Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Sultangazi İlçesinde Muhtelif Parsellere Hmaks ve maksTAKS Yapılaşma Koşullarının Eklenmesine İlişkin 1/1000 ölç. UİP. Tadilatı Teklifi

Karar Tarihi

17 Haziran 2021

Karar No

528

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/06/2021 gün ve 2021/2094 sayılı yazısında;

“İlgi: a) Sultangazi Belediye Başkanlığının 13.02.2021 gün, 9555 sayılı yazısı ve eki 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliği dosyası.

  1. b) 20.08.2004 gün, S/89-S/90 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve Başkanlık Oluru.

            TALEP:

            20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun çeşitli maddelerinin yanı sıra 8/b maddesine eklenen; imar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer'i imar planlarında Yençok:serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirleneceği, ilgili idare tarafından belirlenmeyen yüksekliklerin, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirleneceği yönündeki hükmün, 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği, anılan Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 20. maddede; yukarıdaki hükümle ilişkili olarak ilgili idarelerin imar planlarında Yençok:serbest olarak öngörülen bina yüksekliklerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar imar planlarında değişiklik ya da revizyon yaparak belirtmekle yükümlü olduğu yönündeki Yasa hükümleri gereğince Sultangazi Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan TEKLİF-34456579 Plan İşlem Numaralı “Sultangazi İlçesinde Yer Alan Muhtelif Parsellere Hmaks ve maksTAKS Yapılaşma Koşullarının Eklenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” Sultangazi Belediye Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Yasa uyarınca gereğinin yapılması hususunda ilgi(a) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.

 

            MÜLKİYET:

            Başkanlığımız Coğrafi Bilgi Sisteminde yer alan verilere göre; ilgi(a) Teklife ilişkin parsellerin tapu kayıt bilgileri aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir;

 

 

 

MÜLKİYET DURUMU

 

 MALİK

MAHALLE

ADA NO

PARSEL NO

TAPU ALANI (m²)

 SULTANGAZİ BELEDİYESİ

GAZİ

5010

1

229,00

 SULTANGAZİ BELEDİYESİ

GAZİ

5010

10

396,00

 ŞAHIS + İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİSSELİ

CEBECİ

6385

14

279,00

 ŞAHIS + İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİSSELİ

CEBECİ

6385

15

124,37

 ŞAHIS + KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİSSELİ

CEBECİ

6385

9

43,63

 DİĞER HİSSELİ

GAZİ

0

18161

74680,57

 

MÜLKİYET DURUMU

 MALİK

MAHALLE

ADA NO

PARSEL NO

TAPU ALANI (m²)

 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

GAZİ

1256

102

90411,15

CEBECİ

6377

1

2623,00

CEBECİ

6378

1

4609,00

CEBECİ

6379

1

5059,00

CEBECİ

6380

1

1753,00

CEBECİ

6380

2

1839,00

CEBECİ

6381

1

866,00

CEBECİ

6381

2

2005,00

CEBECİ

6382

1

9651,00

CEBECİ

6383

1

2319,00

CEBECİ

6384

1

8391,00

CEBECİ

6385

1

36273,00

CEBECİ

6385

4

18542,00

CEBECİ

6385

11

4993,75

CEBECİ

6385

16

13032,84

CEBECİ

6385

17

931,41

CEBECİ

20134

5

43291,12

CEBECİ

0

918

151862,93

 MALİYE HAZİNESİ

GAZİ

5010

2

235,00

GAZİ

5010

7

264,00

GAZİ

5010

8

434,00

GAZİ

5010

9

405,00

GAZİ

5010

11

152,00

GAZİ

5010

12

206,00

GAZİ

5011

1

168,00

GAZİ

5011

2

253,00

GAZİ

5011

3

246,00

GAZİ

5011

4

238,00

GAZİ

5011

5

230,00

GAZİ

5011

6

189,00

GAZİ

5011

7

161,00

GAZİ

5011

8

154,00

GAZİ

5011

9

150,00

GAZİ

5011

10

236,00

GAZİ

5011

11

243,00

GAZİ

5011

16

170,00

GAZİ

5026

1

207418,00

CEBECİ

6415

1

5527,00

 

            Yukarıdaki tabloda yer alan parsellerden; 20134 ada 5 nolu, 6378 ada 1 nolu, 6379 ada 1 nolu, 6380 ada 2 nolu, 6381 ada 2 nolu, 6385 ada 9, 14, 15 nolu, 5010 ada 11, 12 nolu, 5011 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 nolu parsellerin tamamı, 18161 nolu, 6377 ada 1 nolu, 6380 ada 1 nolu, 6381 ada 1 nolu, 6383 ada 1 nolu parsellerin yaklaşık tamamı, 0 ada 918 nolu, 1256 ada 102 nolu, 6382 ada 1 nolu, 6384 ada 1 nolu, 6385 ada 1, 4, 11, 16, 17 nolu, 6415 ada 1 nolu, 5010 ada 1, 2, 7, 8, 9, 10 nolu, 5026 ada 1 nolu parsellerin bir kısımları, Teklife ait plan tasdik sınırları içinde kalmaktadır.

            MEVCUT DURUM:

            Başkanlığımız Coğrafi Bilgi Sisteminde yer alan verilere göre 2020 yılına ait uydu görüntüsünde;

            * Bilgi paftalarında “1 No” ile gösterilen Plan Alanında; Gazi Mahallesi, 1256 ada, 102 parselin plan tasdik sınırı içinde kalan kısmı üzerinde; İlçe Belediye Nikah Salonu binası ve Park Alanı bulunduğu

            * Bilgi paftalarında “2 No” ile gösterilen Plan Alanında; Cebeci Mahallesi, 20134 ada, 5 parselin boş arsa durumunda olduğu, bir kısmının açık depo alanı olarak kullanıldığı,

            * Bilgi paftalarında “3 No” ile gösterilen Plan Alanında; plan tasdik sınırı içinde kalan Cebeci Mahallesi, 6382 ada 1 parsel kısmı üzerinde küçük sanayi türü iş yeri bulunduğu, 6378 ada 1 nolu, 6379 ada 1 nolu, 6380 ada 2  nolu, 6381 ada 2 nolu parsellerin tamamı ile 6377 ada 1 nolu, 6380 ada 1 nolu, 6381 ada 1 nolu, 6383 ada 1 nolu, 6415 ada 1 nolu, 0 ada 918 nolu parsellerin bir kısımları ve tescil harici bir kısım alan üzerinde dağınık ve seyrek şekilde tek katlı konut yapılarının/gecekonduların bulunduğu,

            * Bilgi paftalarında “4 No” ile gösterilen Plan Alanında; plan tasdik sınırı içinde kalan Cebeci Mahallesi, 6415 ada, 1 parsel kısmı üzerinde ağaç grupları bulunduğu, 6384 ada, 1 parsel kısmı üzerinde tek katlı konut yapılarının/gecekonduların bulunduğu ve büyük bölümünün üzerinde boş alanların ve ağaç gruplarının yer aldığı, 6385ada, 1 parsel kısmı üzerinde küçük sanayi, 1-2 katlı ticaret+hizmet türü iş yerleri ile tek katlı konut yapılarının/gecekonduların bulunduğu ve büyük bölümü üzerinde boş alanların ve ağaç gruplarının yer aldığı,

            * Bilgi paftalarında “5 ve 6 No” ile gösterilen Plan Alanlarında; plan tasdik sınırı içinde kalan Cebeci Mahallesi; 6385 ada 11 ve 17 parsel kısımları ile 9 ve 15 parsellerin tamamında otoyol ve yanyol alanları bulunduğu, 6385 ada 4 ve 16 parsel kısımları ile 14 parselin tamamı üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSFALT Tesislerinin yer aldığı,

            * Bilgi paftalarında “7 No” ile gösterilen Plan Alanında; Gazi Mahallesi, 18161 parselin plan tasdik sınırı içinde kalan kısmı üzerinde; Konut+AVM+Rezidans inşaatı bulunduğu, parselin güney sınırı komşuluğunda tescilli eser (Balıklı Havuz) yer aldığı, doğu sınırı komşuluğunda da Kırkçeşme Galeri Koruma Alanının bulunduğu,

            * Bilgi paftalarında “8 No” ile gösterilen Plan Alanında; Gazi Mahallesinde, plan tasdik sınırı içinde kalan yerlerin (parsellerin/parsel kısımlarının/tescil harici alanların) üzerinde; tek katlı konut yapılarının/gecekonduların bulunduğu, birkaç adet parselin boş arsa durumunda olduğu ve bazı parsellerin bir kısımları üzerinden fiili asfalt yol geçmekte olduğu görülmüştür.

