Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Büyük – Küçük Çamlıca Bölgesi Yol Revizyonuna Ait (Şeker Maslak Sokağı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Hk.

Karar Tarihi

10 Şubat 2021

Karar No

203

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 11/01/2021 gün ve 2020-155 sayılı yazısında;

“İlgi: Üsküdar Belediye Başkanlığının 09.10.2020 tarihli ve E.17528 sayılı yazısı ve eki   Üsküdar Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarihli ve 86 sayılı kararı.

TALEP

20.04.2011 tasdik tarihli Üsküdar İlçesi 1/5000 ölçekli Büyük-Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişiklikleri doğrultusunda hazırlanan Büyük-Küçük Çamlıca Bölgesi Yol Revizyonuna Ait (Şeker Maslak Sokağı) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2018 tarih ve 1834 sayılı Kararı ile uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanınca 21.11.2018 tarihinde onaylanmıştır.

21.11.2018 tasdik tarihli Üsküdar İlçesi Büyük – Küçük Çamlıca Bölgesi Yol Revizyonuna Ait (Şeker Maslak Sokağı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Üsküdar Belediye Başkanlığınca 30.01.2019-01.03.2019 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkartılmış olup yasal askı süresi içerisinde söz konusu plan değişikliğine yapılan itirazlar ve Üsküdar Belediye Başkanlığı Plan ve Projeler Müdürlüğünce hazırlanan bilgi paftasına yönelik alınan Üsküdar Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarihli ve 86 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin 3194 ve 5216 sayılı yasalar ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince tetkiki ile karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.

1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI SÜRECİ

1/5000 ölçekli Üsküdar İlçesi, Büyük-Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 11.07.2005 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanarak 29.07.2005 – 29.08.2005 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkartılmıştır. Plana yasal askı süresi içinde Üsküdar Belediye Başkanlığı’nca yapılan itiraz ve bu doğrultuda hazırlanan bilgi paftası, Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2009 tarih ve 1111 sayılı kararı ile aynen kabul edilmiştir.

11.07.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Üsküdar İlçesi Büyük-Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı itirazlarına yönelik plan değişikliği, 2863 sayılı Kanun kapsamında incelenmek ve karar alınmak üzere İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmiştir. İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.12.2010 tarih ve 3124 sayılı kararı ile “…Bulgurlu Caddesi’nin 12 metre olarak genişletilmek istenen kısımlarında Alemdağ Caddesi-Avcı Kazım Sokak arası kısmının ve Çiçek Sokak-Şekerkaya Sokak arası kısmının, çevresindeki tescilli yapılar nedeniyle 10 metreye düşürülmesi ve plan notlarında İstanbul III Numaralı KTVKK olarak belirtilen ifadenin ‘ilgili KTVKBK’ olarak değiştirilmesi şeklinde düzeltmelerle uygun olduğuna…” karar verilen plan değişikliği, yeniden değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2011 tarih ve 725 sayılı kararı ile “Üsküdar İlçesi, Büyük Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili  teklif incelenmiş olup İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat  Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 02.12.2010 tarih 3124 nolu kararı doğrultusunda komisyonumuzca uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmış olan 1/5000 ölçekli Üsküdar İlçesi Büyük-Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişiklikleri 20/04/2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır.

           

            İLÇE MECLİS KARARI

İlgi yazı eki Üsküdar Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarihli ve 86 sayılı kararında “Üsküdar İlçesi, Büyük – Küçük Çamlıca Bölgesi Yol Revizyonuna Ait (Şeker Maslak Sokağı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin olarak plan askı süreci içinde yapılmış olan itirazlar Komisyonumuzca incelenmiş olup; söz konusu itirazlara ilişkin Müdürlüğünce hazırlanan bilgi paftasının Müdürlüğünce geldiği şekliyle kabulüne, itirazlara ilişkin diğer hususlarda ise mer’i imar planı şartlarının korunmasına İmar Komisyonu’nca karar verilmiş olduğundan... Müdürlüğünden geldiği şekliyle yapılan işaretle oylama neticesinde oybirliği ile kabulüne karar verildi.” denilmektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

   İlgi yazı ve eki Üsküdar Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarihli ve 86 sayılı kararı incelendiğinde; 21.11.2018 tasdik tarihli Üsküdar İlçesi Büyük – Küçük Çamlıca Bölgesi Yol Revizyonuna Ait (Şeker Maslak Sokağı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yasal askı süresi içerisinde 2263 ada 3 parsel, 2264 ada 9 parsel, 2479 ada 8 ve 9 parseller ile 2264 ada 1 parsele yönelik yapılan itirazların uygun görülmediği, Üsküdar Belediye Başkanlığı Plan ve Projeler Müdürlüğünce hazırlanan bilgi paftasının ise kabul edildiği görülmektedir.

   Üsküdar Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarihli ve 86 sayılı kararında, söz konusu bilgi paftası ile ilgili olarak “...13/02/2008 t.t.li 1/1000 ölçekli Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde yer almasına karşın, 21/11/2018 t.t.li Uygulama İmar Planı Değişikliği ile 18 metrelik enkesitinde istikameti düzenlenen Şeker Maslak Sokağına erişimi sehven sağlanamamış olan tali yolların bağlantısı yeniden düzenlenmiştir” denilmektedir.

İlgi yazı ve eki meclis kararı incelendiğinde; Üsküdar Belediye Başkanlığı Plan ve Projeler Müdürlüğünün söz konusu 21.11.2018 tasdik tarihli Üsküdar İlçesi Büyük – Küçük Çamlıca Bölgesi Yol Revizyonuna Ait (Şeker Maslak Sokağı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itirazının olmadığı ve bahsi geçen bilgi paftasının da söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazları kapsamadığı görülmektedir.

Üsküdar Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarihli ve 86 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi incelendiğinde; Şeker Maslak Sokağın Üçpınarlar Caddesi ile birleştiği noktada, 21.11.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde sehven gösterilmeyen doğu istikametli kavşak bağlantısının 1/5000 ölçekli plana uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlendiği, 2479 adadaki kadastral boşluk ile Atalay Sokak, Erhan Sokak ve Bakkaloğlu Sokağın, 18 metre genişliğinde Şeker Maslak Sokağına, 21.11.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde sehven gösterilmeyen erişiminin sağlandığı ayrıca 84 ada 95 parselin cephe hattının da parsel sınırına çekildiği görülmekte olup söz konusu düzenlemeler 20.04.2011 tasdik tarihli Üsküdar İlçesi 1/5000 ölçekli Büyük-Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliğine aykırılık teşkil etmemektedir. ” Denilerek.

   Üsküdar Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarihli ve 86 sayılı kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen 21.11.2018 tasdik tarihli Üsküdar İlçesi Büyük – Küçük Çamlıca Bölgesi Yol Revizyonuna Ait (Şeker Maslak Sokağı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin itirazlar doğrultusunda hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilerek, hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur denilmektedir.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Üsküdar İlçesi, Büyük-Küçük Çamlıca Bölgesi Yol Revizyonuna Ait(Şeker Maslak Sokağı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi incelenmiş olup; Komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan Ulaşım ve Trafik – İmar ve Bayındırlık Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 10 Şubat 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.