Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

27.01.2020 onaylı 1/1.000 ölçekli Gülsuyu-Gülensu Mah.UİP Değişikliğine yapılan itiraza ait Plan Değişikliği Teklifi (Maltepe Bel. Bşk. Müdürlükleri itirazı).

Karar Tarihi

10 Şubat 2021

Karar No

166

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 11/01/2021 gün ve 2020/ 9116 sayılı yazısında;

 

“İlgi: a) Maltepe Bel.Başkanlığının 29.09.2020 tarihli ve E.1259553 sayılı yazısı ve ekleri.

  1. b) Maltepe Bel.Başkanlığı Pl.ve Proje Müd.lüğünün 18.06.2020 tarih,1222162 sayılı yazısı.
  2. c) Maltepe Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihli ve 51 sayılı kararı.
  3. d) Maltepe Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarihli ve 2018/30 sayılı kararı.
  4. e) Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarihli ve 1457 sayılı kararı.
  5. f) 04.01.2019 tarihli ve 2018/12760-14334 sayılı dağıtımlı yazımız ve ekleri.
  6.               g) Maltepe Belediye Başkanlığının 09.07.2019 tarihli ve E.1064138 sayılı yazısı ve ekleri.
  7. h) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2020 tarihli ve 139 sayılı kararı.

          ı) 06.04.2020 tarihli ve 2020/1213 BN:1808 İBB No: 65940 sayılı yazımız ve ekleri.

 

          İTİRAZ :

İlgi (a) yazı ve ekleri ile; 27.01.2020 onaylı 1/1.000 ölçekli Gülsuyu Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planı Plan notlarına yapılan itirazların, ilgi (b) Başkanlık Makamına yazıları ile karar alınmak üzere İlçe Meclisine iletildiği, ilgi (c) Meclis kararıyla tadilen karara bağlandığı belirtilerek, İlçe Meclis kararı ve eklerinin, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda incelenerek gereği hususu talep edilmektedir.

 

PLAN ONAMA SÜRECİ :

16.12.2016 onaylı 1/5.000 ölçekli Gülsuyu-Gülensu Mahalleleri Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1.000 ölçekli Gülsuyu-Gülensu Mahalleleri Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (d) İlçe Meclisi kararıyla tadilen uygun bulunarak onaylanmak üzere Başkanlığımıza iletilmiş, söz konusu plan, ilgi (e) Meclis kararı ile tadilen uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Başkanınca 14.09.2018 tarihinde onaylanarak ilgi (f) yazımız ile dağıtımı yapılmış, 11.01.2019-11.02.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile Maltepe Belediye Başkanlığınca askıya çıkarılmıştır. Askı sürecinde yapılan itirazlara ilişkin alınan Maltepe Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli ve 51 sayılı kararı ile uygun bulunan itirazlara ait plan değişikliği teklifi Maltepe Belediye Başkanlığının ilgi (g) yazısı ile Başkanlığımıza iletilmiş ve ilgi (h) Meclis kararı ile tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 27.01.2020 tarihinde onaylanmış, ilgi (ı) yazımız ile dağıtımı yapılmış 04.05.2020-02.06.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile Maltepe Belediye Başkanlığınca askıya çıkarılmıştır.

 

İLÇE BELEDİYE MECLİS KARARI :

İlgi (c) İlçe Meclisi kararı içeriğinde, 2 (iki) adet itiraz konusu incelenerek, İlçe İmar Komisyonunun 6 nolu Raporunun “Değerlendirme ve Görüş” bölümünde Müdürlükler/Şeflik itirazlarından kabul edilenler açıklanmış, “Sonuç” bölümde söz konusu Raporun İlçe Meclisince aynen ve oyçokluğu ile kabulüne karar verildiği ifade edilmiştir.

