Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 Ölçekli Ümraniye ilçesi, Armağanevler Mah.,345 Ada,1 Parsele İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği.

Karar Tarihi

17 Haziran 2021

Karar No

513

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 12/04/2021 gün ve sayılı yazısında;

            “İlgi: a) Ümraniye Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 27.03.2019 tarihli ve 1281- 3129020 sayılı yazısı.

  1. b) Ümraniye Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarihli ve 2019/34 sayılı Kararı.
  2. c) 10.02.2020 tarihli ve TN:187718 sayılı yazımız.
  3. d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020 tarihli ve 804 sayılı Kararı.

İlgi (a) yazıda, Ümraniye Belediyesinin ilgi (b) Meclis Kararı ile uygun görülen 37274 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Ümraniye ilçesi Yenişehir Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre karar alınmak üzere Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmiştir. Söz konusu teklif, ilgi (c) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) Kararı ile 345 ada 1 parsele ilişkin “…345 ada, 1 sayılı parselin 1/1000 ölçekli teklif planda onama sınırının 1/5000 ölçekli planda onama sınırı içerisine alınması ve söz konusu parselin teklif plandaki konut alanının iptali ve park alanına alınması” şeklinde karar alınmıştır.

 

MÜLKİYET DURUMU:

345 ada, 1 sayılı parsel; tapu kayıtlarına göre 538,23 m2’lik bir alana sahip olup, hisseli şahıs mülkiyetindedir.

 

MER’İ PLANLARDAKİ DURUM:

345 ada 1 sayılı parsel, 13.02.1998 onanlı Ümraniye Merkez Revizyon 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında “Park Alanı” lejantında ve 13.02.1998 onanlı Ümraniye 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında ise yine “Park Alanı” lejantında kalmaktadır. Ayrıca söz konusu parseli kapsayan alanda; Ümraniye Belediye Meclisinin 04.03.2019 tarihli ve 2019/34 sayılı Kararı ile uygun görülen, 17.04.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Ümraniye İlçesi Site ve Esenevler Mahalleleri Kısmi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan Ümraniye İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenişehir Mahallesi Uygulama İmar Planı Teklifi ilgi (d) Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 25.09.2020 tarihinde onaylanmıştır. 345 ada 1 sayılı parsel 25.09.2020 onanlı Ümraniye İlçesi 1/1000 Ölçekli Yenişehir Mahallesi Uygulama İmar Planında park alanı olarak planlanmıştır.

 

DEĞERLENDİRME:

İlgi (d) Meclis Kararı ile; 345 ada, 1 sayılı parselin 1/1000 ölçekli teklif planda onama sınırının 1/5000 ölçekli planda onama sınırı içerisine alınması ve söz konusu parselin teklif plandaki konut alanının iptali ve park alanına alınması şeklinde karar alınmıştır. Bu kapsamda 345 ada 1 sayılı parsel 17.04.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Ümraniye İlçesi Site ve Esenevler Mahalleleri Kısmi Nazım İmar Planı plan sınırı içerisine dâhil edilerek park alanı olarak planlanmış ve “Plan değişikliği onama sınırı; İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Armağanevler Mahallesi 345 ada 1 sayılı parsel sınırıdır.345 ada 1 sayılı parselde; mer’i 17.04.2012 onanlı 1/5000 ölçekli Ümraniye İlçesi Site, Esenevler Mahalleleri Kısmi Nazım İmar Planı ve bu plana gelen değişiklik hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notları düzenlenmiştir. \"denilerek.

İlgi (d) Meclis Kararı gereğinin yapılması amacıyla hazırlanan 345 ada, 1 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi, yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. Maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ümraniye İlçesi, Armağanevler Mahallesi 345 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli NİP değişikliği teklifi incelenmiş olup; 17.09.2020 tarih ve 804 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı gereği hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Haziran Ayı Toplantılarının 17 Haziran 2021 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.