Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

UİP-34471116 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi

Karar Tarihi

14 Ocak 2021

Karar No

53

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/12/2020 gün ve 2020/5894 sayılı yazısında;

             “İlgi:

 1. a) Şile Belediye Başkanlığının 23/06/2020 tarihli ve 39098903-310.01-E.565/4777 sayılı yazısı ve ekleri.
 2. b) Şile Belediye Meclisinin 11/10/2019 tarihli ve 2019/57sayılı Kararı.
 3. c) Şile Belediye Meclisinin 06.07.2018 tarih ve 2018/58 sayılı Kararı.
 4. d) Büyükşehir Belediye Meclisine 10/12/2018 tarihli ve BN:6339 sayılı takdim yazımız.
 5. e) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/01/2019 tarihli ve 43 sayılı Kararı.
 6. f) 26/03/2019 tarihli ve 2019/995 sayılı yazımız ve ekleri.

TALEP: İlgi (a) yazı ile ekinde yer alan UİP-34471116 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin,  ilgi (b) İlçe Meclis Kararları ile uygun görüldüğü belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7.b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ: 21.06.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi II. Etap Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, ilgi (c) İlçe Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için Başkanlığımıza iletilen 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi, ilgi (d) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (e) Meclis Kararı’yla tadilen uygun görülerek 24/01/2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. 24/01/2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ilgi (f) yazımız ile dağıtımı yapılarak, 02.07.2019-31.07.2019 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI: Şile İlçesi Bucaklı Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan plan itirazları incelenmiş olup;

 • 5, 6, 7, 14, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 39, 45, 49, 50, 58, 59, 65, 67, 72, 78, 80, 84, 85, 88, 101, 102, 105, 109, 110, 111 ve 116 numaralı “Tarımsal Nitelikli Alan” lejantına ilişkin itiraz talepleri; İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 31.10.2017 tarihli ve E.2727410 sayılı kurum görüşüne ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’na aykırılık teşkil ettiğinden Tarım Dışı fonksiyon amaçlı kullanım talebi uygun görülmemiştir.
 • 90, 91, 92 ve 122 numaralı “Tarımsal Nitelikli Alan” lejantına ilişkin itiraz talepleri; ‘Tarım Dışı Başvuruları’ kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden kurum görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğü’ne iade edilmiştir.
 • 1, 37, 40, 41, 55, 69, 70, 82, 86, 87 numaralı ‘TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı’ lejantına ilişkin itiraz talepleri; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na, plan bütünlüğüne, plan kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.
 • 8, 9, 10, 12, 17, 19, 36, 44, 47, 63, 66, 68, 79, 97, 98, 100, 104, 108 ve 114 numaralı itirazlar ile imar yolunun yeniden düzenlenmesi veya kaldırılması ve fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na, plan bütünlüğüne, plan kararlarına, yol kademelenmesine ve yol hiyerarşisine aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.
 • 2, 3, 4, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 34, 35, 38, 42, 43, 46, 48, 54, 56, 57, 60, 62, 71, 73, 74, 75, 76, 81, 83, 89, 93, 103, 106, 107 ve 121 numaralı itirazlar ile imar yolunun yeniden düzenlenmesi ve fonksiyon değişikliğine ilişkin itirazlar, Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde kabul edilmiştir.

Diğer İtiraz Talepleri:

 • 31, 52, 53, 61, 64 ve 77 numaralı Plan Notlarına ilişkin itiraz talepleri; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na, plan bütünlüğüne, plan kararlarına aykırılık teşkil ettiğinden uygun görülmemiştir.
 • 51 ve 99 numaralı itirazlar Bucaklı Mahallesi Uygulama İmar Planı sınırları dahilinde kalmadığından değerlendirmeye alınmamıştır.
 • 94 numaralı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yapmış olduğu itiraza ilişkin olarak, itiraza konu herhangi bir husus tespit edilememiştir.

Komisyon Teklifi Kapsamında;

 • 0/4343 parselin kuzey hattında Ek Bilgi paftasında gösterildiği şekliyle imar yolunun düzenlenmesi,
 • Belediyemize kayıtlı 23.09.2019 tarih 2019-18553 sayılı dilekçeye istinaden 0/4478 sayılı parsel ve çevresinde bulunan imar yollarının Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi,
 • Belediyemize kayıtlı 30.09.2019 tarih ve 2019-19095 sayılı dilekçeye istinaden 0/2345 sayılı parselin batısında bulunan imar yolunun Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi,
 • 95, 96, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120 numaralı itirazların Komisyon Teklifi kapsamında düzenlenen Yol ve Fonksiyon değişiklikleri Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde uygun görülmüştür.” şeklindeki komisyon raporunun olduğu gibi karar olarak kabul edildiği görülmektedir.

