Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

17/12/2019 Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri KANİP (2. Etap) İtirazları (1)

Karar Tarihi

14 Temmuz 2021

Karar No

553

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/04/2021 gün ve 2021/12546

sayılı yazısında;

            “İlgi:

a)    24/01/2019 tarihli ve İBBNO:16510 sayılı dağıtımlı yazımız.

b)    Büyükşehir Belediye Meclisine 13/02/2020 tarihli ve BN:891 sayılı takdim yazımız.

c)    Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2020 tarih ve 459 sayılı Kararı.

d)    07/10/2020 tarihli ve İBB.NO:145186 sayılı dağıtımlı yazımız.

e)    İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03/01/2020 tarihli ve 825945 sayılı yazısı eki 27/10/2020 tarihli ve 6419 sayılı Kurul Kararı.

f)     Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 09.12.2020 tarihli ve 116870 sayılı yazısı ve eki İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 27.11.2020 tarih ve 02-1494 sayılı Kararı.

1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı (2. Etap) Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 17/12/2018 tarihinde onaylanarak ilgi (a) yazı ile ilgili kurumlara dağıtımı yapılmış, 01.02.2019-04.03.2019 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

Söz konusu plana yasal askı süresi içinde çeşitli kurum ve kuruluşlar ile şahıslar tarafından itirazlar yapılmış olup, şahıslar tarafından yapılan itirazlar 2 gruba ayrılarak incelenmiştir. 1. grup itirazlar 3194 ve 5216 sayılı yasalara ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, bahsi geçen itirazlara ilişkin ilgi (c) Meclis Kararı alınmıştır.

İlgi (c) Meclis Kararı’nda “Beykoz İlçesi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 1/5000 ölçekli KANİP (2. Etap) itirazları incelenmiş olup; Şehir Planlama Müdürlük yazısı Şahıs İtirazları kapsamında 2 nolu itiraz kapsamında bilgi paftasındaki şekliyle İbadet Alanının muhafazası ve yol alanının yeniden düzenlenmesi şeklinde kabulü; 7 nolu itiraz kapsamında yol alanına ilişkin düzenlemenin kabulü, ayrıca 53 ada 1 parselin Turizm Alanına alınması ve plan notlarının bilgi paftasında gösterildiği şeklinde düzenlenmesi ve “Tescilli yapı dışında yapı yapılamaz. Birden fazla bağımsız bölüm oluşturulamaz.” ifadesinin eklenmesi; 10 nolu itiraz kapsamında bilgi paftası şeklinde düzenlenmesi;  11 nolu itiraz kapsamında 542 ada 274 nolu parsele ilişkin İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 2019/1367 Esas No ve 2020/639 sayılı karar no ile parsel bazında plan iptal kararı verildiğinden itirazın konusu kalmamıştır; Kurum İtirazları kapsamında İSKİ Genel Müdürlüğünün itirazı doğrultusunda bilgi paftasındaki şekliyle Anadolu Hisarı 37 ada 4 parselin Orman alanında kalan kısmının Belediye Hizmet Alanı eklenerek çift lejand olarak düzenlenmesi; Göksu Deresine ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğünün itirazı doğrultusunda Taşkına Maruz Alan sınırının paftalara işlenmesi, Afet Tehlikeli Alanlar Başlığı altına “Taşkına Maruz Alanlar” lejandının eklenmesi ve 8. “Afet Tehlikeli Alanlar” başlığı altına “8.2 Taşkına Maruz Alanlar: İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Göksu Deresi taşkın modelleme ve analiz çalışması neticesinde belirlenen “Taşkın Önlemli Yapılaşma Alanı” dahilindeki alanlarda İSKİ Genel Müdürlüğünün belirlediği tedbirlere uyulması zorunludur. Taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen tesislerin (dereler) üzerleri kapatılmaz. Uygulamaya yönelik detaylar 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında belirlenecektir.” Plan notunun eklenmesi; ayrıca Göksu Deresinin Göztepe kolunun “Yapı yasaklı alan (İSKİ Dere Koruma Bandı)” olarak paftalara işlenmesi ve “Park ve Yeşil Alan” fonksiyonu olarak düzenlenmesi; Beykoz Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda Plan notları Genel Hükümler 2 nolu Plan notuna “Ancak, kamu yararı olması nedeniyle Kamu Hizmet Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Tesisleri Alanı, İbadet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Kapalı ve Acık Semt Spor Tesisleri Alanı, Park ve Yeşil Alan gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarında uygulama imar planı yürürlüğe girinceye kadar Avan projeye göre yapılabilir.” denilmektedir.

İlgi (c) Meclis Kararı ve karara ilişkin plan değişikliği paftaları ilgi (d) yazımız ekinde ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek üzere İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmiştir.

Konuya ilişkin ilgi (e) Karar’da “… İstanbul İli, Beykoz İlçesi, 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme  Bölgeleri  2.  Etap  Revizyon  Nazım  İmar Planına yönelik  itirazlara ilişkin  İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2020 tarihli ve 459 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunan 1/5000 ölçekli plan değişikliklerinde 2863 sayılı Kanun kapsamında sakınca olmadığına, 2863 sayılı Kanun ve Çakışan Alanlara İlişkin Protokol kapsamında alanın Doğal Sit statüsü açısından değerlendirilmesi için İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.” denilmektedir.

Konuya ilişkin ilgi (f) Karar’da “….İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 2. Etap Revizyon Nazım İmar Planına yönelik itirazlara ilişkin, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2020 tarih ve 459 sayılı kararı ile uygun bulunan Beykoz İlçesi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 2. Etap Revizyon Nazım İmar Planı 1. Grup Plan İtirazları Plan Değişikliğinde 2863 sayılı Kanun kapsamında tabiat varlıkları açısından bir sakınca olmadığına oy birliğiyle karar verildi.” denilmektedir.  "denilerek.

İlgi (c) Meclis Kararı, ilgi (e) Kurul Kararı ve ilgi (f) Komisyon Kararı ile aynen uygun bulunan itirazlara ilişkin 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 2. Etap Plan Değişikliği paftaları yazımız ekinde iletilmekte olup; söz konusu plan teklifinin, şehircilik ilke ve prensipleri, 3194 ve 5216 sayılı Yasalara ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

             KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beykoz İlçesi, 17/12/2019 Beykoz Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri KANİP (2. Etap) İtirazları (1) incelenmiş olup; İBB Meclisinin aldığı 14.07.2020 tarih ve 459 sayılı karar; İstanbul 6 Numaralı KVKBK’nın 27.10.2020 tarih ve 6419 numaralı kararı ve İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunun 27.11.2020 tarih ve 1494 numaralı kararı ile uygun görüldüğünden komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Temmuz Ayı Toplantılarının 14 Temmuz 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP ve İYİ Parti Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.