 

            MERİ PLAN DURUMU:

            İlgi(a) Teklif, 1/1000 ölçekli meri planlar yönünden incelendiğinde;

            * Bilgi paftalarında “1 No” ile gösterilen Plan Alanı; Gazi Mahallesi 1256 ada, 102 parselin teklif plan tasdik sınırı içinde kalan kısmı; “28.12.2017 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sultangazi İlçesi 1256 Ada 102 Parsele İlişkin Uygulama İmar Plan Tadilatı”nda; “E=1.00, Yençok=Serbest yapılaşma şartlarında Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alanı)”nda kalmakta, “maksTAKS” yapılaşma şartı bulunmamakta ve teklif planın tasdik sınırı, söz konusu 28.12.2017 t.t.’li plan tasdik sınırı ile örtüşmektedir.

            * Bilgi paftalarında “2 No” ile gösterilen Plan Alanı; Cebeci Mahallesi 20134 ada, 5 parselin tamamı teklif plan tasdik sınırı içinde kalmakta olup, “13.04.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Esentepe ve Cebeci Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin UİP Değişikliği” ve tadili “14.02.2019 t.t.’li 1/000 ölçekli Esentepe ve Cebeci Mahalleleri Sosyal Konut Alanının Bir Kısmına İlişkin UİP Değişikliği”nde;             “E=2, Hmax:Serbest yapılaşma şartlarında Sosyal Konut Alanı”nda kalmakta, “maksTAKS” yapılaşma şartı bulunmamaktadır.

            * Bilgi paftalarında “3 No” ile gösterilen Plan Alanı; 12.07.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sultangazi İlçesi Havzaiçi Proje Alanı (HİPA) U.İ.Planında; teklif plan tasdik sınırı içinde kalan; Cebeci Mahallesi 6378 ada 1 nolu, 6379 ada 1 nolu, 6380 ada 2 nolu, 6381 ada 2 nolu parsellerin tamamı ile 0 ada 918 nolu, 6377 ada 1 nolu, 6380 ada 1 nolu, 6381 ada 1 nolu, 6382 ada 1 nolu, 6383 ada 1 nolu, 6415 ada 1 nolu parsellerin bir kısımları ve tescil harici bir kısım alan “E=1.80, Hmax:Serbest yapılaşma şartlarında Sosyal Konut Alanı”nda kalmakta, “maksTAKS” yapılaşma şartı bulunmamakta olup, teklif plan tasdik sınırı içinde kalan; Cebeci Mahallesi 0 ada 918 nolu, 6377 ada 1 nolu, 6380 ada 1 nolu, 6381 ada 1 nolu, 6382 ada 1 nolu, 6383 ada 1 nolu, 6415 ada 1 nolu parsellerin bir kısımları ve bir kısım tescil harici alan “Yol alanı”nda kalmaktadır.

            Ayrıca; bilgi paftalarında “3 No” ile gösterilen Plan Alanında, teklif plan tasdik sınırı içinde kalan bazı parsellerin, parsel kısımlarının ve tescil dışı alanların tamamı veya bir bölümü, “24.07.2018 t.t.’li Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy Metro Hattı Katar Düzenleme (Triyaj) Alanına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı”ndan ve “18.05.2018 t.t.’li Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı”ndan etkilenmektedir.

            * Bilgi paftalarında “4 No” ile gösterilen Plan Alanı; teklif plan tasdik sınırı içinde kalan; Cebeci Mahallesi 6384 ada 1 nolu, 6385 ada 1 nolu, 6415 ada 1 nolu parsellerin bir kısımları ve tescil harici bir kısım alan; 12.07.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sultangazi İlçesi Havzaiçi Proje Alanı (HİPA) U.İ.Planında; kısmen “Yol alanı”nda, kısmen “E=1.80, Hmax:Serbest yapılaşma şartlarında Sosyal Konut Alanı”nda kalmakta ve “maksTAKS” yapılaşma şartı bulunmamaktadır.

            Ayrıca; bilgi paftalarında “4 No” ile gösterilen Plan Alanında, teklif plan tasdik sınırı içinde kalan bazı parsellerin, parsel kısımlarının ve tescil dışı alanların tamamı veya bir bölümü, “21.02.2017 t.t.’li Vezneciler-Edirnekapı-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Sultangazi Raylı Sistem Hattı Projesine Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı”ndan, “18.05.2018 t.t.’li Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı”ndan ve “13.09.2013 t.t.’li Habipler-Arnavutköy Tranvay Hattı Uzatma Projesine Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı”ndan etkilenmektedir.

            * Bilgi paftalarında “5 No” ile gösterilen Plan Alanı; Cebeci Mahallesi 6385 ada, 4 parselin teklif plan tasdik sınırı içinde kalan kısmı; 12.07.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sultangazi İlçesi Havzaiçi Proje Alanı(HİPA) U.İ.Planında; “E=3.00, Hmax=Serbest yapılaşma şartlarında T1 Ticaret Alanı”nda kalmakta ve “maksTAKS” yapılaşma şartı bulunmamaktadır.

            Ayrıca; bilgi paftalarında “5 No” ile gösterilen Plan Alanında, teklif plan tasdik sınırı içinde kalan  6385 ada, 4 parsele ait kısım, “21.02.2017 t.t.’li Vezneciler-Edirnekapı-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Sultangazi Raylı Sistem Hattı Projesine Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı”ndan, “18.05.2018 t.t.’li Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı”ndan ve “13.09.2013 t.t.’li Habipler-Arnavutköy Tranvay Hattı Uzatma Projesine Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı”ndan etkilenmektedir.

            * Bilgi paftalarında “6 No” ile gösterilen Plan Alanı; teklif plan tasdik sınırı içinde kalan; Cebeci Mahallesi 6385 ada 14 ve 15 parsellerin tamamı ile 4, 16 ve 17 parsel kısımları ve tescil harici bir kısım alan; 12.07.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sultangazi İlçesi Havzaiçi Proje Alanı (HİPA) U.İ.Planında; “E=3.00, Hmax=Serbest yapılaşma şartlarında T1 Ticaret Alanı”nda kalmakta, “maksTAKS” yapılaşma şartı bulunmamakta ve 21.11.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesim Başakşehir-Eyüpsultan Arası U.İ.Planında; teklif plan tasdik sınırı içinde kalan; Cebeci Mahallesi 6385 ada 9 parselin tamamı “Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı”nda, 11 parsel kısmı; “Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı”, “Erişim Kontrollü Otoyol”, “Refüj Alanı”nda ve bir kısım tescil dışı alan; “Erişim Kontrollü Otoyol”, “Refüj Alanı”nda kalmaktadır.

            Ayrıca; bilgi paftalarında “6 No” ile gösterilen Plan Alanında, teklif plan tasdik sınırı içinde kalan bazı parsellerin, parsel kısımlarının ve tescil dışı alanların tamamı veya bir bölümü, “21.02.2017 t.t.’li Vezneciler-Edirnekapı-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Sultangazi Raylı Sistem Hattı Projesine Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı”ndan, “18.05.2018 t.t.’li Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı”ndan ve “13.09.2013 t.t.’li Habipler-Arnavutköy Tranvay Hattı Uzatma Projesine Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı”ndan etkilenmektedir.

            * Bilgi paftalarında “7 No” ile gösterilen Plan Alanı; Gazi Mahallesi 18161 parselin teklif plan tasdik sınırı içinde kalan bölümü;

            - kısmen 30.12.2011 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sultangazi U.İ.Planında; “E=1.50 yapılaşma şartlarında T1 Ticaret Alanı”nda kalmakta, “Hmaks” ve “maksTAKS” yapılaşma şartları bulunmamakta,

            - kısmen 21.12.2015 t.t.’li 1/1000 ölçekli Yunus Emre Mahallesinde Yer Alan Tescilli Yapının Bulunduğu ve Meri Planda Yapı Yasağı Uygulanacak Alan Olarak Tanımlı Alanın K.V.K.B.K olarak Düzenlenmesini İçeren UİP Tadilatında; “İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulundan Görüş Alınmadan Herhangi Bir Fiziki ve İnşai Uygulamada Bulunulmayacak Alan” lejantıyla birlikte çakışık olarak aynı zamanda “E=1.50 yapılaşma şartlarında T1 Ticaret Alanı”nda kalmakta, “Hmaks” ve “maksTAKS” yapılaşma şartları bulunmamaktadır.