MÜLKİYET: İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen 24.01.2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesi Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlara konu parsellerin çoğunlukla şahıs ve hisseli şahıs mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

          MERİ PLANDAKİ DURUMU: İlgi (b) İlçe Meclis kararı ile uygun görülen itiraz konularına ilişkin alanlar;

 • 13 (4641 parsel), 29 (4645 parsel), 34 (4642, 4639, 4640 parseller ve 105 ada 11 parsel), 35 (4646 parsel) nolu itirazlar; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda 4641 ve 4645 parseller “K1 Konut Alanı”nda, 4642, 4639, 4640 parseller, 105 ada 11 parsel ve 4646 parsel kısmen “K1 Konut Alanı”nda kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda 4641 parsel kısmen “E:0.35 Yençok:2 kat Yapılaşma Koşullarında Konut Alanı”nda kısmen de “Yol Alanı”nda, 4645 parsel “Yol Alanı”nda, , 4642, 4639, 4640 parseller, 105 ada 11 parsel ve 4646 parsel kısmen “E:0.35 Yençok:2 kat Yapılaşma Koşullarında Konut Alanı”nda kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 15 (106 ada 3 parsel) ve 106 (4497 parsel) nolu itirazlar; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda 106 ada 3 parsel kısmen “Tarımsal Nitelikli Alan”da kısmen de “Yol Alanı”nda, 4497 parsel ise “TT-2 Rumuzlu Turizm Alanı”nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli 57 (4524 parsel) nolu itiraz ve Komisyon Teklifi; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda “TT-2 Rumuzlu Turizm Alanı”nda yer almakta olup kısmen “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar” sınırı içinde kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda kısmen “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 11 (4556 parsel) nolu itiraz; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda kısmen “TT-2 Rumuzlu Turizm Alanı”nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda kısmen “TT-2 Rumuzlu Turizm Alanı”nda kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 38 (3572 parsel) nolu itiraz; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda ‘TT-2 Rumuzlu Turizm Alanı’nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda kısmen ‘TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı’ kısmen de ‘Yol Alanı’nda kalmaktadır.
 • 21 (3871- 3872 parseller) nolu itiraz; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda “K1 Konut Alanı”nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda ise 3872 parsel kısmen “E:0.35 Yençok:2 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı”nda, kısmen “Tarımsal Nitelikli Alan”da, kısmen de “Yol Alanı”nda, 3871 parsel ise kısmen “E:0.35 Yençok:2 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 18 (3826, 3852 parseller), 30 (3810 parsel), 43 (3809 parsel), 112 (3802, 3677 parseller), 113 (3856 parsel), 115 (3857 parsel), 117 (3853 parsel), 118 (3822 parsel) nolu itirazlar; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda 3852, 3856 ve 3822 parseller “K1 Konut Alanı”nda, 3810, 3857 parseller “Tarımsal Nitelikli Alan”da, 3809, 3820, 3677, 3822 parseller kısmen “Tarımsal Nitelikli Alan” kısmen “Yol Alanı”nda, 3826 parsel ise kısmen “K1 Konut Alanı”nda, kısmen “Yol Alanı”nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda ise 3826, 3852, 3856, 3853 parseller kısmen “E:0.35 Yençok:2 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 3810, 3809, 3820, 3677, 3857, 3822 parseller ise “Kısmen Tarımsal Nitelikli Alan”da kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 22 (3494 parsel) nolu itiraz; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda kısmen ’K-2 Konut Alanında’ kısmen ‘Park Alanı’nda kısmen de ‘Yol Alanı’nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda kısmen ‘E:0.20 Yençok:2 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı’nda kısmen ‘Park Alanı’nda kısmen de ‘Yol Alanı’nda kalmaktadır.
 • 48 (3484, 3485 parseller), 81(3667 parsel) nolu itirazlar; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda kısmen “K2 Konut Alanı”nda kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda kısmen “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Koşullarında Konut Alanı”nda kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 74 (3957 parsel) nolu itiraz; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda kısmen “İbadet Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda kısmen “İbadet Alanı”nda kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 42 (3917 parsel) nolu itiraz; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda kısmen “K-1 Konut Alanı”nda kısmen “Park Alanı”nda, kısmen de Yol Alanı”nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda kısmen “E:0.35 Yençok:2 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı”nda kısmen “Park Alanı”nda kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 107 (4019 parsel) nolu itiraz; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda “K2 Konut Alanı”nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda kısmen “E:0.20 Yençok:2 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı”nda kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 56 (1427 parsel) nolu itiraz; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda “K-2 Konut Alanı”nda kalmakta olup kısmen “Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar” sınırı içinde yer almaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda kısmen “E:0.20 Yençok:2 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı”nda kısmen “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 2 (2320 parsel), 3 (2321 parsel) nolu itirazlar; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda 2320 parsel “K1 Konut Alanı”nda, 2321 parsel ise kısmen “K1 Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda 2320 ve 2321 parseller kısmen “E:0.35 Yençok:2 