Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Güngören İlçesi Mer’i Nazım İmar Planlarına, Riskli Yapılara İlişkin Plan Notu İlavesi

Karar Tarihi

12 Mart 2021

Karar No

346

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/03/2021 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi:

  1. 11.2020 tarihli ve 1478 sayılı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yazısı.
  2. Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2020 tarihli ve 1370 sayılı Kararı.
  3. 02.2021 tarihli ve 2021/124 sayılı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yazısı.

 

İlgi (a) yazı ile İstanbul’da afet risklerine hazırlık kapsamında kentsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesi, imar planlarının da bu kapsamda uygulanabilir şekilde düzenleyici işlem tesis etmesinin gerektiği, yapılaştığı dönemde yürürlükte olan imar planına ve imar mevzuatına uygun bir şekilde ruhsat alarak yapılaşmış, günümüz itibariyle deprem riskine karşı dayanıksız olarak tespit edilen binaların, sonrasında onaylanan imar planlarında alınan kararlar gereği yapılaşma alanlarının azalması nedeniyle dönüşümünün ya gerçekleştirilemediği ya da çok düşük oranlarda kaldığı, bu kapsamda söz konusu koşullara sahip, onaylı ruhsat belgesi bulunan, depreme dayanıksız hale gelmiş binaların yıkılıp yeniden yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan plan notu teklifi karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. Söz konusu teklife ilişkin olarak ilgi (b) Meclis Kararı alınmıştır.

 

MECLİS KARARI

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün ilgi (a) yazısı ile aşağıda maddeler halinde yazılı teklif plan notlarının İstanbul genelindeki tüm 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına ilave edilmesi talebi yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın ilgili hükümlerine göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir:

 

“1- Bu plan notundan faydalanacak yapıların; 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olması, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre ruhsat ve/veya yapı kullanma izninin bulunması ve meri planlara göre yapılaşma izni bulunan alanlarda kalması gerekmektedir.

2- Toplam inşaat alanı; onaylı ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesinde belirtilen alan esas alınarak hesaplanır.

3- Meri imar mevzuatına göre yapılması zorunlu ve ilave otopark alanları, tamamı gömülü olmak kaydıyla bu hesaba dahil değildir.

4- Meri imar planında belirtilen yol ve donatı alanları terkleri yapılmadan uygulama yapılamaz.

5- Uygulama yapılan parsellerde yapı yükseklikleri, yapılaşma düzeni, meri imar planlarına, çevre yapılaşma şartlarına ve varsa silüet kararlarına uygun olarak, ilgili idaresince onaylanacak mimari projede belirlenir. Bu kapsamda yapılacak uygulamalarda, yeni yapıların kullanım amacı meri imar planlarına göre belirlenir.

6- Onaylı ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesinde belirlenen kat yükseklikleri aşılamaz.

7- İlgili idaresince ruhsat onayı yapıldığı tarihten sonra yapının bulunduğu parselin ifraz edilmesi halinde bu plan notuna göre uygulama yapılamaz. 

8- 3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16. maddesine (Ek: 11.5.2018-7143/16 md.) göre yapı kayıt belgesine konu edilen alanlar bu kapsamda değerlendirilmez ve kazanılmış hak oluşturmaz.

9- Bu plan notundan yapı yasaklı alan,  heyelan alanı, taşkına maruz alan, kıyı alanı, tarımsal nitelikli alan, orman alanı, sit ve diğer koruma alanları, hassas alanlar, doğal karakteri korunacak alanlar, dünya mirası alanları, 5366 sayılı Kanun gereği Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen yenileme alanları, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesinde ve diğer özel kanunlar ile belirlenen alanlarda kalan taşınmazlar faydalanamaz.”