            * Bilgi paftalarında “8 No” ile gösterilen Plan Alanı; Havzaiçi Proje Alanı UİP(12.07.2013 onanlı) Dışında Kalan Alana Yönelik 28.09.2015 t.t’li 1/1000 ölçekli U.İ.Planında; teklif plan tasdik sınırı içinde kalan; Gazi Mahallesi 5011 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 parsellerin tamamı ile 5010 ada 2, 7, 8, 9, 10 parsel kısımları; “E=0.35 yapılaşma şartında Konut Alanı”nda kalmakta ve teklif plan tasdik sınırı içinde kalan; Gazi Mahallesi 5026 ada 1 parsel kısmı, 5010 ada 1 parsel kısmı ile 5011 ada 1 parsel, 5010 ada 11, 12 parseller ve bir kısım tescil harici alan; kısmen “Yol”, kısmen “E=0.35 yapılaşma şartında Konut Alanı”nda kalmakta olup, Konut Alanında kalan yerlere ilişkin “Hmaks” ve “maksTAKS” yapılaşma şartları bulunmamaktadır.

            Ayrıca;

            İlgi(a) Teklife ait olarak, bilgi paftalarında “2 ve 8 No” ile gösterilen Plan Alanları kapsamında kalan yerlerin (parseller/parsel kısımları/tescil dışı alanlar) tamamı; yukarıda bahsedilen 13.04.2018/ 28.09.2015 t.t.’li 1/1000 ölçekli planlarda belirtilen fonksiyonlarla birlikte çakışık olarak aynı zamanda “Orta Mesafeli Havza Koruma Alanı”nda kalmakta ve bilgi paftalarında “3 ve 4 No” ile gösterilen Plan Alanları kapsamında kalan yerlerin (parseller/parsel kısımları/tescil dışı alanlar) tamamı; yukarıda bahsedilen 12.07.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli planda belirtilen fonksiyonlarla birlikte çakışık olarak aynı zamanda “Uzun Mesafe Havza Koruma Alanı”nda kalmaktadır.

            İlgi(a) Teklif, 1/5000 ölçekli meri planlar yönünden incelendiğinde;

            * Bilgi paftalarında “1 No” ile gösterilen Plan Alanı; Gazi Mahallesi 1256 ada, 102 parselin teklif plan tasdik sınırı içinde kalan kısmı; “28.12.2017 t.t.’li Sultangazi İlçesi 1256 Ada 102 Parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”nde; “Kamu Hizmet Alanı”nda kalmakta, “Hmaks” veya “Yençok” yapılaşma şartı bulunmamakta ve teklif planın tasdik sınırı, söz konusu 28.12.2017 t.t.’li plan tasdik sınırı ile örtüşmektedir.

            * Bilgi paftalarında “2 No” ile gösterilen Plan Alanı; Cebeci Mahallesi 20134 ada, 5 parselin tamamı teklif plan tasdik sınırı içinde kalmakta olup, “24.01.2011 t.t.’li 1/5000 ölçekli Sultangazi N.İ.Planı”nda; “Havzaiçi Proje Alanı” lejantı ile birlikte çakışık olarak aynı zamanda “18. Madde Uygulama Alanı” lejantında kalmakta, “Hmaks” veya “Yençok” yapılaşma şartı bulunmamaktadır.

            * Bilgi paftalarında “3 No” ile gösterilen Plan Alanı; teklif plan tasdik sınırı içinde kalan; Cebeci Mahallesi 6377 ada 1 nolu, 6378 ada 1 nolu, 6379 ada 1 nolu, 6380 ada 1 ve 2 nolu, 6381 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 0 ada 918 nolu, 6382 ada 1 nolu, 6383 ada 1 nolu, 6415 ada 1 nolu parsel kısımları ve bir kısım tescil harici alan; “24.01.2011 t.t.’li 1/5000 ölçekli Sultangazi N.İ.Planı”nda; “Havzaiçi Proje Alanı” lejantı ile birlikte çakışık olarak aynı zamanda “18. Madde Uygulama Alanı” lejantında kalmakta, ayrıca teklif plan tasdik sınırı içinde kalan; 6383 ada 1 parsele ait kısım, 6382 ada 1 parsele ait kısmın bir bölümü ve bir kısım tescil harici alan; yukarıda belirtilen lejantlarla birlikte çakışık olarak aynı zamanda “Su Kanalları Koruma Kuşağı (Açık ve Kapalı)” lejantında kalmakta, teklif plan tasdik sınırı içinde kalan yerlerde “Hmaks” veya “Yençok” yapılaşma şartı bulunmamaktadır.

            Ayrıca; bilgi paftalarında “3 No” ile gösterilen Plan Alanında, teklif plan tasdik sınırı içinde kalan bazı parsellerin, parsel kısımlarının ve tescil dışı alanların tamamı veya bir bölümü, “24.07.2018 t.t.’li Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy Metro Hattı Katar Düzenleme (Triyaj) Alanına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı”ndan ve “18.05.2018 t.t.’li Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı”ndan etkilenmektedir.

            * Bilgi paftalarında “4 No” ile gösterilen Plan Alanı; teklif plan tasdik sınırı içinde kalan; Cebeci Mahallesi 6384 ada 1 nolu, 6385 ada 1 nolu, 6415 ada 1 nolu parsel kısımları ve tescil harici bir kısım alan; “24.01.2011 t.t.’li 1/5000 ölçekli Sultangazi N.İ.Planı”nda; “Havzaiçi Proje Alanı” lejantı ile birlikte çakışık olarak aynı zamanda “18. Madde Uygulama Alanı” lejantında kalmakta, ayrıca teklif plan tasdik sınırı içinde kalan; 6384 ada 1 nolu parsele ait kısmın bir bölümü, 6385 ada 1 nolu parsele ait kısmın bir bölümü ve bir kısım tescil harici alan; yukarıda belirtilen lejantlarla birlikte çakışık olarak aynı zamanda “Su Kanalları Koruma Kuşağı (Açık ve Kapalı)” lejantında kalmakta, teklif plan tasdik sınırı içinde kalan yerlerde “Hmaks” veya “Yençok” yapılaşma şartı bulunmamaktadır.

            Ayrıca; bilgi paftalarında “4 No” ile gösterilen Plan Alanında, teklif plan tasdik sınırı içinde kalan bazı parsellerin, parsel kısımlarının ve tescil dışı alanların tamamı veya bir bölümü, “21.02.2017 t.t.’li Vezneciler-Edirnekapı-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Sultangazi Raylı Sistem Hattı Projesine Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı”ndan, “18.05.2018 t.t.’li Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı”ndan ve “13.09.2013 t.t.’li Habipler-Arnavutköy Tranvay Hattı Uzatma Projesine Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı”ndan etkilenmektedir.

            * Bilgi paftalarında “5 No” ile gösterilen Plan Alanı; Cebeci Mahallesi 6385 ada, 4 parselin teklif plan tasdik sınırı içinde kalan kısmı; “24.01.2011 t.t.’li 1/5000 ölçekli Sultangazi N.İ.Planı”nda; “Havzaiçi Proje Alanı” lejantı ile birlikte çakışık olarak aynı zamanda “18. Madde Uygulama Alanı” lejantında kalmakta, “Hmaks” veya “Yençok” yapılaşma şartı bulunmamaktadır.

            Ayrıca; bilgi paftalarında “5 No” ile gösterilen Plan Alanında, teklif plan tasdik sınırı içinde kalan  6385 ada, 4 parsele ait kısım, “21.02.2017 t.t.’li Vezneciler-Edirnekapı-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Sultangazi Raylı Sistem Hattı Projesine Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı”ndan, “18.05.2018 t.t.’li Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı”ndan ve “13.09.2013 t.t.’li Habipler-Arnavutköy Tranvay Hattı Uzatma Projesine Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı”ndan etkilenmektedir.