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 119 (1165 parsel) nolu itiraz; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda “TT-2 Rumuzlu Turizm Alanı”nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda kısmen “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nda kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 71 (1305 parsel) nolu itiraz; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda kısmen “K1 Konut Alanı”nda kısmen de “Eğitim Alanı”nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda kısmen “E:0.35 Yençok:2 kat Yapılaşma Koşullarında Konut Alanı”nda kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 120, 121 (1271 parsel) nolu itirazlar; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda kısmen “K2 Konut Alanı”nda kısmen de “Park Alanı”nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda kısmen “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Koşullarında Konut Alanı”nda kısmen “Yol Alanı”nda kısmen de “Park Alanı”nda kalmaktadır.
 • 4 (1124 parsel), 60 (1127 parsel), 75 (1128 parsel) nolu itirazlar; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda 1124 ve 1128 parseller kısmen “K2 Konut Alanında”, kısmen “TT-2 Rumuzlu Turizm Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 1127 parsel kısmen “K2 Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda 1124 parsel kısmen “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nda, kısmen “E:0.20 Yençok:2 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda”, 1127 parsel kısmen “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Koşullarında Konut Alanı”nda kısmen de “Yol Alanı”nda, 1128 parsel ise kısmen “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” kısmen de “Yol Alanı’nda” kalmaktadır.
 • 83 (1017- 1018 parseller) nolu itiraz; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda “TT-2 Rumuzlu Turizm Alanı”nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nda kalmaktadır.
 • 89 (545-555 parseller) nolu itiraz; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda “Tarımsal Nitelikli Alan”da kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda “Tarımsal Nitelikli Alan”da kalmaktadır.
 • 46 (4246 parsel), 73 (4245 parsel) nolu itirazlar; 18.05.2018 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap İlişkin Nazım İmar Planı İtirazında, 18.madde sınırı içerisinde 4246 parsel kısmen “TT-1 Turizm Alanı”nda, kısmen “Belediye Hizmet Alanı”nda, kısmen de “Park Alanı”nda, 4245 parsel ise kısmen “TT-1 Rumuzlu Turizm Alanı”nda, kısmen de “Park Alanı”nda kalmakta olup söz konusu parseller kısmen “Taşkına Maruz Alanlar Sınırı” içinde yer almaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda 18. Madde sınırı içerisinde 4246 parsel kısmen “TT-1 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nda kısmen “Park Alanı”nda, kısmen “Belediye Hizmet Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda, 4245 parsel ise kısmen “TT-1 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nda, kısmen “Park Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmakta olup söz konusu parseller kısmen “Taşkına Maruz Alanlar Sınırı” içinde yer almaktadır.
 • 96 ve 103 (4132- 4282- 4290- 4278- 4275- 4685- 4288- 4283- 4279 parseller) nolu itirazlar; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda 4132 parsel kısmen “Park Alanı”nda, kısmen “Yol Alanı”nda, 4282, 4290, 4278, 4275, 4685, 4288, 4283, 4279 parseller ise kısmen “K2 Konut Alanı”nda kısmen de “Park Alanı”nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda ise 4132 parsel kısmen “Park Alanı”nda, kısmen “Yol Alanı”nda, 4282, 4283, 4279 parseller kısmen “E:0.20 Yençok:2 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı”nda, kısmen de “Park Alanı”nda, 4290, 4278, 4275, 4685, 4288 parseller kısmen “E:0.20 Yençok:2 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı”nda, kısmen “Park Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 76 (4348 parsel) nolu itiraz; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda kısmen “K2 Konut Alanı”nda, kısmen “Yol Alanı”nda, kısmen de “Park Alanı”’nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda kısmen “E:0.20 Yençok:2 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı”nda kısmen “Park Alanı”nda, kısmen de “Yol Alanı”nda kalmaktadır.
 • 16 (4590 parsel) nolu itiraz; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda ‘K1 Konut Alanı’nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda kısmen ‘E:0.35 Yençok:2 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı’nda kısmen de ‘Yol Alanı’nda kalmaktadır.
 • 28, 54 (4559 parsel) nolu itirazlar; 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda kısmen ‘K2 Konut Alanı’nda kısmen de “TT-2 Rumuzlu Turizm Alanı”nda kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda kısmen “E:0.20 Yençok:2 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı”nda kısmen de ‘Yol Alanı’nda kalmaktadır.
 • 62, 93 (388 parsel) nolu itiraz; 388 parselin bir kısmı 21/06/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Doğu Sahili Bölgesi 2.Etap Nazım İmar Planı’nda, kısmen ‘Tarımsal Nitelikli Alan’da kısmen ‘Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar’da kısmen de ‘Yol Alanı’nda, söz konusu parselin bir kısmı ise 20/07/2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile Darlık, İsaköy, Kabakoz Havzası Nazım İmar Planı’nda “Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar” lejantında “Dere Yapı Yaklaşma Sınırı” içerisinde kalmaktadır. 24/01/2019 tasdik tarihli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesine ilişkin Uygulama İmar Planı’nda kısmen ‘Tarımsal Nitelikli Alan’da kısmen ‘Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar’da kısmen de ‘Yol Alanı’nda, kısmen de “Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı”nda kalmaktadır.

  DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:  UİP-34471116 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde uygun görülen itirazlara ilişkin yapılan incelemede;

 • 13, 29, 34, 35 (4641, 4645, 4642, 4639, 4640, 4646 parseller ve 105 ada 11parsel) nolu itirazlar kapsamında; 4641-4642-4640-4645-4646 parsellerden geçen yol alanı iptal edilerek E:0.35 Yençok:2 kat yapılaşma şartlarında Konut Alanı olarak, 105 ada 11 parselden geçen “Yol Alanı” iptal edilerek “Tarımsal Nitelikli Alan” olarak düzenlenmiştir.

             Yapılan düzenleme ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmamakla birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, yol alanlarını azaltıcı nitelik taşımaktadır. Ayrıca, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, İmar Planı Değişiklikleri başlığı, Madde 26, fıkra 6, ç bendinde “İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez.” denilmekte olup yapılan düzenlemenin yönetmeliğe aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 • 15 ve 106 ( 106 ada 3 parsel, 4497 parsel) nolu itirazlar kapsamında; 4497, 4488 parseller ile 106 ada 3 parselden geçen 7 metrelik Yol Alanı kısmen Tarımsal Nitelikli Alan kısmen de TT-2 rumuzlu Turizm Tesis Alanına kaydırılmış olup, 4488 parseldeki yol alanı E:0.20 Yençok:2 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak, 4497 parseldeki yol alanı da TT-2 rumuzlu Turizm Tesis Alanı olarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme, ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmamakla birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcıdır. Ayrıca, yeni açılan yollar için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınmadığı için ilgili kurum görüşüne aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 • 57 (4524 parsel) nolu itiraz kapsamında; 4478 nolu parsel üzerindeki 10 metrelik Yol Alanı” iptal edilerek “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”na alınmış söz konusu yol 4524 parselin batı ve kuzey sınırından ucu açık şekilde “Orman Alanı”na bağlanmış, 4497 ve 4498 parsellerde yer alan 7 metrelik yol güneye kaydırılarak bu alan “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”na alınmıştır. Ayrıca 4480 ve 4469 parseller arasındaki yol 10 metreden 7 metreye düşürülmüştür.

Yapılan düzenleme uygulamaya yönelik ve ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmamakla birlikte “Tarımsal Nitelikli Alan” ve “Orman Alanı” içerisinden açılan yollar ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınmamış olduğundan Kurum Görüşüne ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, İmar Planı Değişiklikleri başlığı, Madde 26, fıkra 6, ç bendinde “İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez.” denildiğinden ilgili yönetmeliğe aykırı nitelik olduğu tespit edilmiştir.