İlgi (a) yazı konusu teklif plan notları hakkında; “İstanbul Genelindeki 6306 sayılı yasa kapsamındaki Riskli Yapılara ilişkin Mer’i İmar Planlarına Plan Notu ilavesi teklifi incelenmiş olup, İstanbul bütününde yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, teklif plan notları çerçevesinde değerlendirilmesi için tüm 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına ilgili plan notları ilave edilerek hazırlanması, gerekli kurum görüşlerinin alınarak ivedilikle meclise sunulması ayrıca İlçe belediyeleri ile koordinasyon sağlanarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının plan notlarına ilave edilmesine dair ilgili müdürlüklerce hazırlık yapılması …” şeklinde ilgi (b) Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı alınmıştır.

 

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ

İlgi (b) Meclis Kararı’na istinaden yapılacak olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmalarında değerlendirilmek üzere, ilgi (c) yazı ile ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu kurum görüşleri incelendiğinde; 

 

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünce;

“… 6. İmar planına esas hazırlanan ve ilgili kurumlarca onaylanan Jeolojik-Jeoteknik-Jeofizik Etüt raporları ve Mikrobölgeleme etüt raporlarında belirtilen önlem ve öneriler ile yerleşime uygunluk kriterlerinin plan notu olduğuna ilişkin notun eklenmesi,

  1. İlgi (a) yazıda belirtilen Plan Hükümleri’ne “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 18.03.2018 tarihli 30364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uyulacaktır.” notunun konması,
  2. İlgi (a) yazıda belirtilen Plan Notu Hümükleri’ne “Meri İl İmar Yönetmeliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 09.03.2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama esasları ve Rapor formatı” ve 31.08.2018 tarihli ve 150340 sayı ile yayımlanan “Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler” genelgesinde belirtilen hususlar doğrultusunda uygulama yapılacaktır” notunun konması …

 

Sonuç olarak, planlama aşamasında yukarıda 6, 7 ve 8. maddelerde belirtilen notların “Plan Notu” hükümlerine eklenmesi gerekmektedir. ….” denilmektedir.

 

Ulaşım Planlama Müdürlüğünce;

 

“… Otopark alanı ihtiyacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Otopark Yönetmeliği’nde belirlenen otopark miktarları doğrultusunda kendi parseli içerisinde karşılanacaktır.” Plan notunun eklenmesi,

Yollardan çekme mesafeleri yol rezerv alanları olarak öngörüldüğünden bölgesel ulaşım sistemi açısından mer’i plandaki yollardan çekme mesafelerinin azaltılmaması,

Araç sahipliliği ve trafik yükünü arttırıcı nitelikteki düzenlemelerin yapılması durumunda ulaşım altyapısına dönük donatıların (yol, otopark vb.) oluşacak olan ihtiyaca cevap verecek şekilde karşılanması gerekmektedir. …” denilmektedir.

 

İSKİ Genel Müdürlüğünce;

“ … Söz konusu plan notu değişikliği teklifine içmesuyu havzalarında yer alan planlama alanları özelinde meri imar planlardaki yoğunluk değerlerinin üzerine çıkılamayacağına dair hüküm eklenmesi ile yine içmesuyu havzaları içerisinde yer alan mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarının, plan notu değişikliğinin 9. maddesinde belirtilen ve plan notu değişikliği kapsamı dışında bulunan alanlara eklenmesi şartıyla, söz konusu plan notu değişikliği ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremiz uygulamalarında esas alınacaktır.” denilmektedir.

