Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/5000 ölçekli Ataşehir İlçesi, Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı Teklifi.

Karar Tarihi

12 Mart 2021

Karar No

341

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/02/2021 gün ve 2021/2301  sayılı yazısında;

 

“İlgi: a) 06.10.2009 tarihli ve 2009/2076018 sayılı Başkanlık Oluru.

  1. b) Büyükşehir Belediye Meclisine 12.06.2017 tarihli ve 3237 sayılı takdim yazımız.
  2. c) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarihli ve 1624 sayılı Kararı.
  3. d) Büyükşehir Belediye Meclisine 26.06.2018 tarihli ve 3117 sayılı takdim yazımız.
  4. e) 13.02.2020 tarihli ve 252 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı.
  5. f) 10.2020 tarihli ve B.N: 4187, İBB NO: 152749 sayılı yazımız.

 

15.06.2009 onanlı İstanbul Çevre Düzeni Planı kararları doğrultusunda Ataşehir İlçesi genelinde planlı gelişiminin sağlanması ve meri planların plan bütünlüğü ilkesi çerçevesinde yeniden ele alınması amacı ile 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, ilgili diğer mevzuat doğrultusunda Ataşehir İlçesi sınırları içerisinde, İnönü Mahallesi’nin tamamını, Kayışdağı Mahallesinin büyük bir kısmını (Erenköy Gümrük Alanı hariç) kapsayan yaklaşık 278 hektar alanda,  ilgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri Nazım İmar Planı teklifi, ilgi (b)  yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile aynen kabul edilen 1/5000 ölçekli Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri Nazım İmar Planı, 17.10.2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmış ve 15.01.2018-13.02.2018 tarihleri arasında Başkanlığımızca askıya çıkartılarak ilan edilmiştir.

 

Askı süresi içerisinde yapılan itirazlar incelenerek, müdürlük görüşümüz ile birlikte karar alınmak üzere ilgi (d) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (e) Meclis Kararı alınmıştır.

 

İlgi (e) Meclis Kararında; “ Ataşehir İlçesi, Kayışdağı ve İnönü Mahallelerine ilişkin 17.10.2017 t.t.li 1/5000 ölçekli Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri Nazım İmar Planı itirazları incelenmiş olup, Revizyon Nazım İmar Planı yapılmak üzere müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

 

            İlgi (e) Meclis Kararı gereği Ataşehir İlçesi 1/5000 ölçekli Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı çalışmaları kapsamında ilgi (f) yazımız ile ilgili kurumlardan, talepleri, projeleri ve yatırımları hakkında görüş istenmiş, bu görüşler doğrultusunda plan kararları üretilmiştir. ” Denilerek.

 

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda, ilgi (e) Meclis Kararı gereği, kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili mevzuat, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Kayışdağı ve İnönü Mahalleleri Revizyon Nazım İmar Planı teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir İlçesi, Kayışdağı ve İnönü Mahalleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup; bilgi paftasında gösterildiği şekli ile kabulü komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Ulaşım ve Trafik – Deprem ve Doğal Afet Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Mart Ayı Toplantılarının 12 Mart 2021 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.