            * Bilgi paftalarında “6 No” ile gösterilen Plan Alanı; teklif plan tasdik sınırı içinde kalan; Cebeci Mahallesi 6385 ada 9 parselin tamamı, 6385 ada 11 parsele ait kısım ve bir kısım tescil dışı alan; 21.11.2018 t.t.’li 1/5000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesim Başakşehir-Eyüpsultan Arası N.İ.Planında; “Erişim Kontrollü Karayolu” lejantı ile birlikte “Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı” lejantında kalmakta, teklif plan tasdik sınırı içinde kalan; Cebeci Mahallesi 6385 ada 14 ve 15 parsellerin tamamı ile 4, 16 ve 17 parsel kısımları ve tescil harici bir kısım alan; “24.01.2011 t.t.’li 1/5000 ölçekli Sultangazi N.İ.Planı”nda; “Havzaiçi Proje Alanı” lejantı ile birlikte çakışık olarak aynı zamanda “18. Madde Uygulama Alanı”lejantında kalmakta, “Hmaks” veya “Yençok” yapılaşma şartı bulunmamaktadır.

            Ayrıca; bilgi paftalarında “6 No” ile gösterilen Plan Alanında, teklif plan tasdik sınırı içinde kalan bazı parsellerin, parsel kısımlarının ve tescil dışı alanların tamamı veya bir bölümü, “21.02.2017 t.t.’li Vezneciler-Edirnekapı-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Sultangazi Raylı Sistem Hattı Projesine Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı”ndan, “18.05.2018 t.t.’li Sultangazi-Arnavutköy Raylı Sistem Hattı Projesine İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı”ndan ve “13.09.2013 t.t.’li Habipler-Arnavutköy Tranvay Hattı Uzatma Projesine Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı”ndan etkilenmektedir.

            * Bilgi paftalarında “7 No” ile gösterilen Plan Alanı; Gazi Mahallesi 18161 parselin teklif plan tasdik sınırı içinde kalan bölümü;

            - kısmen 24.01.2011 t.t’li 1/5000 ölçekli Sultangazi N.İ.Planında ve tadili 16.12.2011 t.t’li 1/5000 ölçekli NİP Tadilatında; “T1 Ticaret Alanı”nda kalmakta,

            - kısmen 20.07.2015 t.t.’li 1/5000 ölçekli 50. Yıl, Cumhuriyet ve Yunus Emre Mahallelerinde Yer Alan Tescilli Yapılara İlişkin NİP Tadilatında; “İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulundan Görüş Alınmadan Herhangi Bir Fiziki ve İnşai Uygulamada Bulunulmayacak Alan” lejantıyla birlikte çakışık olarak aynı zamanda “T1 Ticaret Alanı”nda kalmakta, teklif plan tasdik sınırı içinde kalan yerlerde “Hmaks” veya “Yençok” yapılaşma şartı bulunmamaktadır.

            * Bilgi paftalarında “8 No” ile gösterilen Plan Alanı; teklif plan tasdik sınırı içinde kalan; Gazi Mahallesi 5011 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 parsellerin tamamı, 5010 ada 11, 12 parsellerin tamamı ve 5026 ada 1 parsel kısmı, 5010 ada 1, 2, 7, 8, 9, 10 parsel kısımları ile bir kısım tescil harici alan; 13.07.2012 t.t.’li (Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2012 tarihli ve 914 sayılı Kararı ile uygun bulunan) 1/5000 ölçekli Sultangazi NİP Tadilatında; “Havzaiçi Proje Alanı” lejantı ile birlikte çakışık olarak aynı zamanda “18. Madde Uygulama Alanı” lejantında kalmakta, teklif plan tasdik sınırı içinde kalan yerlerde “Hmaks” veya “Yençok” yapılaşma şartı bulunmamaktadır.

            Ayrıca;

            İlgi(a) Teklife ait olarak, bilgi paftalarında “2 ve 8 No” ile gösterilen Plan Alanları kapsamında kalan yerlerin (parseller/parsel kısımları/tescil dışı alanlar) tamamı; yukarıda bahsedilen 24.01.2011/ 13.07.2012 t.t.’li 1/5000 ölçekli planlarda belirtilen fonksiyonlarla birlikte çakışık olarak aynı zamanda “Orta Mesafeli Havza Koruma Alanı”nda kalmakta ve bilgi paftalarında “3 ve 4 No” ile gösterilen Plan Alanları kapsamında kalan yerlerin (parseller/parsel kısımları/tescil dışı alanlar) tamamı; yukarıda bahsedilen 24.01.2011 t.t.’li 1/5000 ölçekli planda belirtilen fonksiyonlarla birlikte çakışık olarak aynı zamanda “Uzun Mesafe Havza Koruma Alanı”nda kalmaktadır.

            İLÇE MECLİS KARARI:

            Sultangazi Belediye Meclisinin ilgi(a) yazı eki 04.02.2021 tarih, 12 sayılı Kararı incelendiğinde;

            “Plan ve Proje Müdürlüğümüzün teklifi incelenmiş olup açıklanan gerekçeler doğrultusunda Sultangazi İlçesi Gazi Mahallesi 1256 ada 102 parsel sayılı taşınmazın Emniyet Hizmet Alanında kalan kısmına Hmax:40,00 m. yazılması, Gazi Mahallesi 18161 parsel sayılı taşınmazda yer alan T1 Alanı, Cebeci Mahallesi 20134 ada 5 parsel sayılı taşınmazda yer alan Sosyal Konut Alanı, Cebeci Mahallesi 6378 ada 1 parsel, 6379 ada 1 parsel, 6380 ada 2 parsel ve 6381 ada 2 parsellerin tamamı ile 6384 ada 1 parsel, 6385 ada 1 parsel, 6415 ada 1 parsel, 6383 ada 1 parsel, 6382 ada 1 parsel, 6380 ada 1 parsel, 6381 ada 1 parsel, 6377 ada 1 parsel ve 918 parselin bir kısmı ile tescil harici alanların Sosyal Konut Alanında kalan kısımlarına ve Cebeci Mahallesi 6385 ada 4, 8, 9, 10 ve 11 parsellerin bir kısmı ile tescil harici alanların T1 Alanında kalan kısımlarına planda Hmax:Serbest, Yençok:Serbest ve Hmax belirlenmeyen alanlarda Hmax:40,00 m. maksTAKS:0,40 yapılaşma koşullarının eklenmesi, Gazi Mahallesi 5011 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 16 parsellerin tamamı, Gazi Mahallesi 5010 ada 11 ve 12 parsellerin tamamı ile 5010 ada 1, 2, 7, 8, 9 ve 10 parsellerin Konut Alanında kalan kısmı ve Gazi Mahallesi 5026 ada 1 parselin bir kısmı ile tescil harici alanların Konut Alanında kalan kısımlarına planda Hmax:Serbest, Yençok:Serbest ve Hmax belirlenmeyen alanlarda Hmax:40,00 m. maksTAKS:0,35 yapılaşma koşullarının eklenmesine ve plan notunun yazılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tekliflerinin yasalar, yönetmelikler ve plan kararlarına göre Komisyonumuzca Uygun Görülmüştür.\" şeklindeki İmar Komisyon Kararının (6 nolu), komisyondan geldiği şekliyle oyçokluğu ile kabul edildiği görülmüştür.

            KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

            - Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 30.10.2020 gün, E.31955 sayılı yazısında;

            “Planlama alanı, \"Gaziosmanpaşa İlçesi 1/1000 Ölçekli İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu” ve \"Sultangazi Havza İçi Proje Alanında (HİPA) İhtiyaç Duyulan Alanların İmar Planlarına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu” kapsamında yapılan 1/1000 ölçekli \"Yerleşime Uygunluk Haritaları”na göre; kısmen \"YU TRF” (Uygun Alanlar), kısmen YÖ1-TRF (Topoğrafık Eğimi %20-%30 Arasında Temeli Kaya Olan Alanlar), kısmen \"YÖ2-QAL (Yerleşime Önlemli Uygun Alanlar-Alüvyon), kısmen \"ÖA5.2 (Önlem Alınabilecek Derecede Dolgu Alanlar)\", kısmen “UOA- 2.3 (Uygun Olmayan Kompleks Hareket Sorunlu Alanlar), kısmen de “TO-YUO (Yerleşime Uygun Olmayan Alan-Taş Ocağı) lejantlı alanlarda kalmaktadır.

            Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de dikkate alınması, \"Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları\" ve \"Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler” ile ilgili esaslara göre hazırlanması gereken zemin etüdü ile geoteknik rapor sonucuna göre gerekli görülmesi durumunda uygulama ve önlem projelerinin komşu parselleri de kapsayacak şekilde hazırlanarak tüm kazı, iksa vb. önlemlerinin alınması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi, “UOA2.3” ve “TO-YUO” lejantlı alanlarda yapılaşmaya yönelik imar planları yapılmaması koşuluyla, söz konusu ifadelerin 1/1000 ölçekli U.İ.Planı plan notlarına eklenmesi konuya ilişkin yürürlükteki mevzuat ile yukarıda ve raporda açıklanan yerleşime uygunluk değerlendirmeleri ve diğer yer mühendislik hususları bakımından Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.” denilerek, şartlı olumlu görüş bildirildiği,

            - Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 16.10.2020 gün, E.30512 sayılı yazısında;

            “Yapılan inceleme tetkikler neticesinde; Sultangazi İlçesinde muhtelif parsellerin Hmax:Serbest, Yençok:Serbest ve Hmax belirlenmeyen alanlarda yapılanma koşullarına Emsal değeri değiştirilmeden maxTAKS:0.40, Hmaks:40.00m plan notu yazılması teklifi;

  • Meri planda E:0.35 olarak verilmiş olan parsellere (5010 adanın bir kısmı, 5011 adanın bir kısmı ve 5026 adanın bir kısmı) maxTAKS:0.40, Hmaks:40.00m yapılanma koşulu önerilmesinin yapılaşmayı arttırıcı nitelik taşıdığı,
  • İmar planında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirtilemeyeceğine ilişkin ilgili kanunda, çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınması gerektiğinin belirtildiği ancak teklife konu alanların bir kısmının yakın çevresinin dikkate alınmadığı,
  • Kat adetlerinin farklılaşmasının bağımsız bölüm sayısını etkileyerek yapılaşmanın ulaşıma etkisinde farklılıklar oluşturacağı,

belirlendiğinden teklifin yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda plan bütünlüğü göz önüne alınarak bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.” şeklinde görüş bildirildiği,

            - İSKİ Genel Müdürlüğünün 09.09.2020 gün, E.26189 sayılı yazısında;

            “Planlama alanı içerisinde yer alan parsellerin bir kısmı 23.01.2011 tarihli İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği esaslarına göre kısmen havza dışında, kısmen de Alibey Baraj Havzası'nın orta ve uzun mesafeli koruma alanında kalmaktadır.

            23.01.2011 tarihli İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği'nin 6.9.e maddesi ve 08.06.2015 tarihli İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönergesi’nin 8.3 maddesi gereği yoğunluk arttırıcı olmamak kaydıyla İdaremiz uygulamalarında esas alınan meri planlarda plan değişikliği yapılabilmektedir. Dolayısıyla söz konusu plan notu değişikliğinde de ekte yer alan parsellerde emsal değerde değişiklik yapılmaksızın Hmax:Serbest, Yençok:Serbest veya Hmax belirlenmeyen alanlarda yapı yüksekliklerinin Hmax:40,00 m. ve MaksTAKS:0,40 olacak şekilde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlendiği görülmüştür.

            Planlama sahasının havza içinde kalan bölümlerinde Hmax değeri belirlenirken 23.01.2011 tarihli İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği'nin 6.9.e maddesi ve 08.06.2015 tarihli İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönergesi’nin 8.3 maddesi gereği yapılaşma değerlerinin ve plan nüfusunun arttırılmaması gereklidir. Bu nedenle plan notlarına \"Alibey Baraj Havzası içinde kalan parsellerde verilen Hmax ve MaksTAKS değerleri uygulanırken meri planda verilen yapılaşma (emsal) değerleri arttırılamaz” şeklinde plan notu eklenmesi gerekmektedir.

            Netice olarak, Sultangazi ilçesinde ekte yer alan muhtelif parsellerde Hmax ve MaksTAKS değerlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları Değişikliği teklifinin yukarıda belirtilen plan notunun eklenmesi şeklinde revize edilmesi gerekmektedir.” denilerek, şartlı olumlu görüş bildirildiği,

            - Sultangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2020 gün, E.21850 sayılı yazısında;

            “Muhtelif parsellerde Hmax:Serbest, Yençok:Serbest ve Hmax belirlenmeyen alanlarda Hmax:40,00 m. maksTAKS:0,40 yapılaşma koşullarının eklenmesine yönelik plan notunun yazılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, Havamania Hattı sınırları içinde kalan bölgede belirlenen yüksekliğin aşılmaması kaydı ile imar planı değişikliği yapılmasında sakınca bulunmadığı kanaati oluşmuştur.” denilerek, şartlı olumlu görüş bildirildiği,

            - Sultangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 05.11.2020 gün, E.22650 sayılı yazısında;

            “Söz konusu yazınız ekleri ile birlikte incelenmiş olup bahse konu taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği tekliflerine esas plan notunda Hmax:40,00 m. maksTAKS:0,40 yapılaşma koşullarının eklenmesinde Müdürlüğümüzce bir sakınca bulunmadığı düşünülmektedir.” denilerek, olumlu görüş bildirildiği,

            - Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 12.10.2020 gün, E.21157 sayılı yazısında;

            “Bahse konu imar planı değişikliği tekliflerine, müdürlüğümüzün itirazı bulunmamaktadır.” denilerek, olumlu görüş bildirildiği,

            - Sultangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün 16.11.2020 gün, E.23376 sayılı yazısında;

            “İstanbul İlimiz dahilinde ve İlçemiz özelinde; başta depremsellik riski göz önüne alınarak; jeolojik uygunluk; ulaşım / ulaştırma ve diğer altyapı ağının elverişliliği; nüfus ve kent estetiği parametrelerine uygun olarak düzenlenmiş olması hususu takdiri tarafınıza olmak suretiyle Müdürlüğümüz görüşüdür.” denilerek, olumlu görüş bildirildiği görülmektedir.

            PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ:

            İlgi(a) yazı eki plan açıklama raporunda; ilgi(a) Teklifin; 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun çeşitli maddelerinin yanı sıra 8/b maddesine eklenen; imar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer'i imar planlarında Yençok:serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirleneceği, ilgili idare tarafından belirlenmeyen yüksekliklerin, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirleneceği yönündeki hükmün, 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği, anılan Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 20. maddede; yukarıdaki hükümle ilişkili olarak ilgili idarelerin imar planlarında Yençok:serbest olarak öngörülen bina yüksekliklerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar imar planlarında değişiklik ya da revizyon yaparak belirtmekle yükümlü olduğu yönündeki Yasa hükümleri gereğince hazırlandığı belirtilmektedir.

            TEKLİF PLAN:

            İlgi(a) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi incelendiğinde;

            İlgi(a) Teklifte; altlık olarak muhtelif planlara ait 12 adet 1/1000 ölçekli plan paftasının kullanıldığı ve birbirinden bağımsız/kopuk olarak farklı yerlerde konumlu 8 adet plan alanı oluşturulduğu, buna göre;

            * Bilgi paftalarında “1 No” ile gösterilen Plan Alanında; “28.12.2017 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sultangazi İlçesi 1256 Ada 102 Parsele İlişkin Uygulama İmar Plan Tadilatı”na ait F21C-18B-2B rumuzlu paftanın altlık olarak kullanıldığı, Gazi Mahallesi 1256 ada, 102 parselin meri planda “Emniyet Hizmet Alanı”nda kalan kısmının tasdik sınırı içine alındığı, bu tasdik sınırı içinde, meri plandaki “Yençok=Serbest” yapılaşma şartının/ ibaresinin iptal edildiği, meri plan emsal değerinin korunarak “maksTAKS:0.40”, “Hmaks:40.00 m.” şeklindeki ilave yapılaşma şartlarının getirildiği,

            * Bilgi paftalarında “2 No” ile gösterilen Plan Alanında; “13.04.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Esentepe ve Cebeci Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin UİP Değişikliği”nin tadili olan “14.02.2019 t.t.’li 1/000 ölçekli Esentepe ve Cebeci Mahalleleri Sosyal Konut Alanının Bir Kısmına İlişkin UİP Değişikliği”ne ait F21C-13C-4C, F21C-13C-3D rumuzlu paftaların altlık olarak kullanıldığı, Cebeci Mahallesi 20134 ada, 5 parselin tasdik sınırı içine alındığı, bu tasdik sınırı içinde, meri plandaki “Sosyal Konut Alanı”na ait “Hmax:Serbest” yapılaşma şartının/ibaresinin iptal edildiği, meri plan emsal değerinin korunarak “maksTAKS:0.40”, “Hmaks:40.00 m.” şeklindeki ilave yapılaşma şartlarının getirildiği,

