Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Beşiktaş İlçesi, 1/1000 ölçekli Dolmabahçe Ortaköy (Kentsel Sit Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı Kısmı) KAUİP.

Karar Tarihi

10 Şubat 2021

Karar No

149

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 11/01/2021 gün ve 2020/BN11828 sayılı yazısında;

“İlgi:    a)  12.04.2004 tarihli ve 278 sayılı Başkanlık Makamı Oluru.

 1. b) İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 21.08.2013 tarihli ve 1088 sayılı kararı.
 2. c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2013 tarihli 1837 sayılı meclis kararı.
 3. d) Beşiktaş Belediye Meclisinin 10.02.2017 tarih ve 2017/22 sayılı Meclis Kararı.
 4. e) Beşiktaş Belediye Başkanlığının 05.04.2017 tarihli ve 24864664-310.01.03-2017.1394-1081503-9180 sayılı yazısı ve eki 1/1000 ölçekli plan teklif dosyası.
 5. f) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.09.2017 tarihli ve 1449 sayılı meclis kararı.
 6. g) 11.2017 tarihli ve İBB No:219193 sayılı dağıtımlı yazımız.
 7. h) İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.12.2017 tarihli ve 1894 sayılı yazısı.

 ı) Beşiktaş Belediye Başkanlığının 25.04.2018 tarihli ve 24864664-310.01.04-2018/1200010-2256 sayılı yazısı ve eki 1/1000 ölçekli plan teklifine ait ek çalışmalar.

 1. j) 08.2018 tarihli ve İBB No:176165 sayılı yazımız.
 2. k) Beşiktaş Belediye Meclisinin 09.11.2018 tarih ve 2018/82 sayılı Meclis Kararı.
 3. l) Beşiktaş Belediye Başkanlığının 31.12.2018 tarihli ve 24864664-115.01.05-E.449/744 sayılı yazısı ve eki 1/1000 ölçekli plan teklifine ait ek çalışmalar.
 4. m) 02.2019 tarihli ve TN:205860 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
 5. n) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2019 tarihli ve 700 sayılı meclis kararı.
 6. o) 01.2020 tarihli ve İBB No:3303 sayılı dağıtımlı yazımız.
 7. p) Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğünün 30.11.2020 tarihli ve BK No:2508 sayılı yazısı ve eki İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12.11.2020 tarihli ve 5900 sayılı kurul kararı.

İlgi (a) Başkanlık Makamı Oluru ile çalışmalarına başlanan 1/5000 ölçekli Beşiktaş Dolmabahçe - Ortaköy Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (Kentsel Sit, Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı kısmı); ilgi (b) kurul kararı doğrultusunda tadilen uygun görülmüş ve ilgi (c) karar ile aynen uygun görülerek, 13.09.2013 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış ve 08.11.2013-09.12.2013 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğünce askıya çıkarılmıştır.

1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanarak ilgi (d) karar ile kabul edilen ve incelenmek ve karara bağlanmak üzere ilgi (e) yazı ile tarafımıza gönderilen 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dolmabahçe-Ortaköy (Kentsel Sit Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı Kısmı) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin plan paftaları, plan açıklama raporu, korunması gerekli kültür varlıkları envanter paftası, korunması gerekli tabiat varlıkları envanter paftası ve kentsel tasarım projesi bina ölçü paftasına ilişkin alınan ilgi (f) karar ile tadilen kabul edilmiş olup, ilgi (g) yazıyla İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir.

Planlama alanına ait analiz/araştırma ve planlama alanında yeni yapılacak yapılara ilişkin kararları içeren ilave rapor ve haritalara ilişkin çalışmaların İlçe Belediyesince hazırlanarak ilgili kurula iletilmesinin istenildiği ilgi (h) yazı doğrultusunda, 1/1000 teklif planın eki olan “Araştırma Analiz Raporu, Tipoloji Analizi ve Mimari Tasarım Rehberi Raporu, Bina Kullanımı Paftası (1/1000 ölçekli), Kademe Hattı Ölçü Paftası (1/500 ölçekli) ve Sokak Silüetleri (1/200 ölçekli)”, ilgi (ı) yazı ekiyle İstanbul III Numaralı KVKBK’na iletilmek üzere tarafımıza iletilmiştir. Ancak, söz konusu çalışmaların 1/1000 ölçekli teklif planın eki niteliğinde olması ve yapılaşmaya dair hükümler ve kararlar getirmesi nedeniyle ilgili çalışmaların meclis kararı alınarak tarafımıza iletilmesi ilgi (j) yazıyla Beşiktaş Belediye Başkanlığı’ndan talep edilmiştir.

Bu kapsamda 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dolmabahçe-Ortaköy (Kentsel Sit Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı Kısmı) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi eki çalışmalar ilgi (k) ilçe meclis kararıyla kabul edilerek, ilgi (l) yazı ekinde tarafımıza iletilmiş olup, söz konusu çalışmalar ilgi (m) yazı ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (n) meclis kararı ile tadilen uygun görülmüştür.”

İlgi (n) meclis kararı ile tadilen uygun bulunan söz konusu çalışmalar ilgi (o) yazı ile İstanbul III Numaralı KVKBK’na iletilmiş olup, konuya ilişkin alınan ilgi (p) yazı eki kurul kararında; “Beşiktaş ilçesi, 1/1000 ölçekli Beşiktaş Dolmabahçe Ortaköy (Kentsel Sit, Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı Kısmı) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli teklif planın eki kademe hattı ölçü paftası (1/500 ölçekli), tipoloji analizi ve mimari tasarım rehberi raporu, araştırma analiz raporu, bina kullanım paftası (1/1000 ölçekli) ve sokak silüetleri (1/200 ölçekli) çalışmalarının 2863 sayılı yasa kapsamında uygun olmadığı…” ifade edilerek, söz konusu teklif plana ve ek çalışmalara ilişkin kurul kararında bahsi geçen düzenlemelerin yeniden hazırlanması gerektiği kararı tarafımıza iletilmiştir.

Dolayısıyla ilgi (o) yazı ve eki karar doğrultusunda, 1/1000 ölçekli Beşiktaş Dolmabahçe Ortaköy (Kentsel Sit, Etkileme Geçiş ve Koruma Alanı Kısmı) Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi ve teklif planın ek çalışmaların İlçe Belediyesi tarafından yeniden hazırlanması için ilçesine iadesi gerekmektedir. \"denilerek.

İlgi (p) yazı ve eki kurul kararı yazımız ekinde olup, yazımız ve ekinin 3194 ve 5216 sayılı yasalar ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beşiktaş İlçesi, 1/1000 ölçekli Dolmabahçe Ortaköy (Kentsel Sit Etkilenme Geçiş ve Koruma Alanı Kısmı) K.A.U.İ. Planı teklifi incelenmiş olup;  İstanbul III. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.11.2020 gün 5900 sayılı kararı doğrultusunda, yeniden değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilçesine iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin onayına arz olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Ulaşım ve Trafik – Kültür ve Sanat Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 10 Şubat 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.