Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave Kısım İmar Planı Plan Notu Değişikliği

Karar Tarihi

12 Mart 2021

Karar No

337

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/03/2021 gün ve 2021/ 2841

sayılı yazısında;

              “İlgi: Ataşehir Belediye Başkanlığının 07/01/2021 tarihli ve E.53203101-115.01.06.01-476/455  sayılı yazısı ve eki 10/12/2020 tarihli ve 078 sayılı İlçe   Belediyesi Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftası ve raporu.

            TALEP

            İlgi yazı ve ekleri ile Ataşehir İlçesi, 09.01.1997 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Küçükbakkalköy Mahallesi İlave Kısım İmar Planı yükseklikleri hmaks:serbest / yençok:serbest olarak belirlenen alanlara ilişkin 20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun “İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez. Sanayi alanları, ibadethane alanları, tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir.” şeklindeki 6. Maddesi ve “Geçici Madde 20-Bu kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 01/07/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur.” şeklindeki 13. Maddesi kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği teklifinin 10/12/2020 tarihli ve 078 sayılı İlçe Belediyesi Meclis Kararı ile oybirliği ile uygun görüldüğü belirtilerek 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. maddesi gereği için değerlendirilerek karar alınmak üzere Başkanlığımıza iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.

 

İLGİLİ MEVZUAT

20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu”nun 6. Maddesinde;

“…3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin …(ç) bendi ile (ğ) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bende birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

… İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez…

Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir. Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenir…” ve 13. Maddesi ile 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;

“GEÇİCİ MADDE 20 – Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 1/7/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur.” denilmektedir.

 

PLANLARDAKİ DURUM

Planlama alanı sınırı içerisinde, 18.01.1994 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Küçükbakkalköy İlave Kısım Nazım İmar Planı, 09.01.1997 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy İlave Kısım İmar Planı yürürlükte iken söz konusu alanda, yapılan yeni plan çalışmaları neticesinde 16/12/2016 onanlı, Ataşehir İlçesi, 1/5000 ölçekli İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı onaylanmıştır. Böylelikle 18.01.1994 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Küçükbakkalköy İlave Kısım Nazım İmar Planı yürürlükten kalkmıştır.

Ancak, 16/12/2016 onanlı, Ataşehir İlçesi, 1/5000 ölçekli İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı’na iptal talebiyle açılan davada, İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin 24.04.2019 tarih 2017/2306 E., 2019/928 K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, devamında Başkanlığımız tarafından istinaf yargı yoluna gidilmiş, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin 17.06.2020 tarihli, 2019/2112 E. 2020/726 K. sayılı kararı ile istinaf talebinin reddine karar verilmiştir. Temyiz süreci devam etmekte olup, Başkanlık Oluru alınarak yeni plan çalışmalarına başlanmıştır.

Başkanlık Oluru alınarak yeni plan çalışmalarına başlanan bölgede, 09.01.1997 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy İlave Kısım İmar Planı yürürlükte olup, 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı İmar kanununa eklenen maddelere istinaden yüksekliğin serbest olarak belirlendiği yapılaşma koşulunda düzenleme yapılması gerekmektedir.

 

İLÇE MECLİS KARARI

“Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi İlave Kısım İmar Planıı’nda Serbest yüksekliklere ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.12.2020 tarihli 26 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 3’üncü Seçim Dönemi 2’inci Toplantı Yılı Aralık Ayı Toplantılarının 10.12.2020 Perşembe günün yapılan 2’inci Birleşiminin 1’inci oturumunda oybirliği ile karar verilmiştir.” denilerek 10/12/2020 tarihli ve 078 sayılı Ataşehir  Belediye Meclisi kararı ile kabul edilmiştir.

 

İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ

İlgi yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait tarafımıza iletilen kurum ve kuruluş görüşleri aşağıda belirtilmektedir.

Yapılan incelemede;

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ve Fen İşleri Müdürlüğü’nün olumlu, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ve İSKİ’nin şartlı olumlu görüş bildirdiği görülmektedir.

Ayrıca ilgi yazı ekinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Şehir Planlama Müdürlüğü ve Planlama Müdürlüğü’nden görüş istendiği, Kurum Görüşü gelmediği bu nedenle “plan hakkında olumsuz görüşün bulunmadığı kabul edildiği” belirtilmektedir.

İlgi yazı ekinde, Müdürlük görüşümüzün iletilmediği belirtilse de, Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.10.2020 tarih ve E:3409/21305 sayılı yazısı ile söz konusu planla ilgili Müdürlük görüşümüz talep edilmiş, 10.12.2020 tarih ve ibb no: 185443 sayılı yazımız ile görüş yazımız iletilmiştir.

Söz konusu görüş yazımızda; “Müdürlüğümüzce, 18.01.1994-19.03.2012 tt’li 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy Revizyon İmar Planı ve 09.01.1997 tt’li 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy  İlave Kısım İmar Planı’nda, yüksekliğin serbest olarak belirlenen alanlarda, mevcut doku, üst plan kararları, eski planlar, çevresel eşik ve sınırlamalar, şehircilik ilke ve prensipleri, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde, maksimum kat yüksekliğinin 15 katı geçmemesi gerektiği tarafımızca uygun görülmektedir.” denilmektedir.