            * Bilgi paftalarında “3 No” ile gösterilen Plan Alanında; “12.07.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sultangazi İlçesi Havzaiçi Proje Alanı (HİPA) U.İ.Planı”na ait F21C-12B-3D, F21C-12B-3C rumuzlu paftaların altlık olarak kullanıldığı, Cebeci Mahallesi 6378 ada 1 nolu, 6379 ada 1 nolu, 6380 ada 2 nolu, 6381 ada 2 nolu parsellerin tamamı ile 0 ada 918 nolu, 6377 ada 1 nolu, 6380 ada 1 nolu, 6381 ada 1 nolu, 6382 ada 1 nolu, 6383 ada 1 nolu, 6415 ada 1 nolu parsellerin bir kısımlarının ve tescil harici bir kısım alanın tasdik sınırı içine alındığı, bu tasdik sınırı içinde, meri plandaki “Sosyal Konut Alanı”na ait “Hmax=Serbest” yapılaşma şartının/ibaresinin iptal edildiği, meri plan emsal değerinin korunarak “maksTAKS:0.40”, “Hmaks:40.00 m.” şeklindeki ilave yapılaşma şartlarının getirildiği,

            * Bilgi paftalarında “4 No” ile gösterilen Plan Alanında; “12.07.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sultangazi İlçesi Havzaiçi Proje Alanı (HİPA) U.İ.Planı”na ait F21C-12B-3D rumuzlu paftanın altlık olarak kullanıldığı, Cebeci Mahallesi 6384 ada 1 nolu, 6385 ada 1 nolu, 6415 ada 1 nolu parsellerin bir kısımlarının ve tescil harici bir kısım alanın tasdik sınırı içine alındığı, bu tasdik sınırı içinde, meri plandaki “Sosyal Konut Alanı”na ait “Hmax=Serbest” yapılaşma şartının/ibaresinin iptal edildiği, meri plan emsal değerinin korunarak “maksTAKS:0.40”, “Hmaks:40.00 m.” şeklindeki ilave yapılaşma şartlarının getirildiği,

            * Bilgi paftalarında “5 No” ile gösterilen Plan Alanında; “12.07.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sultangazi İlçesi Havzaiçi Proje Alanı (HİPA) U.İ.Planı”na ait F21C-12B-3D, F21C-12B-3C rumuzlu paftaların ve “21.02.2017 tt’li Vezneciler-Edirnekapı-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Sultangazi Raylı Sistem Hattı Projesine Ait 1/1000 ölçekli UİP Tadilatı”na ait F21C-12C-2A rumuzlu paftanın altlık olarak kullanıldığı, Cebeci Mahallesi 6385 ada 4 parselin bir kısmının tasdik sınırı içine alındığı, bu tasdik sınırı içinde, meri plandaki “T1 Ticaret Alanı”na ait “Hmax=Serbest” yapılaşma şartının/ibaresinin iptal edildiği, meri plan emsal değerinin korunarak “maksTAKS:0.40”, “Hmaks:40.00 m.” şeklindeki ilave yapılaşma şartlarının getirildiği,

            * Bilgi paftalarında “6 No” ile gösterilen Plan Alanında; “12.07.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sultangazi İlçesi Havzaiçi Proje Alanı (HİPA) U.İ.Planı”na ait F21C-12C-2B rumuzlu paftanın ve “21.02.2017 t.t.’li Vezneciler-Edirnekapı-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Sultangazi Raylı Sistem Hattı Projesine Ait 1/1000 ölçekli UİP Tadilatı”na ait F21C-12C-2A rumuzlu paftanın altlık olarak kullanıldığı, Cebeci Mahallesi 6385 ada 9, 14, 15 parsellerin tamamının, 6385 ada 4, 11, 16, 17 parsellerin bir kısımlarının ve tescil harici bir kısım alanın tasdik sınırı içine alındığı, bu tasdik sınırı içinde, meri plandaki “T1 Ticaret Alanı”na ait “Hmax=Serbest” yapılaşma şartının/ibaresinin iptal edildiği, meri plan emsal değerinin korunarak “maksTAKS:0.40”, “Hmaks:40.00 m.” şeklindeki ilave yapılaşma şartlarının getirildiği,

            * Bilgi paftalarında “7 No” ile gösterilen Plan Alanında; “30.12.2011 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sultangazi U.İ.Planı”na ait F21C-18B-2C, F21C-19A-1A rumuzlu paftaların ve         “21.12.2015 t.t.’li 1/1000 ölçekli Yunus Emre Mahallesinde Yer Alan Tescilli Yapının Bulunduğu ve Meri Planda Yapı Yasağı Uygulanacak Alan Olarak Tanımlı Alanın K.V.K.B.K olarak Düzenlenmesini İçeren UİP Tadilatı”na ait F21C-19A-1D rumuzlu paftanın altlık olarak kullanıldığı, Gazi Mahallesi 18161 parselin meri planlarda “T1 Ticaret Alanı”nda kalan kısmının tasdik sınırı içine alındığı, bu tasdik sınırı içinde, meri planlardaki “T1 Ticaret Alanı”na ait emsal değerinin korunarak “maksTAKS:0.40”, “Hmaks:40.00 m.” şeklindeki ilave yapılaşma şartlarının getirildiği,

            * Bilgi paftalarında “8 No” ile gösterilen Plan Alanında; “Havzaiçi Proje Alanı UİP(12.07.2013 onanlı) Dışında Kalan Alana Yönelik 28.09.2015 t.t’li 1/1000 ölçekli U.İ.Planına ait F21C-14D-4A ve F21C-13C-3B rumuzlu paftaların altlık olarak kullanıldığı, Gazi Mahallesi 5011 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 parsellerin tamamının, 5010 ada 11 ve 12 parsellerin tamamının, 5010 ada 1, 2, 7, 8, 9, 10 parsellerin bir kısımlarının, 5026 ada 1 parselin bir kısmının ve tescil harici bir kısım alanın tasdik sınırı içine alındığı, bu tasdik sınırı içinde, meri planda “Konut Alanı”nda kalan yerlere emsal değerleri korunarak “maksTAKS:0.35”, “Hmaks:40.00 m.” şeklindeki ilave yapılaşma şartlarının getirildiği,

            F21C-12B-3D rumuzlu paftada, tasdik sınırı içinde; “Plan Onama Sınırı” isimli lejantın ve;

            “- Plan Onama Sınırları içerisindeki alanlar Konut Alanı, T1 Ticaret Alanı ve Emniyet Hizmet Alanı’dır.

            -  Plan onama sınırları parsellerin bir kısmını ve tescil harici alanları kapsamaktadır.

            -  Hmaks:40.00 M. olup 13 katı geçemez.

            - Alibey Baraj Havzası içinde kalan parsellerde verilen Hmax ve MaksTAKS değerleri uygulanırken meri planda verilen yapılaşma (emsal) değerleri arttırılamaz.

            -  Açıklanmayan hususlarda meri Plan Şartları ve meri İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.”

şeklindeki plan notlarının düzenlendiği görülmektedir.

           

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

            İlgi(a) 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği Teklifine ilişkin Müdürlüğümüzce yapılan incelemede;

            * Teklifin; 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İmar Kanununun 8/1 maddesine eklenen; imar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, sanayi alanları, ibadethane ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere meri imar planlarında Yençok:serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirleneceği yönündeki Yasa hükümleri gereğince hazırlandığı,

            * Teklif planda altlık olarak kullanılan “F21C-12C-2A”, “F21C-19A-1D”, “F21C-14D-4A”, “F21C-13C-3B” rumuzlu paftaların onay kısmında yer alan Büyükşehir Belediyesine ait onay, imza ve mühürlerin bulunduğu “antetlerin” Teklif plan paftalarında bulunmadığı, bu kısımların paftalardan çıkarılmış olduğu ve altlık olarak kullanılan “F21C-13C-3D”, “F21C-13C-4C” rumuzlu paftaların onay kısmında yer alan Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesine ait onay, imza ve mühürlerin bulunduğu “antetlerin” Teklif plan paftalarında bulunmadığı, bu kısımların paftalardan çıkarılmış olduğu,

            * Teklif planda; meri plan emsal değerlerinde, fonksiyon türlerinde, fonksiyon alan büyüklüğü, konum ve sınırlarında değişiklik yapılmadığı, dolayısı ile Teklifin 1/5000 ölçekli planları etkilemediği,

            *Plan Açıklama Raporunun yetersiz olduğu, mevzuatta belirtilen normlara uygun hazırlanmadığı,

