Meclis
background background mobile
Meclis

Meclis Karar Detayı

Karar Özeti

17/10/2017 Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri KANİP 1. Etap Şahıs İtirazları.

Karar Tarihi

14 Ocak 2021

Karar No

14

Karar Metni

Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 14/12/2020 gün ve 2019/11166 sayılı yazısında;

“İlgi: a)  Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 tarihli ve 208 sayılı kararı.

 1. b) 02.2016 tarihli ve 2016/T.N:140174 sayılı Başkanlık Oluru.
 2. c) Büyükşehir Belediye Meclisine 09/05/2016 tarihli ve BN:2419 sayılı takdim yazımız.
 3. d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/09/2016 tarihli ve 1445 sayılı Kararı.
 4. e) 04.2017 tarihli ve BN:1759 sayılı dağıtımlı yazımız.
 5. f) İstanbul 6 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.05.2017 tarihli ve 4030 sayılı kararı.
 6. g) İstanbul II numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunun 21/09/2017 tarihli ve 02-952  sayılı kararı.
 7. h) Büyükşehir Belediye Meclisine 09/10/2017 tarihli ve BN:5276 sayılı takdim yazımız.
 8. i) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarihli ve 1619 sayılı kararı.
 9. j) 02.2018 tarihli ve BN:929 sayılı Meclise takdim yazımız.
 10. k) Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarihli ve 491 sayılı kararı.
 11. l) 09.2018 tarihli ve 1060622 nolu yazımız.
 12. m) 18.10.2018 tarih ve E.848597 sayılı İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yazısı ve eki 17.10.2018 tarihli ve 5098 sayılı Kurul Kararı.
 13. n) 01.2019 kayıt tarihli ve E.5229 nolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı ve eki İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 08.01.2019 tarih ve 02-1168 sayılı Kararı.
 14. Büyükşehir Belediye Meclisine 11.02.2019 tarihli ve 2019/821 sayılı takdim yazımız.
 15. Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2019 tarihli ve 646 sayılı kararı.
 16. 03.2020 tarihli ve BK No:1494 sayılı yazımız.
 17. 06.2020 tarihli ve E.403220 sayılı İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yazısı ve eki 10.06.2020 tarihli ve 6164 sayılı Kurul Kararı.
 18. 16/11/2020 tarihli ve 107763 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı ve eki İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 26.01.2019 tarih ve 02-1470 sayılı Kararı.

1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap,  ilgi (a) Meclis Kararı doğrultusunda alınan ilgi (b) Başkanlık Olur’u ve idari mahalle sınırları, ana ulaşım aksları, mülkiyet ve parselasyon dokusu, mevcut yapılaşma ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunun Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri için belirlediği sınırlar ve silüet sınırları göz önüne alınarak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 27. Maddesinin 1.a. fıkrasında belirtilen hüküm kapsamında hazırlanmış olup, ilgi (c) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

İlgi (d) Meclis Kararı ile tadilen uygun görülen 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap ilgi (e) dağıtımlı yazımız ile İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmiştir. 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun ilgi (f) kararı ve İstanbul II Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunun ilgi (g) kararı ile tadilen uygun bulunmuştur.

İlgi (d) Meclis Kararı, ilgi (f) İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ve ilgi (g) İstanbul II Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu kararı ile tadilen uygun bulunan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (h) yazımız ile Büyükşehir

Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi (i) Meclis Kararı ile aynen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 17/10/2017 tarihinde onaylanmıştır. 

17/10/2017 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap 06.12.2017-04.01.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. Söz konusu plana yasal askı süresi içinde şahıslarca yapılan itirazlar ilgi (j) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisince bahsi geçen itirazlara ilişkin ilgi (k) Meclis Kararı alınmıştır.

