4 adedi ayrıntılı şekilde değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, bahsi geçen itirazlara ilişkin ilgi (b) Meclis Kararı alınmıştır.

Söz konusu kararda "Beykoz îlçesi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 1/5000

ölçekli KANİP (2. Etap) itirazları incelenmiş olup;           11 nolu itiraz kapsamında 542 ada

274 nolu parsele ilişkin İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 2019/1367 Esas No ve 2020/639 sayılı karar no ile parsel bazında plan iptal kararı verildiğinden itirazın konusu kalmamıştır;       " şeklinde karar alınmıştır.

İlgi (c) yazı ile; Davacı Asiye USTA vekili tarafından, Beykoz ilçesi, Kavacık Mahallesi, 542 ada 274 parselin de içinde bulunduğu 17/12/2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı 2. Etabının davaya konu parsel yönünden iptali istemiyle açılan davada İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 19/03/2020 tarihli ve 2019/1367 E. 2020/639 K. sayılı Kararı ile; "dava konusu işlemin iptaline" karar verilmiş olduğu hususunun daha önce bildirildiği belirtilerek, Hukuk Müşavirliğince iptal kararına karşı istinaf talebinde bulunulduğu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesinin 2020/775 E. 2021/50 K. sayılı Kararı ile de; 

"İstinaf talebinin kabulüne, İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 19/03/2020 tarihli ve 2019/1367 E. 2020/639 K. sayılı kararının kaldırılmasına davanın reddine" karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Bu kapsamda ilgi (d) itiraz dilekçelerinin ilgi (c) yazı ve eki Mahkeme Kararı gereği değerlendirilmesi gerekmektedir.

İTİRAZ KONUSU:

17/12/2018 tarihinde onaylanan NİP-21756 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2.Etap)'a yasal askı süresi içinde yapılan 4 adet itiraz dilekçesi ile Beykoz Kavacık 542 ada, 274 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanı ve Park fonksiyonlarının yeniden düzenlenerek konut alanı ve ticaret alanı olarak yapılaşmaya açılması talep edilmektedir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

İtiraza konu parsel 17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 2. Etap'ta kısmen TAKS= 0.15, Yençok = 15.50 m. yapılanma koşullarında "Etkilenme Bölgesi Konut Alanı"(parselin %20'si), kısmen "Park ve Yeşil Alan", kısmen BHA rumuzlu "Belediye Hizmet Alanı" ve kısmen de 12.00 m.'lik yol alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel çok hisseli şahıs mülkiyetindedir.

17/12/2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) planlama alanı 420 ha. büyüklüğündedir. Mevcut arazi kullanım analizi verilerine göre donatı alanlarının toplam alan içerisindeki payı % 3,5'dir (Mevcut donatı alanları hesabına dini tesis, eğitim tesisi, resmi kurum, sosyal tesis, spor alanı, sağlık kurumu ve mezarlık alanı da dahil edilmiştir). Bu doğrultuda mevcut donatı alanlarının birim alan büyüklükleri ile kişi başına düşen alansal büyüklüklerinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği standartlarının altında kaldığı, dolayısıyla nüfusun ihtiyacına hizmet edecek nitelikte ve yeterlilikte olmadığı tespit edildiğinden, planlama aşamasında her alt bölgeye hizmet verecek sosyal donatı alanları, park ve yeşil alanlar ile kentsel çalışma alanları oluşturulmuştur.

Ayrıca plan yapım aşamasında ilgili kurumların görüşleri alınmış olup, bu kapsamda tarafımıza iletilen İSKİ Genel Müdürlüğünün ilgi (e) görüş yazısında; planlama sahası içinde yer alan Vakıf Su Hatlarının hazıranacak planda İSKİ Hizmet Alanı olarak planlanması talep edilmiştir. İtiraza konu parselin batı yönünde Vakıf Su Hattı geçmekte olup, plan bütünlüğü ve ilkeleri kapsamında parselin bir kısmı "Park ve Yeşil Alan" ile BHA rumuzlu "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlanmıştır.

Konuya ilişkin "Söz konusu itiraza ilişkin talebin ölçeği sebebiyle 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında değerlendirilmesi uygun bulunmaktadır." şeklindeki görüşümüz ilgi (a) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir 

17/12/2018 tarihinde onaylanan NİP-21756 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap)'a yasal askı süresi içinde yapılan itirazın 3194 ve 5216 sayılı yasalara ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beykoz İlçesi, 17/12/2019 Beykoz Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri KANİP (2. Etap) İtirazı incelenmiş olup; İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 19/03/2020 tarihli ve 2019/1367 E. 2020/639 K. Sayılı kararı doğrultusunda itirazın reddi; komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Temmuz Ayı Toplantılarının 14 Temmuz 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.