 

DEĞERLENDİRME:

İlçe Meclisinin ilgi (c) kararı ile kabul edilerek, karar eki ilgili 1/1000 ölçekli plan paftalarına aktarılan plan hükümleri değişiklik tekliflerine ilişkin tespit ve değerlendirmelerimiz aşağıda sunulmaktadır:

1 nolu değişiklik teklifi ile  “G22a09a4a” paftasında yer alan Plan Hükümlerinin “5.2. “K2” rumuzlu konut alanlarında yapılaşma şartları” başlıklı bölümde yer alan;

“5.2.1. 0-500 m2 büyüklüğe sahip parsellerde: Yapılanma koşulu E:0,40; TAKS:0.20-40; 5/A-3/4 dür. Yapılanamayan parsellerde ikiz- üçüz ayrık çözümler uygulanabilir.” şeklindeki hüküm iptal edilerek,

“5.2.1. 0-500 m2 büyüklüğe sahip parsellerde: Yapılanma koşulu E:0,40; TAKS.0.20-40; 5/A-3/4 dür. Yapılanamayan parsellerde komşu parsel maliklerinin muvaffakatının alınması (Boş, yapı olmayan komşu parseller hariç) şartıyla ikiz-üçüz ayrık çözümler uygulanabilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

İlgi (c) İlçe Meclis Kararının “TEKLİF” başlıklı bölümünde;

“… 1.İTİRAZ KONUSU: 14.09.2018 t.t.li 1/1000 ölçekli Gülsuyu Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde ilgi (e) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı ile: 5.2.1 maddesindeki “yapılanamayan parsellerde ikiz-üçüz ayrık, nizam çözümlerin muvaffakat alınarak uygulanması” yönünde itiraz edilmiştir. Söz konusu itiraz, diğer kurumların itirazlarıyla birlikte ilgi (d) Başkanlık Makamına yazımızla (14.İtiraz Konusu olarak) karar alınmak üzere İlçe Belediye Meclisine iletilmiştir. Ancak ilgi (c) İlçe Meclis Kararında söz konusu itiraza ilişkin herhangi bir karar alınmadığı görülmüştür. Bu nedenle konunun 27.01.2020 t.t.li plan kapsamında itirazen yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. MERİ PLAN NOTU:“5.2.1: 0-500 m2 büyüklüğe sahip parsellerde: Yapılanma koşulu E:0,40; TAKS:0.20-40; 5/A-3/4 dür. Yapılanamayan parsellerde ikiz- üçüz ayrık çözümler uygulanabilir.” şeklindedir. MÜDÜRLÜK GÖRÜSÜ: Bahsi geçen plan notunda muvaffakat alınmasına ilişkin herhangi bir ibare belirtilmediğinden uygulamayı kolaylaştırıcı olması nedeniyle, söz konusu plan notunun: “5.2.7: 0-500 m2 büyüklüğe sahip parsellerde: Yapılanma koşulu E:0,40; TAKS.0.20-40; 5/A-3/4 dür. Yapılanamayan parsellerde komşu parsel maliklerinin muvaffakatının alınması şartıyla ikiz-üçüz ayrık çözümler uygulanabilir.” şeklinde düzenlenmesi uygun görülmektedir.” denilmekte olup, söz konusu teklife İlçe İmar Komisyonu tarafından; “..(Boş, yapı olmayan komşu parseller hariç) şartıyla…” ibaresinin eklenmesi uygun bulunmuş ve İlçe Meclis kararı ile kabul edilmiştir.

 

İmar planı ile verilen yapılanma haklarının ilgili parselde kullanılması esas olup, parsel boyutları ve topografik özelliklerine bağlı olarak imar yönetmelikleri vb. kısıtlar sebebiyle yapılanma hakkını kendi parselinde kullanamayan maliklere kolaylık sağlanması amacıyla getirilen plan değişikliği teklifi; komşu parsel maliklerinin muvafakatının alınamaması durumunda, konunun İstanbul İmar Yönetmeliği’nin 9.maddesi hükümlerine göre çözümlenebileceği anlaşıldığından uygun olarak değerlendirilmektedir.

