Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize Projesi Hk.

Karar Tarihi

16 Haziran 2021

Karar No

485

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/02/2021 gün ve 2020/664 sayılı yazısında;

 

“İlgi: a) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 25.09.2020 tarihli ve 1045168-2061 sayılı yazısı ve eki 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli plan paftaları ve raporu.

 1. b) Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğünün 23.07.2019 tarihli ve 1435 sayılı yazısı.
 2. c) Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 16.01.2020 tarihli ve 68687 sayılı yazısı.

 

            TALEP:

İlgi (a) yazıda Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nün ilgi (b) yazısı ile “Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize Projesi” kapsamında 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı paftalarının Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmesinin talep edildiği ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün ilgi (c) yazısı ile söz konusu proje kapsamında hazırlamış olduğu teklif plan paftalarına ilişkin kurum görüşlerini aldığı belirtilmekte olup, bahse konu teklif 1/1000 ve 1/5000 ölçekli plan teklifinin 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.

PLAN ALANI TANIMI:

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize Projesine ait imar planı değişikliğine konu alan; İstanbul ili, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ilçe sınırları içerisinde yer alan Üsküdar sahilinden başlayarak Altunizade Köprülü Kavşağı ve Anadolu Otoyolu üzerinden geçerek Çekmeköy istasyonunda sonlanan metro hattını kapsamaktadır.

            Boğaziçi Gerigörünüm Bölgesi, Rumi Mehmet Paşa ve Ayazma Cami Çevresi Kentsel Sit Alanı, Salacak ve Şemsipaşa Doğal Sit Alanı, Validebağ 1. Derece Doğal Sit Alanı, Büyük ve Küçük Çamlıca Kentsel Sit Alanı, Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal Sit Alanı, Fıstıkağacı ve Bağlarbaşı durakları arasında yer alan Kentsel Sit Alanı sınırları içerisindeki metro hattını kapsayan alanlar için Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklikleri hazırlanmış olup, bunların dışındaki alanlar için 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.

            MERİ PLAN DURUMU:

İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi kapsamında; 23.11.2007, 15.02.2017 ve 17.04.2015 onanlı 1/5000 ölçekli  Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize Projesi Nazım İmar Planı Değişikliği paftaları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi kapsamında ise 15.02.2017 ve 17.04.2015 onanlı 1/1000 ölçekli  Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize Projesi Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları kullanılmıştır.

            KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:

“Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize Projesi”ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yönelik 8 adet kurum ve kuruluştan görüş alınmış ve plan kapsamında değerlendirilmiştir.

            DEĞERLENDİRME:

Ulaşım Planlama Müdürlüğünün ilgi (a) yazısı eki teklif 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi incelendiğinde söz konusu değişikliğin bir kısmının güncel plan paftalarına, bir kısmının ise halihazır paftalar üzerine işlenmiş olduğu; Metro Güzergahı ve Metro İstasyon Alanları Koruma Sınırı iptal edilerek yerine Raylı Raylı Toplu Taşıma Hattı ve İstasyon Koruma Kuşağı lejantının getirildiği ve yeniden düzenlendiği, ayrıca İstasyon Alanlarına Ait Yerüstü Yapılarının da plan değişikliğine işlendiği tespit edilmiştir.

Meri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planlarındaki:

“1- Uygulama Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanacak projeye göre yapılacaktır.

 • Yeraltında kalan metro güzergahı üzerindeki alanlarda meri plan şartları geçerlidir. Bu alanlarda yapılacak tüm uygulamalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın görüşü alınacaktır.
 • Metro istasyon alanlarının revize edilmesinden sonra fonksiyonsuz kalan alanlarda meri imar planı hükümleri geçerlidir.
 • Metro istasyon alanlarında İ.B.B. tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
 • Metro güzergahı ve metro istasyon alanları koruma sınırı içinde kalan alanlarda yapılacak tüm uygulamalarda ve zemin etüd çalışmalarında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın görüşü alınacaktır.
 • Uygulama aşamasında, Bağlarbaşı, Altunizade ve Kısıklı İstasyonları Çıkış Noktaları ve Yakın Çevresine Ait Kentsel Tasarım Projeleri ve cephe etütlerine ilişkin ilgili Koruma Bölge Kurulunun görüşü alınacaktır.
 • Uygulama aşamasında ilgili kurum (İSKİ, TEDAŞ, TELEKOM, İGDAŞ, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Mdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Koruma Kurulu vb.) görüşleri alınarak önerilen tedbirlere uyulacaktır.
 • Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
 • Açıklanmayan hususlarda meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklindeki plan notları iptal edilmiş olup;

