Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/1000 Ölçekli Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı K.A.R.U.İ Planı Değişikliği Teklifi (2960 sayılı Boğaziçi Kanunu Kapsamında Kalan Alanlar)

Karar Tarihi

12 Şubat 2021

Karar No

219

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 11/01/2021 gün ve 2020/BN:2308 sayılı yazısında;

              “İlgi: a) Üsküdar Belediye Başkanlığının 18/08/2017 tarihli ve 3313 sayılı yazısı.

              b)İstanbul VI numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 02.12.2010 tarihli ve 3124 sayılı Kararı.

  1. c) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2011 tarihli ve 725 sayılı Kararı.
  2. d) 15/01/2018 tarih ve 2017/20658-BN:332 İBB NO:10072 sayılı yazımız.
  3. e) Kültür Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 01/10/2012 tarihinde imzalanan “Doğal Sit Alanları ve Taşınmaz Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Alanların Arkeolojik, Kentsel, Kentsel-Arkeolojik, Tarihi Sit Alanları ve Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları ile Bunların Koruma Alanları ve Etkileşim Geçiş Sahasının Bulunduğu Alanlar ile Çakıştığı Yerlerde Uygulanacak Esaslara İlişkin Protokol”.
  4. f) Üsküdar Belediye Başkanlığının 12/10/2018 tarihli ve E.19872 sayılı yazısı ve ekleri.
  5. g) Üsküdar Belediye Meclisinin 06/09/2018 tarihli ve 88 sayılı Kararı.
  6. h) Büyükşehir Belediye Meclisine 14.01.2019 tarih ve 56294 sayılı yazımız.

              ı) Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2019 tarihli ve 119 sayılı Kararı.

  1. i) 05.03.2019 tarihli ve BK No:1210 İBB No:38942 sayılı dağıtımlı yazımız.
  2. j) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 19.02.2020 tarihli ve E.187700 sayılı yazısı ve eki İstanbul I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 14.02.2020 tarihli ve 01-1499 sayılı kararı.

              1/5000 ölçekli Üsküdar İlçesi, Büyük-Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 11/07/2005 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu plana yasal askı süresi içinde Üsküdar Belediye Başkanlığınca yapılan ulaşım şemasındaki mevcut durum ile plan kararları arasındaki ve kadastral yapı ile plan istikametleri arasındaki uyumsuzlukların giderilmesine ilişkin itirazlar sonucunda hazırlanan plan değişikliği teklifi ilgi (b) Kurul Kararı ile düzeltmelerle uygun görülmüş olup ilgi (c) Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek 20/04/2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.

               20/04/2011 onanlı 1/5000 ölçekli Üsküdar İlçesi Büyük-Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda Üsküdar Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan 1/1000 ölçekli teklif planlar ilgi (a) yazı ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir. İlgi (d) yazımızla 1/1000 ölçekli plan revizyonu alanındaki yetki alanları açısından bir karmaşaya mahal vermemek amacıyla, tarafımıza iletilen plan paftalarının, paftalarda yalnızca planlama alanının Boğaziçi Kanunu kapsamında kalan ve ilgi (e) protokol gereği Başkanlığımız onay yetkisi dahilinde olan kısımları yer alacak şekilde yeniden hazırlanması, hazırlanan plan değişikliklerinin 16/07/2014 onaylı güncel halihazırlar üzerine işlenmesi şeklinde güncellenerek ve yeni bir Üsküdar Belediye Meclisi kararı alınarak tarafımıza iletilmesi halinde, güncel plan paftaları ve plan açıklama raporlarının değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilebileceğine ilişkin talebimiz, Üsküdar Belediye Başkanlığı’na iletilmiştir.

              İlgi (f) yazı ve ekleriyle 20/04/2011 onanlı 1/5000 ölçekli Üsküdar İlçesi Büyük-Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişiklikleri doğrultusunda planlama alanında oluşan mevcut teşekküller ile plan ulaşım kararları arasında yaşanan uyumsuzluklar ve mevcut kadastral yapı ile plan istikametleri arasında var olan uyumsuzlukları gidermek amacıyla hazırlanan ve Üsküdar Belediye Meclisi’nin ilgi (g) kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli plan değişiklikleri yeniden değerlendirilmek ve karar verilmek üzere tarafımıza iletilmiştir.

              Üsküdar Belediye Meclisi’nin ilgi (g) Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen Üsküdar Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (2960 sayılı Boğaziçi Alanı Kapsamında Kalan Alanlar) teklifi, meri mevzuat ve üst ölçekli plan kararları doğrultusunda incelenerek, ilgi (h) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (ı) Kararı ile “…ilçesinden geldiği şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmıştır.

              İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (ı) Kararı ile uygun görülen Üsküdar Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (2960 sayılı Boğaziçi Alanı Kapsamında Kalan Alanlar) teklifine ilişkin plan paftaları ve raporu söz konusu planlama alanı Boğaziçi Alanı statüsü taşıdığından, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,  1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi gereğince ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilmek üzere ilgi (i) yazımız ile İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

              Üsküdar Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (2960 sayılı Boğaziçi Alanı Kapsamında Kalan Alanlar) teklifi; İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.03.2019 tarih ve 5457 sayılı kararı ile, “...korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli Yusuf İzzettin Efendi köşk duvarları yerinde korunacak şekilde düzenlenmesi kaydıyla 2863 sayılı Kanun açısından sakınca olmadığına...” denilerek ve ilgi (j) yazı eki İstanbul I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 14.02.2020 tarihli ve 01-1499 sayılı kararı ile “...talep edilen plan revizyonlarının Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanında yer aldığından konunun bu yönüyle 2863 sayılı Kanun kapsamında uygun olduğuna...” denilerek uygun görülmüştür. \"denilerek.

              İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.03.2019 tarih ve 5457 sayılı kararı ve ilgi (j) yazı eki Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Kararı ile uygun bulunan Üsküdar Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (2960 sayılı Boğaziçi Alanı Kapsamında Kalan Alanlar) teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup; söz konusu plan teklifinin, şehircilik ilke ve prensipleri ile 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerine göre karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Üsküdar İlçesi, Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi (2960 sayılı Boğaziçi Kanunu Kapsamında Kalan Alanlar) incelenmiş olup; İstanbul VI Numaralı KVKBK’nın 27.03.2019 tarih ve 5457 sayılı görüşü, İstanbul I Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 14.02.2020 tarih ve 01-1499 sayılı görüşü doğrultusunda komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Ulaşım ve Trafik Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 12 Şubat 2021 tarihli 3. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP ve İYİ Parti Grubunun muhalefetiyle yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.