Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Turizm, Özel Sağlık, Özel Eğitim ve Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanlarına ilişkin plan notu

Karar Tarihi

10 Mart 2021

Karar No

274

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/02/2021 gün ve sayılı yazısında;

“İlgi: a) 06/02/2015 tarihli ve 798 sayılı Başkanlık Oluru.

 1. b) 09/02/2015 tarihli ve 875 sayılı yazımız.
 2. c) Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2015 tarihli ve 849 sayılı Kararı.
 3. d) 12/10/2015 tarihli ve 5930 sayılı yazımız.
 4. e) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/05/2016 tarihli ve 878 sayılı Kararı.
 5. f) 10/01/2017 tarihli ve 225 sayılı yazımız.
 6. g) Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/03/2017 tarihli ve 442 sayılı Kararı.
 7. h) 08/01/2018 tarihli ve 191 sayılı yazımız.

ı)  Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/02/2018 tarihli ve 303 sayılı Kararı.

 1. i) Hukuk Müşavirliğinin 22/04/2019 tarihli ve 8121 sayılı yazısı.
 2. j) 04/02/2020 tarihli ve 657 sayılı yazımız.
 3. k) 11/02/2020 tarihli ve 835 sayılı yazımız.
 4. l) 16/06/2020 tarihli ve 2258 sayılı Başkanlık Oluru.
 5. m) 09/07/20120 tarihli ve 2665 sayılı yazımız.
 6. n) 15/09/2020 tarihli ve 5305 sayılı Planlama Müdürlüğü yazısı.
 7. o) Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/05/2018 tarihli ve 735 sayılı Kararı

         

15.06.2009 tasdik tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda; İstanbul’da kültür ve turizm sektörlerinin rekabetçilik düzeylerinin yüksek olduğundan bahsedilmiş, buna karşın kente gelen yabancı turistlerin İstanbul’da kalış süresinin, Avrupa başkentlerinden düşük olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin daha uzun süreli konaklama yaparak hem kent ekonomisine hem de ülke ve kentin tanıtımına yönelik fayda sağlayacağı da düşünülerek, İstanbul’un dünya kentleriyle rekabet gücünü arttırmak, kentte marka değeri kazandırmak ve kent ekonomisine katkı sağlamak turizm sektörünün teşviki ve nitelikli turistik tesislerin oluşturulması ihtiyacı kapsamında, ilgi (a) Başkanlık Oluru alınmıştır.

            İlgi (a) Başkanlık Oluru doğrultusunda ilgi (b) yazımız eki listede belirtilen 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında ve bu planlara ait plan değişikliklerinde Turizm Tesis Alanı olarak planlanmış alanlarda geçerli olmak üzere; “Turizm amaçlı yapılarda, tek bağımsız bölüm olarak binanın tamamının konaklama tesisi yapılması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla bodrum katlar; sinema, konferans salonu, tiyatro, müze, sanat galerisi, fitness, spor merkezi, yüzme havuzu, spa merkezi, termal tesis, kütüphane, yemek salonu, balo salonu, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel birimler olarak kullanılmak koşuluyla emsale dahil değildir. Açığa çıkan bodrum katlarda TAKS sınırı aşılamaz. Bu yapılarda zemin kat yüksekliği 7 m.’ye kadar düzenlenebilir.” şeklindeki plan notu değişikliği teklifi, ilgili mevzuat hükümlerine göre incelenerek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

            İlgi (c) Meclis Kararı ile söz konusu plan notu teklifinin “İmar planında turizm tesisi, özel sağlık tesis alanı, özel eğitim alanı, özel sosyal kültürel tesis alanı fonksiyonlarına ayrılan bölgelerde ve imar planı notlarına göre bu fonksiyonların yapılabildiği alanlarda yapılacak olan turizm tesisi, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi, özel sosyal kültürel tesisi binalarında, binanın tek bağımsız bölüm olarak yapılması, bağımsız bölüm olarak ticaret ve konut birimlerinin bulunmaması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla 1. ve 2. bodrum katlarda bu fonksiyonlara hizmet edecek şekilde yapılan konferans salonu, toplantı salonu, tiyatro, müze, sanat galerisi, teknik odalar, personel soyunma-giyinme odaları, personel yemekhanesi, tesis yönetimi ile ilgili idari birimler, spor merkezi, spa, yüzme havuzu, kütüphane, mescit, yemek salonu, balo salonu, ameliyathane, morg, laboratuvar, görüntüleme merkezi, yoğun bakım ünitesi, temizlik odaları vb. birimler yapılabilir, emsale dahil değildir. Bu alanlarda doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz. Turizm tesislerinde bağımsız bölüm oluşturmamak kaydı ile tesise hizmet edecek şekilde ticari birimler yer alabilir, zemin kat yüksekliği 7 m.’ye kadar yapılabilir.

