Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

1/1000 ölçekli Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

Karar Tarihi

10 Şubat 2021

Karar No

173

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 08/02/2021 gün ve 2021/ 12707 sayılı yazısında;

“İlgi: Ataşehir Belediye Başkanlığının 11/122020 tarihli ve E.53203101-115.01.06.01-4067/27376  sayılı yazısı ve eki 05/11/2020 tarihli ve 068 sayılı İlçe   Belediyesi Meclis Kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftası ve raporu.

TALEP: İlgi yazı ve ekleri ile 13.07.1992 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi, Islah İmar-Revizyon İmar Planı ve plan notlarında yükseklikleri hmaks:serbest/yençok:serbest olarak belirlenen alanlara ilişkin 20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun “İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez. Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir.” şeklindeki 6. Maddesi ve “Geçici Madde 20-Bu kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 01/07/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur.” şeklindeki 13. Maddesi kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği teklifinin 05/11/2020 tarihli ve 068 sayılı İlçe Belediyesi Meclis Kararı ile oybirliği ile uygun görüldüğü belirtilerek 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. maddesi gereği için değerlendirilerek karar alınmak üzere Başkanlığımıza iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi talep edilmektedir.

 İLGİLİ MEVZUAT: 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu”nun 6. Maddesinde;

“…3194 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin …(ç) bendi ile (ğ) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bende birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

… İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez…

Sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir. Bu şekilde ilgili idare tarafından belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça belirlenir…” ve 13. Maddesi ile 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;

“GEÇİCİ MADDE 20 – Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 1/7/2021 tarihine kadar meclis kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirlenen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur.” denilmektedir.

PLANLARDAKİ DURUMU: Planlama alanı sınırı içerisinde, 02.08.1993 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Kadıköy İçerenköy Nazım İmar Planı, 07.11.2010 tasdik tarihli Ataşehir İlçesi 173 Pafta 3130 Ada, 146 parsele İlişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı yer almaktadır.

            02.08.1993 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Kadıköy İçerenköy Nazım İmar Planı’nın büyük bir kısmı konut alanından oluşmakta, konut alanları dışında, Ticaret Alanları ve Küçük Sanayi Alanları fonksiyonları içermektedir. Alanda 16.08.1990 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İçerenköy Islah İmar Planı ve 13.07.1992 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İçerenköy Islah İmar-Revizyon İmar Planı bulunmaktadır.

            Yine söz konusu alan sınırları içerisinde, 12.02.1998 tasdik tarihli İçerenköy 206 Pafta (Carrefour) 1046 ada 190 Parsel Nazım İmar Planı bulunmakta olup, plan Ticaret Merkezi Alanı ve Yeşil Alan fonksiyonlarını içermektedir. Bu alana ilişkin 22.11.2000 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İçerenköy Carrefour Plan Tadilatı bulunmaktadır.

            07.11.2010 tasdik tarihli Ataşehir İlçesi 173 pafta, 3130 Ada, 146 Parsele İlişkin Koruma Amaçlı Nazım Planı ise, 3. Derece Doğal Sit Alanı olup, Sağlık Tesisi fonksiyonu içermektedir.

            13.07.1992 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi, Islah İmar-Revizyon İmar Planı üzerinde parsel bazında yapılan plan değişikliği ile “H:Serbest” olarak plan değişiklikleri bulunmaktadır.

            Diğer taraftan; teklif plan değişikliğini de kapsayan alanda, 16/12/2016 onanlı, Ataşehir İlçesi, 1/5000 ölçekli İçerenköy ve Küçükbakkalköy Mahalleleri ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı yürürlükte iken  iptal talebiyle açılan davada, İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin 24.04.2019 tarih 2017/2306 E., 2019/928 K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, devamında Başkanlığımız tarafından istinaf yargı yoluna gidilmiş, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin 17.06.2020 tarihli, 2019/2112 E. 2020/726 K. sayılı kararı ile istinaf talebinin reddine karar verilmiştir. Temyiz süreci devam etmekte olup, Başkanlık Oluru alınarak yeni plan çalışmalarına başlanmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI: “Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi Islah İmar-Revizyon İmar Planıında H:Serbest Yapılaşma Koşuluna Ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.11.2020 tarihli 24 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan gelidği şekliyle aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 3’üncü Seçim Dönemi 2’inci Toplantı Yılı Kasım Ayı Toplantılarının 05.11.2020 Perşembe günün yapılan 2’inci Birleşiminin 1’inci oturumunda oybirliği ile karar verilmiştir.” denilerek 05/11/2020 tarihli ve 068 sayılı Ataşehir  Belediye Meclisi kararı ile kabul edilmiştir.

İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ: İlgi yazı eki 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait tarafımıza iletilen kurum ve kuruluş görüşleri aşağıda belirtilmektedir.

Yapılan incelemede;

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Fen İşleri Müdürlüğü’nün ve Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün olumlu, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ve İSKİ’nin şartlı olumlu görüş bildirdiği görülmektedir.

Ayrıca ilgi yazı ekinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Şehir Planlama Müdürlüğü ve Planlama Müdürlüğü’nden görüş istendiği, Kurum Görüşü gelmediği bu nedenle “plan hakkında olumsuz görüşün bulunmadığı kabul edildiği” belirtilmektedir.

İlgi yazı ekinde, Müdürlük görüşümüzün iletilmediği belirtilse de, Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın 03.09.2020 tarih ve E:286/16072 sayılı yazısı ile söz konusu planla ilgili Müdürlük görüşümüz talep edilmiş, 23.10.2020 tarih ve ibb no: 158484 sayılı yazımız ile görüş yazımız iletilmiştir.

Söz konusu görüş yazımızda; “Müdürlüğümüzce, 13.07.1992 tt’li 1/1000 ölçekli İçerenköy Mahallesi Islah İmar-Revizyon İmar Planı’nda, yüksekliğin serbest olarak belirlenen alanlarda yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde, mevcut yapılaşma yükseklik kriterleri de dikkate alınarak çevresel eşik ve sınırlamalarla uyumlu, üst plan kararları ile tutarlı olacak şekilde, şehircilik ilke ve prensipleri doğrultusunda, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, söz konusu alanlarda maksimum kat yüksekliğinin 15 katı geçmemesi gerektiği tarafımızca değerlendirilmektedir.” denilmektedir.

TEKLİF 1/1.000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ: İlgi yazı eki Meclis Kararı ile 20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun doğrultusunda; H:Serbest olarak belirlenen veya kat adedi sınırlandırılmayan Ataşehir İlçesi sınırları içerisindeki 13.07.1992 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi, Islah İmar-Revizyon İmar Planında aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır:

-242EB4D Plan lejant paftasındaki, “ H:S”, H=Serbest ve TAKS= 0.25 ifadeleri,

-24EB1A Plan notları paftasındaki, 2-PLANDA –B- İLE TANIMLANMIŞ ALANLAR DIŞINDA KALAN ALANLARDA ÖZEL HÜKÜMLER BAŞLIĞI altındaki 2.2 maddesinde yer alan “H:S”, TAKS= 0.25  ve 2.3 maddesinde yer alan H=Serbest, TAKS= 0.25  ifadeleri, 

-Plan  paftaları üzerindeki, “H:S”, TAKS= 0.25  ifadeleri,

 tadil edilerek plan paftalarına “Yençok:15 kat” ifadesi eklenmiştir.

-Yine 24EB1A plan notu paftasına, planda “H:S” yapılaşma koşullarına sahip, 15 kat ve üzeri ruhsat alarak yapılaşmış parsellerin müktesap haklarının korunmasına yönelik; “ 01.07.2020 tarihine kadar yapı ruhsatı talebinde bulunulması halinde, yapı ruhsatındaki yapı yüksekliği değiştirilmeden tadilat ruhsatı düzenlenebilir. Bu parsellerdeki yapıların yıkılması halinde meri plan hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notu eklendiği görülmektedir.

TEKLİF 1/1.000 ÖLÇEKLİ PLANDAKİ MEVCUT DURUM: Teklif 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği sınırları içerisinde; 4758 adet parsel yer almakta olup, bu parsellerin 1046 adedi “H: Serbest” yapılanma koşullarına tabidir. Bu parsellerin oranı, yaklaşık olarak %22’ dir. Bu 1046 parselin 218 adedi 1999 yılı sonrası ruhsat alarak yapılaştığı tespit edilmiştir.

