Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

Sarıyer İlçesi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi KANİP’e ait Eğitim Tesisleri Plan notu Değişikliği.

Karar Tarihi

14 Ocak 2021

Karar No

15

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/12/2020 gün ve 2020/9812 sayılı yazısında;

 

            “İlgi: a) Planlama Müdürlüğü’nün 01.08.2018 tarihli ve 8997-6341-174625 sayılı yazısı ve eki Meclisi kararı.

  1. b) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.06.2018 tarihli ve 957 sayılı kararı.
  2. c) Başkanlığımızın 08.10.2018 tarihli ve TN:1162156 sayılı yazısı.
  3. d) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.01.2019 tarihli ve 83 sayılı kararı.
  4. e) Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.2019 tarihli ve 1004 sayılı Kararı.
  5. f) Başkanlığımızın 09.03.2020 tarihli ve TN:323023 sayılı yazısı.
  6. g) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 20.05.2020 tarih ve E.44631 sayılı yazısı.
  7. h) İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 06.2020 tarihli ve E.439298 sayılı yazısı.

              ı) 20.07.2020 tarihli ve TN:758212 sayılı yazımız.

  1.              i) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 15.10.2020 tarihli ve E.96846 sayılı yazısı ve eki İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 22.09.2020/03-1354 sayılı kararı.

 

İlgi (a) yazı ile Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, 508 ada, 70 parselin “Ortaöğretim Tesisleri Alanı” lejantında kalan kısmının “Özel Eğitim Tesisi Alanı” fonksiyonuna alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin 12.06.2018 tarihli ve 957 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı alındığı, söz konusu 957 sayılı Meclis Kararında “… kamu okul alanını azaltıcı nitelik taşıdığından talebin reddi, Şehir Planlama Müdürlüğünce 4.2.3.1.5 nolu plan notunda “Eğitim fonksiyonu değiştirilmeksizin” ibaresinin iptal edilmesi için Şehir Planlama Müdürlüğünce gereğinin yapılması ve İBB Meclisine sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denildiğinden, bahsi geçen plan notu değişikliğinin tarafımızca yapılması talep edilmiştir.

İlgi (b) Meclis Kararında bahsi geçen 4.2.3.1.5 numaralı plan notu; 11.06.2003 onanlı 1/5000 ölçekli Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planındaki 4.2.3.1. Eğitim Tesislerine ilişkin olan plan notunun iptal edilmesi sonucunda 31.03.2006 onanlı 1/5000 ölçekli plan notu tadilatı ile yeniden düzenlenen Eğitim Alanlarına ilişkin maddelerden birisidir. İlgi (c) Başkanlık yazımız ile ilgi (b) Meclis Kararı gereğince söz konusu plan notu değişikliği değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmiş ve ilgi (d) ve ilgi (e) Meclis Kararları alınmıştır.

İlgi (d) ve ilgi (e) Meclis Kararları ile eki Eğitim Alanlarına ilişkin plan notları teklif paftasının 1 nüshası ilgi (f) yazımız ekinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne  iletilmiş olup, ilgi (g) yazıda “ Teklif plan değişikliği; Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesine kapsadığından ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ve karar eklerin iletilmesi halinde Müdürlüğümüz bünyesindeki ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda değerlendirilecektir.” denilmektedir.

Bununla beraber Kültür Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 01.10.2012 tarihinde imzalanan  “Doğal Sit Alanları ve Taşınmaz Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Alanların Arkeolojik, Kentsel, Kentsel-Arkeolojik, Tarihi Sit Alanları ve Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları ile Bunların Koruma Alanları ve Etkileşim Geçiş Sahasının Bulunduğu Alanlar ile Çakıştığı Yerlerde Uygulanacak Esaslara İlişkin protokolü” gereği ilgi (f) yazımız ekinde İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilen teklif hakkında ilgi (h) yazıda “Plan notu tadilatına konu olan eğitim tesisleri alanları meri imar planı kapsamında incelendiğinde 3. derece doğal sit alanında kaldığından çakışan alan protokolü uygulanması söz konusu olmamaktadır. Meri koruma amaçlı uygulama imar planında eğitim tesisleri alanları, kentsel, tarihi ya da arkeolojik sit alanında kalmamakta ve söz konusu parsellerde, korunması gerekli kültür varlığı bulunmadığından, doğal sit alanında kaldığından çakışan alan olmadığı, içinde bulunduğu sit türü nedeniyle 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 648 sayılı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereği doğal değerler açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / İl Müdürlüğünce değerlendirilmesinin uygun…” denilmektedir.

İlgi (d) ve ilgi (e) Meclis Kararları ile eki Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, 508 ada, 70 parselin “Ortaöğretim Tesisleri Alanı” lejantında kalan kısmının “Özel Eğitim Tesisi Alanı” fonksiyonuna alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ilgi (ı) yazımız ile İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletilerek söz konusu planın 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmesi istenmiş ve cevabi ilgi (i) yazı eki kararda “ 31.06.2006 onanlı Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına Ait Eğitim Tesisleri plan Notu Tadiline İlişkin Plan Notu Değişikliği teklifinin 2863 sayılı Yasa kapsamında uygun olduğuna karar verildi.” denilmektedir. \"denilerek.

İlgi (d) ve (e) Meclis Kararları, ilgi (f) Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yazısı ve ilgi (i) İstanbul II numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Kararı ile uygun bulunan “1/5000 ölçekli Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına ait Eğitim Tesisleri plan notu tadiline ilişkin plan notu değişikliği”, yazımız ekinde iletilmekte olup; söz konusu plan teklifinin, şehircilik ilke ve prensipleri ile 3194 ve 5216 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerine göre karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sarıyer İlçesi, Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na ait Eğitim Tesisleri plan notu değişikliği incelenmiş olup, teklif plan komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Eğitim Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Ocak Ayı Toplantılarının 14 Ocak 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.