 • 11 (4556 parsel) nolu itiraz kapsamında; 4556 parselden geçen 7 metrelik yol alanı parselin doğusundaki 4521 ve 4520 parsellerden de geçecek şekilde kaydırılmıştır.

Yapılan düzenleme, uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 38 (3572 parsel) nolu itiraz kapsamında; 3571, 3572 ve 3574 parsellerden de geçen 7 metrelik yol alanı yolun kuzeyindeki orman alanına kaydırılmış olup, bu alan “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” olarak düzenlenmiştir.

              Yapılan düzenleme, uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmamakla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınmadığı için ilgili kurum görüşüne aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 • 21 (3871- 3872 parseller) nolu itiraz kapsamında; 3871, 3872, 3799, 3798 ve 3797 parsellerden geçmekte olan 7 metrelik yol alanı batıya kaydırılarak düzenlenmiştir.

  Yapılan düzenleme, uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 18, 30, 43, 112, 113, 115, 117, 118 (3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3820, 3819, 3821, 3822 3823 parseller) nolu itirazlar kapsamında; 3853-3854-3855-3856 parsellerden geçen 7 metrelik yol alanı iptal edilerek E:0.35 Yençok:2 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak düzenlenmiş buna karşılık 3821-3822-3823-3857 parsellerden “Tarımsal Nitelikli Alan” içerisinden 7 metrelik yeni bir yol planlanmıştır. Ayrıca 3819-3818-3810-3809-3808 parsellerden geçen 7 metrelik yol ise kuzey doğuya kaydırılarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme, uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 22 (3455-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3495-3494 parseller) nolu itiraz kapsamında; ilgili parsellerdeki park alanından 7 metrelik yol alanı geçirilmiş ve 3455 parselde yeni park alanı düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme, uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 48, 81 (3666-3482-3481-3485-3486-3487-3488-3489-3490…parseller) nolu itirazlar kapsamında; 3667 parselin doğusundan başlayarak kuzeybatı-güneydoğu aksında 3469 parselin doğusundan 15 metrelik yola bağlanan 7 metrelik yol iptal edilerek 3674 ve 3664 parseller arasından başlayan ve kuzeybatı-güneydoğu aksında devam edip 3469 parselin içinden geçerek 7 metrelik yola bağlanan yeni bir yol aksı düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme, uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 74 (3957 parsel) nolu itiraz kapsamında; “İbadet Alanı” olan 3957 parselin bir kısmı E:0.35 Yençok:2 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenlemeler yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, donatı alanlarını azaltıcı olduğundan 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 42 (3917 parsel) nolu itiraz kapsamında; 3917 parseldeki “Park Alanı”nın bir kısmı iptal edilerek E:0.35 Yençok:2 kat yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenlemeler yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı, donatı alanlarını azaltıcı olduğundan 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 107 (4019 parsel) nolu itiraz kapsamında; 4019-4020-4021-4022-3986-3985-2785-2786 parsellerden geçmekte olan 7 metrelik yolun güzergâhında düzenleme yapılmıştır.

Yapılan düzenleme, uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 56 (1425-1426-1427-1429-1430-1432 parseller) nolu itiraz kapsamında; söz konusu parsellerde yer alan “Konut Alanı”ndaki, “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Şartları” iptal edilerek E:0.35 Yençok:2 kat olarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenlemeler yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğundan 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 2-3 (2315-2316-4684-2331 parseller) nolu itiraz kapsamında; söz konusu parsellerden geçen 10 metrelik yol alanı 7 metre olarak yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenlemeler yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğundan 1/5000 ölçekli meri Nazım İmar Planı kararlarına aykırı nitelik taşımaktadır.

 • 119 (1164-1165-1167-1168-1169-1170-1218-1220-1221 parseller) nolu itiraz kapsamında; 1164-1165-1167-1168-1169-1170 parsellerden geçen 7 metrelik yol alanının bir kısmı kaydırılarak 1220-1221-1218 parsellerden geçecek şekilde düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme, uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 71 (1305 parsel) nolu itiraz kapsamında; 1305-1306-1283 parsellerden geçen 7 metrelik yol alanı 1283 parsele kaydırılarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme, uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 120, 121 (1255-1268-1271 parseller) nolu itirazlar kapsamında; parsellerde bulunan “Park Alanı” iptal edilerek “Cami Alanı” olarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme donatı alanından farklı bir donatı alanına dönüşüm niteliğinde olmakla birlikte, plan bütününde yeşil alanları azaltıcı niteliktedir. Ayrıca söz konusu alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda da “Park Alanı” olarak düzenlendiğinden, yapılan değişiklik 1/5000 ölçekli plan kararlarını da değiştirici niteliktedir.

