Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Başakşehir İlçesi, İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Karar Tarihi

16 Haziran 2021

Karar No

412

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/03/2021 gün ve 2020/11333/  sayılı yazısında;

                        “İlgi: a) 06.11.2020 tarihli ve 2020/50 sayılı Başakşehir Belediye Meclis Kararı.

  1. b) Başakşehir Belediyesinin 13.11.2020 tarihli ve 24605144-115.01.06-E.32345 Sayılı Yazısı

TALEP:

İlgi (b) yazı ile; 20.02.2020 tarih, 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 722l sayılı Coğrafı Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine; \"... İmar planlarında bina yükseklikleri Yençok:serbest olarak belirlenemez…\" ve \"... Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer'i imar planlarında Yençok:serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak süretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir. Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenir. Oluşacak maliyetin %100 fazlası ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgili idarenin 02.07.2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Ozel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar Bakanlığın döner sermaye işletmesi hesabına gelir olarak kaydedilir... \" hükümlerinin,

Ek 8. maddesine; \"…16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Alıındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında alanlarda, kamu yatırımları ile kamu Mülkiyetindeki alanlarda, mazbut ve mülhak vakıflara ait alanlarda yapılacak plan veya plan değişiklikleri ile imar planlarında Yençok:serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullere göre yapılacak plan değişikliklerinde bu madde hükümleri uygulanmaz... \" hükmünün eklendiği,

Geçici 20. Maddesi olarak da; \"...Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğultusunda ilgili idare 01.07.2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri Yençok:serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur...\" şeklinde hüküm getirildiği görülmekte olduğu ifade edilerek söz konusu kanun değişikliği doğrultusunda 03.06.2011 tasdik tarihli İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) Uygulama İmar Planında yer alan fonksiyon alanlarının irtifalarının belirlenmediği tespit edildiği ve planda yer alan fonksiyonların irtifalarının belirlenmesine ilişkin hazırlanan “03.06.2011 tasdik tarihli \"İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) Uygulama İmar Planı\"ndaki İrtifaIara İlişkin Plan Notu Değişikliği\" paftası ile plan raporunun ilgi (a) Meclis kararı ile aynen uygun görüldüğü tarafımıza iletilerek 3l94 sayıIı İmar Kanununun 8-b maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-b maddesine göre büyükşehir belediye meclisine iletilmesi talep edilmektedir.

    TEKLİF

    Başakşehir Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanıp Başakşehir Belediye Meclisinin 06.11.2020 tarihli ve 2020/50 sayılı sayılı Meclis Kararı ile uygun görülen  TEKLİF-34674062 plan teklif numaralı “Başakşehir İlçesi, İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı\"ndaki İrtifaIara İlişkin Plan Notu Değişikliği” teklifinde yapılan incelemede;                                          

Plan notlarının Konut Alanları başlığı altındaki 8.1. maddesinin devamına “Planda irtifa değeri serbest olarak belirlenmiş olan konut alanlarında, İstanbul Havalimanı Mania Planı Limitlerini aşmamak şartıyla ve çevre teşekkülü dikkate alınmak suretiyle Yençok:10 kattır.” hükmü,

Plan notlarının Ticaret Alanları başlığı altındaki 9.1. maddesinde; “…H:serbesttir” hükmü iptal edilerek “İstanbul Havalimanı Mania Planı Limitlerini aşmamak şartıyla ve çevre teşekkülü dikkate alınmak suretiyle Yençok:10 kattır.” Hükmü,

Plan notlarının ticaret alanları başlığı altındaki 9.2. maddesinde; “…H:serbesttir” hükmü iptal edilerek “İstanbul Havalimanı Mania Planı Limitlerini aşmamak şartıyla ve çevre teşekkülü dikkate alınmak suretiyle Yençok:10 kattır.” hükmü eklenmiştir.

          Ayrıca planın plan notlarına;

“30, park ve yeşil alanlar hariç irtifası belirlenmemiş donatı alanlarında çevre teşekkülü dikkate alınmak suretiyle Yençok:20,50m’dir.

“31. Planlama alanında ruhsat alarak yapılaşmış ve/veya inşaat süreci devam eden parsellerde haklar korunacak olup; tadilat ruhsatı ve yapı ruhsatı eki mimari projelerdeki irtifa değerleri aşılamaz.” hükmü ilave edilmiştir.

          DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:

Plan değişikliği teklifine konu alanda yapılan incelemede; alanın yapılaşmış olduğu, alandaki binaların çoğunluğu 1-5 kat arasında ve 6-10 kat arasında olmakta binaların yaklaşık %10’u 11-15 kat aralığında olduğu görülmektedir. Bunun dışında alanda sadece 3 adet binanın 15 kat üzerinde olduğu tespit edilmiştir. İlgi (b) yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notu değişikliğinde; emsal değerlerinde değişiklik yapılmadığı, belirlenen kat yüksekliklerinin planlama alanı içindeki mevcut yapılaşma göz önünde bulundurularak belirlendiği, ayrıca çevre yapılanma koşulları ile uyumlu olduğu görülmektedir.

Ayrıca 03.06.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) Uygulama İmar Planında, emsal değeri belirlenmiş yapı adalarında, teklip plan notları kat yüksekliği 10 olarak düzenlenmiş, buna karşın yapı adalarının bazılarında mevcutta 12 kat üzerinde yapıların bulunduğu tespit edilmiş olup bu alanlara ilişkin plan notları 31. maddesinde “…tadilat ruhsatı ve yapı ruhsatı eki mimari projelerdeki irtifa değerleri aşılamaz.” hükmü getirilmiştir. Söz konusu düzenleme ile plan notları arasında çelişki ortaya çıkabileceği değerlendirilmektedir. \"denilerek. 

Başakşehir Belediye Meclisinin 06.11.2020 tarihli ve 2020/50 sayılı sayılı Meclis Kararı ile uygun görülen TEKLİF-34674062 plan teklif numaralı “Başakşehir İlçesi, İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı\"ndaki İrtifalara İlişkin Plan Notu Değişikliği”  plan paftaları ve plan raporu yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ:  Başakşehir İlçesi, İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifi incelenmiş olup; 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi kapsamında yüksekliklerin belirlenmesine yönelik hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Haziran Ayı Toplantılarının 16 Haziran 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.