Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

UİP-34363478 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İmrenli Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazları

Karar Tarihi

14 Ocak 2021

Karar No

28

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/12/2021 gün ve 2020/9346 sayılı yazısında;

            “İlgi:

 1. a) Şile Belediye Başkanlığının 09/10/2020 tarihli ve 39098903-310.01.04-E.1305/9309 sayılı yazısı ve ekleri.
 2. b) Şile Belediye Meclisinin 10/07/2020 tarihli ve 2020/41 sayılı Kararı.
 3. c) Şile Belediye Meclisinin 15/09/2017 tarihli ve 2017/67 sayılı Kararı.
 4. d) Şile Belediye Başkanlığının 26/12/2017 tarihli ve 39098903-310.01.04-E.869/236981 sayılı yazısı ve ekleri.
 5. e) Büyükşehir Belediye Meclisine 08/01/2018 tarihli ve 206 sayılı takdim yazımız.
 6. f) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2018tarihli ve 121 sayılı Kararı.
 7. g) 12/04/2018 tarihli ve 2018/2158 sayılı yazımız ve ekleri.
 8. h) Şile Belediye Meclisinin 12/10/2018 tarihli ve 2018/78 sayılı Kararı.
 9. i) Şile Belediye Başkanlığının 24/12/2018 tarihli ve 39098903-310.01.04-E.869/12983 sayılı yazısı ve ekleri.
 10. j) Büyükşehir Belediye Meclisine 11/11/2019 tarihli ve 10369 sayılı takdim yazımız.
 11. k) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/09/2019 tarihli ve 493 sayılı Kararı.
 12. l) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2019 tarihli ve 1009 sayılı Kararı.
 13. m) 17/02/2020 tarihli ve 2020/937 sayılı yazımız ve ekleri.

TALEP: İlgi (a) yazı ile ekinde yer alan UİP-34363478 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İmrenli Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazlarına ilişkin plan değişikliği teklifinin, ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7.b maddesi uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir.

PLAN ONAMA SÜRECİ: 18/03/2016 onaylı 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi I. Etap Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, ilgi (c) İlçe Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre gereği için ilgi (d) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilen 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İmrenli Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (e) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (f) Meclis Kararı’yla tadilen uygun görülerek 22/01/2018 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış ve ilgi (g) yazımız ile 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İmrenli Mahallesi Uygulama İmar Planının dağıtımı yapılarak, 18/04/2018-18/05/2018 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır.

22/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İmrenli Mahallesi Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin 1/1000 ölçekli İmrenli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, ilgi (h) İlçe Meclis Kararı ile uygun görülerek gereği için ilgi (i) yazısı ekinde Başkanlığımıza iletilmiş (j) takdim yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, ilgi (k) ve ilgi (l) Meclis Kararı’yla tadilen uygun görülerek 18/12/2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış ve ilgi (m) yazımız ile 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İmrenli Mahallesi Uygulama İmar Planının dağıtımı yapılarak, 02/03/2020-31/03/2020 tarihleri arasında Şile Belediye Başkanlığında askıya çıkarılmıştır.

İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (b) İlçe Meclis Kararı ile; “Şile İlçesi İmrenli Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlar incelenmiş olup,

 • İlgi (e) ve (f) itirazlar kapsamında, 10/09/1989 t.t.’li İmrenli Köyü Uygulama İmar Planında kazanılmış olan müktesep hakların korunması amacıyla yeniden düzenlenmesi halinde kabul edilmiştir.
 • Komisyon Teklifi Kapsamından 0/122, 0/134 ve 0/125 parsellerin batısında yer alan Park Alanının Ek Bilgi Paftasında gösterildiği şekliyle düzenlenmesi halinde kabul edilmiştir” şeklinde komisyon raporunun oybirliği ile kabul edildiği görülmektedir.

MÜLKİYET: Başkanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Mülkiyet Haritası verilerine göre itirazlara konu parsellerden 122, 125 ve 134 nolu parsellerin dernek, kooperatif, cemiyet mülkiyetinde, 267, 271, 928 ve 929 nolu parsellerin ise şahıs mülkiyetinde olduğu görülmektedir.

            MERİ PLANDAKİ DURUMU: İlgi (b) İlçe Meclis kararı ile uygun görülen itiraz konularına ilişkin alanlar;

 • İlgi (e) ve (f) itirazlar (267, 271, 928 ve 929 nolu parseller); 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 271 nolu parsel kısmen “TT-3 rumuzlu Turizm Tesis Alanı”, kısmen “TK rumuzlu Turizm Konut Alanı”, kısmen “10 m. en kesitli 2. Derece Yol Alanı” kısmen de “Sosyal Tesis Alanı”nda, 267 nolu parsel kısmen 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda “K2 rumuzlu Konut Alanı”nda, kısmen 17/10/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı İtirazları’nda “Belediye Hizmet Alanı”nda, 928 ve 929 nolu parseller 17/10/2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı İtirazları’nda kısmen “Belediye Hizmet Alanı” kısmen de “K2 rumuzlu Konut Alanı”nda kalmaktadır.