 • 4, 60, 75 (1124-1125-1126-1127-1139 parseller) nolu itirazlar kapsamında; 1125-1126-1128-1139 parsellerden geçen 7 metrelik yol alanı iptal edilerek 1124 ve 1125 parsellerin arasından geçecek şekilde düzenlenmiştir.

              Yapılan düzenleme, uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 83 (121 ada 5 parsel-1018-1019-1020-1021-1022-1026-1027-1028 parseller) nolu itiraz kapsamında; kısmen “Orman Alanı”ndan, kısmen de itiraz sahibi parsellerdeki “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”ndan geçecek şekilde 7 metrelik yol alanı düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme; uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici olmamakla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden görüş alınmadığı için ilgili kurum görüşüne aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 • 89 (1534 ada 13 parsel) nolu itiraz kapsamında; 1534 ada 13 parselin güneyinden geçen 7 metrelik “Yol Alanı” iptal edilerek parselin doğusundan geçecek şekilde düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme, uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 95 (221-223-824-550-551-…360-361-362 parseller) nolu itiraz kapsamında; meri plan sınırı, mahalle sınırı ile çakışacak şekilde düzenlenmiş olup iki plan sınırı arasındaki “Su Yüzeyi” fonksiyonu iptal edilerek alan plansız kalmıştır.

Yapılan düzenleme ile, “Su Yüzeyi” lejantı iptal edilmiştir. Ancak; Su Yüzeyi Plan Notlarında: “Bu alanlar DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı planlanan ve ıslah projesi bulunan gölet alanlarını ve mevcut dereleri kapsamaktadır.” denilmekte olup, DSİ Genel Müdürlüğü’nden değişiklik ile ilgili görüşünün alınmadığı, ayrıca, yapılan düzenlemenin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelik taşıdığı tespit edilmiştir.

 • 46 ve 73 ( 4241-4242-4243-4244-4245-4246-4247-4248-4248 parseller) nolu itirazlar kapsamında; 4245 parseldeki “Park Alanı”nın bir kısmı ile 4246 parseldeki “Park Alanı” iptal edilerek “TT-1 rumuzlu Turizm Tesis Alanı” olarak, 4244-4243-4249 parsellerdeki TT-1 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nın bir kısmı iptal edilerek “Park Alanı” olarak düzenlenmiştir. Ayrıca 4262 parselin kuzeydoğu köşesinden başlayıp “TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı”nı kuzeyden çeviren ve 4246 parselin içerisinden güneybatıdaki 10 metrelik yola bağlanan bir yol alanı düzenlenmiş ve meri plandaki “Park Alanı” ile yeni düzenlenen yol arasında kalan “TT-1 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” ile kısmen 4239, kısmen de 4240 parseldeki “TT-1 Rumuzlu Turizm Tesis Alanı” fonksiyonu iptal edilerek “Park Alanı” olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte yapılan düzenleme ile 18.madde uygulama sınırının iptal edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan düzenleme; uygulamaya yönelik olup düzenlenen donatı alanları büyüklük olarak meri plandaki donatı alanlarını karşıladığından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 96 ve 103 (102 ada 34 parsel-4685-4288-4287-4286-4285-4284-4283-4282-4281-4280-4279-4278-4277-4276-4275-4274 parseller, 101 ada 1-2 parseller ve kadastral boşluk alanları) nolu itiraz kapsamında; 102 ada 34 parselin bir kısmı ile kadastral boşluk alanındaki Konut Alanı iptal edilerek, “Park Alanı” olarak düzenlenmiş ancak “Park Alanı”nın diğer parsellere denk gelen kısmı iptal edilerek “E:0.20 Yençok:2 kat Yapılaşma Koşullarında Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme, uygulamaya yönelik olup düzenlenen donatı alanları büyüklük olarak meri plandaki donatı alanlarından çok farklı olmamakla birlikte 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici niteliktedir.

