Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

UİP-34229197 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Sahilköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği

Karar Tarihi

14 Ocak 2021

Karar No

67

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/12/2020 gün ve 2020/9350 sayılı yazısında;

“İlgi:

 1. Şile Belediye Başkanlığının 30.09.2020 tarihli ve 39098903-310.01.03-E.1238/ 8983 sayılı yazısı ve ekleri.
 2. Şile Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarihli ve 2020/43 sayılı kararı.
 3. Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2019 tarihli ve 494 sayılı kararı.
 4. Büyükşehir Belediye Meclisine 21.02.2019 tarihli ve 2019/261 sayılı takdim yazımız.
 5. Şile Belediye Başkanlığının 02.11.2018 tarihli ve 39098903-310.01.03-E.771/ 11224 sayılı yazısı ve ekleri.
 6. Şile Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarihli ve 2018/68 sayılı kararı.
 7. 03.2018 tarihli ve 1274 sayılı dağıtım yazımız ve ekleri.
 8. Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2018 tarihli ve 10 sayılı kararı.
 9. Büyükşehir Belediye Meclisine 11.12.2017 tarihli ve 91442078.310.01.02/2017/19274-BN:6408 sayılı takdim yazımız.
 10. Şile Belediye Başkanlığının 08.2017 tarihli ve 232025 sayılı yazısı ve ekleri.
 11. Şile Belediye Meclisinin 09.06.2017 tarihli ve 2017/47 sayılı kararı.
 12. 01.2020 tarihli ve 524 sayılı dağıtım yazımız ve ekleri.

TALEP: İlgi (a) yazı ve ekleri ile; 02.10.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Sahilköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne ilişkin askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin hazırlanan plan değişikliği teklifinin, ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunduğu belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7/b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ: 13.09.2013 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı ve plan notları doğrultusunda hazırlanan ve ilgi (k) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için ilgi (j) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilen, 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Sahilköy Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (i) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (h) Meclis Kararıyla aynen uygun görülerek, 12.01.2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Sahilköy Mahallesi Uygulama İmar Planı ilgi (g) yazımız ile dağıtımı yapılarak, 20.03.2018-18.04.2018 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır.

  Askı süresi içerisinde plana yapılan itirazlar, ilgi (f) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için ilgi (e) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilmiştir. 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Sahilköy Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Değişiklik teklifi, ilgi (d) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (c) Meclis Kararıyla tadilen uygun görülerek, 02.10.2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Sahilköy Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliği ilgi (l) yazımız ile dağıtımı yapılarak, 25.02.2020-25.03.2020 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığı’nda askıya çıkarılmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (b) İlçe Meclis Kararında; “Şile İlçesi, Sahilköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar incelenmiş olup;

 • 1 numaralı itiraz 21.06.2018 tarih ve E:1841086 sayılı, 2 numaralı itiraz 31.05.2018 tarih ve E: 1634659 sayılı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün kurum görüşü ile 08.01.1998 tasdik tarihli Şile Domalı (Sahilköy) Doğancılı-Alacalı uygulama imar planı kapsamında, müktesep hakların da korunması amacıyla Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.
 • 3 numaralı itirazın talebi ilgili Kurumdan görüş alındıktan sonra tekrar görüşülmek üzere Müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.
 • 4 numaralı itiraz ve Komisyon teklifi kapsamında 1107, 1106, 1108, 28 parsel sayılı taşınmazların talebi 08.01.1998 tasdik tarihli Şile Domalı (Sahilköy) Doğancılı-Alacalı uygulama imar planında müktesep hakların korunması amacıyla, TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı lejantında kalan alanların “KK rumuzlu Konaklama + Konut Alanı” lejantına alınması şeklinde plan paftasının ve plan notu paftasının “Konaklama + Konut Alanı bu alanlarda mülkiyet sahibinin tercihine göre \"Konut Alanı” veya “Turizm Tesisi” kullanımlarından biri yer alabilir.
 1. Bu alanlardaki konut kullanımlarında, Plan Hükümlerinin “2.2. Gelişme Konut Alanları” maddelerinin yapılaşma şartları geçerlidir.
 2. Bu alanlarda turizm tesis kullanımları yapılması halinde ise; “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanları” maddelerinin yapılaşma şartları geçerlidir.” şeklinde düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.
 • 5-6-7-8-9-10 numaralı itirazlar ile 1140, 1138 parsel sayılı taşınmazlar, Komisyon Teklifi kapsamında Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.
 • 11 ve 121, 913, 918, 919, 920, 921, 924, 925 parsel sayılı taşınmazlar, 1/5000 ölçekli Batı Sahil Bölgesi Nazım İmar Planı’na, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan bütünlüğüne, plan kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.

