Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Fatih İlçesi, Sirkeci Garı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Teklifi

Karar Tarihi

12 Şubat 2021

Karar No

223

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/02/2021 gün ve 2020/11306 sayılı yazısında;

“iLGİ:

 1. Hukuk Müşavirliği’nin 25.07.2014 tarihli ve 2510-14837 sayılı yazısı ve eki İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin 24.04.2014 tarihli, 2012/710 E. 2014/743 K. sayılı kararı.
 2. Hukuk Müşavirliği’nin 19.01.2017 tarihli ve 2510-1050 sayılı yazısı ve eki Danıştay Altıncı Dairesi’nin 17.12.2015 tarihli ve 2014/8557 E. 2015/7670 K. sayılı kararı.
 3. 11.2017 tarihli ve 8544 sayılı Başkanlık Oluru.
 4. Planlama Müdürlüğü’nün 13.11.2017 tarihli ve 12114-12997-8665 sayılı yazısı ve ekleri.
 5. 07.2020 tarihli ve TN:732945 sayılı yazımız.
 6. Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020 tarihli ve 822 sayılı kararı.
 7. İstanbul IV Numaralı Koruma Bölge Kurulunun 06.06.2018 tarihli ve 6287 sayılı kararı.
 8. 11.2020 tarihli ve TN:1219037 sayılı dağıtımlı yazımız.
 9. Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğünün 10.11.2020 tarihli ve 66191769-170.01.E.131271 sayılı yazısı.
 10. Fatih Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğünün 18.11.2020 tarihli ve 60705025-754-14041/E.281910 sayılı yazısı ve eki.
 11. TCDD 1. Bölge Müdürlüğü, Emlak Servis Müdürlüğünün 28.12.2020 tarihli ve 42688118-755.02.99-E.376394 sayılı yazısı.

30.12.2011 onaylı 1/5000 ölçekli Fatih İlçesi Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının iptali talebiyle T.C.D.D. Genel Müdürlüğü tarafından “Sirkeci Gar ve civarı (1 ada 20 parsel) için TCDD Alanından farklı imar kararları getirildiği” belirtilerek açılan davada; İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından ilgi (a) karar ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş olup, söz konusu karar Danıştay Altıncı Dairesinin ilgi (b) kararıyla onanmıştır.

Söz konusu 1 ada 20 parsel için plan çalışmaları ilgi (c) Başkanlık Oluru ile başlatılmış olup, bu kapsamda T.C.D.D. Genel Müdürlüğü, IV. Numaralı KVKBK Müdürlüğü, Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Fatih Belediye Başkanlığından alınan ilgi (d) yazı eki kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan Fatih İlçesi, Sirkeci Garı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ilgi (e) yazımız ile değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (f) meclis kararıyla “…Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.06.2018 tarih ve 6287 nolu kararı ile Daye Hatun Mescidi’nin kurul kararındaki kurum ve kuruluşlardan görüş alarak planlara işlenmesi için müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilerek karara bağlanmıştır. İlgi (f) meclis kararı gereği ilgi (g) Kurul Kararında bahsi geçen TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Belediye Başkanlığından ilgi (h) yazımızla kurum görüşleri talep edilmiş olup, ilgi (i), ilgi (j) ve ilgi (k) kurum görüşleri tarafımıza iletilmiştir.

              İlgi (i) Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğünün yazısı ile; Bahse konu tescillenen Daye Hatun Mescidinin bulunduğu alanda II. grup tescilli kültür varlığı bulunduğundan, hazırlanacak imar planlarında 922 sayılı ilke kararı gereği kendi parselinde farklı konumda veya yakın çevresinde başka bir parselde Daye Hatun Mescidinin Cami Alanı fonksiyonunda işlenmesi gereği bildirilmektedir.

              İlgi (j) Fatih Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısı ile; Bahse konu Daye Hatun Mescidinin 1 ada 20 parselin doğusunda yazı eki görselde belirtilen yerde ihya edilmesi ve parsele ilişkin yapılacak plan çalışmalarında alanın Turizm+Kültür Alanları fonksiyonlu olacak şekilde düzenlenmesi talep edilmektedir.

              İlgi (l) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü, Emlak Servis Müdürlüğünün 28.12.2020 tarihli ve 42688118-755.02.99-E.376394  sayılı yazısı ile: “Kaybolmuş Daye Hatun Mescidinin, İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.06.2018 tarih ve 6287 sayılı kararında belirtildiği üzere, özgün yerinin mevcut 2. grup tescilli kültür varlığı ve halihazırda kurumumuzca kullanılan Ambar Binasının oturduğu alanda olduğu belirtilmiş olup, Kurumumuzdan mescide ilişkin bilgi ve belge talep edilmiştir. Söz konusu mescide ilişkin kurumumuzda herhangi bilgi belge bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Ayrıca ilgi (f) meclis kararı gereği ilgili kurumlardan alınan görüşler birlikte değerlendirildiğinde;

Fatih Belediye Başkanlığının ilgi (j) kurum görüşünde Daye Hatun Mescidinin ihyası için önerilen alanın yeni yapı yapılamayan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerinde kalması, öneri alana 120 metrelik mesafede Tıbbiye Caminin mevcut olması nedeniyle plan yapım yönetmeliğine uygun olmaması, tren hattına ve köprüye yakın mesafede olması nedeniyle yerleşilebilirlik açısından mümkün olmaması dikkate alındığında, uygun olmadığı görülmektedir. Ayrıca 1 ada 20 parselin iptal edilme nedenlerinden olan Turizm+Kültür Alanları fonksiyonunun yeniden bu parselde düzenlenmesi de İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 17.02.2014 tarihli  ve 2012/663 E., 2014/207 sayılı kararına aykırı niteliktedir.

Netice olarak ilgili kurumlardan alınan ilgi (i), ilgi (j) ve ilgi (k) kurum görüşleri ve yapılan değerlendirmeler doğrultusunda Daye Hatun Mescidinin ihyasının uygun olacağı alan belirlenerek, Fatih İlçesi, Sirkeci Garı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifinde Dini Tesis Alanı olarak düzenlenmiştir. ” Denilerek.

Fatih İlçesi, Sirkeci Garı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifine ait plan paftaları ve plan raporu yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili hükümlerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Fatih İlçesi, Sirkeci Garı, 1/5000 ölçekli K.A.N.İ. Planı teklifi incelenmiş olup; komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”        

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Ulaşım ve Trafik – Kültür ve Sanat Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 12 Şubat 2021 tarihli 3. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: Yapılan müzakereler ve işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.