 

Ayrıca, ilgi (c) yazı ile tarafımıza iletilen ilçe belediye başkanlıklarına ait kurum görüşleri yazımız ekinde yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME

İlgi (b) Meclis Kararı ile kabul edilen plan notlarına ilişkin olarak;

  1. Maddede, ilgili idaresince onaylanacak mimari projelerin, mer’i imar planlarındaki “yapı yükseklikleri” ve “yapılaşma düzeni” kararlarına uygun olması gerektiğinin belirtildiği, ancak bu kısıtlamalar aynı anda uygulanması durumunda, “yapılaşma yoğunluğu” kısıtlamasını da beraberinde getireceği, bunun da, onaylı ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesinde belirtilen inşaat alanı hakkının kullanılamama durumuna yol açabileceği, dolayısıyla uygulama aşamasında sorun yaşanmaması amacıyla “…meri imar planlarına…” ifadesinden sonra “veya” ifadesinin gelmesinin uygun olacağı,

 

İSKİ Genel Müdürlüğünün kurum görüşüne uygun olarak, “içmesuyu havzaları içerisinde yer alan mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları” ibaresinin, plan notu değişikliğinin 9. maddesinde belirtilen ve plan notu değişikliği kapsamı dışında bulunan alanlara eklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. ” Denilerek.

İlgi (b) Meclis Kararı ile alınan, riskli yapılara ilişkin plan notu ilavesinin, 02.02.2001 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Güngören 1. Etap Revizyon Nazım İmar Planına ve 08.06.2001 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Güngören         2. Etap Revizyon Nazım İmar Planına eklenmesine yönelik olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planları, plan notları ve plan açıklama raporları ile plan çalışmaları aşamasında değerlendirilen kurum ve kuruluş görüşleri yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilerek, hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Güngören İlçesi, meri nazım imar planlarına, riskli yapılara ilişkin 1/5000 Ölçekli NİP Plan Notu ilavesi incelenmiş olup, teklif plan notlarının reddi, ilçedeki edinilmiş müktesep hakların korunarak vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi, uygulamada karşı karşıya kalınan sorunların aşılması ve kentsel dönüşüm çalışmalarının teşvik edilebilmesi için ilçedeki 02.02.2001 tt’li. 1/5000 ölçekli Güngören I. Etap R. Nazım İmar Planı ile 08.06.2001 tt’li 1/5000 ölçekli Güngören II. Etap R. Nazım İmar Planı plan notlarına müktesep hakların korunması ve imar transferine ilişkin;

 

Müktesep Haklarla İlgili İlave Plan Notları;

1)Bu plan notundan faydalanacak yapıların; meri bölge planı öncesi ruhsatlı ve/veya iskanlı şekilde yapılaşarak edinilmiş/kazanılmış müktesep haklara sahip olunmasına rağmen, meri bölge planı ile irtifası, taban alanı, inşaat alanı, imar hakkı düşürülen parsellerde, yapıların 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olması halinde geçerlidir.

2)Yeni yapılacak yapılarda fonksiyon, yapı nizamı ve kat/yapı yüksekliği ruhsat ve/veya iskan belgesindeki müktesep haklar ile çevre yapılaşma şartları ve bölge silüeti dikkate alınarak belirlenecektir.

3)Parseldeki müktesep haklara ilaveten, meri imar mevzuatına göre zorunlu olan otoparklar ile ilave otoparklar tamamen gömülü olması kaydıyla yapılabilir.

4)Çekme mesafelerinin belirlenmesinde çevre yapılanma koşulları dikkate alınacak olup, ön bahçe mesafesinde 1.5 mt. altında olmamak kaydıyla mevcut teşekkül istikametine uyulacaktır. Meri imar planında tanımlanan terklerin yapılması kaydıyla müktesep hakların kullanılabilmesi için yan ve arka bahçe mesafeleri minimum 3.00 mt’ye kadar düşürülebilir.

5)Meri imar planında belirtilen yol ve donatı alanları terkleri yapılmadan uygulama yapılamaz.

6)İlgili idaresince edinilmiş müktesep hakkın dayanağı olan ruhsat ve/veya iskan belgesi düzenlendikten sonra yapının/yapıların bulunduğu parselin ifraz edilmesi ve ifrazen oluşan parsellerde iş bu plan notları doğrultusunda uygulamaya gidilmesinin talebi halinde, ruhsat ve/veya iskan belgesindeki müktesep haklar aşılamaz.

