Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli Silivri Merkez Yakın Çevresi Taşkın Alanı Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı Çalışması.

Karar Tarihi

14 Temmuz 2021

Karar No

550

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/04/2021 gün ve sayılı

yazısında;

                     “İlgi:   a) Silivri Belediye Başkanlığının 09.02.2021 tarihli ve E-18360723-310.01.04-1103714 sayılı yazısı ve eki 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP teklif bilgi paftaları.

            b) Silivri Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarihli ve 12 sayılı Kararı.

            c) 25.03.2021 tarihli ve TN: 383390 sayılı Başkanlık Oluru.

            d) 31.03.2021 tarihli 396296 sayılı yazımız.

Silivri Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısında Silivri İlçesi, Yeni Mahalle idari sınırları içerisinde yer alan Boğluca Deresi ile yan kollarının bulunduğu alan ve yakın çevresinde meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda yapılmak istenen imar uygulamalarında, imar mevzuatı değişikliği sebebiyle karşılaşılan sorunlar, Boğluca Deresi ve yan kollarına ait ıslah çalışmalarının tamamlanmış olmasıyla taşkın riskinin azaltılmış olması, taşkın alanı nedeniyle yapı yasaklı alan içerisindeki mevcut meskun yerleşim alanlarındaki kentsel dönüşüm uygulamalarının yapılamaması gibi sorunlar nedeniyle, 05.03.2009 tasdik tarihli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda ve bu plan uygun olarak hazırlanmış olan 02.07.2012 tasdik tarihli Silivri TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 14.06.2013 onanlı Silivri Yeni Mahalle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda imar planı değişikliklerinin yapılması gerektiği gerekçeleri ile ifade edilerek, “… imar planı değişikliklerinin yapılması hususunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesine tavsiyede bulunulmasına yönelik karar alınması…” şeklinde alınan Silivri Belediye Meclisinin ilgi (b) Kararı ve Silivri Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazı eki bilgi paftaları doğrultusunda söz konusu imar planı değişikliklerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi gereğince onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.

Silivri Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen imar planı değişikliklerine ilişkin bilgi paftaları incelendiğinde; söz konusu plan değişikliği onama sınırlarının, 05.03.2009 tasdik tarihli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Taşkın Alanı” ve “Yapı Yasaklı Alan” lejantında yer alan Boğluca Deresi ve Yan Kolları ile yakın çevresini kapsadığı; “Yapı Yasaklı Alan” olarak plana işlenen alanda site tarzı mevcut yapılaşmaların ve Silivri Devlet Hastanesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca Boğluca Deresi ve Yan Kollarını kapsayan alan; taşkın riski nedeniyle 05.03.2009 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planına Yapı Yasaklı Alan olarak işlenmesine rağmen; D-100 Karayolunun güneyinde kalan Boğluca Deresinin sahil kesiminde yürürlükte olan 17.10.2017 tasdik tarihli Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında da ilgili kurum görüşleri doğrultusunda “Taşkın Alanı” ‘nın belirlenmiş olduğu ancak mevcut yapılaşmaya göre alt fonksiyonların belirlenerek söz konusu taşkın alanlarında ilgili dere ıslahlarının tamamlanmasının ardından planda belirtilen alt fonksiyon ve yapılaşma şartları üzerinden yapılaşmaya izin verileceğinin hüküm altına alındığı tespit edilmiştir.

Silivri Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazı talebi ve yukarıda açıklanan nedenler doğrultusunda söz konusu Boğluca Deresi ve Yan kollarının kapsadığı alanda 1/5000 ölçekli Silivri Merkez Yakın Çevresi Taşkın Alanı Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı Çalışması yapılması hususunda ilgi (c) Başkanlık Oluru alınmıştır.

İlgi (c) Başkanlık Oluru doğrultusunda, ilgi (d) yazımız ile Boğluca Deresi ve Yan Kollarını kapsayan alanda çalışmalarına başlanan 1/5000 ölçekli Silivri Merkez Yakın Çevresi Taşkın Alanı Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı kapsamında kurum ve kuruluşlardan görüş talep edilmiştir. "denilerek.

Sonuç olarak Silivri Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazısı,  ilgi (c) Başkanlık Oluru ve  ilgi (d) yazımıza istinaden tarafımıza iletilen kurum görüşleri doğrultusunda Boğluca Deresi ve Yan Kollarını kapsayan alanda Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli Silivri Merkez Yakın Çevresi Taşkın Alanı Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planı teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Silivri İlçesi, Merkez Yakın Çevresi Taşkın Alanı Bölgesi Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup; Teklifin kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin onayına arz olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Temmuz Ayı Toplantılarının 14 Temmuz 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: Yapılan müzakereler ve işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.