 

2 nolu değişiklik teklifi ile “G22a09a4a” paftasında 14.09.2018 onaylı 1/1.000 ölçekli plan değişikliği ile yapılmış bulunan ancak Plan Raporunda eksik kalan Plan Hükümlerinin “7.1. Eğitim Tesisleri Alanı” başlıklı bölümündeki;

“7.1.2. İlkokul, Ortaokul, Lise, Meslek ve Teknik Öğretim Tesisi Alanlarının yapılanma koşulları: E: 1.75; TAKS: 0.25-0.50; 5/A-6/4 dır…” şeklindeki hükümde yer alan “A-6” ibaresindeki “6” ibaresi iptal edilmiştir.

 

İlgi (c) İlçe Meclis Kararı “TEKLİF” başlıklı bölümde;

         “… 2.İTİRAZ KONUSU: 16.12.2016 onaylı 1/5000 ölçekli Gülsuyu-Gülensu Mahalleleri Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1.000 ölçekli Gülsuyu-Gülensu Mahalleleri Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (g) Maltepe İlçe Belediye Meclis Kararıyla tadilen karara bağlanarak onaylanmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletilmiştir. Söz konusu plan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgi (f) Kararı ile tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 14.09.2018 tarihinde onaylanmıştır.

 

              Plan notlarının 7.1.2. maddesi: “İlkokul; Ortaokul; Lise; Meslek ve Teknik Öğretim Tesisi Alanlarının yapılanma koşulları: E: 1.75; TAKS:0.25-0.50 ; 5/A-6/4 dır. Uygulama avan projeye göre yapılacaktır. İlkokul alanında, anaokulu ve kreş de yapılabilir. Bu alanlarda, emsâl harici tek katlı, kapalı spor tesisi de yer alabilir. Bu yapı dahil maksimum TAKS.0.60 ’ı geçemez.” şeklinde iken, ilgi (f) Meclis Kararı ile plan notunun sonuna:  “Kat yüksekliğinin niteliği itibariyle anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretimlerde Yençok: 4 kat, lise ve meslek lisesi alanlarında ise Yençok:6 kattır.” cümlesi ilave edilmiş ancak plan paftalarında ve plan raporunda plan notunun ilk cümlesinde bahsi geçen “...E: 1.75; TAKS:0.25-0.50; 5/A-6/4 dır.” ibarede 6 sayısının sehven iptal edilmediği anlaşılmıştır. Uygulamada tartışmalara yol açacak plan notundaki bu çelişkinin düzeltilmesi amacıyla bahsi geçen plan notundaki 5/A-6/4 yapılanma koşulundaki “6” kat sınırının iptal edilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

 

          Söz konusu değişiklik teklifi ile ilgili Plan paftasında 14.09.2018 onaylı plan değişikliği ile yapılmış bulunan düzenlemenin, Plan raporunda da yapılmak suretiyle çelişkili durumun ortadan kaldırılmasının amaçlandığı anlaşıldığından uygun olarak değerlendirilmektedir.

 

         SONUÇ:

İlgi (a) yazı ve ekleri ile gereği için tarafımıza iletilen 27.01.2020 onaylı 1/1.000 ölçekli                   Gülsuyu-Gülensu Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin yapılan plan değişikliği tekliflerinden;

1 nolu değişiklik teklifinin yapılanamayan parsellerde kolaylaştırıcı bir teklif sunma amacında olduğu anlaşıldığından uygun olduğu,

2 nolu değişiklik teklifinin ilgili plan notları arasındaki çelişkili durumun, Plan raporunda da düzenlenmesi amacıyla hazırlandığından uygun olduğu değerlendirilmektedir. \"denilerek.

İlgi (a) yazı ve ekleri ile 27.01.2020 onaylı 1/1000 ölçekli Gülsuyu-Gülensu Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde ilgili Müdürlük/şeflikçe yapılan itirazlara ilişkin ilgi (b) İlçe Meclisi kararı ve eki plan değişikliği teklifi paftaları, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Maltepe İlçesi, 27.01.2020 t.t.li 1/1000 ölçekli Gülsuyu- Gülensu Mahallesi Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itiraza ait plan değişikliği teklifi incelenmiş olup, ilçesinden geldiği şekliyle kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Eğitim Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 10 Şubat 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.