İmar planında donatı alanı olarak ayrılan alanlar (yol, yeşil alan, park alanı, çocuk bahçesi alanı, okul alanları, sağlık alanları, belediye hizmet alanı, idari tesis alanı, yönetim merkezi alanı, teknik altyapı alanı, sosyal kültürel tesis alanı, spor tesis alanı, otopark alanı, toplu taşıma ve triyaj alanları vb. kamu kullanımına ayrılmış tüm alanlar) kamu eline bedelsiz geçmeden parselin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz.” şeklinde düzenlenmesi tadilen uygun bulunmuştur.

            İlgi (d) yazımız ile İlgi (c) Meclis Kararı gereği anılan plan notlarının plan paftalarına işlenmesi ve dağıtım işlemi aşamasında, Müdürlüğümüzce tespit edilen fazlalık, eksikliklerin düzeltilmesi ve ilgi (b) yazımız eki listede yer almayan ancak ilgi (c) Meclis Kararı ile ilave edilen Özel Sağlık Tesisi, Özel Eğitim Tesisi ve Özel Sosyal Kültürel Tesisi fonksiyonlarını içeren planlara eklenmesine yönelik; söz konusu yazımız eki Ek-1 listesinde belirtilen 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ilgi (c) Meclis Kararı eki listeden iptaline, Ek-2 Ek-3, Ek-4 listelerinde belirtilen 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına ilgi (c) Meclis Kararı ile uygun bulunan plan notlarının eklenmesine ilişkin hususlar değerlendirilerek karar alınmak üzere ilgi (d) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

            İlgi (e) Meclis Kararı ile “Turizm Tesis alanlarına ilişkin plan notu tadilatı incelenmiş olup, ‘Bu plan notu ile meri plan notları arasında çelişki olması halinde plan tasdik tarihinden önce iskân (yapı kullanma izin belgesi) sürecini tamamlamamış yapılarda geçerli olacaktır. Yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. ve 2. Bodrum katlarında uygulanır’ ibaresinin ilave edilerek yazı ekinde EK2, EK3, EK4 listelerinde belirtilen planların plan notlarına eklenmesi suretiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür” şeklinde yeniden karar alınmış ve söz konusu karar 13/05/2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.

İlgi (e) Meclis Kararı gereği anılan plan notlarının plan paftalarına işlenmesi ve dağıtım işlemi aşamasında; ilgi (d) yazımız ekinde yer alan Ek-2 ve Ek-4 listelerde yer alan bazı 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının olduğu alanlara yeni 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarını yapılması, Ek-2 ve Ek-3 listede yer alan bazı 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının mahkeme kararlarıyla yürütmesinin durdurulması veya planın iptal kararı alınması sebebiyle meriyetini yitirdiği, Ek-3 listede yer alan bir planın yine listede yer alan diğer planın kadastral kaymalarının düzeltildiği plan olması hususlarından dolayı ilgi (c) ve ilgi (e) Meclis Kararlarının gereğinin yapılamadığı tespit edilmiş, ilgi (f) yazımız eki Ek-A’da belirtilen 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ilgi (d) Meclis Kararı eki listelerden iptal edilmesi gerektiği ayrıca ilgi (f)  yazımız ekinde yer alan Ek-B’de belirtilen 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına ilgi (c) ve ilgi (e) meclis kararları ile uygun bulunan plan notlarının ilave edilmesine ilişkin hususların 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

İlgi (g) Meclis Kararı ile “Turizm Tesis alanlarına ilişkin plan notu tadilatı incelenmiş olup, Ek-A listede belirtilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının 13.05.2016 tarih ve 878 sayılı İBB Meclis Kararı eki Ek-2, Ek-3, Ek-4 listelerden iptaline, Ek-b listelerde belirtilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına 15.05.2015 tarih ve 849 sayılı İBB Meclis Kararı ve 13.05.2016 ve 878 sayılı İBB Meclis Kararı uygun bulunan plan notlarının ilave edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür” şeklinde yeniden karar alınmış ve söz konusu karar 17/03/2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.

İlgi  (h) yazımız ile İlgi (e) Meclis Kararı gereği anılan plan notlarının plan paftalarına işlenmesi ve dağıtım işlemi aşamasında ilgi (d) yazımız eki Ek-3 listede yer alan 11.02.2002 t.t.’li 1/5000 ölçekli Tuzla E-5 Karayolu İle Demiryolu Arası Sanayi Şeridi Dönüşüm Nazım İmar Planı’nın olduğu alana yeni 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi E-5 ile Demiryolu Arası Nazım İmar Planı’nın yapılarak 21.02.2017 tarihinde onaylanması sebebiyle söz konusu planın meriyetini yitirmesi dolayısıyla ilgi (c) ve ilgi (e) meclis kararlarının gereğinin yapılamadığı tespit edilmiş olup, 11.02.2002 t.t.’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın ilgi (e) Meclis Kararı eki listeden iptal edilmesi gerektiği ayrıca ilgi (d) yazımız eki Ek-3 listede yer alan 18.12.2003 t.t.’li 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın sehven Tuzla ilçesi planı olarak listeye eklenmiş olduğu, ilgi (e) Meclis Kararı ile aynı plan için yeniden Turizm Tesis Alanı ile Özel Sağlık, Özel Eğitim, Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanlarına ilişkin plan notu ilave edilmesi kararı alınmış olduğu tespit edilmiş olup, 18.12.2003 t.t.’li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın ilgi (d) Meclis Kararı eki listeden iptal edilmesi gerektiği belirtilerek konuya ilişkin hususların 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