7)3194 sayılı İmar Kanunun Geçici 16. maddesine göre yapı kayıt belgesine konu edilen alanlar bu kapsamda değerlendirilmez ve kazanılmış hak oluşturmaz.

8)Açıklanmayan hususlarda meri bölge planı, ilgili plan notları ve meri imar mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

İmar Transferine Yönelik İlave Plan Notları

 

1)Plan onama sınırı içerisinde olan ve kamuya hizmet etmek üzere ayrılan donatı alanlarında kalan, özel mülkiyete konu parsellerin/hisselerin E=1.00 yapılanma koşulu üzerinden hesaplanacak imar hakları öncelikle 1/1000 ölçekli meri bölge planının 27.I maddesinde belirtilen ve toplulaştırma yapılarak uygulamaya gidilecek alanlara transfer edilmek suretiyle kullanılabilir

2)İmar transferine konu donatı alanında kalan parsellerden evveliyatında yapılan imar uygulamaları ile %45 üzerinde veya altında kamuya bila bedel terk yapılmış olması veya parselin kadastral parsel niteliğinde olması ve evveliyatında kamuya yapılmış herhangi bir terkinin bulunmaması halinde parselin/hissenin yüzölçümünün %55’i üzerinden imar transferi yapılacaktır.

3)Plan onama sınırları içerisinde imarlı alanda kalan ve özel mülkiyete konu olan parsellerin mer’i 1/1000 ölçekli imar planına göre hesaplanacak imar hakkı da öncelikle 1/1000 ölçekli meri bölge planının 27.I maddesinde belirtilen ve toplulaştırma yapılarak uygulamaya gidecek alanlara transfer edilmek suretiyle kullanılabilir.

4)İşbu plan notlarının 1. 2. ve 3. maddelerinde belirtilen hususlar doğrultusunda uygulamaya gidilmesi halinde imar hakkının öncelikle aktarılacağı bölge olan ve 1/1000 ölçekli meri bölge planının 27.I nolu plan notunda tanımlanan yerlerdeki parsel yada parsellerdeki 1/1000 ölçekli meri bölge planının 27 nolu plan notunda belirlenen TAKSmax ve Hmax yapılanma koşulları aşılmamak kaydıyla uygulama yapılacaktır.

5)İmar transferine konu edilecek parsellerin imar hakkının aktarılmasında öncelikli olan ve toplulaştırma yapılarak uygulamaya gidilecek alanları açıklayan 1/1000 ölçekli meri bölge planının 27.I nolu plan notunda tanımlanan bölgede uygulamaya gidilememesi halinde imar transferine konu taşınmazın fonksiyonu, konumu, bölge planının nüfus donatı dengesi vb hususlar ile imar hakkının aktarılacağı yerin konum ve özellikleri ve mevcut imar hakkının %50’den fazla arttırılmaması koşulu ile ortaya çıkacak nihai yapılaşmanın varlığı dikkate alınarak uygun alanların tespit edilerek uygulamaya gidilmesinde belediyesi yetkilidir.

6)İmar hakkı transferi yapılan parseller belediye mülkiyetine geçmeden uygulama yapılamaz. İmarlı alanlarda kalan parselin imar transferine konu edilerek uygulamaya gidilmesine müteakip öncelikle bölgenin ihtiyacı olan park, otopark, sosyal-kültürel tesisler vb. donatı alanlarının varlığı dikkate alınarak kamuya hizmet edecek şekilde ilgili imar planı-planlarında gerekli plan değişiklikleri yapılacaktır.

7)İmar transferi kapsamındaki işlemler birden fazla yürütülemez, imar transferi sonucu varsa kullanılamayan imar hakları başka parsel veya parsellere aktarılamaz.

şeklindeki plan notlarının ilave edilmesi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Kentsel Yenileme Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Mart Ayı Toplantılarının 12 Mart 2021 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.