22/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İmrenli Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 271 nolu parsel kısmen “TT-3 rumuzlu Turizm Alanı”, kısmen “T-K rumuzlu Turizm Konut Alanı”, kısmen “Sosyal Tesis Alanı”, kısmen “15 m. en kesitli 1. Derece Taşıt Yolu”, kısmen “10 m. en kesitli 3. Derece Taşıt Yolu”, kısmen “7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu” ve parselin tamamı “Ormanla İhtilaflı Alan”da, 267 nolu parsel kısmen “E:0,30 Yençok:2 kat yapılanma koşullu Konut Alanı”nda, kısmen “Belediye Hizmet Alanı”, kısmen “10 m. en kesitli 3. Derece Taşıt Yolu”, kısmen “7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu” ve parselin tamamı “Ormanla İhtilaflı Alan”da, 928 ve 929  nolu parseller kısmen “E:0,30 Yençok:2 kat yapılanma koşullu Konut Alanı”, kısmen “Belediye Hizmet Alanı”, kısmen “10 m. en kesitli 3. Derece Taşıt Yolu” kısmen de “7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu”nda kalmaktadır.

 • Komisyon teklifi kapsamından 0/122, 0/134 ve 0/125 parsellerin batısında yer alan park alanının düzenlemesine ilişkin itiraz; 18/03/2016 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Doğu Sahili Bölgesi 1.Etap Nazım İmar Planı’nda 125 nolu parsel kısmen “II. Sahil Şeridi”, kısmen “TK rumuzlu Turizm Konut Alanı”, kısmen “Park Alanı”, kısmen “ 15 m. en kesitli 1. Derece Yol Alanı”, 134 nolu parsel kısmen “I. Sahil Şeridi”, kısmen “II. Sahil Şeridi”, kısmen “TK rumuzlu Turizm Konut Alanı”, kısmen “Park Alanı”, kısmen “15 m. en kesitli 1. Derece Yol Alanı”, 122 nolu parsel kısmen “I. Sahil Şeridi”, kısmen “II. Sahil Şeridi”, kısmen “TK rumuzlu Turizm Konut Alanı”, kısmen “Günübirlik Tesis Alanı”, kısmen “Park Alanı”, kısmen “15 m. en kesitli 1. Derece Yol Alanı”, kısmen de plansız alanda kalmaktadır.

22/01/2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İmrenli Mahallesi Uygulama İmar Planı’nda ise 125 nolu parsel kısmen “Sahil Şeridi İkinci Elli”, kısmen “T-K rumuzlu Turizm Konut Alanı”, kısmen “Park Alanı”, kısmen “15 m. en kesitli 1. Derece Taşıt Yolu”, kısmen “7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu”, 134 nolu parsel kısmen “Sahil Şeridi Birinci Elli”, kısmen “Sahil Şeridi İkinci Elli”, kısmen “T-K rumuzlu Turizm Konut Alanı”, kısmen “Park Alanı”, kısmen “15 m. en kesitli 1. Derece Taşıt Yolu”, kısmen “7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu”, 122 nolu parsel kısmen “Sahil Şeridi Birinci Elli”, kısmen “Sahil Şeridi İkinci Elli”, kısmen “T-K rumuzlu Turizm Konut Alanı”, kısmen “Park Alanı”, kısmen “Günübirlik Tesis Alanı”, kısmen “15 m. en kesitli 1. Derece Taşıt Yolu”, kısmen “7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu”, kısmen de plansız alanda kalmaktadır.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: UİP-34363478 PIN numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İmrenli Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde itirazlara ilişkin yapılan incelemede;

 • İlgi (e) ve (f) itirazlar (267, 271, 928 ve 929 nolu parseller) kapsamında; 267 nolu parselde yer alan 7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu ve E:0,30 Yençok:2 kat yapılanma koşullu Konut Alanı’nı bir kısmı “Belediye Hizmet Alanı” olarak, 271 nolu parselde yer alan “Sosyal Tesis Alanı”, “T-K Rumuzlu Turizm Konut Alanı” ve “TT-3 Rumuzlu Turizm Tesis Alanın” bir kısmı da “Sosyal Tesis Alanı” olarak, 928 ve 929 nolu parsellerde yer alan Belediye Hizmet Alanı ve 7 m. en kesitli 4. Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu “E:0,30 Yençok:2 kat yapılanma koşullu Konut Alanı” olarak yeniden düzenlenmiştir.