İlgi (k) Meclis Kararında “Beykoz İlçesi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgelerine ilişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na itirazlar incelenmiş olup, 5 nolu itiraz dilekçesinde 18.00 m.’lik yolun iptal edilerek bilgi paftasındaki şekliyle plan onama sınırının yeniden belirlenerek, öngörünüm alanına giren yol güzergahının bu alandan çıkarılması ile kabulü, 248 ada, 14, 19 parsellere ilişkin bilgi paftasında gösterildiği şekilde düzenlenmiş haliyle kabulü, diğer konularda mer’i imar planının muhafazası Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

İlgi (l) yazımız ile; ilgi (k) Meclis Kararı ve karara ilişkin plan değişikliği paftaları değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmiştir.

 İlgi (m) yazı ile; 17/10/2017 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap’ a ilişkin itirazlara yönelik İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 491 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan plan değişiklikleri ile ilgili İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı yazı ekinde Müdürlüğümüze iletilmiş olup, söz konusu kararda; “1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri I. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’na yönelik itirazlara ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliklerinde 2863 sayılı Kanun kapsamında sakınca olmadığına, alanın Doğal sit statüsü açısından değerlendirilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmesinde karar verildi.” denilmektedir.

İlgi (n) yazı ile: Beykoz İlçesi, Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na 1. Etap (Çiğdem, Soğuksu, Çubuklu, Rüzgarlıbahçe ve İncirköy Mahallelerinin bir kısmı) yapılan itirazlar doğrultusunda düzenlenen Plan Değişikliğine ilişkin İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 08.01.2019 tarih ve 02-1168 sayılı Kararı Müdürlüğümüze iletilmiş olup, söz konusu kararda; “İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 1. Etap 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına yapılan itirazlar doğrultusunda iletilen plan değişikliğine ilişkin, Plan notlarının Genel Hükümler başlığı altında yer alan 16. Plan hükmüne eklenen “Konut” ifadesinin çıkarılarak yapılan bu düzeltmeyle tabiat varlıkları açısından uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

İlgi (k) Meclis Kararı, İlgi (m) İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile İlgi (n) İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Kararı ve ilgi (m) ve ilgi (n) kararlar doğrultusunda uygun bulunan şahıs itirazlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap Plan Değişikliği değerlendirilmek ve karar alınmak üzere ilgi (o) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, konuya ilişkin ilgi (p) Meclis Kararı alınmıştır.

İlgi (p) Meclis Kararında; “Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap şahıs itirazları incelenmiş olup, 21.01.2018 tarih ve 1843 sayılı meclis kararı doğrultusunda bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenmesi komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.” denilmektedir.

İlgi (r) yazımız ile; ilgi (p) Meclis Kararı ve karara ilişkin plan değişikliği paftaları değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmiştir.

İlgi (r) yazımıza istinaden Müdürlüğümüze iletilen ilgi (s) kararda; “…itirazlara ilişkin plan değişikliklerinde 2863 sayılı kanun kapsamında sakınca olmadığına, alanın doğal sit statüsü açısından değerlendirilmesi için İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.”,  ilgi (t ) kararda ise; “İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çiğdem Mahallesi, 248 ada, 14, 19 parsellerde plan itirazı doğrultusunda düzenlenen plan değişikliğine ilişkin tabiat varlıkları açısından sakınca bulunmadığına karar verildi.” denilmektedir. \"denilerek.

İlgi (p) Meclis Kararı, ilgi (s) İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile ilgi (t) İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Kararı ve ilgi (s) ve ilgi (t) kararlar doğrultusunda hazırlanan şahıs itirazlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 1. Etap Plan Değişikliği paftaları yazımız ekinde iletilmekte olup; söz konusu plan teklifinin, şehircilik ilke ve prensipleri, 3194 ve 5216 sayılı yasalara ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beykoz İlçesi, 17.10.2017 tarihli Beykoz Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 1. Etaba ilişkin 1/5000 ölçekli şahıs itirazları incelenmiş olup, kurul kararı doğrultusunda komisyonumuzca uygun görülmüştür.

         

            Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”                 

 

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık – Eğitim - Gençlik ve Spor Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Ocak Ayı Toplantılarının 14 Ocak 2021 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.