            İlgi (ı) Meclis Kararı ile “Turizm tesis alanlarına ilişkin plan notu tadilatı 878 sayılı Meclis Kararı incelenmiş olup, İBB Meclisi’nin 13.05.2016 tarih 878 sayılı kararında belirtilen ekli planlardan 11.02.2002 t.t.li 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi E-5 Demiryolu arası Nazım İmar Planı ve 18.12.2003 t.t.li 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planının iptal edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür” şeklinde yeniden karar alınmış ve söz konusu karar 20/02/2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onanmıştır.

İlgi (i) yazı ile TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından ilgi (c) Meclis Kararı’nın iptali talebiyle açılmış olan davada, İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 2016/350 E., 2016/193 K. sayılı ve 31.01.2019 tarihli Kararı ile “dava konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2015 tarih ve 849 sayılı kararının iptaline” karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Ayrıca ilgi (j) ve ilgi (k) yazılarımız ile ilgi (c) Meclis Kararı’nın iptal edildiği ve ilgi (c) ve ilgi (e) Meclis Kararları doğrultusunda plan ve imar uygulaması işlemi yapılmaması ve devam eden süreçlerin de durdurulması hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmiştir.  

İlgi (c) Meclis Kararı’nın İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 2016/350 E., 2016/193 K. sayılı ve 31.01.2019 tarihli Kararı ile iptal edilmesi,  ilgi (c) ve ilgi (e) meclis kararlarının birbiri ile bağlantılı olması nedeniyle söz konusu meclis kararları doğrultusunda bugüne kadar muhtelif zamanlarda onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ve değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmış olup ilgi (l) Başkanlık Oluru alınmıştır.

 İlgi (m) yazımız ile ilgi (l) Başkanlık Oluru doğrultusunda yürütülecek olan çalışmada değerlendirilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan konuya ilişkin öneri ve görüşleri talep edilmiş, tarafımıza iletilen görüşler söz konusu plan çalışmaları kapsamında değerlendirilmiştir.

Ayrıca Planlama Müdürlüğünün ilgi (n) yazısında ilgi (o) Meclis Kararında “Küçükçekmece İlçesi, Göl Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı Plan notu düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, teklife konu plan notunun son cümlesinin iptal edilerek 1/1000 ölçekli planlara eklenmesi ayrıca yapılan bu düzenlemenin 15/05/2015 tarih 849 sayılı ve 13.05.2016  tarih 878 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararlarına konu 1/5000 ölçekli planlara aktarılması için Planlama Müdürlüğü tarafından çalışma yapılarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis onayına sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karar alındığı, İlgi (i) yazı ile TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından ilgi (c) Meclis Kararı’nın iptali talebiyle açılmış olan davada, İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 2016/350 E., 2016/193 K. sayılı ve 31.01.2019 tarihli Kararı ile “dava konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2015 tarih ve 849 sayılı kararının iptaline” karar verildiği, İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 2016/350 E., 2016/193 K. sayılı  kararından etkilenen bölge planlarına ilişkin iş ve işlemlerin bütüncül olarak tarafımızdan yürütülmesinden dolayı ilgi (o) Meclis Kararı’nın  tarafımızca değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir. ” Denilerek.

Sonuç olarak, ilgi (c) Meclis Kararı’nın iptali talebiyle açılmış olan davada, İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 2016/350 E, 2016/193 K. sayılı ve 31.01.2019 tarihli Kararı ile “dava konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/05/2015 tarih ve 849 sayılı kararının iptaline” karar verildiğinden yazımız ekindeki listede yer alan ve ilgi (c) Meclis Kararı ile doğrudan bağlantılı olan ilgi (e), ilgi (g) ve ilgi (h)  Meclis Kararları gereği söz konusu plan notunun ilave edildiği planlar ile aynı plan notunun bulunduğu muhtelif zamanlarda onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarındaki plan notunun kaldırılması ayrıca ilgi (o) Meclis Kararı’nın gereğinin yukarıda açıklanan nedenlerle yerine getirilememesi nedeniyle iptal edilmesi gerekliliği ortaya çıkmış olup, yazımız ve eklerinin 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. Maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

            KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Turizm, Özel Sağlık. Özel Eğitim ve Özel sosyal Kültürel Tesis alanlarına ilişkin plan notu teklifi incelenmiş olup, Teklif ekinde yer alan listedeki, N.İ. Planlarının, Plan bazında ayrı ayrı, plan yapım tekniğine uygun olarak hazırlanarak meclise sunulması için Müdürlüğü’ne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

           

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Turizm – Göç, Göçmen ve Mülteciler Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Mart Ayı Toplantılarının 10 Mart 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.