Parsellere yönelik yapılan düzenleme ile, 271 nolu parselde yaklaşık 3590 m² alansal büyüklükteki Sosyal Tesis Alanı T-K rumuzlu Turizm Konut Alanı olarak ve yaklaşık 3480 m² alansal büyüklüğe sahip TT-3 rumuzlu Turizm Tesis Alanı da Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmiş olup, söz konusu düzenlemeler alansal büyüklük olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan kararlarını değiştirici nitelik taşımaktadır. Ayrıca düzenlemeye konu parsel Ormanla İhtilaflı Alanda kalmakta olup, düzenlemeye ilişkin olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşünün bulunmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notları T-K rumuzlu Turizm Konut Alanı maddesinde; “Bu alanlarda mülkiyet sahibinin tercihine göre “Konut Alanı” veya “Turizm Tesisi” kullanımlarından biri yer alabilir. Bu alanlardaki konut kullanımlarında plan hükümlerinin ‘2.2. Gelişme Konut Alanı’, turizm tesisi kullanımları yapılması halinde ise plan hükümlerinin“4.3. TT-3 Rumuzlu Turizm Tesis Alanları” maddelerinin yapılaşma şartları geçerlidir” hükmü yer almakta olup, söz konusu düzenleme 1/1000 ölçekli planda yapı ve nüfus yoğunluğunda artışa neden olmaktadır.

928, 929 parsellerin bir kısmında yer alan Belediye Hizmet Alanı ve 7 metre enkesitli Yol Alanı iptal edilerek E:0,30 Yençok:2 kat yapılanma koşullu Konut Alanı olarak, 267 parselin bir kısmında yer alan 7 metre enkesitli Yol Alanı iptal edilerek Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmiş olup, söz konusu düzenleme 1/1000 ölçekli planda yapı ve nüfus yoğunluğunda artışa ve donatı alanının azalmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte söz konusu düzenleme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan kararlarını değiştirici nitelik taşımaktadır

 • Komisyon teklifi kapsamından 122, 125 ve 134 parsellerin batısında yer alan “Park Alanı” düzenlemesine ilişkin itirazda; 122 nolu parseldeki “Günübirlik Tesis Alanı”nın bir kısmı “Park Alanı” olarak, 122 ve 134 parseldeki “Park Alanı”nın bir kısmı da “Günübirlik Tesis Alanı” olarak yeniden düzenlenmiştir.

Parsellere yönelik yapılan düzenleme ile, 122 nolu parseldeki Günübirlik Tesis Alanının yaklaşık 1792 m²’lik kısmının park alanı olarak, 122 ve 134 parseldeki park alanın yaklaşık 1792 m²’lik kısmının da Günübirlik Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile plan fonksiyonlarında alansal büyüklük olarak bir kayıp olmamakla birlikte söz konusu düzenleme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan kararlarını değiştirici ve “Park Alanı” sürekliliğini bozucu nitelik taşımaktadır.

Mevcutta yer alan ve çevredeki siteye hizmet eden havuzun kullanımı değiştirmemek ve Park Alanı büyüklüğü aynı kalmak şartıyla yapılan düzenlemenin mağduriyeti gidermek amacıyla yapıldığı görülmekle birlikte düzenlemeye konu 122, 134, 267, 271, 928 ve 929 nolu parsellerin Şile Belediye Başkanlığınca 02/03/2020-31/03/2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan 18/12/2019 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İmrenli Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliğinde plan değişikliği onama sınırı içerisinde yer almayan parseller oldukları tespit edilmiştir. 04/06/2014 tarih ve 29030 sayılı Resmî Gazete ile ilan edilen Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Planların İlanı, İtirazlar ve Kesinleşmesi bölümü 33. Maddesinde “….(6) İlan ve askı süresinde yapılan itirazlar üzerine idarelerce, planlarda değişiklik yapılması halinde planın değişen kısımlarına ilişkin olarak yeniden ilan süreci başlatılır. (7) Onaylanmış planlarda yapılacak revizyon, ilave ve değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.” hükmü yer almakta olup söz konusu hüküm kapsamında Şile Belediye Başkanlığının ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilen ve ilgi (b) İlçe Meclis Kararı ile karar bağlanan dilekçelerin askı itirazı kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği görülmektedir. Bu kapsamda söz konusu dilekçelerin askı itirazı olarak değil plan değişikliği talebi kapsamında değerlendirilmesi ve bu doğrultuda işlem tesis edilmesi gerektiği değerlendirilmekte olup 5216 sayılı Kanunun 14. Maddesindeki “ Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir.  Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır” hükmü gereği Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmektedir. \"denilerek.

  İlgi (b) İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen UİP-34363478 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Şile İlçesi İmrenli Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazlarına ilişkin plan değişikliği teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile İlçesi, İmrenli Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazları incelenmiş olup, tüm itirazlara ilişkin meri plan şartlarının korunması ancak plan değişikliği onama sınırı dışında kaldığından itirazı değerlendirilemeyen 928 ve 929 nolu parsellere ilişkin mağduriyetin giderilmesi için 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin ilçe belediyesince hazırlanarak meclis onayına sunulması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

 

  Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Ocak Ayı Toplantılarının 14 Ocak 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.