            Şile İlçesi Sahilköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları yukarıda belirtilen konular Planlama Müdürlüğü tarafından dijital ortamda üretilmesi ve plan dağıtım işlerinin dijital ortamda üretilen paftalar üzerinden yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.”  şeklindeki komisyon raporunun olduğu gibi karar olarak kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

MÜLKİYET: Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminde itirazlara konu parsellerin şahıs ve dernek, cemiyet, kooperatif mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

MERİ PLANDAKİ DURUMU: İlgi (b) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen itiraz konularına ilişkin alanlar;

 • 1 (411 parsel), 2 (415 parsel) nolu itirazlar; 411 parsel kısmen 13.09.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda, kısmen de 20.12.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sahilköy Uzundere ve Yan Kolu Kozlar Deresine Yönelik Nazım İmar Planı İtirazı’nda “Yol Alanı”nda, 415 parsel ise 20.12.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sahilköy Uzundere ve Yan Kolu Kozlar Deresine Yönelik Nazım İmar Planı İtirazı’nda “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar”da kalmaktadır. 12.01.2018 tasdik tarihli Şile İlçesi Sahilköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda 411 parsel kısmen “Tarımsal Alan”da kısmen “Yol Alanı”nda, 415 parsel ise “Tarımsal Alan”da kalmaktadır.
 • 4 (11 parsel) nolu itiraz; 20.12.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sahilköy Uzundere ve Yan Kolu Kozlar Deresine Yönelik Nazım İmar Planı İtirazı’nda 11 parsel kısmen 2. sahil şeridi içinde “Günübirlik Tesis Alanı”nda, kısmen de “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nda kalmaktadır. 12.01.2018 tasdik tarihli Şile İlçesi Sahilköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen 2. Sahil şeridi içinde “Günübirlik Tesis Alanı”nda kısmen de “E:0.60 Yençok:3 kat Yapılaşma Şartlarında TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nda kalmaktadır.
 • 5 (179 parsel) nolu itiraz; 179 parsel kısmen 13.09.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda, kısmen de 20.12.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Sahilköy Uzundere ve Yan Kolu Kozlar Deresine Yönelik Nazım İmar Planı İtirazı’nda “K2 Rumuzlu Konut Alanları”nda kalmaktadır. 12.01.2018 tasdik tarihli Şile İlçesi Sahilköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen “E:0.35 Yençok:2 Kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı”nda, kısmen de “Kültürel Tesis Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 6-7 (472 parsel) nolu itirazlar; 13.09.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda 472 parsel kısmen “K1 Rumuzlu Konut Alanı”nda kısmen de “Park ve Dinlenme Alanı”nda kalmaktadır. 12.01.2018 tasdik tarihli Şile İlçesi Sahilköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen “E:0.45 Yençok:2 Kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı”nda, kısmen “E:0.40 Yençok:2 Kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 8-9-10 (658 parsel) nolu itirazlar; 13.09.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Bölgesi Nazım İmar Planı’nda 658 parsel “K2 Rumuzlu Konut Alanı”nda kalmaktadır. 658 parsel kısmen 08.01.1998 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Domalı, Doğancılı, Alacalı Köyü Uygulama İma Planı’nda kısmen “Taks: 0.15 Kaks:0.30 2 kat Yapılaşma Şartlarında Gelişme Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, kısmen de 12.01.2018 tasdik tarihli Şile İlçesi Sahilköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda ise kısmen “E:0.35 Yençok:2 Kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: 02.10.2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Sahilköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne askı süresi içinde yapılan itirazlar sonucunda ilgi (b) İlçe Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan UİP-34229197 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin yapılan incelemede:

 • 1 (411 parsel), 2 (415 parsel) nolu itirazlar kapsamında; “Tarımsal Alan” içerisinden 411, 415 parsellerdeki “Tarımsal Alan” iptal edilerek “E:0.30 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı” olarak düzenlenmiş ve parsellerin doğusundan çıkmaz yol ihdas edilmiştir.