 

“1- Raylı Toplu Taşıma Hattının ve İstasyonlarının imar ve inşaat uygulamaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan uygulama projesine göre yapılacaktır.

2-   Raylı Toplu Taşıma Hattı” ile “Raylı Toplu Taşıma Hattı ve İstasyonu Koruma Kuşağı üzerindeki alanlarda meri imar planı kararları geçerlidir.

 • Raylı Toplu Taşıma İstasyonu;

3.1- Raylı Toplu Taşıma İstasyonu, İstasyon yer altı yapılarının yer üstündeki izdüşüm sınırlarını kapsamaktadır.

3.2- Raylı Toplu Taşıma İstasyonu Alanları ile Raylı Toplu Taşıma Hattı ve İstasyon Koruma Alanlarında, mülkiyeti kamuya ait, tescilli ve tescilsiz alanlar ile imar planındaki donatı alanlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı’nın olumlu görüşü alınmak koşulu ile yol, kavşak, açık otopark, meydan, açık alan çevre düzenleme ve altyapı projeleri uygulanabilir.

3.3- Raylı Toplu Taşıma İstasyonu Alanlarında zemin altında istasyon alanı ile entegre olan Zeminaltı Katlı Otopark Alanları düzenlenebilir.

4-  Raylı Toplu Taşıma İstasyonu Yerüstü Yapı Alanı, istasyonların çıkış, merdiven, asansör, havalandırma, acil çıkış vb. yerüstü yapılarını kapsamaktadır.

5-  Uygulama aşamasında yaya kaldırımı, hemzemin geçişleri ve refüjlerde, yaya geçişini engellemeyecek biçimde, çıkış, havalandırma bacası ve acil çıkış yapıları yapılabilir.

6-   Uygulama projesi, inşaat ve işletme aşamalarında ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan görüş alınacaktır.

7-   Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

8- Açıklanmayan hususlarda meri imar planı ve meri imar yönetmeliğine uyulacaktır.” şeklindeki plan notları düzenlenmiştir. Özellikle Raylı Toplu Taşıma İstasyonu Yerüstü Yapı Alanı’na yönelik plan notu düzenlendiğinden bölgedeki meri 1/5000 ölçekli plan fonksiyonlarında herhangi bir değişiklik yapılması genel plan kararlarını etkilememektedir.

 

Gerek İstanbul Ulaşım Ana Planı, gerekse 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın hedefleri ile uyum arz eden “Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize Projesi”nin kentin ulaştırma sorunlarının azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağı, İstanbul’un nüfus açısından yoğun olan Üsküdar Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinden geçmesi ile trafik sorununu ve ulaşımı büyük oranda rahatlatması açısından önemli bir ulaşım projesi olduğu görülmektedir. ” Denilerek.

 

İlgi (a) yazı eki “Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize Projesi”ne ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ekte olup;  yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-c maddesine göre değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur denilmektedir.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı Revize projesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişliği teklifi incelenmiş olup; Uygulama imar planı notlarına “Necip Fazıl Metro İstasyonundan cephe alan parseldeki yapının Ruhsatındaki çekme mesafeleri hattına göre uygulama yapılabilir.”  Notunun eklenmesi ile komisyonlarımızca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan Ulaşım ve Trafik – İmar ve Bayındırlık Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Haziran Ayı Toplantılarının 16 Haziran 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.