Yüksekliğin H:Serbest olduğu yapılaşma koşullarında yapılaşmış olan parsellerde (1046 adet), ruhsatlı binaların kat adedi 5 ile 33 kat arasındadır.

Planlama alanı içerisinde 15 kat ve üstü yapılaşan yaklaşık 22 adet parsel yer almakta olup, bunların 11 adedi ruhsatlı olarak yapılaşmıştır. Planlama alanı içerisinde H:Serbest olarak yapılaşmış ruhsatlı parsellerin %6.8’i 15 kat üstü yapılaşma koşullarında 1999 yılı sonrası ruhsatlı olarak yapılaşmıştır.

DEĞERLENDİRME: Ayrıcalıklı bir coğrafi konuma sahip bir dünya metropolü olan İstanbul; doğal güzellikleri, tarihi/arkeolojik mirası ve sosyo-kültürel yaşamıyla eşsiz bir şehir olmasının yanı sıra; tepeler, manzara noktaları, tarihi yapılar, göz alıcı panoramalar gibi kentin silüetini ve peyzaj değerlerini oluşturan çeşitli görsel zenginliklere ve bakı alanlarına sahiptir.

Bununla birlikte kentsel mekanda sürekli değişen gelişme eğilimleri baz alındığında siluetinin olumsuz etkilenmesine yönelik uygulamaların varlığı ortaya çıkmıştır. Tüm bu etkenler vasıtası ile İstanbul genelinde yapı yüksekliği sınırlaması getirilmeyen alanlarda;

  • Çevre yapılanma şartlarına uygun olmayan düzensiz yapılar ortaya çıkmasına,
  • İstanbul’un kendine özgü hissedilir topografya ve doğal eşikleri yansıtmayan yapılaşma düzeninin oluşmasına,
  • Yüksek yapılaşmaların yoğunlaşması ile sosyal yapı bakımından komşuluk ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine,
  • Düzensiz gelişen yapılaşma ile birlikte fiziki altyapı bakımından olumsuz etkilerin oluşmasına neden olmaktadır.

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda; şehrin siluetini bozabilecek yapıların oluşmasına sebebiyet verecek maksimum yükseklik değeri verilmemiş veya maksimum yükseklik değeri serbest tutulmuş bölge planlarında düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıktığından Müdürlüğümüzce  Başkanlık Oluru alınarak konu ile ilgili olarak etaplar halinde plan çalışması yapılmasına başlanmıştır.

Sonuç olarak; 13.07.1992 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi, Islah İmar-Revizyon İmar Planı, plan paftalarındaki “H.Serbest” ifadelerinin tadil edilerek yerine “Yençok:15 kat” ifadesin eklenmesinin, 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun doğrultusunda ve yüksekliğin sınırlandırılmasına yönelik olduğu,

Plan notu paftasına eklenen, “ 01.07.2020 tarihine kadar yapı ruhsatı talebinde bulunulması halinde, yapı ruhsatındaki yapı yüksekliği değiştirilmeden tadilat ruhsatı düzenlenebilir. Bu parsellerdeki yapıların yıkılması halinde meri plan hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notunun, planda “H:S” yapılaşma koşullarına sahip, 15 kat ve üzeri ruhsat alarak yapılaşmış parsellerin müktesap haklarının korunmasına yönelik olduğu görülmektedir. ” Denilerek.

İlgi yazı eki Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen Teklif 13.07.1992 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi, Islah İmar-Revizyon İmar Planı Değişikliği, yazımız ekinde iletilmekte olup yazımız ve eklerinin yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği teklifi incelenmiş olup, Teklif plan notunun iptal edilerek, yerine “01.07.2020 tarihinden önce ruhsat almış yapılara ilişkin tadilat ruhsatı başvuruları, talep edilmesi halinde ruhsatın düzenlendiği plan hükümlerine göre sonuçlandırılır.” Plan notunun ilave edilmesi, Diğer hususların ilçesinden geldiği şekli ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Kentsel Yenileme Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 10 Şubat 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.