            * Teklife ait “Lejant” kısmında “Plan Onama Sınırı” adıyla düzenlenen lejantın hatalı olduğu, “Plan Değişikliği Onama Sınırı” şeklinde düzenlenmesi gerektiği,

            * İSKİ Genel Müdürlüğünün 09.09.2020 gün, E.26189 sayılı görüş yazısında; teklif plan değişikliği plan notlarına eklenmesi öngörülen \"Alibey Baraj Havzası içinde kalan parsellerde verilen Hmax ve MaksTAKS değerleri uygulanırken meri planda verilen yapılaşma (emsal) değerleri arttırılamaz” şeklindeki plan notunun Teklife ait plan notlarına eklenmiş olduğu,

            * Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 16.10.2020 gün, E.30512 sayılı görüş yazısında; “meri planda E:0.35 olarak verilmiş olan parsellere (5010 adanın bir kısmı, 5011 adanın bir kısmı ve 5026 adanın bir kısmı) maxTAKS:0.40, Hmaks:40.00m yapılanma koşulu önerilmesinin yapılaşmayı arttırıcı nitelik taşıdığı” şeklinde görüş bildirilmesine istinaden, Teklif planda bahis konusu 5010, 5011 ve 5026 nolu adaların bir kısımlarında(bilgi paftalarında 8 no ile gösterilen plan alanı) “maksTAKS” değerinin “0.35” olarak önerildiği,

            * Teklif planda önerilen “Hmaks” ve “maksTAKS” yapılaşma şartlarına ait değerlerin neye göre ve hangi gerekçeyle “40.00 m.” ve “0.40” olarak belirlendiği hususunun Plan Raporunda açıklanmadığı,

            * Teklif planın hazırlanma gerekçesi/dayanağı olan ilgili kanunda; “imar planlarında bina yüksekliklerinin çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği” şeklinde hüküm bulunmakta iken, Teklife ilişkin bazı plan alanlarının yakın çevresindeki mevcut teşekküllerin ve siluetin, meri plan çevre yapılaşma koşullarının dikkate alınmadığı, Teklifte önerilen Hmaks değerlerinin, mevcut teşekkül ve meri plan çevre yapılaşma koşullarının oldukça üzerinde olduğu görülmüştür. Buna göre; Teklifte önerilen Hmaks yapılaşma şartı değerleri; mevcut teşekkül, siluet ve meri plan çevre yapılaşma şartları kapsamında değerlendirildiğinde; bilgi paftalarında “1 ve 8 No” ile gösterilen plan alanlarının yakın çevresinde meri plan şartlarına göre teşekkül etmiş binaların en çok 4(dört) katlı olduğu, “5 ve 6 No” ile gösterilen plan alanlarının yakın çevresinin boş arsa durumunda olduğu, ancak meri planlarda bu alanların yakın çevresindeki yerlerin bina yüksekliklerinin “2 kat” olarak belirlendiği tespit edilmiş olup, bahis konusu “1, 8, 5 ve 6 No” ile gösterilen plan alanlarına ilişkin Hmaks değerlerinin/kat yüksekliklerinin; mevcut teşekkül, siluet ve meri plan çevre yapılaşma şartlarına uyumlu şekilde belirlenmesi gerektiği,

            * Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 30.10.2020 gün, E.31955 sayılı görüş yazısında; bölgeye ilişkin 1/1000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritalarına göre; Teklife ait planlama alanı kapsamındaki bazı yerlerin “TO-YUO (Yerleşime Uygun Olmayan Alan-Taş Ocağı)” ve  “UOA-2.3 (Uygun Olmayan Kompleks Hareket Sorunlu Alanlar)” lejantlı alanlarda kaldığı belirtilerek, “yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de dikkate alınması, \"Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları\" ve \"Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler” ile ilgili esaslara göre hazırlanması gereken zemin etüdü ile geoteknik rapor sonucuna göre gerekli görülmesi durumunda uygulama ve önlem projelerinin komşu parselleri de kapsayacak şekilde hazırlanarak tüm kazı, iksa vb. önlemlerinin alınması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi, “UOA2.3” ve “TO-YUO” lejantlı alanlarda yapılaşmaya yönelik imar planları yapılmaması” şeklindeki ifadelerin Teklif 1/1000 ölçekli UİP plan notlarına eklenmesinin öngörüldüğü, ancak söz konusu ifadelerin Teklif Plan Notlarına eklenmediği,

            * Bilgi paftalarında “1 No” ile gösterilen Plan Alanında, teklif plan tasdik sınırı içinde kalan Gazi Mah. 1256 ada, 102 parselin bir kısmının “Resmi Kurum Alanı(Emniyet Hizmet Alanı)”na alınmasına ilişkin “28.12.2017 tt.li 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Plan Tadilatları”nın İçişleri Bakanlığının(Emniyet Gn. Md.lüğü) talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onandığı görülmüş olup, İçişleri Bakanlığı(Emniyet Gn. Müdürlüğü) ve Çevre Şehircilik Bakanlığı görüşlerinin bulunmadığı,

            * Bilgi paftalarında “2 No” ile gösterilen Plan Alanında kalan Cebeci Mahallesi 20134 ada,           5 parsel; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisinde olup, Bakanlık tarafından “Rezerv Yapı Alanı” ilan edildiği ve geçici olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetkilendirildiği,

            Söz konusu 20134 ada, 5 parseli de kapsayan “13.04.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Esentepe ve Cebeci Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin UİP Tadilatı” ile bilgi paftalarında “3, 4, 5, 6 No” ile gösterilen Plan Alanlarını da kapsayan (aynı zamanda 13.04.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli planın altlığı/ dayanağı olan) “12.07.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sultangazi İlçesi Havzaiçi Proje Alanı (HİPA) Uygulama İmar Planı”nın Başkanlığımız Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından hazırlandığı,

            Bilgi paftalarında “8 No” ile gösterilen Plan Alanında, teklif plan tasdik sınırı içinde kalan “Havzaiçi Proje Alanı(HİPA) Uygulama İmar Planı Dışında Kalan Alana Yönelik 28.09.2015 t.t’li 1/1000 ölçekli U.İ.Planı”nın Sultangazi Belediyesince hazırlandığı ve planın onay süreçlerine ilişkin iş ve işlemlerin  yürütülmesinin de Başkanlığımız Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce gerçekleştirildiği,

            Söz konusu 20134 ada, 5 parselin bir kısmını kapsayan “14.02.2019 t.t.’li 1/000 ölçekli Esentepe ve Cebeci Mahalleleri Sosyal Konut Alanının Bir Kısmına İlişkin UİP Değişikliği”nin ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığı görülmüş olup, Başkanlığımız Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Bakanlık görüşlerinin bulunmadığı,

            * Bilgi paftalarında “3, 4, 5, 6 No” ile gösterilen Plan Alanlarını da kapsayan “12.07.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sultangazi İlçesi Havzaiçi Proje Alanı (HİPA) Uygulama İmar Planı”nda Plan Notlarının yer aldığı “F21C-14D-3C” rumuzlu paftada;

            - 54 nolu plan notunda; “Sosyal Konut-1” fonksiyonuna ilişkin bulunan “Hmaksimum:Serbest” şeklindeki yapılaşma şartının/ibaresinin iptal edilmediği ve yeni yapılaşma şartı getirilmediği,

            - 54 nolu plan notunda; “Sosyal Konut-2” fonksiyonuna ilişkin bulunan “Hmaksimum:Serbest” şeklindeki yapılaşma şartının/ibaresinin iptal edilmediği ve yeni yapılaşma şartı getirilmediği,

            - 60 nolu plan notunda; “T1 Ticaret Alanı” fonksiyonuna ilişkin bulunan “H:Serbest” şeklindeki yapılaşma şartının/ibaresinin iptal edilmediği ve yeni yapılaşma şartı getirilmediği,

            - 64 nolu plan notunda; “T+KS” rumuzlu “Ticaret+Küçük Sanayi Alanı” fonksiyonuna ilişkin bulunan “yükseklik (H) serbesttir” şeklindeki yapılaşma şartının/ibaresinin iptal edilmediği ve yeni yapılaşma şartı getirilmediği,

            “12.07.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sultangazi İlçesi Havzaiçi Proje Alanı (HİPA) Uygulama İmar Planı”na ait “Plan Açıklama Raporu”nda;