 • 76 (4349-4346-4663-4348-4344-4345 parseller ve kadastral boşluk alanları) nolu itiraz kapsamında; 4348 parsel ile kadastral boşluk alanındaki “E:0.20 Yençok: 2 kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı” iptal edilerek “Park Alanı” olarak düzenlenmiş buna karşılık kadastral boşluktaki Park Alanı iptal edilerek “E:0.20 Yençok: 2 kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir.

           Ayrıca 4343 parseldeki yolun cephe hattı düzeltilerek 4343-4344-4345-4348-4346-4663-4650 parsellerden geçecek şekilde düzenlenmiş, ancak yol genişliğine ilişkin herhangi bir tanımlama yapılmamıştır.

Yapılan düzenlemede; uygulamaya yönelik olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmamakla birlikte “Tarımsal Nitelikli Alanın” bir kısmının iptal edilerek yapılan “Yol Alanı”na ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden görüş alınmadığı tespit edilmiştir.

 • 16 (4584-4585-4586-4587-4589-4590-4580 parseller) nolu itiraz kapsamında; 4584-4585-4586-4587 parsellerden geçen genişliği belirtilmeyen çıkmaz yol düzenlenmiştir. 4580, 4585, 4586, 4589, 4590 parsellerden geçen 7 metrelik “Yol Alanı” iptal edilerek kısmen “E:0.35 Yençok: 2 kat Yapılaşma şartlarında Konut Alanı”, kısmen “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, iptal edilen “Yol Alanı” dışında 4589 parselin geri kalan kısmı ile 4590 parselin bir kısmı da “Mezarlık Alanı” olarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme, uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olmamakla birlikte yeni düzenlenen çıkmaz sokağın “Tarımsal Nitelikli Alan”da kalan kısmına ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden görüş alınmadığı tespit edilmiştir.

 • 28, 54 (4542-4543-4544-4559 parseller) nolu itirazlar kapsamında; söz konusu parsellerin arasından geçen 7 metrelik Yol Alanı kuzeye kaydırılarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme, uygulamaya yönelik olup ölçek itibari ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte değildir.

 • 62, 93 (388 parsel-yeni 1533 ada 9 parsel-) nolu itirazlar kapsamında; söz konusu parseldeki “Tarımsal Nitelikli Alan” iptal edilerek “E:0.20 Yençok: 2 kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı” olarak düzenlenmiştir.

Yapılan düzenlemede; yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğundan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na aykırı nitelikte ve teklif fonksiyonun ve yapılaşma şartlarının da çevresi ile uyumsuz olduğu, ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün değişiklik ile ilgili görüşünün alınmadığı tespit edilmiştir. “denilerek.

İlgi (b) ilçe Meclis Kararı ile tarafımıza iletilen UİP-34471116 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi Bucaklı Mahallesi Uygulama İmar Planı itirazlarına yönelik değişiklik teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

  KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, Bucaklı Mahallesi 1/1000 ölçekli UİP planı itirazları incelenmiş olup; Müdürlük değerlendirme yazısı 13, 29, 34, 35 nolu itirazlar; 15 ve 106 nolu itirazlar; 57 nolu itiraz ve Komisyon teklifi (4478 parsel); 11 nolu itiraz; 18, 30, 43, 76, 112, 113, 115, 117, 118 nolu itirazlar ve Komisyon teklifi; 48, 81 nolu itirazlar; 74 nolu itiraz; 107 nolu itiraz; 2,3 nolu itiraz; 119 nolu itiraz ve Komisyon teklifi; 71 nolu itiraz; 120, 121 nolu itirazlar ve Komisyon teklifi; 4, 60, 75 nolu itirazlar; 89 nolu itiraz; 95 nolu itiraz ve Komisyon görüşü; 46 ve 73 nolu itirazlar; 16 nolu itiraz; 28 ve 54 nolu itirazlar ve Komisyon teklifi (2345 parsel) kapsamındaki değişikliklerin kabulü;

83 nolu itiraz kapsamında bilgi paftasındaki şekliyle 7 metrelik yol alanının Orman sınırı dikkate alınarak geçirilmesi ile kabulü diğer tüm değişikliklerin reddi ve yapılan değişikliklerin dijital ortamda planlara aktarılarak plan paftalarının yeniden üretilmesi ile kabulü komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

 

   Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Ulaşım ve Trafik Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Ocak Ayı Toplantılarının 14 Ocak 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.