 

TEKLİF 1/1.000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

İlgi yazı eki Meclis Kararı ile 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun doğrultusunda; H:Serbest olarak belirlenen veya kat adedi sınırlandırılmayan Ataşehir İlçesi sınırları içerisindeki 09.01.1997 tt’li 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy İlave Kısım İmar Planı’nda aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır:

- G22A3A4D paftasındaki, Plan Uygulama Hükümleri, Genel Hükümler, 3.3. Plan Notunda yer alan

“ h:Serbesttir”ifadesi iptal edilerek , “Yençok:15 kat” ifadesi eklendiği,

- Plan Uygulama Hükümleri, Genel Hükümler  3.7 plan notundan sonra; “ 01.07.2020 tarihine kadar yapı ruhsatı alınmış 15 kat ve üzeri yapıların bulunduğu parsellerde tadilat ruhsatı talebinde bulunulması halinde, yapı ruhsatındaki yapı yüksekliği değiştirilmeden tadilat ruhsatı düzenlenebilir. Bu parsellerdeki yapıların yıkılması halinde meri plan hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notu eklendiği görülmektedir.

 

TEKLİF 1/1.000 ÖLÇEKLİ PLANDAKİ MEVCUT DURUM

Teklif 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği sınırları içerisinde; 4 adet parsel yer almakta olup, bu parsellerin 3 adedi “H: Serbest” yapılanma koşullarına tabidir.

Planlama alanındaki parsellerin tamamı ruhsatlıdır. Ayrıca, “H: Serbest” yapılanma koşullarına göre yapılaşabilecek olan parsellerde, ruhsatlı olarak en yüksek kat adedine sahip yapı 41 katlı olup, en düşük katlı yapı 23 katlıdır.

 

DEĞERLENDİRME

Ayrıcalıklı bir coğrafi konuma sahip bir dünya metropolü olan İstanbul; doğal güzellikleri, tarihi/arkeolojik mirası ve sosyo-kültürel yaşamıyla eşsiz bir şehir olmasının yanı sıra; tepeler, manzara noktaları, tarihi yapılar, göz alıcı panoramalar gibi kentin silüetini ve peyzaj değerlerini oluşturan çeşitli görsel zenginliklere ve bakı alanlarına sahiptir.

Bununla birlikte kentsel mekanda sürekli değişen gelişme eğilimleri baz alındığında siluetinin olumsuz etkilenmesine yönelik uygulamaların varlığı ortaya çıkmıştır. Tüm bu etkenler vasıtası ile İstanbul genelinde yapı yüksekliği sınırlaması getirilmeyen alanlarda;

- Çevre yapılanma şartlarına uygun olmayan düzensiz yapılar ortaya çıkmasına,

- İstanbul’un kendine özgü hissedilir topografya ve doğal eşikleri yansıtmayan yapılaşma düzeninin oluşmasına,

- Yüksek yapılaşmaların yoğunlaşması ile sosyal yapı bakımından komşuluk ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine,

- Düzensiz gelişen yapılaşma ile birlikte fiziki altyapı bakımından olumsuz etkilerin oluşmasına neden olmaktadır.

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda; şehrin siluetini bozabilecek yapıların oluşmasına sebebiyet verecek maksimum yükseklik değeri verilmemiş veya maksimum yükseklik değeri serbest tutulmuş bölge planlarında düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıktığından Müdürlüğümüzce  Başkanlık Oluru alınarak konu ile ilgili olarak etaplar halinde plan çalışması yapılmasına başlanmıştır.

Sonuç olarak; 09.01.1997 tt’li 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy İlave Kısım İmar Planı, plan notu paftasındaki “H:Serbest” ifadelerinin tadil edilerek yerine “Yençok:15 kat” ifadesin eklenmesinin, 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun doğrultusunda ve yüksekliğin sınırlandırılmasına yönelik olduğu,

Plan notu paftasına eklenen; “01.07.2020 tarihine kadar yapı ruhsatı alınmış 15 kat ve üzeri yapıların bulunduğu parsellerde tadilat ruhsatı talebinde bulunulması halinde, yapı ruhsatındaki yapı yüksekliği değiştirilmeden tadilat ruhsatı düzenlenebilir. Bu parsellerdeki yapıların yıkılması halinde meri plan hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notunun, planda “H:Serbest” yapılaşma koşullarına sahip, 15 kat ve üzeri ruhsat alarak yapılaşmış parsellerin tadilat durumunda, müktesap haklarının korunmasına yönelik olduğu görülmektedir. \"denilerek.

İlgi yazı eki Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen teklif,  09.01.1997 tt’li 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy  İlave Kısım İmar Planı Değişikliği, yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave Kısım İmar Planı Plan Notu değişikliği teklifi incelenmiş olup; Teklifin kabulü, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

           

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Mart Ayı Toplantılarının 12 Mart 2021 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.