            - 79. sayfada “5.3.3. Konut Alanları” başlığı altında yer alan “Ayrıca Esentepe ve Habibler Mahallelerinde belirlenen Sosyal Konut Alanlarında kat yüksekliği serbest olarak tanımlanmıştır.” şeklindeki cümlede geçen “Serbest” yapılaşma şartının/ibaresinin iptal edilmediği ve yeni yapılaşma şartı getirilmediği,

            - 80. sayfada “5.3.6. Ticaret Alanları” başlığı altında yer alan “T1 ticaret alanlarında ofis-büro, çarşı sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültürel tesisler ve otel, motel vb. konaklama tesisleri yer alabilir. Bu alan tamamen ticari hizmet veren alan olup, Emsal:3.00 H:serbesttir’dir.” şeklindeki cümlede geçen “Serbest” yapılaşma şartının/ibaresinin iptal edilmediği ve yeni yapılaşma şartı getirilmediği,

            - 82. sayfada “5.3.7. Ticaret+Küçük Sanayi Sitesi Alanı” başlığı altında yer alan “…Yapılaşma şartı Kaks:0,25’i aşamaz. Minimum ifraz şartı:500 m2, H serbesttir.” şeklindeki cümlede geçen “Serbest” yapılaşma şartının/ibaresinin iptal edilmediği ve yeni yapılaşma şartı getirilmediği,

            - 102. sayfada yer alan 54 nolu “Konut Alanları” başlıklı plan notunda; “Sosyal Konut-1” fonksiyonuna ilişkin bulunan “Hmaksimum:Serbest” şeklindeki yapılaşma şartının/ibaresinin iptal edilmediği ve yeni yapılaşma şartı getirilmediği,

            - 102. sayfada yer alan 54 nolu “Konut Alanları” başlıklı plan notunda; “Sosyal Konut-2” fonksiyonuna ilişkin bulunan “Hmaksimum:Serbest” şeklindeki yapılaşma şartının/ibaresinin iptal edilmediği ve yeni yapılaşma şartı getirilmediği,

            - 104. sayfada yer alan 60 nolu plan notunda; “T1 Ticaret Alanı” fonksiyonuna ilişkin bulunan “H:Serbest” şeklindeki yapılaşma şartının/ibaresinin iptal edilmediği, yeni yapılaşma şartı getirilmediği,

            - 104. sayfada yer alan 64 nolu plan notunda; “T+KS” rumuzlu “Ticaret+Küçük Sanayi Alanı” fonksiyonuna ilişkin bulunan “yükseklik (H) serbesttir” şeklindeki yapılaşma şartının/ibaresinin iptal edilmediği ve yeni yapılaşma şartı getirilmediği,

            * Bilgi paftalarında “2 No” ile gösterilen Plan Alanını da kapsayan “13.04.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Esentepe ve Cebeci Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği”nde Plan Notlarının yer aldığı “F21C-13C-4D” rumuzlu paftada;

            - 2 nolu “Konut Alanları” başlıklı plan notunda; “Yüksek Yoğunluklu (Sosyal) Konut Alanları” kısmında “Sosyal Konut- Emsal:2” fonksiyonuna ilişkin bulunan “Hmaksimum:Serbest” şeklindeki yapılaşma şartının/ibaresinin iptal edilmediği ve yeni yapılaşma şartı getirilmediği,

            “13.04.2018 t.t.’li 1/1000 ölçekli Esentepe ve Cebeci Mahallelerinin Bir Kısmına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne ait “Plan Açıklama Raporu”nda;

            - 14. sayfada “4.2.1. Konut Alanları” başlığı altında yer alan “Ayrıca Sosyal Konut Alanlarında kat yüksekliği serbest olarak tanımlanmıştır.” şeklindeki cümlede geçen “Serbest” yapılaşma şartının/ ibaresinin iptal edilmediği ve yeni yapılaşma şartı getirilmediği,

            - 14. sayfada “5. Plan Notları” başlığı altında yer alan, 2 nolu “Konut Alanları” başlıklı plan notunda; “Yüksek Yoğunluklu (Sosyal) Konut Alanları” kısmında “Sosyal Konut- Emsal:2” fonksiyonuna ilişkin bulunan “Hmaksimum:Serbest” şeklindeki yapılaşma şartının/ibaresinin iptal edilmediği ve yeni yapılaşma şartı getirilmediği,

            * Başkanlığımız Planlama Müdürlüğünün ve Müdürlüğümüz görüşlerinin bulunmadığı,

            * Bilgi paftalarında “3, 4, 5, 6 No” ile gösterilen Plan Alanlarında, teklif plan tasdik sınırları içinde kalan bazı parsellerin, parsel kısımlarının ve tescil dışı alanların tamamı veya bir bölümü, muhtelif 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Raylı Sistem Hattı Nazım ve Uygulama İmar Planlarından etkilenmekte olup, Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı görüşünün bulunmadığı,

            * Bilgi paftalarında “5 ve 6 No” ile gösterilen plan alanları arasında kalan kısmın(6385 ada 4 parselin bir kısmı) 12.07.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli Sultangazi İlçesi Havzaiçi Proje Alanı (HİPA) U.İ.Planında; “Bakım Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı”nda kaldığı görülmüş olup, Büyükşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görüşünün bulunmadığı,

            * Bilgi paftalarında “6 No” ile gösterilen Plan Alanında, teklif plan tasdik sınırı içinde kalan; Cebeci Mahallesi 6385 ada 9 parselin tamamı ile 6385 ada 11 parsele ait kısmın ve bir kısım tescil dışı alanın; 21.11.2018 t.t.’li Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesim Başakşehir - Eyüpsultan Arası 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları kapsamında kaldığı görülmüş olup, Karayolları Genel Müdürlüğü görüşünün bulunmadığı,

            * Bilgi paftalarında “7 No” ile gösterilen plan alanının güney komşuluğunda tescilli eser (Balıklı Havuz) yer aldığı ve söz konusu tescilli eseri kapsayan “21.12.2015 t.t.’li 1/1000 ölçekli Yunus Emre Mahallesinde Yer Alan Tescilli Yapının Bulunduğu ve Meri Planda Yapı Yasağı Uygulanacak Alan Olarak Tanımlı Alanın K.V.K.B.K olarak Düzenlenmesini İçeren UİP Tadilatı”nın, Teklif plan alanına ilişkin Gazi Mahallesi 18161 parselin de bir kısmını kapsadığı ve bahse konu “7 Nolu” plan alanının doğu komşuluğunda ise “15.05.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Kırkçeşme Galeri Koruma Alanı UİP Tadilatı”nın bulunduğu görülmüş olup, ilgili Koruma Kurulu Müdürlüğü görüşünün bulunmadığı tespit edilmiştir.

            Sonuç olarak;

            İlgi(a) Teklifin; ilgili Yasalarda belirtilen hükümlere uygun şekilde hazırlanmadığı, meri plan emsal değerlerinde artış getirilmemekle beraber, öneri yapılaşma değerlerinin belirlenmesinde çevre teşekküller ve siluetin göz önüne alınmadığı, teknik yönlerden hataların ve eksikliklerin bulunduğu, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde öngörülen plan notlarının eklenmediği, kurum görüşlerinin eksik olduğu, ilçeye ait bazı meri planlarda iptal edilmesi gereken “H:Serbest” yapılaşma şartı/ibaresi bulunduğu nedenleriyle, yukarıda belirtilen eksik ve hataların giderilerek ilgili Yasa hükümlerine uygun şekilde hazırlanması gerektiği değerlendirilmektedir. \"denilerek.

            İlgi(a) yazı ve eki TEKLİF-34456579 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi yazımız ekinde olup; ilgi(a) Teklif ile yazımız ve eklerinin yürürlükteki Yasa ve Yönetmelikler, ilgi(b) Başkanlık Onayı ve Genelgesi ile 5216 sayılı Yasanın 7-b ve 14. maddeleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sultangazi İlçesi, Muhtelif Parsellere Hmaks ve maks Taks yapılaşma koşullarının eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi incelenmiş olup; 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi kapsamında yüksekliklerin belirlenmesine yönelik hazırlanmış olup, plan notlarındaki “Kat yüksekliği serbest, H:Serbest, Hmaksimum serbest” ifadelerinin iptal edilerek yerine “Yençok:40m ve maksimum TAKS: 0,40” olarak düzenlenmesi, “Plan onama sınırı” ifadesinin “Plan değişikliği onama sınırı” şeklinde düzenlenmesi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Haziran Ayı Toplantılarının 17 Haziran 2021 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.