   Bununla birlikte söz konusu plan değişikliği onama sınırı içerisinde 416 parselin de dahil edildiği ancak söz konusu parsel üzerinde herhangi bir fonksiyon değişikliği yapılmadığı tespit edilmiştir.

             Yapılan düzenleme İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 21.06.2018 ve 31.05.2018 tarihli kurum görüşleri doğrultusunda yapılmış olup 415 parsel açısından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmakla ve 411 parsel açısından ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmamakla birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşımaktadır. Bununla birlikte söz konusu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün görüşlerinde “…izin tarihinden itibaren iki yıl içerisinde plan yapılıp ve onaylanması, plan onayından sonra Müdürlüğümüze bahse konu parsele ilişkin planda verilen  fonksiyonu da gösteren onaylı planın bir suretini gönderilmesi gerekmektedir. Şayet iki yıl içerisinde plan yapılıp onaylanmaması durumunda verilen izin iptal edilmesi için Müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekmektedir.” denilmekte olup, görüş yazısında belirtilen 2 yıl süresinin dolduğu görülmektedir.

     Ayrıca, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, İmar Planı Değişiklikleri başlığı, Madde 26, fıkra 6, ç bendinde “İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez.” denilmekte olup yapılan düzenlemenin yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 • 4 (11 parsel) nolu itiraz ve Komisyon Teklifi (1107, 1106, 1108 ve 28 parseller) kapsamında; 9, 11, 16, 17, 19, 1006 ve 1007 parsellerden geçecek şekilde 7 metre enkesitli Yol planlandığı ve bu parsellerde yer alan “E: 0.60 Yençok: 3 kat Yapılaşma Şartlarında TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” lejantı ve 19 parseldeki “Otel Alanı” lejantının iptal edilerek kısmen “K-K Rumuzlu Konaklama ve Konut Alanı”, kısmen “Park Alanı” olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

   Komisyon Teklifi Kapsamında “E: 0.60 Yençok: 3 kat Yapılaşma Şartlarında TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” içerisinden 36 parselin ve 28 parselin kuzeyinden başlayan 2 adet 7 metrelik yol 1065 parselin batısında birleşerek 1065 parselin güneyinden kadastral boşluktan devam ederek 7 metrelik yol ve 1105, 1106, 1107, 1108 parseller ile 1062 ve 1063 parseller arasındaki kadastral boşluktan geçen 7 metrelik yol düzenlenmiş olup 36 parselin ve 28 parselin kuzeyinden başlayıp 1065 parselde birleşen yolların arasında kalan ve 1065 parselin güneyinde açılan yolun altında kalan “E: 0.60 Yençok: 3 kat Yapılaşma Şartlarında TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” lejantı iptal edilerek “Park Alanı” olarak, yeni düzenlenen “Yol Alanları” ve “Park Alanları” dışında 28, 29, 33, 36, 37, 55, 56, 57, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1105, 1106, 1107, 1108 parsellerde ve kadastral boşlukta kalan “E: 0.60 Yençok: 3 kat Yapılaşma Şartlarında TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” lejantı iptal edilerek “K+K Rumuzlu Konaklama ve Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir.

   Ayrıca F22C04D3A nolu lejant paftasına “K+K Rumuzlu Konaklama ve Konut Alanı” lejantı,  F22C03C1C nolu plan hükümleri paftasına ise “4.4. K+K Rumuzlu Konaklama ve Konut Alanı; Bu alanlarda mülkiyet sahibinin tercihine göre “Konut Alanı” veya “Turizm Tesis” kullanımlarından biri yer alabilir. a) Bu alanlardaki konut kullanımlarında, plan hükümlerinin “2.2. Gelişme Konut Alanları” maddelerinin yapılaşma şartları geçerlidir.

 1. b) Bu alanlarda turizm tesisi kullanımları yapılması halinde ise; “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanları” maddelerinin yapılaşma şartları geçerlidir.” maddesi eklenmiştir.

               Yapılan düzenlemeler ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile eklenen “K+K Rumuzlu Konaklama ve Konut Alanı” plan notunun 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planının “4.4. Konaklama+Konut Alanları” plan notu ile uyumlu olmakla birlikte söz konusu düzenleme 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı ve nüfus yoğunluğunda artışa neden olmaktadır. Bununla birlikte yapılan düzenleme içerisinde bulunan 19 parselde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve onaylanan 16.04.2019 tasdik tarihli İstanbul İli Şile İlçesi Domalı Mahallesi 19 Nolu Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği bulunmakta olup, söz konusu değişiklik ile 19 parselde yer alan “E: 0.60 Yençok: 3 kat Yapılaşma Şartlarında TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” lejantının iptal edilerek “Otel Alanı” olarak düzenlendiği ve söz konusu değişikliğin İlçe Belediyesi’nden tarafımıza yollanan uygulama imar plan değişikliği paftasında yer almadığı tespit edilmiştir.

 • Komisyon teklifi (1138 parsel) kapsamında; 1137 ve 1138 parseller arasında kalan “Park Alanı” iptal edilerek çıkmaz sokak olarak düzenlenmiştir.

   Yapılan düzenleme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını etkilememekle birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Park Alanı” donatısını azaltıcı nitelik taşımaktadır. Ayrıca, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, İmar Planı Değişiklikleri başlığı, Madde 26, fıkra 6, ç bendinde “İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez.” denildiğinden 1137 ve 1138 parseller arasındaki çıkmaz sokak düzenlemesinin yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 • 5 (179 parsel) itiraz kapsamında; 180 parselin doğusunda yer alan 5 metrelik yolun bir kısmı iptal edilerek “E:0.35 Yençok:2 Kat Yapılaşma Şartlarında Yerleşik Konut Alanı” lejantına alınmış olup yolun geri kalanı çıkmaz sokak olarak düzenlenmiştir.

                Yapılan düzenleme uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir. Ancak, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, İmar Planı Değişiklikleri başlığı, Madde 26, fıkra 6, ç bendinde “İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez.” denildiğinden yapılan düzenlemenin yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 • 6-7 (472 parsel) itiraz kapsamında; 470, 472 parsellerin içerisinden ve kadastral boşluktan geçen yol batıya kaydırılarak “Park Alanı” yeniden düzenlenmiştir.

           Söz konusu düzenleme uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 8-9-10 (658 parsel) itiraz kapsamında; 658 parselin kuzeyindeki ada kenarı çizgisi kuzeye kaydırılarak yolun bir kısmı “E:0.35 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı” olarak düzenlemiştir. Ayrıca plan onama sınırı da kuzeye kaydırılarak yeniden düzenlenmiştir.

                 Yapılan düzenlemenin parselin bir kısmının 08.01.1998 1/1000 ölçekli Domalı, Doğancılı, Alacalı Köyü Uygulama İmar Planı’nda kalması nedeniyle uygulamada sorun yaşanmaması için yapıldığı anlaşılmış olup, söz konusu düzenleme uygulamaya yönelik ve ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • Komisyon teklifi (1140 parsel) kapsamında; 1143 parselin güneyinden “Park Alanı” ve Belediye Hizmet Alanı”ndan geçecek şekilde çıkmaz sokak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir. Ancak söz konusu itiraza konu 1140 sayılı parselin plan sınırı dışında kaldığı ve düzenlemenin 1140 parseli kapsamadığı tespit edilmiştir. \"denilerek.

İlgi (b) İlçe Meclis Kararları ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen UİP-34229197 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Sahilköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazları teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, Sahilköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları incelenmiş olup, Müdürlük değerlendirme yazısı Komisyon teklifi (1140 parsel) kapsamındaki değişikliğin reddi diğer hususlarda ilçesinden geldiği şekliyle kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Ulaşım ve Trafik Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Ocak Ayı Toplantılarının 14 Ocak 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.